Heves Megyei Népújság, 1965. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-19 / 273. szám

cÁ Qíéftíí jsáff g rpip is fa eíf íi en : Elégedetlen munkások — elégtelen indokok Maga is mosolyog, hogyan került a községbe. A felsőfokú technikum elvégzése után még szinte azt sem tudta, hogy van ilyen nevű falu: Boconád. Az­tán pályázati kiírás, utazgatás ide-oda, a megyei tanácstól, a járási tanácsig, beszélgetések, s egyszer csak arra eszmélt Kalmár Imre, hogy egy szom­bati délutánon Boconádra ér­kezett. — Augusztus 14-e volt — em­lékszik vissza —, a Petőfi Ter­melőszövetkezet vezetői beszél­gettek velem, hevenyészve megmutatták a gazdaságot, va­sárnap hazautaztam a holmi­jaimért, s hétfőn már munká­ba is álltam. Olyan gyorsan jött minden, hogy gondolkozni is alig volt időm. Azóta itt vagyok. Magas, vállas, szemüveges fiatalember. Higgadtan, nyu­godtan válaszolgat, látszik, hogy nem először fogalmazza meg magában ezeket a gondo­latokat. — A középfokú mezőgazda- sági technikum elvégzése után Sarudra kerültem. Ott dolgoz­tam egy évig. Megmondom őszintén, nem éreztem jól ma­gam. Állattenyésztő vagyok — s ha rajtam állt volna, még az istállókat is arrébb toltam vol­na. Semmi sem tetszett, s meg akartam egyik napról a má­sikra váltani a világot. Millió elképzelésem volt, mindenbe bele akartam vágni — s a vé­gén belevesztem a részletekbe. Aztán Budapestre kerültem, el­végeztem a felsőfokú állatte­nyésztési és állategészségügyi technikumot, s most nyár óta kerültem ide a termelőszövet­kezetbe. — Hogyan illeszkedett be a gazdaság életébe? — Most már jóval óvatosabb voltam. Nem képzeltem rózsa­színűnek a világot s úgy ér­zem, itt megtalálom a helyem. Most még gyakornok vagyok, de itt akarok maradni. — Ne értsen félre, nem va­gyok megalkuvó. Itt is vannak terveim, de ezeket a reális alapokhoz igazítom. Nem lég­várakat építők, amelyek idővel Összedőlnek Ebből a szempont­ból végtelenül hasznos volt a Sarudon töltött év. Rájöttem, rogy alapos gondolkodás nél­kül nem lehet cselekedni. ppa Mindenki számolt, ennyi meg innyi lesz a mai kereset, eny- xyi meg ennyi lett volna, ha )an mit csinálni. Néhány an nár azt is számolgatták, vajon i gyárnak mibe kerülhet az ifjéle kiesés. A műhelyfőnökök 'élóránként szaladtak át az íruforgalmi osztályra: nem iött-e meg az anyag? „Nyugalom, nyugalom” — nondogatta Agrippa — „Nem cell úgy felfújni a dolgot!” S losszasan magyarázgatta, mi­csoda demagógia volna távo- \abbi összefüggésekre utálni eb­től a mai zűrzavarból. Az igaz­ság persze az volt, s ezt senki se tudta nála jobban, hogy a múltkoriban, azon az iszonyú, 'ejfájós napon elfelejtette föl- idni a szokott rendelést, más­lap pedig valahogy nem jutott iozzá, hogy pótolja a mulasz- ást. Negyed négykór aztán (ne- lyedórával ' a műszak vége ’lőtt), végre diadalmasan hív- latta a műhelyfőnököket. Azt (érte: mondják meg az embe- •eknek, hogy maradjon min- lenki a helyén, túlórában meg­kínálják a mai adagot. A mű- lelyfőnökök a fejüket rázták. Sem, ezzel most nem lehet tdaállni az emberek elé. Még án meg is vernék őket. Ha násért nem, hát azért minden- :setre, amiért ilyen napon a úlórabér is kevesebb, hiszen innak az átlagát a rendes napi irabér után számolják ki. Ag- ippa legyintett, és szomorúan nllantoit körül, .^Sajnos, — londolta — sajnos, ma még a ni kádereink többsége csak a lelóhoz érti a pszichológiához — Milyen íervei vannak? — A termelőszövetkezet ve­zetőivel azt szeretnénk elérni, hogy a jelenlegi állattartás va­lódi állattenyésztéssé fejlődjék Megismertem az állatállo­mányt, tanulmányoztam, azaz jobban mondva, ismerkedtem a vetésszerkezettel, s most rám van bízva a takarmányadagok összeállítása. Szeretném, ha a szarvasmarha-állománynál ki­alakítanánk a családtenyész­tést. Ez persze hosszadalmas dolog, éveket vesz igénybe. A fiatal állattenyésztő meg­találta a helyét a közös gazda­ságban. A termelőszövetkezet vezetői adnak a véleményére, meghallgatják és segítik is ter­vei megvalósításában. — Amikor ide kerültem, fél­tem attól, hogy okvetetlenke- désnek tartják, ha megmon­dom a véleményem, örülök, hogy csalódtam. Eddigi tapasz­talataim alapján elmondhatom, hogy mindenki szívesen meg­hallgat. Nemcsak a munkában adódó, de egyéni problémáim megoldásában is segítenek. Ta­lán ennek köszönhető, hogy nem érzem egyedül magam. Munka után sokszor beszélge­tünk. Tanul Évről évre sikeres és haté­kony népművelési munka fo­lyik Tófaluban, amelyben min­dig jelentős szerepet kap a mezőgazdasági ismeretterjesz­tés. A sikeres munka egyik oka, hogy kellő, jó kapcsolat alakult ki a művelődési otthon és a he­lyi Béke Termelőszövetkezet vezetősége között. Szakágan­ként, termelési ágazatonként szervezik a szövetkezeti tag­ság továbbképzését, erkölcsi­leg és munkaegység-jóváírás­sal anyagilag is támogatják, érdekeltté teszik a tanulásban a szövetkezet tagságát. Az idén ismét jelentős hang­súlyt kap a község és a terme- melőszövetkezet életében a me­zőgazdasági ismeretterjesztés, a téli továbbképzés. Elkészül­tek a szövetkezet téli oktatási tervei. A szövetkezet gazdálkodásá­nak fő termelési ága a gabona, a takarmány, a szőlő és a do­/WVUW /V/WVWWWWV nem. Hát majd én!” — állt \ fel, s már indult is a műhe- 1 lyekbe. Nem sajnálta a fárad- i ságot, mindenütt újra elmond ta példázatát az emberi szer- : vezetről, ahol minden szervre J egyaránt szükség van, így hát i izgágáskodásra senkinek sincs* joga. < „De nagyon tud beszélni!” — J gondolták a hallgatói, s lassan- \ ként olvadni kezdett bennük a! konokság. A túlóra mindenki-} nek jól jött. No meg, valljuk1 be, szemük-szájuk is tátva ma- \ radt attól, hogy Agrippa éppen < most hozakodik elő olyasmivel,} hogy „közös ügyünk”, meg} „együtt sírjunk, együtt neves-% síink”. Legtöbben úgy érezték,< ugyanebben a helyzetben kép-} telenek lettek volna így jölta-\ lálni magukat. í Ha morogva és kelletlenül is,} de ott maradtak túlórázni. S} az anyag — csodák csodája, ez- ^ úttal percre pontosan! — meg-* érkezett a túlóra kezdetére.} Agrippa sem ment haza, kitár-1 lőtt végig az emberekkel. Még, beszélgetett is velük! „Azt hi-< szik, az én zsebem nem érzi} meg az ilyesmit? Ugyan már!: De hát mit tehetünk? Ilyesmi' mindig adódik!” } Utólag aztán kiszivárgott hogy rettentő kemény bünte-c tésben részesült a gyárvezető-« ségtől. Csökkentették a havi} prémiumát. No, persze, vala-t mit azért kapott, s a fizetését: is persze, hiánytalanul. Utó- i végre még megsértődnék, s azt} hinné: megrendült a beléje he- $ yezett bizalom. S Ez hát a vége annak a ke- j vésbé ismert, de figyelemre c méltó történetnek, amely ■ igyancsak Menenius Agrippát- lícséri, akár az a másik. Ag-\ ■ippát —• valamelyiket. ? Nyerges Anátsm 5 — Mi a legnehezebb a munkájában? — Az emberekkel való kap­csolat megtalálása. Ahány em­ber, annyiféle jellem, s min­denkihez másként kell köze­ledni. Nehéz megtalálni a he­lyes hangot. Nem könnyű beleilleszkedni egy gazdaság életébe. A fiatal szakembernek minden új, sok minden szokatlan, ismeretlen. Mégis ez a néhány hónap hosz- szú évekre meghatározta az életét. Tervei vannak, olyan tervei, amelyek a közös gazda­sághoz fűződnek. Kalmár Imre élete bizonyos vonatkozásban egy a termelőszövetkezet éle­tével. Lassan kezdi megszokni a gazdaság életritmusát. Hajnal­ban kel, későn fekszik, tanul, tapasztal, ismerkedik a szoká­sokkal, emberekkel Esténként ha hazatér, könyvek fölé haj­lik. Amit a gyakorlatban lát, a szakkönyvekből is megisme­ri. Különben is állandó, jó ismerősei a könyvek. Tanul, jövőre a gödöllői agráregye­temre jelentkezik. Ahogy elmondja, azért, mert ..egész ember” akar lenni a szakmájában. Kaposi Levente. a falu hány termesztése, az állatte­nyésztésben pedig a szarvas- marha, a sertés és a baromfi tenyésztése jutott vezető sze­rephez. Ezeket a körülménye­ket vette alapul a művelődési otthon munkáterve. Az idén tovább folytatják és befejezik a növénytermesztés­ben dolgozók részére a szak­munkásképző tanfolyam III. évfolyamát, amely szakmunkás törzsgárdát nevel a szövetke­zet részére. A községben a hagyományos dohánytermesz­tés és új telepítésű szőlőkultú­ra színvonalának fokozására 12 előadásból álló hagyományos termelőszövetkezeti akadémia keretében nyújtanak hasznos ismereteket az itt dolgozó negyven termelőszövetkezeti tagnak. A szövetkezet szarvasmarha­állománya a közeljövőben új* gépesített istállóba költözik. Éppen ezért tíz előadásból álló sorozatot vezet számunk­ra dr. Bodor György körzeti állatorvos, amelyben többek között a fejőgépek kezeléséről* a szakszerű egyedi takarmá­nyozásról, az itatásos borjú­nevelésről esik szó. Külön előadássorozat lesz a szövetkezet vezetői, fegyelmi és az ellenőrző bizottságának tagjai részére. Itt többek kö­zött a termelőszövetkezeti de­mokrácia, a tsz-tulajdon jogi védelme, a fegyelmi és kár­térítési jog fontosabb tételei az előadássorozat anyaga. Mindent összevetve 28 ismeret- terjesztő előadás hangzik el a tél folyamán az előbbiekben felsorolt oktatási formákon. A kép még mindig nem tel­jes, mert külön előadások fog­lalkoznak a tagság politikai nevelésével. Horváth László főmezőgazdász vezetésével az Idén is minden csütörtökön este rendszeresen megtekintik és értékelik a tv mezőgazda- sági szakfilmsorozatának adá­sait. Kirándulásban, tapaszta­latcserében sem lesz hiány, mert a szövetkezetben lévő műtrágyázási és talaj javítási problémák tudományos meg­ismerése céljából két alka­lommal tesznek látogatást a közeljövőben lévő Kompolti Kísérleti Intézetbe e fontos kérdések tanulmányozására. Nem töltik hát tétlenül a napokat a tófalusi Béke Ter­melőszövetkezet tagjai. Az Sszi mezőgazdasági munkák most már befejeződtek, köze­lednek a téli hetek és hóna­pok, amikor a termelőszövet­kezeti tagok egyik fontos mun­kája lesz a tanulás. Császár István-■ 1 .1 —.. , 1 .* Aki „egész ember” szeretne lenni Meghallgattuk, feljegyeztük a panaszokat. Aztán megbe­szélésre, vitára hívtuk a veze­tőket, a cikkben említett elé­gedetlenkedőket és még né­hány munkást a 2-es finom- mechanikai üzemből. Szem­től szemben, több mint három­órás vita során kerestük az igazságot, s a megoldást. Fegyelemre, összefogásra van szükség Tanulságos volt a vita. Be- j bizonyosodott, hogy az egyedi gépgyártás során a tavalyinál kevesebb lehetőség adódik a begyakorlott és megszokott munkamenetre. De túlságosan elhúzódtak az átmeneti nehéz­ségek. A sikertelenség az elke­seredés és a harag rossz ta­nácsadónak bizonyult és alap­talan túlzásokra ragadtatta a fiatalokat. Az elégedetlenséget, a személyi ellentételeket ko­rábban észre kellett volna vennie a pártszervezetnek, a szakszervezeti bizottságnak és a gazdasági vezetőknek. Ha a bajokon kezdetben nem is tudnak segíteni, de a veze­tők és a munkások hamarább szót érthettek volna. A nor­mák ügyében, a munka-, a szerszám- és a rajzellátás javí­tásában csak a munkások és a vezetők kölcsönös egyetértésé­vel és segítségével lehet ered­ményeket elérni. De feltétle­nül rendre és fegyelemre van szükség! A diszpécser és az igazga­tó is pár éve szakmunkásként dolgozott, senkitől sem köve­telnek lehetetlent. Vezetőként is megállják a helyüket, hiszen a gyöngyösi gyár egyre több sikert ér el, legutóbb az Egye­sült Izzó legjobb gyára címet nyerték el. Mi úgy véljük, a vita azt igazolta, hogy a fiatal munkások eltúlozták a hibá­kat. Vélt sérelmek és elkese­redésük miatt igazgságtalan vádakkal illették vezetőiket. De elkeseredésre, elégedetlen­ségre nem lehet okuk, hiszen a legfiatalabb kivételével mindhárman lakást kaptak, a feleségnek munkhelyet, a gyer­meknek bölcsődei ellátást adott a gyár és társadalmi rendszerünk. Éppen azért a jö­vőben tőlük több megértést, nagyobb segítséget vár az ; üzem. Dr. Fazekas László Koós József /VWWWWWWI^AZWWVVV Agri — de hát semmit sem tehettek. . Egyik műhely leállt a másik 1 miatt, a készülékek feliben— : harmadában összeszerelve áll- ’ tak a munkaasztalokon. A mű- ' helyfőnökök késégbeesetten 1 kezdtek rohangálni fűhöz- 1 fához. i Tíz óra tájt megnyugtatták > az embereket: legyenek tűre- ; lemmel, mindjárt megjön az anyag. Legalábbis, ezt ígérte ' az anyaggazdálkodás főnöke: 1 Menenius Agrippa. Mit is te- ‘ hettek volna? Vártak. Igaz, < rendes órabér helyett ilyen ' esetben csak állóórát fizetnek, 1 s az másfél forinttal kevesebb. ■ De hát utóvégre, emberek in- '• tézik az anyagrendelést is, meg ■ lehet érteni, ha egyszer hiba j csúszik a számításba, s ott sem 1 mindenható istenek ülnek. ‘ Mit volt mit tenni? Agyon- ‘ ütötték a fölösleges időt, ahogy 1 tudták. Akadt, aki talált némi javítanivalót az öngyújtóján, i mások kínjukban malmozni j kezdtek holmi hulladékdarab- 1 Icákkal. .,Legalább lenne itt egy ‘ pakli kártya!” — sóhajtoztak 1 néhányan, fájdalmas sóhajok < közepette képzelve maguk elé, < mennyivel kellemesebben telne 1 ultizva az idő. j Délben — anyag még mindig < nem volt — elmentek ebédelni, 1 s húzták az időt, amennyire 1 csak lehetett. Valóságos kaszi- < növá alakult át a terem. Az 1 egyik műhely kollektiven el- < vonult a gyári fürdőbe, s meg- <■ hagyták: ha netán lenne mit 1 csinálni, szóljanak át értük. -4 J többség azonban ekkorra már ( ideges lett, képtelen volt ilyen 1 kedélyesen felfogni a ■, dolgot, t műhelyben. Pedig ha egyetlen alkatrész hiányzik, nem lohet összeszerelni a gépet. Mire ve­zetne, ha mindenki kónye-ked- ve szerint válogatna a mun­kában? Időt rabló, bosszantó jelen­ség, ha a munkadarabbal nem adják oda a rajzot. Szőke Mi­hálynak ez a panasza jogos volt. De a diszpécser a rajzot a másik munkás fiókjában ta­lálta meg. Nagyobb figyelmet, több felelősséget egymással szemben és akkor kevesebb lesz a munkások jo­gos panasza. Schmid László fiatalember, Szőke meg éppenséggel kezdő a szakmában. Az előbbi 1800 forintot keres, az utóbbi ke­vesebbet, de neki még tanul­nia kell, sok gyakorlatra van szüksége, hogy a nagyobb ke­resetet jogosan követelje. Az üzem és a gyár vezetői nem tagadják, az elmúlt időszak munkaellátási és szervezési 1 nehézségeit. De az elégedetlen­kedő munkások jogtalanul vá­dolják őket „botrányos” ma­gatartással és embertelenség­gel. Egyetlen konkrét és ala- : pos panaszt sem hoztak fel, te­hát nincs helye az általánosí- . tásnak és a sértő vádaknak. Czobor János 21 éves üzemi ' KISZ-titkár: — Nagy szervezetlenség volt 1 a gyárban és még most is sok a hiba. Negyven-ötven ember 1 keresete látta ennek kárát, na­gyon elkeseredettek a fiata­lok. De igaz, amit elmondtak. 1 Szinte minden KISZ-gyűlésen és termelési tanácskozáson er­ről beszélgettünk, ezért pa- ; naszkodtunk. A csúcsvezetőság , lejött hozzánk, de megfelelő , intézkedés nem történt. Ren- det kellene csinálni, a normá­ban is és az emberek között is. Én órabéres vagyok, ezért ; engem a munkára elmondot- , tak nem érintenek. Valóban, Czobor János tisz- ; tes órabért kap. De ő nemcsak . egy munkás a sor végéről, ha- . nem üzemi KISZ-titkár és , pártvezetőségi tag is. Tehát őt - nagyon is érdekelje a kerese- , tek alakulása, a műhely mun- . kásainak gondja-baja. De lás- , sa meg a sikereket is! Éppen , azért, mert köztük él, velük , dolgozik, különböztesse meg a , jogos kifogásokat és fiatalos hebehurgyaságot, a felelőtlen vádaskodásokat. * Menenius Agrippát okos és furfangos eszű rómainak is­merték, aki a leglehetetlenebb helyzetekben is rátalált a meg­oldásra. Az iskolásgyerekek ta­i nullák például azt a híres tör- . • ténetct, amelyben arról van . ■ szó, hogy a rómaiak egy része ■ ■ kivonult a városból, s csak ; : azért nem állt meg Rómában ; az élet, mert Agrippa elment ; jhozzájuk, elmondta csalafinta \ 1 történetét az emberi szervezet- j \ről meg a társadalomról, s a .távozók visszatértek házaikba. < 1 Őszintén szólva, mindig furcsa- j Inak találtam, hogy Agrippáról , csak ezt az egy történetet je- , [gyesiék fel a történetírók. Az j utókor még azt hihetne, más j nevezetes anekdota nem is fű- ződik a nevéhez. Hadd mond- < jak hát el e hiány pótlására • egy másikat, kevésbé ismertet j és kevésbé látványosat, 1 , Történt egyszer, hogy vala- i melyik gyárba reggel hétkor , pontosan megérkeztek az cm- 1 berek, ahogy máskor, ki-ki át- [ öltözött s ment a műhelyébe. Hiába szólalt meg azonban a 1 ;munkakezdést jelző csengő, a > 1 gépeket mégsem indították be. 1 'Nem mintha ezen a reggelen 1 !nem lett volna kedvük dolgoz- j ni, — hiszen ezért jöttek. Arra j [sem- gyanakodhatunk, hogy va- 1 Janii rendkívüli esemény tör- ) j tént volna, ami felborította 5 1 életük megszokott rendjét. Min- j 'den éppen olyan volt. mint 'más, közönséges reggelelcen. 1 1 Mi okozta hát ezt a különös < 'tétlenséget? Nem volt anyag. < ■Egy fia alkatrész sem, amivel 1 !valamihez kezdhettek volna. t Pedig mindannyian tudták, hogy a gyár fontos és sürgős ; export-rendelésen dolgozik, s a c íhatáridő be nem tartása az t \éves terv szempontjából való- i ■súgos csődöt jelentene. Tudták l A beszélgetés elején nyom­ban fonákjára fordult a hely­zet. Nem az újságíró, hanem az Egyesült Izzó 2-es számú fi­nommechanikai üzemének munkása kérdezett: — Hajlandó minket meg­hallgatni? Sok a panaszunk. Már régen csordultig a pohár. Az újságíró éppen azért ment az üzembe, mert hallot­ta, hogy ott egyenetlenkedés és elégedetlenkedés ütött ta­nyát. De egyébként is termé­szetes, hogy az észrevételt é , a panaszt meghallgassa. Biztatás sem kellett és Magyar Gyula 24 éves esztergályos sorolta: — Hét éve dolgozom a gyár­ban. Darabbéres vagyok A normás logarléccel méri .le cgy-egy munkadarab elkészí­tésének idejét. Fizetéskor alig viszek haza néhány forintot. Veszekedni kell minden per­cért. De nem mindenkinek. Vannak „fogadott gyerekek”. Én nem tudok nyalizni, nem természetem. Ha futballista lennék, nekem sem lenne pa­naszom. Valamiből élnem kell nekem is. Ha letelik a mű­szak, szenet pakolok az állo­máson. Ebben a gyárban le­nézik a munkást, meg sem hallgatják. Beadtam a felmon­dó levelet. Mi az igazság? Mi a panaszok oka? A fogaskerekek szériagyár­tásáról egyre inkább az egye­di gépgyártásra tér át az üzem. Űj feladatokkal birkóznak az emberek. Különösen a nyáron volt sok baj az anyag-, a szer­szám- és rajzellátással. Nin­csenek műszaki normák, be­csült normákkal dolgoznak. De Magyar Gyula éves átlagtelje­sítménye 112 százalék, 2050— 2100 forintot keres havonta. Ezt nevezi ő semminek? A fe­leségét is felvették a gyárba. A család anyagi helyzete nem kényszeríti rá, gyomorbaja pe­dig ellentmond annak, hogy munka után vagonkirakásra vállalkozzék. Lenézik, nem hallgatják meg, emberszámba sem ve­szik? A gyári bölcsődébe zsú­foltság miatt először nem vet­ték fel a gyerekét. De az igaz­gató nemcsak meghallgatta panaszát, hanem el is intézte. Magyar Gyula gyermekéről a gyári bölcsödében gondoskod­nak, amíg a szülők dolgoznak. Ée a gyár javaslatára lakást is kapott. Schmid László 23 éves esz­tergályos: ‘ — A nyáron nem volt mun-, ka. Nem kerestünk semmit. Csak állásidőt fizettek. Ha meg munka van, olyan kevés; időt adnak egy-egy darab el-'( készítésére, hogy azzal lehe-í íetlen kijönni”. A műszaki ve-; zetők botrányosan viselkedj nek. Nem fogadják a köszönő-' sünket, még attól is félnek, ( hogy hozzájuk érünk. Amikor ■ az igazgató még főmérnök, volt, lejárt az üzembe, szóban állt velünk. Most? Nehezebb, hozzá bejutni, mint a menny-£ országba. c Akit szidnak és amiről , hallgatnak : Szőke Mihály 20 éves esz­tergályos: — Ha nagy nehezen munkát •; kapunk, kezdődik a szaladgá-j lás a szerszámokért, a rajzéri.' Egyszer odatettek elém egy munkadarabot. De a rajzát nem. A diszpécsernél keres-^ tem. Elküldött a rajztárba, j Onnan visszaküldték hozzá. Ö; a normáshoz küldött. Fejetlen-, ség mindenütt. A műhelyben * és az anyagraktárban. Szóba\ sem áll velünk senki. Csak azt« bánom, hogy ebbe a gyárba,. Jöttem. De el sem engednek,! csak önkényesen... < Schmid László és Szőke Mi-- hály a normát és a normást, szidta. De arról mindketten 1 hallgattak, hogy legalább any-' nyi laza norma akad, mint: szoros. Ha tévedésből sok időt^ adtak valamelyik munkára, < pzért nem szólnak. Akkor kéz-, fllődik a felháborodás, ha va-t \melyik normát szűknek ta-! álják. Ilyenkor minden kifo­gást felhoznak: ezt a munkát S nki sem akarja csinálni. Az< előfordult, hogy az ilyen, Jhunkadarabokat eldugták a'

Next

/
Oldalképek
Tartalom