Heves Megyei Népújság, 1965. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-04 / 260. szám

-; • Események* HfrefcEsemények ; ?s Hírek. s; Eseményekjsi Hírek. . . Események ;. i Hírek. * s Események... Hírek. i: Események __Hírek. s. Események NÉ PÚJSÁG Százmillió forint a „falusi bankokban" Emléklappal jutalmazzák az alapító tagokat FILM: Volt egyszer egy öregember A falusi dolgozók körében egyre népszerűbbek a ^falusi bankok”. A takarékszövetkeze­tek hétéves tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a takarékosság gondolatának el­terjesztéséhez, és ma már a fa­lusi ember bizalommal fordul a takarékszövetkezeti pénztá­rakhoz, hogy összegyűjtött pén­zét elhelyezze. Megyénk 22 ta­karékszövetkezetében több mint 35 ezren helyeztek el kisebb- »agyóbb összegben pénzt és ed­dig 22 ezren kérték felvételü­ket tagnak. A betétállomány szinte napról napra növekszik és így az OTP és postai betétek mellett majdnem 100 millió fo­rintot őriznék a „falusi ban­kokban”. A takarékszövetkeze­tek a betétgyűjtés mellett je­lentős segítséget nyújtanák kölcsönökkel építkezésekhez, háztáji termelésék növeléséhez. Már hagyományossá vált, hogy minden évben a takarék­szövetkezetek is megrendezik a takarékossági napokat és ez al­kalomból ünnepségeken szá­molnak be az eddig elért ered­ményeikről. Az idén a világta­karékossági napokhoz igazodva a november 1-től 10-ig terjedő időszakban tartanak ankétokat járásonként, ahol kultúrcsopor- toik is szerepelnek, színes mű­sorral működnek közre az ün­nepségeken. Első ízben az idén kerül sor arra is, hogy a taka­rékszövetkezetek alapító tag­jait emléklappal jutalmazzák. 1965. november 4., csütörtök KÁROLY napja A nap kél: 6,32 órakor, nyugszik: 16,23 órakor. A hold kél: 14,55 órakor, nyugszik: 0,50 órakor. 75 éve, 1890. november 4-én született Feleky Géza író, esztéta és kitűnő tollú újságíró. A radikális irány­zat híveként, írásaiban a haladó polgári eszméket jut­tatta kifejezésre. Atyja nagy hírű orvostanár volt. Ő maga egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben folytatta. A Világ című radikális polgári lapnak lett munkatársa, utóbb felelős, majd főszerkesztője. A Világ 1926-ban történt betiltása után, a lap örökébe lépett Magyar Hírlap főmunkatársa, egyúttal pedig a Pesti 'Napló vezércikkírója volt évekig. Elsősorban művészeti, esztétikai, művelődéstörténeti kérdések érdekelték, de otthonos volt a napi bel- és nemzetközi politikában, a történetírásban, valamint a demográfiai és gazdasági problémakörökben is. Önálló monográfiái jelentek meg Munkácsyról és Szinyei-Merséről, skiadta Munkácsy em­lékiratait. Irt verseket, s jelentős, gondolatébresztő kul­túrtörténeti, gazdasági- és társadalomtörténeti tanulmá­nyokat, melyek közül számos német és angol nyelven is megjelent. A szovjet filmnapok alkalmából bemutatásra kerül Csuhraj, a világhírű szovjet filmrendező magyarul beszélő új filmje, a Volt egyszer egy öregember. A lírai, megkapó film egy öreg házaspár életéről szól. A filmet az egri Vörös Csillag Filmszínház november j 4-től 7-ig, a gyöngyösi Puskin Filmszínház november 8-tól 10-ig tűzte műsorára. Megmérgezle magát egy kerecsendi diák Hétfőn, a délutáni órákban, Kerecsend határában az úgy­nevezett Zöldes-erdőben egy holttestet találtak. Azonnal bi­zottság sietett a helyszínre. — Megállapították, hogy Schmit­zer Ferenc kerecsendi lakos, az Egri Szilágyi Erzsébet Gim­názium tanulója öngyilkossá.- got követett el; a tizenöt éves fiatalember nagy mennyiségű gyógyszert vette be. Az ön­gyilkosság okának és körül­ményeinek részletes kivizsgá­lására megindult a nyomozás. Tenk község határában siló­gödör ásása közben kortörténe­ti leg igen értékes leletekre bukkantak. A föld mélyéből csontvázak, továbbá rézből ké­szült tőr, varrótű, különleges nagyméretű kőkés és más hasz­nálati eszközök kerültek elő. A termelőszövetkezeti gazdák fel­figyeltek a leletekre és védel­mükbe vették, majd Czaga László, a helybeli Béke Terme­lőszövetkezet mezőgazdásza ér­tesítette a Heves megyei Mú­zeumok Szervezetét Szabó János, az egri vármú­zeum igazgató-helyettese, a helyszínen megvizsgálta a lele­teket és megállapította, hogy azok az úgynevezett bodrogke- resztúri kultúra idejéből valók, amely kultúra időszámításunk előtt 2300 körül virágzott ha­zánk alföldi részén. A rezet abban az időben kezdték inten­zíven használni, amelyről a EMBEREK A PATAKBAN fogalom is abban az időben alakult ki, korábban ugyanis a lakosság elszórtan temetkezett, nem volt egységes temetőrend­szer. A temetkezés most meg­talált nyomai a nemek közötti formák különbségét is elárul­ják. A nőket jobb oldalukra, a férfiakat bal oldalukra fektet­ték a temetkezés alkalmával. szövetkezet tervéről tárgyalt Községi Tanács veit jól teljesíti, csaknem tel­jes egészében átadták már a le­szerződött tejet, sőt 300 hekto­litert szabad piacon is értéke­sítettek. Hízómarhából a na­pokban adják le az utolsó 10 darabot, a hízósertés leadásá­ban 85 százaléknál tartanak* a , terv teljesítése biztosított. Hasonlóan jó eredményeket értek el a növénytermesztés­ben is: 15 mázsa uborkamagot, 60 mázsa napraforgót, 6 mázsa heremagot és 8 mázsa lucerna­magot adnak át a szerződések értelmében. Jóval a tervezetten felül termett kenyérgabona és kukorica is. Előadás az állattenyésztőknek Tegnap Egerben újabb elő­adás hangzott el a megye me­zőgazdasági szakembereinek rendszeres továbbképzése ke­retében. Ezúttal az Agrártudo­mányi Egyesület Heves megyei Szervezetének állattenyésztési szakosztálya rendezett előadást, amelyen az állattenyésztők vettek részt. Az előadást dr. Márkus Jó­zsef egyetemi tanár, tanszék- vezető profeszor tartotta Várható időjá­rás csütörtök es­tig: időnként kis­sé felszakadozó felhőzet, többfe­lé esővel. Mérsé­kelt, időnként megélénkülő dé­li, délnyugati szél. A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem lesz. Várha­tó legmagasabb nappali hőmér­séklet 11—18 fok között. (MTI) — 1FJÜSÁGI KÖNYTÁR- KLUBOT létesítenek a péter­vásári járási művelődési ház­ban. A könyvtár szervezője a községi KISZ-szervezet és ja járási könyvtár dolgozói. — A KOHÓ ÉS GÉPIPARI MINISZTER első helyettese kedd délután meglátogatta a Heves megyei Elektromecha­nikai és Vasipari Vállalat Ko­csis Bernát utcai üzemét, A vezérlő berendezésések to­vábbfejlesztésének lehetőségei után érdeklődött a vendég. — HÁZI HANGVERSENYT rendezett a gyöngyösi Városi Művelődési Ház gyermekzene- oktatási csoportja. A szülői ér­tekezletet, amelyen a kis nö­vendékek bemutatják tudásu­kat,a közeljövőben megismétlik. — DIVATPARÁDÉ. A leg­újabb őszi-téli konfekció-ter­mékekből ruhabemutatót ren­dez a Heves megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat szom­bat délután 4 órai kezdettel az egri Napsugár Áruházban. ónozik Ki ahart kerülni egy kerékpárost — elütött egy gyalogost Közlekedési baleset történt tegnap délután öt órakor Eger­ben, a Széchenyi utca és a Qsiky Sándor utca keresztező­désénél. Holló Ignác, egri lakos a Csiky Sándor utcából ittas ál­lapotban tolta kerékpárját, amikor a Széchenyi utcában Fábián Dénes, szentistváni la­kos szabályosan közlekedett motorkerékpárján. A motoros, amikor észrevette a kerékpárt ki akarván azt kerülni, féke­zett, de az ázott úttesten fel­borult, s mintegy hét métert csúszva elütötte a „zebrán” át­haladó Botár Károly egri la­kost. A 77 éves idős ember a baleset következtében súlyos sérülést — medencecsont-törést — míg a motorkerékpáros könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrség megindította a vizsgálatot. EGER VÖRÖS CSILLAG Volt egyszer egy öregember GYÖNGYÖSI PUSKIN Az igazság pillanata GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Zöldár HATVANI KOSSUTH Bajazzók Egerben, este 19 órakor Mágnás Miska (Bérletszünet) — HATVANBAN IS meg­szervezték a népművelők klub­ját. A klub első foglalkozására ma kerül sor. A járási népmű­velők — művelődési otthon igazgatók, könyvtárosok, TIT- előadók — a szocialista realiz­musról tanácskoznak. — KÉT ÉVVEL EZELŐTT 221 nyolc napon túl gyógyuló baleset történt az egri járás mezőgazdasági üzemeiben és 4117 volt a kiesett munkana­pok száma. Tavaly ez a szám 151 és 3478-ra csökkent, ez év első felében 85-en szenvedtek balesetet a mezőgazdasági dol­gozók közül. — FELVÉTELT KÉSZÍTETT a rádió az ecsédi Jcultúregyüt- tes lakodalmasából. Az együt­tes műsorából 31 énekszámot vettek fel a stúdióban. A mű­sor közvetítésére januárban kerül sor előreláthatóan. — 80 LAKÁS TERVEN FELÜL. Most már biztosra vehető, hogy a gyöngyösi 80-as lakótelepen a tervezetten, felül 80 lakást még ebben az évben átad az ÉM Heves megyei Állami Építőipari Vállalat. — EGER VÁROS TIT-szer- vezetének munkájáról tanács­kozik ma az ismeretterjesztő tár- , sulat Heves megyei elnöksége. — 96 FÉRŐHELYES szarvas­marha-istállót építenek a dem- jéni Haladás Termelőszövetke­zetben. A szövetkezetiek elő­reláthatóan még a tél előtt be* köthetik az állatokat. — NAGY SIKERŰ TAKA­RÉKOSSÁGI ESTET rendez­tek Sarudon. A község 500 ta­karékos családja mintegy öt­millió forintos betétállomány­nyal rendelkezik. A takarékos- sági ankéton a sarudi takarék­szövetkezet alapító tagjait em­léklappal tüntették ki, — LÁNYOKNAK, ASSZO­NYOKNAK. Novemberben, decemberben érdekes előadást rendez klubhelyiségében a Mát- ravidéki Hőerőmű nőtanácsai A hetenként megtartandó elő-1 adások aktuális kérdésekhez kapcsolódnak: az összejövetele­ken a téli öltözködéstől, egész­ségvédelemről — az ünnepi asztal-terítésig sok mindenről szó esik majd. — BÉLYEGKIÁLLÍT ÁST rendez november 3. és 7. között a hatvani bélyeggyűjtő kör a Vörösmarty Művelődési Ház­ban. A kiállítás helyén alkalmi postahivatal működik, alkalmi bélyegzővel. 8,05: Iskola-tv. Környezetis­meret — olvasási, az ált. isk. III. oszt. számára. Látogatás az Ikarus-gyárban. 9,05: Élővilág, az állt. isk. 7. oszt. számára. — Idegen tájak élővilága II. rész. 9,45: A porondon. Részletek a Litván Cirkusz műsorából. (Ism.) 10,45: Őszi képek. Bol­gár kisfilm. (Ism.) 11,05: Alko­tóműhely. A tűzmadár hazája. Szovjet filmösszeállítás. (Ism.) 13,35: Környezetismeret — ol­vasás. (Ism.) 14,35: Élővilág. (Ism.) 17,25: Hírek. 17,30: Ta­pasztalatok, tanulságok. Az ál­latállomány beteleltetése. 17,45: Bagolyvár. 18,15: Tv-bébi. —' 18,25: A Magyar Hirdető mű-' sora. 18,35: Oklevél a fiókban) Riportműsor. 18,55: Telesport) 19,20: Esti mese. 19,30: Tv-hir-f adó. 19,50: Mai vendégünk) Fock Jenővel, az MSZMP Po-' litikai Bizottságának tagjával a magyar pártdelegáció távol-' keleti útjáról beszélget Megye-' ri Károly. 20,20: A hét köny­vei. 20,25: Hallgasd.. Magyarul beszélő szovjet film. 21,30: Georg Otsz énekel. 21,55: Tv-' híradó. 2. kiadás. raipgjtác A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. — Főszerkesztő: PAPP JANOS. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 12-57, 12-73. Postafiók: 23. - Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF. — Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsiiinszk y utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók 23 ~t Terjeszti: a Magyar Posta, Előfizetési dija egy hóra 12,— Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. — Index: 23 062. — Heves megyei Nyomda Vállalat, Eget) J Bródy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán József. Négyezer éves kultúra maradványaira bukkantak Tenk községben Tenk határában most felszínre került temetkezés is tanúsko­dik. Heves megyében ez az első lelet, amely ebből a korból származik. A több mint négy­ezer éves leletek számot adnak a kor használati eszközeiről és tetmetkezési formáiról is. Sza­bó János tájékoztatásában azt is elmondotta, hogy a temető­A termelőt áruértékesítési i a Pétervásári A Pétervásári Községi Ta­nács napirendre tűzte az Ezüst­kalász Tsz értékesítési tervé­nek megvitatását A napirend előadója a tsz mezőgazdásza, Kaszab Balázs volt A termelő­szövetkezet áruértékesítési ter­messz! hangzó dohogással ad­ja hírül munkáját a „Horto­bágy” szivattyú, de úgy lát­szik, hogy a 3500 literes telje­sítménye is kevésnek bizonyul az újra meg újra előtörő víz­zel szemben. — Legalább még egy szi­vattyú kellene — mondja egy inas, barna férfi, miközben megizzadt homlokát törölgeti. A négy birgád huszonnyolc főnyi legénysége nem minden­napi feladattal birkózik! Kal­már Józsefek a — domoszlói víztároló építésétől jöttek Egerbe — panaszkodva ma­gyarázzák, hogy mennyivel előbbre lehetnének már, ha a város felől nem szivárogna egyre a víz. — Buzgárszerűen tör elő a meleg víz, alig tudjuk elfoj­tani a homokzsákokkal — fűzi hozzá társai szavaihoz Tóth János. — Pedig igazán ma­radhatna a helyén, mert kü­lönben félő, hogy szégyenben maradunk a város előtt, a munkánkkal nem végzünk november végére... Eddig, húsz köbméter híján, megmozgattak már vagy hat­száz köbméternyi földet, s mi­re a munka végére érnek, a rengeteg betonon kívül „be­dolgoznak” még a partoldal­ba 180 köbméter követ is .„ — Összetett munka a miénk — mondja Kalmár József bri­gádvezető. — Földdel bánunk, kőmüveskedünk, utat burko­lunk és csöveket szerelünk egymásba, ha szükséges. A jó kubikosnak most már univer­zális embernek kell lennie! . — büszkélkedik, j Üjabb százötven méteres j szakasszal hosszabbodik az 5 Eger-patak partvédő támfala. A mostani munkákra — > csaknem egymillió forintot i költ a városi tanács ... » (gy—gy) falat építeni a patak százöt ven méteres szakaszán. Az egri Egészségház utca lakótelep szélén már kész i parti rézsű, a munkások leni a mederben dolgoznak. A: egyik helyen a falat alapoz zák, húzzák — arrébb pedii árkot ásnak lábszárközépii érő latyakban. Erőlködik Bükkábrány mellől, a sályi völgyzáró gáttól, néhány hete az Eger-patak partjára von­tattak egy szüntelenül ván­dorló lakókocsit, s egy csapat­ra való kubikos — a Miskolci Vízügyi Igazgatóság 5. számú füzesabonyi szakaszmérnöksé­gének emberei — beköltöztek a városba. Új munkára: tám­

Next

/
Oldalképek
Tartalom