Heves Megyei Népújság, 1965. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

rek. . . Eseirépyek... Hírek... Események... Hírek... Események... Hírek... Események... Hírek... Események... Hírek.. Esemé Ülésezett a MÉSZÖV igazgatósága évben a szövetkezeti brigádok Tegnap délelőtt tartotta meg az év első ülését a MÉSZÖV igazgatósága. Az ülésen meg­tárgyalták a hatvani földmű- vesszovetkezet 1964. évi mun­káját Urbán István elnök elő­terjesztése alapján. Megjelent az ülésen Szacsuri István, a KPVDSZ megyebizottságának titkára is. Az igazgatóság megállapítot­ta. hogy a hatvani földműves- szövetkezet a múlt évben to­vább fejlődött, a taglétszám majdnem 300 fővel, míg a rész­jegy-alap 33 ezer forinttal nö­vekedett. A kiskereskedelem, vendéglátóipar és a felvásárlás 76 milliót forgalmazott. Jó eredmények születtek a felvásárlásban. Zöldség—gyü­mölcsből 6570 mázsát vettek át. Legtöbb tojást, 167 ezret és 81 mázsa baromfit múlt évben vásárolta fel a földművesszö­vetkezet. Elősegítette ezt, hogy a szövetkezet baromfi keltetője 239 ezer napos csibét adott a háztáji gazdaságoknak. Az eredmények elérésében nagy segítséget adnak a 9 szo­cialista brigád tagjai, akik ver­senyben állnak egymással. A forgalom minden évben növe­kedik és az áruellátásban is kevesebb a hiánycikk. A vitában felszólaló igazga­tósági tagok bírálták a leltár­hiányok emelkedését, és az el­lenőrző munka javítására hív­ták fel a figyelmet. Nagyobb gondot kell fordítani a háztáji gazdaságok termelésének nö­velésére. a ruházati forgalom növelésére, áru- és divatbemu­több mint 126 ezer termőfa- egységet permeteztek be. míg a termelők 823 500 fán végezték el a védekezési munkálatokat Ez elősegítette, hogy a felvá­sárolt 1791 vagon gyümölcsből 909 vagonnal került exportá­lásra. Ez 121 vagonnal több, mint amit 1963-ban exportál­tak. Idén 3 magasnyomású mo­toros és 495 háti permetezővel végzik a háztáji gazdaságokban a növényvédelmet. Ezek után Árvái László ke­reskedelmi főosztályvezető tett jelentést a scaövetkezeti könyv- terjesztés állásáról és az 1964. évi eredményekről. (szabó) Üdülnek a tsz-tagok Ma újabb csoport, összesen harminc taz-tag indult útnak a gyöngyösi járásból, hogy a debreceni Nagyerdőben levő üdülőben tíz napot pihenéssel, szórakozással töltsenek eL Feb­ruár 11-én a gyöngyösi tsz-ek- ben dolgozó újabb tíz tsz-gaz- da váltja fed őket. A hónap végére, február 23- án másik harminc tagú turnus üdültetésére kerül sor. Ök már Budapesten, a János-hegyi üdülőben töltenek el tíz napot. A termelőszövetkezeti tagok biztosítási és önsegélyezési cso­Versenyben a fodrásztanulók... Fodrászversenyt rendeztek vasárnap Egerben, ahol az Egri Fodrász és Fényképész Kisz fodrásztanulói mérték ösz- sze tudásukat. Az összetett verseny első helyezését Lukácsi Julianna érte el, második lett Kövecsi Éva, a harmadik Barta Emerencia. Képünkön: a verseny egyik „hajrája”. (Foto: Márkusz.) tatók tartására. A vitát Iiavellant Ferenc, a MÉSZÖV elnöke foglalta ösz- eze. Elmondotta, hogy a veze­tést a szakmai tudás növelé­sével és a szövetkezeti tagság nagyobb arányú bevonásával lehet kijavítani. Ebben az év­ben fel kell kutatni az elfekvő készleteket és gondoskodni kell azok hasznosításáról. Második napirendként a szö­vetkezetek növényvédelmi te­vékenységét vitatták meg. Múlt &mosík EGRI VÖRÖS CSILLAG: A korztkai testvérek GYÖNGYÖSI PUSKIN: Kallódó emberek HATVANT VÖRÖS CSILLAG: Csend FÜZESABONY: így jöttem HEVES: Az aranyfog PETER VAS ARA: Hol a tábornok? Szezon végi kiárusítás a cipő-kereskedelemben portja a biztosítási kötelezett­ségeken túl teljesen díjmente­sen teszi lehetővé tagjainak az üdülést. A szorgalmas, lelkiismeretes munka így is elnyeri jutalmát Gyerekjáték — tűzkár Tegnap Egerben, a Bajcsy-i Zsilinszky u. 13. számú házj udvarán a Papír és Írószer Nagykereskedelmi Vállalat ládaraktára kigyulladt A ki­vonult három tűzoltóautó le­génysége néhány perc alatt el­oltotta a tüzet. A raktár így is megrongálódott, és a benne tá­rolt ládák nagy része is hasz­nálhatatlanná vált. A kár 8—10 000 forint Amint a vizsgálatból kide­rült: tíz év körüli fiúk — Ju­hász Zoltán, Simon Zoltán és. Bercsényi Sándor — játszottak a raktárban, gyufát és gyér-, tyát gyújtogattak. így keletke-, zett a tűz: Az Északmagyarországi Cipő Nagykereskedelmi Vállalat eg­ri lerakata 1964. október 28-án kapta meg új, 1200 négyzetmé­teres raktárhelyiségét. Ez sem könnyített raktározási problé- ináikon, mivel a 160—180 ezer j»ár cipőre méretezett tároló- helyiségekben több mint 210 ezer pár cipőt kellene raktá- rozniok. Ezért kénytelenek külső raktárakat — például Pipishegyen is — igénybevenni. Jelenleg a forgalom is stag­nál, bár naponta így is kétezer pár cipőt szállítanak a kiske­reskedelemnek Heves megyé­ben. Azt várják, hogy a sze­zon végi kiárusítással megindul ismét a vevők vásárlókedve. Főleg gumiárukat és bundaci­pőket fognak olcsóbb, leérté­kelt áron árusítani. A tavaszi cikkek nagyobb forgalmára február végétől, március elejétől számítanak. Hétfőn is ömlött a gáz Szánkon Szánkon, az Alföldi Kőolaj­fúrási Üzem 4-es számú tele­pén, a gázkitörés a vasárnapi többszöri szünetelés után, hét­főn egész nap tartott, ereje azonban csökkent, s a gáz to­vábbra is vízzel és iszappal tör a felszínre, Az új fúróállás — ahonnan „ráfűrnak** a kút­ra — alapozása elkészült és megkezdték a gépek szállítá­sát, szerelését. Ez a munka előreláthatólag két hetet vesz igénybe. A szanki gázkitörést vasárnap sok érdeklődő tekin­tette meg. K.I HIT TUD? Vetélkedő Kálban és Karácsondon — MEZŐGAZDASÁGI mér­nökjelöltek végeznek szákmai gyakorlatot a füzesabonyi já­rás termelőszövetkezeteiben. Az agrártudományi egyetem negyedéves hallgatói január 25-től február 6-ig a tervezés, a termelési terv készítésének gyakorlatával ismerkednek meg. Ahol ismeretlen a szívbaj Kenya határvidékén. a szo- máli nomádok között teljesen ismeretlenek a szívbetegségek. Állítólag ez a világ egyetlen embercsoportja, ahol szívbe­tegség sohasem fordul elő. Pedig a nomád törzsek jó­formán csak állati zsiradékkal táplálkoznak, vérükben tehát a koleszterol-tartalomnak igen magasnak kell lennie. Életkö­rülményeik igen nyomorúságo­sak: a puszta földön alusznak, nagy vízhiányban szenvednek, rengeteg port szívnak a tüde­jükbe és a hőmérsékleti inga­dozások ezen a vidéken külö­nösen nagyok. Mindebből csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szívbaj elsősorban civilizációs megbetegedés. Vasárnap délután Kálban, a községi művelődési otthon nagytermében telt ház és nagyszámi» érdeklődő közönség előtt került bemutatásra a szellemi vetélkedők és a Ki mit tud vetélkedők együttes műsora. A két vetélkedőt az idén körzeti és járási szinten egyaránt összekapcsolt formá­ban rendezték meg, úgy. hogy a szellemi vetélkedők csapat- versenyeinek egyes fordulói között került sor a Ki miit tud műsorszámainak bemutatására, A mindvégig izgalmas és kö­zepes színvonalat mutató ve­télkedőkön az alábbi eredmé­nyek születtek: A szellemi ve­télkedők versengésében a káli gimnázium csapata vívta ki magának az első helyezést 15 ponttal, második pedig a ká­polnai községi KlSZ-alapszer- vezet csapata lett 12 ponttaL A harmadik helyezett Aldeb- rő, eredménye 10. A negyedik helyezést elért besenyőtelki csapat eredménye pedig 9 pont lett. A Ki mit tud vetélkedő pró­zai, énekes és zeneszámai kö­zül a acüribiaotteág döntése szerint az alábbiak indulnak a vetélkedő megyei elődöntőjén: A prózai számok közül Gra- becz Erzsébet nagyúti szavaló, és Végh Lajos, káli honvéd ju­tott tovább monológjával. A népi zenekarok közül a kápolnai rajkó zenekar képvi­seli a járást a megyei vetélke­dőn, a szólóénekesek közül pe­dig a Kiss testvérek, Kiss Ilona és Kiss Sándor énekszá­mai, és Báder Gizella kápolnai cigánydal énekes jutott to­vább a megyei bemutatóra. A bíráló bizottság külön kiemel­te és dicséretben részesítette a káli művelődési otthon s a honvédség közös népi tánccso­portját, Suha Rudolf cigány- dal énekest, és a Káli Gimnár zium tánczenekarát azért, mert szereplésükkel nagyban hozza, járultak a bemutató színvona­lának emeléséhez. A gyöngyösi járás 11 közsé­géből, mintegy százötven fiatal vett részt vasárnap délután Ka­rácsondon a Hámán Kató kul­turális szemle bemutatóin, amelynek keretében a Ki mit tud? járási döntőjét is lebonyo­lították. egyéni és csoportos szám hang­zott él. Arany fokozatot érde­meltek ki versmon dúsból Sze­pesi Éva Visonta, Kelemen Ta­más Abasár, Püspöki Győző Gyöngyöshalász, Petrái Lajos Atkár, Polca Irén Karé csönd, rajtuk kívül az abasári honvéd tánczenekar, a gyöngyöstarjá- ni művelődési otthon népi tánccsoportja, Kiss Imre eite­ret-, Fehér Zsuzsa fuvolaszóló­val. valamint az adácsi műve­lődési otthon népi tánccsoport­ja. A KI mit tud? megyei dön­tőjébe jutott Püspöki Győző, Petrás Lajos,. Páka Irén, az abasári tánczenekar, Kiss Imre citeraszólóval és az adácsi tánccsoport. Jó teljesítményt nyújtott a gyöngyöshalászi művelődési otthon irodalmi színpada, de etőadésTródiuk még nem elég érett. A visznefci földműves- ■»zövetkezet népi táncosait, vi­szont a kevésbé jól sikerült kí­sérő zene ütötte el a legjobbat megillető helyezéstől. A járási találkozó kitűnő rendezéséért külön dicséretet éTdemel Dán Gyula, a kará- csondi művelődési ház igazga­tója. 1965. február 2., kedd KAROLIN napja. A nap kel: 7.10 órakor, nyugszik: 16.46 órakor. A hold kel: 7.59 órakor, nyugszik 17.26 órakor. 5 éve, I960, február 2-án halt meg Huszka Jenő, a ma­gyar oiyerettmuzsika kiemelkedő alkotó egyénisége. A Ze­neakadémián Hubay és Koössler voltak mesterei. Művészi tanulmányai mellett jogot végzett. Hegedűhangversenyeket adott, majd egy hírneves párizsi zenekarban tevékenyke­dett. Hazatérése után minisztériumi tisztviselő lett. 1902 végén, a Népszínházban mutatták be művét, a Bob herce­get, az első igazán nagy sikerű magyar operettet, amely­nek külföldi előadása szerzőjét egycsapásra híressé tette. 1903-ban Aranyvirág című operettjével nyitották meg a Király Színházat, összesen 14 operett dicséri alkotókész­ségét, közülük néhány, — a Gül Baba, a Tündérszerelem, a Lili bárónő, a Mária főhadnagy és sok dala — nem szür­kült el, megőrizte népszerűségét. ★ 2 0 ÉVE: 1945. február 2-án felszabadult a Németvölgyi út és a Sashegy nyugati lejtője. A Vörös Hadsereg Főparancsnoksága, gyorssegélyként 400 tonna élelmiszert utalt ki Budapest éhező lakosságá­nak. Az ,,Űj Szó” Pesten jelenik meg. Várható időjárás ma estig: felhő­átvonulások, több­felé esővel, hava­zással. Sok he­lyen élénk észak- nyugati, északi szél. Hűvösebb idő. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet 0— plusz 5 fok kö­zött. — VÉRADÓ MOZGALOM eredményeiről és a szakszer­vezetek oktatási, valamint is­meretterjesztő munkájáról ta­nácskozott Egerben a megyei pártbizottság propaganda, és művelődésügyi osztályértekez­lete. — HÉTFŐN Moszkvában szovjet—angol tárgyalások kezdődtek az 1965—67. évi tu­dományos, műszaki, oktatási és kulturális együttműködési egyezmény megkötéséről. — 500 EZER forintos beru­házással artézi kutat fúrnak még ebben az évben Porosz­lón. Ez lesz az első lépés a megépítendő törpe vízműhöz. — KÖZSÉG FEJLESZTÉSI alapból 500, állami erőből pe­dig 300 méter villamos veze­tékkel bővítik Dormánd köz­ség villamos hálózatát az idén. Ezzel a munkával befejezést nyer a község teljes villamosí­tása. — A VÁROSFEJLESZTÉSI tervjavaslatot és a Gyöngyös vízellátásának helyzetéről szó­ló jelentést terjeszti a városi tanács végrehajtó bizottsága elé csütörtökön dr. Holló Béla, vb-elnökhelyettes. EGY ÉVE vezették be a he­vesi áruházban a női harisnyák szemifelszedését. Az eltelt idő­szakban Magyar Mária napon­ta átlagban 25 harisnya javí­tását végzi el, havonta 2,5—3 ezer forintos értékben. — ÖT SZAKKÖR — honis­mereti, hímző, báb, bélyeg, horgász — működik a porosz­lói művelődési házban. A szak­köröket tanárok, illetve szak­emberek vezetésével általános iskolai tanulók látogatják. — A NYUGATNÉMETOR­SZÁG1 Altenkirchenben isme­retlen tettesek a hétfőre virra­dó éjjel betörtek egy postahi­vatalba és 360 000 márkát zsákmányoltak. A betörési kis- híjján leleplezték, mert a te­lefonközpontban ügyeletes tisztviselőnők gyanús zörejek­re lettek figyelmesek, de nem a rendőrséget értesítették, har nem a közeli vasútállomásra telefonáltak át. A felriasztott vasúti tisztviselők, miután egy darabig figyelték a szomszédos postahivatal épületét, vissza- telefonáltak: legyenek csalt nyugodtak, nem láttak semmi gyanúsat. — HÁROM ifjúsági növény- termesztő munkacsapat dolgo­zik a mezőszemerei Dózsa Ter­melőszövetkezetben. Mindhá­rom munkacsapat tagjai bene­veztek és részt vesznek a szo­cialista brigádmozgalombaru — JUGOSZLÁVIÁT az utotr bi napokban szaharai eredetű légtömegek árasztották el. En­nek következtében Belgrádban és szinte egész Jugoszláviában tavasziadra fordult az idő. Leg­magasabb hőmérsékletet a fő­városban mértek. A hőmérő higanyszála már a kora dél­előtti órákban elérte a plust 15 fokot, délután pedig húsz fokig emelkedett. — ŰJ KÖNYVEK: Fran* Kafka: A kastély, Jean Fól­iáin: Az élet képei, Tornai József: Jársz és kiáltasz, Hanzelka—Zigmund: A fej­vadászok földjén. L’udo Zu- bek: Az indiaiak aranya, Maria Rossels: Keleti koktél, Jiri Jaeger: Az eszkimók földjén, Jan Körinek: Ke- resztü-kasul Marokkón, Filo­zófiai kislexikon, Garcilaso de le Vega Az inka: Inkák és konkvisztádorok. — AZ EGYESÜLT Nemze- tek Szervezete felhívta az ősz- szes országokat, hogy aZ ENSZ San Franciscóban tör­tént megalapításának 20. év­fordulóját egységes bélyegen kibocsátásával ünnepeljen meg. így tehát az 1965-ös év­ben ismét lesz egy olyan érde­kes bélyegkiadvány, amely kedves a motívumgyűjtőnék. — RENATA TEBALDI, a Milánói Scala és a New York-i Metropolitan tagja márciusban Budapesten vendégszerepei. A világhírű olasz operaénekesnőt két sikeres szerepében hallhat­ja az Erkel Színház közönsége: március 5-én az Othello elő­adásán, Desdemona, 9-én pe­dig a Tosca címszerepét énekli. 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv az ált iskolák VI. oszt számá­ra. 9.00: Környezetismeret a vi­déki ált. isk. IV. oszt. számára. A kőolaj. 9.25: Környezetisme­ret budapesti ált. isk III. oszt. számára. Látogatás az Ikarus gyárban (ism.). 10.05: Tanulmá­nyi kirándulás az ált. isk. VIII. oszt. számára kémiához. — A műtrágyagyártás. 11.00: Orosz nyelv középiskolásoknak. 14.00: Orosz nyelv ált. isk. részére (ism.). 14.55: Környezetismeret (isim.) vidéki, ált. isk. 15.20: Kör­nyezetismeret budapesti ált. isk. (ism,). 15.50: Tanulmányi kirándulás (ism.). 16.55: Orosz •nyelv középiskolásoknak (ism.). 17.23: Az iskola-tv postája. Mű- sorkalauz — pedagógusoknak. 17.40: Hírek. 17.45: Száz kérdés —száz felelet. 18.25: Úttörő ex­pedíció a jövőbe. A hétmérföl- des kamera különkiadása. 18.35: Csak egy kicsivel jobban. Gyá­rak újítási versenye I. Közvetí­tés a Technika Házából. 19.05: Tv-Bébi. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50; Mai vendé­günk: Nyers Rezső, az MSZMP KB. titkára. Kb. 20.15: Nincs többé válás. Magyarul beszélő lengyel film. (10 éven felüliek­nek.) 21.55: Érmek és érmesek. Visszapillantás a tokiói olimpi­ára. 22.15: Tv-híradó 2. kiadási

Next

/
Oldalképek
Tartalom