Heves Megyei Népújság, 1965. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-20 / 16. szám

Tanácskoztak a labdarúgó fátékvezefők Vasárnap nemzetközi síugróverseny Mátraházán A Ep. Honvéd . január 24-én, va- 4 s^map délelőtt 11 \ R órakor Mátrahá- zán., a nagy-sán­V^\?V\ con német, oszt­L^\\/ rák. csehszlovák és a ieg3ot>t) ha" zai versenyzők részvételével ren­dezi meg a Dózsa Tibor síugró emlékversenyt. Jegyek a helyszí­nen kaphatók. Ugyan csak szombaton—vasárnap rendezi meg a Heves megyei Sí Szövetség a megye 1965. évi baj­nokságait és a három megye — Nógrád, Pest, Heves — Mátra Ku­pa versenyét. E két utóbbi ver­seny színhelye Galyatetp. kapcsolatok... válogatott bemutatta az asztalite­nisz játék minden szépségét. A legnagyobb elismerés hangján kell azonban szólnunk Hartról is, aki szántén kiváló teljesítményt nyúj­tott. Örvendetes tényként kell említenünk, hogy a megyei baj­nokságot egy kevésbé esélyes ver­senyző, Horváth Béla nyerte. A megyei szövetség tájékoztatá­sa szerint január 23-án és 24-én ismét érdekes sportesemény szín­helye lesz az egri IV. sz. Általá­nos Isikola tornaterme. Heves me­gye nyolc legjobb egyéni játéko­sa és a fenti négy válogatott ta­lálkozik egymással. A - verseny szombaton délután 16, vasárnap reggel pedig 9 órakor kezdődik. Sportlövészet A televízió heti sportadásai 2 x x 2 1 x 1 2 X 1 X 1 1 1 X I X 1 törölve 2 x 1 x Virággal és zenekar­ral fogadtak. A játékos-keret ne­vesebb futballistái fe­leségeikkel, gyermeke­ikkel és rokonaikkal vártak. Óvatosan le­emeltek a vonatról, s szinte a vállukon vit­tek a pályaudvar előtti térre, ahol tiszteletem­re rögtönzött gyűlést tartották. Az egybe- gyült tömeg fölött ha­talmas1, rikító transz­parens, feszült: „Üd­vözöljük az új edzőt!” A város legismertebb sport-mecénása jókora pirosra sült kenyeret és egy dobozka sót, a helyettese egy lakáski­utalást, a helyettes he­lyettese pedig egy le­pecsételt, kövér boríté­kot nyomott a kezem­be. Az asszonyok ken­dőiket lengették, a le­ánykák kezecskéiket nyújtogatták, a felnőtt szurkolók pedig üte­mesen kiabálták: „Meg­jött vég-re!” Tapintatosan moso­lyogva röviden vála­szoltam az üdvözlő be­szédekre, majd berán­tottam a Volga ajtaját és töprengve hátradül- tem az ülésen. Az effé­le fogadtatás ugyanis már nem volt újság a számomra, engem már nehezen lehetett ilyes­mivel bámulatba ejte­ni. Nem vagyok már fiatal tapasztalatlan, megtanított az élet. Másnap reggel meg­látogattam a város ve­zetőit. Határozottan nyilatkoztak arról, hogy Mona fizetésre és to­M. ZAHAROV: tártaían bizalomra szá­míthatok. Napközben összehív­tam a futballistákat és vázoltam nekik az élenjáró fővárosi csa­pat elleni döntő mér­kőzésre való felkészü­lés tervét. Majd munkához láttam. Dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam. Rette­netesen megizzasztot­ták a játékosok. Min­den tapasztalatomat, tudásomat, energiámat, igyekeztem a lábukba varázsolni. A modem labdarúgás legújabb taktikai elvei szerint. Fokoztam az általános erőnléti felkészülést. Arra ugyancsak megta­nítottam a fiúkat, hogy ne csak a lábukat, ha­nem az eszüket is hasz­nálják. A tekintélyem a hét folyamán hihetetlen mértékben megnőtt és a mérkőzés előestéjén elérte a tetőpontját. A találkozó előtt fél­órával még egyszer el­ismételtem a játékosok­nak a taktikai utasí­tásokat, lelket öntöt­tem beléjük és — a szállásomra mentem. Leültem a televízió elé és vártam. Az első nyolc perc alatt mozdulatlanul terpeszkedtem a fotel­ben. Előérzeiekkel gaz­dagon megáldott em­ber vagyak. A dik percben felálltam. Kihúztam az ágy alól a bőröndömet és a megszokott mozdulat­tal nyitottam fel a fe­delét,. Ugyanakkor az egyik fővárosi csatár hirtelen kiugrott. Lö­vési A pulóveremet és két ingemet a bőröndbe dobtam. A sok ezer szurkoló felszisszent. Kapufa! A pulóvert és az egyik inget vissza­vettem a bőröndből. Üjabb lövés! Visszaej­tettem a pulóvert. Gól! Elpakoltam a vil­lanyborotvát, a papu­csot és a pizsamát. Amíg a mieink ellen- támadásba lendültek, összeszedtem a többi holmimat is. Majd fel­hívtam telefonon a postát, s kértem kap­csolják a lakásomat — a másik városból. Csapatunk elkesere­detten támadott. A két szélső ügyesen helyet cserélt. s kicselezték a védőket. Villámgyors leadás! Lövés! Gól! A tribünön fülsiketítő üvöltés. Odamentem a csomagomhoz és této­ván megálltam. Váltakozó sikerrel folytatódott a játék. A második félidő el­ső perceiben izgatottan :nászkáltam n. bőrönd és a tv-készülék között. Az ellenfél viharos tá­madást indított. S a Iflbda —ott a mi kapunkban. Pon­tosan akkor szólalt meg a telefon. Kap­csolták a lakásomat. — Muszja, — szól­tam nyugodtan a kagy­lóba, üdvözöllek, drá­gám! Itt minden rend­ben. A munkát befe­jeztem. Ma este haza­utazom. A jegyet egy hete megrendeltem. Te ne törődj semmivel! A holnapi napot odahaza töltöm, — átutazó­ban!... — Nem értlek, — szólt a feleségem, — meddig dolgozol még abban a városban?... — A mérkőzés már a nyolcvanegyedik perc­nél tart, — pillantot­tam az órámra, — te­hát még körülbelül tíz percig. Csókollak, drá­gám!... A játékvezető tizen­egyest ítélt ellenünk. Felhúztam a sárcipő­met, fogtam a felöltő­met és a kalapomat. Lövés! A kapus hihe­tetlen ügyességgel há­rított. Határozottan rúgtam le a sárcipőt. A közönség tapsolt, de a labda már megint a mi térfelünkön patto­gott. Jóvá akarták ten­ni a H-es kihagyását. A sárcipő újra a lábamra került. A hát­védünk előrevágta a labdát, — s én termé­szetesen már megint itfffipriT Űj ellentámadás, — újra fel a cipőt! Középcsatárunk előre­tör. Ragyogó kiugrás! Leveszem a kalapo­mat. Gyönyörű csel! Ledobom a felöltőmet. A center kicselezi az egyik hátvédet — ledo­bom az egyik kalocsait. Kicselezi a másik hát­védet — ledobom a má­sik kalocsait. Hatalmas lövés! Gól! Vége a mér­kőzésnek. Füttyszó. 2:2! Tárcsáztam a városi fő-mecénás titkárnőjét. — Bocsánat, mond­tam, — milyen irány­elv volt döntetlen ese­tére? — Egy pillanat! — intett türelemre a tit­kárnő, — feljegyeztem, azonnal utánanézek... Baljós szünet követ­kezett. Számolgattam a pulzusom verését. Hal­lottam, hogy a titkárnő papírok között lapoz­gat. — No, megvan! — kiáltott boldogan. —. Hall engem? Általában nekünk egyetlen edző sem felel meg. Győze­lem kell, bármilyen áron. — Nagyon köszönöm, — feleltem — és fel­húztam a sárcipőmet. Csodálatos este kö­szöntött rám, ezer szí­nű fényeivel. Lassan indultam el a pályaud­var félé. Lelkes tömeg ) várakozott a pályaud- ? var előtti téren, legelöl > a kenyér a sóval, a vi- > rágok, a zenekar és a rikító traiúzparens. De > nem a tiszteletemre, c Az uj edzőt fogadták* S A Magyar Sioelalteta Wimfcáspart Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. FűszerkesztSs PAPP JANOS Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 12-57. 12-73. Postafióki a Kiadja: JCTea megyei Haplrtadő Vállalat Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zslllnszky utca 1. Tdefon: 24-44. Postafiók: 23. L BZ.C 25 062. Heves megyei Nyomda Vállalat, Eger, Bródy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán József. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik drága jó férjem és édesapánk TÖTH IMRE temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dunk hálás köszönetét. özv. Tóth Imréné ___________és gyermeke! Ne halassza a jövő hétre, még e héten vegye meg á Szerencsesorsjegyei, — mert elfogy. Húzás a jövő hónapban» A Szerencse-íárgysorsjáték főbb nyereménye: Korszerű családi ház garázzsal, személyautóval párizsi és fekete-tengeri utazások, különböző személygépkocsik, hűtőszekrények, televíziók, rádiók, fényképezőgépek, s+b., stb. A Szerencse-sorsjegy ára 4,— forint. Lövészcsúcsok a gyöngyösi í árasban: Kisöbű sportpuska, 60 lövé­se s összetett. Férfi felnőtt: Tóth C. (Kitérőgyár) 524 kör, Ifjúsá­gi: Faragó (Kitérőgyár) 523, Felnőtt csapatcsúcs: Kitérő- gyár 2023. Ifjúsági csapatcsúcs: Kitérőgyár 1513. Nyíltirányzékú kispuska, 60 lövésés összetett: Férfi felnőtt: Juhász (Honvéd Zalka SE) 551, férfi ifjúsági: Molnár I. (Ki­térőgyár) 527, Női felnőtt: Szal­mám (Kitérőgyár) 501. Női if­júsági: Kami (Kitérőgyár) 503, Férfi felnőtt csapatcsúcs: Kité­rőgyár 2056, Férfi ifjúsági csa­patcsúcs: Kitérőgyár 1512. Női felnőtt csapatcsúcs: Kitérőgyár 1475. Nyíltirányzékú kispuska, 30 lövéses fekvő. Férfi felnőtt: Kami (Kitérőgyár) 286, Férfi if­júsági: Hering (Kitérőgyár) 276, Női felnőtt: Szalmási (Kitérő- gyár) 260, Női ifjúsági: Kami (Kitérőgyár) 272, Ifjúsági csa­ÚJ EDZŐ A Népújság tippjei a /. hétre 1. Catania—Milan 2 3 2. Cagliari—Roma x : 3. Foggia—Fiorentina 1 3 4. Lazio—Genoa 1 5. Mantova—Torino 2 3 6. Sampdoria—Lanerossi 1 i. Bari—Napoli x : 8. Catanzaro—Spal 1 9. Pro Patria—Padova 1 10. Beggiame—Verona x 11. Lens—Nimes x 12. Sedan—Lyon törölv« 13. Monaco—Bordeaux 2 3 14. Toulon—Rouen 1 3 +1 és pótmérkőzéfft 15. Nantes—Lille t További pótmérkfizéet 16. Rennes—Angers 1 Csütörtök, 19.55: Telesport. Péntek, 11.15: Telesport ismétlése. Vasárnap, 10.20 és 12.45: Nemzet­közi mülerlklór verseny Kitzbühel- ből. 17.45: Lila—fehér asztalnál. — Közvetítés az Újpesti Dózsa klub- j jából. 21.55: Telesport. rületre kiterjedő hatáskörű vízigazdálkodási társulatok kü­lönösen eredményesen működ­nek, — hiszen összefogással anyagi lehetőségeik nagyob­bak érdekeik jól egyeztethető- ek. Ilyen például a Koppány- völgyi Vízgazdálkodási Társu­lat Tolnában, ilyen működik a Hókos-patak mentén Nógrád* ban, a Tápió—Hajta vízrend­szerében, a Bélus-völgyben a tsz területén. A legnagyobb erózió- visszaszorító munka most kezdődött az Őrségben, az ország nyugati csücskében. Több év alatt 420 000 holdon történik meg a néhány centi- méternyire csökkent termőta­laj további megvédése, sőt a bakhátas művelés okozta ká­rok talajjavítással, vízrendezés­sel történő ellensúlyozása. Or­szágszerte épülnek vízmosás­kötő gátak, — így pL Bada­csony tördemicen, Szekszárd környékén. A rohamosan sza­porodó damfovidéki kis víztá­rolók is segítenek az alsóbb területek védelmében, ugyanis jórészt visszatartják a zivata­rok idején hirtelen lezúduló, s később öntözésre használha­tó vizeket. Mindezek mellett érdemes gondolni olyan példáik megho­nosítására is, mint amilyene­ket a híres rajnai szőlővidéken alkalmaznak. Ott ugyanis te­raszosan művelik a szőlőket, s évente felhordják korábbi he­lyére a lejtő aljára mosott termőtalajt. Sőt, — a városi szemetet komposztálják, a szennyvíz ülepített iszapjával keverik és ezt a javító keveré­ket terítik a szőlőföldekré. A jó talaj ugyanis jobban meg­fogja a hirtelen jött csapadé­kot, sőt még értékesíti, tárol­ja is azt (Sz. r> Jó állapotban levő sertéspöriröM eladó. Eger, Vályi István út 3. Eger, Kertalja u. 11. számú, fcé* szoba, összkomfortos, kertes, csa­ládi ház lakáscserével eladó. Részes művelésre szőlőt, szántót« gyümölcsöst keresek. Varga László, Abasác. 39 éves özvegyasseony megismer- ikedne hozzáillő férfivel. Leveleket „Házasság’! jeligére egri Magyar Hirdetőbe. kadás 276 tonnányi termőtalajt mosott ki helyéről, főleg csa­tornákba, utakra, udvarokba. Szekszárd szinte vonza a zi­vatarokat. 1961-ben a város fő­utcáját méteres vastagságban borította a szőlőkből lemosott termőföld, a víz sok helyütt egyszerűen feltépte az úttestek burkolatát a Felső-Tápió medrében mintegy 10x10 kilo­méteres nagyságú vízgyűjtő te­rületéről évente 7—8000 köbmé­ter táptalajt hordanak le az esőzések. A lekopott talajokon jelentő­sen csökken a terméshozam A harmincas években megállapí­tották, hogy pl. a Somogy me­gyei Attila községben, — ahol nem pusztít az erózió — hol­danként 1096 kg szemes ter­ményt és 0,6 számosállatot ér­tékesítettek, Bonnyán, pedig — ahol különösen erős az erózió hatása — csak 39 kg-nyi szemet és 0,08 számosállatot tudtak eladásra kínálni. Az utóbbi években erőteljes harc kezdődött az erózió meg­fékezésére, sőt a leromlott tala­jok megjavítására is. Nagy ki­terjedésű karsztos területeken történt teraszosítás, majd erdő- telepítés. A „keresztben”, azaz a lejtés irányéra merőlegesen, a szintvonalaknak megfelelően történő talaiművelés is terjed, — bár egyelőre akadálya a meg­felelő talaj- és növényművelő gépek kis száma. A helyenként, elszigetelten történő teraszosítás, sáncolás, vízmosás-kötés hélyett fokoza­tosan történik az áttérés a komplex talajjavításra. Egy-egy vízgyűjtő terület egészén egy időben teszik rend­be a medreket, javítják mély­forgatással, meszezéssel, hu­musz felhordásával a talajt, alagcsövezik a vizenyős része­ket, erdősítenek! Így sokkal na­gyobb az eredmény. Korábban nemegyszer előfordult, hogy u néhány tízholdnyi területről gondosan, károkozás nélkül el­vezetett csapadékvíz szinte rá­zúdult a mélyebben levő föl­dekre és ,dtt fokozottabban pusztíthatott... Az állami gazdaságokat, szö­vetkezeteket, erdőgazdaságo­kat és az érdekéit helységeket magukba tömörítő, nagy te­Evente 400 millió forint an­nak a termőtalajnak, a benne levő szerves tápanyagoknak az értéke, amelyet az esőzések al­kalmával a lejtőkön lerohanó víz magával ragad. 1 850 000 hold közepesen, 1 millió hold pedig erősen szenved az ország­ban a víz pusztító hatásától, az eróziótól. A mérések szerint évi 50 millió köbméter földet hordanak magukkal a legördü­lő vízcseppecskók, s annak négyötöde, 40 millió köbméter értékes tápanyag.. A kár először a földeken je­lentkezik, ahonnan fokozatosan eltűnik a legfelső, értékes réteg. Másodszor a csatornák, a pata­kok, — szaknyelven kisvízfolyá­sok — karbantartóinak okoz gondot. Évente ugyanis 10 mil­lió köbméterre tehető a föl­dekről a medrekbe mosott ta­laj. Amilyen káros hiánya a földeken, olyan káros jelenlé­te a medrekben. Azok fel töl­tődnek, elfajulnak, — s a legkö­zelebbi esőzésnél a víz már ki­lép a medréből, a földeken ro­han tovább, növekedik az el­mosás veszélye, kára. Nálunk az eróziótól leginkább veszélyeztetett területek természetesen a dombvidéken találhatók, — Tolna, Veszprém és Nógrád megyében. Vesz­prémben és Nógrádban jól is­mertek a szinte a kövekig le­kopott, csak keserves fásítás­sal hasznosítható területek. Tolnában még nem ennyire előrehaladott a baj, de ott is folyik a termőtalaj pusztulása. Jól mutatják a híres szekszárdi szőlővidék dombjaiban helyen­ként több emelet mélységig be­rágódott vízmosások, az erózió legveszélyesebb formáit. Az em_ bér nemhogy fékezte volna, de segítette az erózió pusztítását, i Így például Veszprém megyé­ben az erdőségek kiirtása kö­vetkeztében a kötés nélkül ma­radt lejtőkről a sziklákig leko­pott a föld. Az eróziótól legkevésbé szen­vedő területeink a sík, alföldi megyékben. Békésben, Hajdú­ban, a Dunántúlon léginlSíéb' Fejér megye keleti, síkabb ré­szein vannak. A veszélyeztetett földek művelés-ágazatonkénti megoszlása: 62 százalék szántó, 16 százalék erdő, 12 százalék rét, legelő, 6 százalék kert, sző­lő, gyümölcsös és 4 százalék egyéb. Egy-egy pusztító, nyári felhőszakadás hihetetlen mennyiségű földet képes lemosni. 1953. június 9- én, Dadán a 240 milliméteres I csapadékot lezúdított felhősza­Harc az erózió ellen pat: Kitérőgyár 808,. Női csa­pat: Kitérőgyár 761 kör. Nyíltirányzékú kispuska, 30 lövéses összetett. Férfi felnőtt; Tóth J. (Kitérőgyár) 278. Női felnőtt: Szalmási 258. Női ifjú­sági: Kámi 249. Férfi ifjúsági: Molnár (Kitérőgyár) 260. Férfi ifjúsági csapat: Kitérőgyár 751, Női felnőtt csapat: Kitérogyaí 688. T“' ,fe , Nyíltirányzékú. kispuska, 15 lövéses összetett. Férfi felnőtt: Bakiasz (Gy. Vas- és Fémipari V.) 132. Ifjúsági; Ézsiás (Kité­rőgyár). Női felnőtt: Dózsa (Ki­térőgyár) 129. Nyíltirányzékú kispuska, 10 lövéses fekvő. Férfi felnőtt: Makrányi (Gy. Vas- és Fémipari V.) 95. Ifjúsági: Hering (Kitérőgyár) 97. Sportpisztoly felnőtt. 60 lö­vés: Csege (Kitérőgyár) 515. If­júsági: Fegyveres (Kitérőgyár) 460, 30 lövés: Várhelyi (Kité­rőgyár). bírálást és a bizottságok akti­vizálását szorgalmazzák. Ezután a bizottságok elnökei számoltak be a végzett mun­káról, majd a JT-csoportok képviselőinek javaslatai hang­zottak el. Hevesy György fő­titkár főleg a meglevő hiá­nyosságokra hívta fel a fi­gyelmet, Bokor István pedis akként értékelte a Heves me­gyei JT munkáját: a legfőbb feladatot, a bajnokság lebo­nyolítását jól oldotta meg, sőt a megye játékvezetői a külön­böző keretekben kitűnően helytálltak. Gyümölcsöző Az asztalitenisz NB I-ben rövi­desen megindulnak a tavaszi idény küzdelmei. Az újonc Egri Dózsa asztaliteniszezöi nagy lelkesedéssel és szorgalommal készülnek az iz­galmasnak Ígérkező mérkőzéssoro­zatra és ebben a felkészülésben nagyszerű segítőtársat, kiváló ed­zőpartnert kaptak az Egerben ka­tonai szolgálatot teljesítő váloga­tott játékosok személyében. Ró­zsás Péter Európa-bajnok, Faházi János többszörös magyar bajnok, valamint Jancsó és Börzsei, a két válogatott kerettag, nemcsak az edzéseiken vesz részt, de az egri versenyélten is megjelennek, mi­ként legutóbb a megyei bajnoksá­gon. Ez utóbbi közönsége számára bizonyára sokáig emlékezetes lesz a Rózsás—Faházi és a Faházi— Hart találkozó, amelyeken a két A Heves megyei labdarúgó szövetség mellett működő já­tékvezetői tanács a napokban tartotta szokásos évi értekez­ik letét. Az érte- vjpJTv7 kezleten az or- cyk. kN—» Bzágos tanácsot Bokor István, * a megyei sző* el© vétségét Heve- mr sy György fő- ti tikár képvi­selte, míg a megyei TS elnöksége részéről Szegedi Barna elnökhelyettes volt jelen. Koncz István, a JT elnöke beszámolójában ismertette, hogy az elmúlt évi feladatokat miként hajtották végre. Pozi­tívumként könyvelte el a já­tékvezetői tanácsban kialakult jó közösségi szellemet, a baj­nokságok sikeres lebonyolítá­sát és a pénzügyi fegyelem megszilárdítását. Negatív té­nyezőként említette viszont, logy a tanács egyes bizottsá­gai nem végezték kifogásta­lan munkát. A jövő év felada­tairól szólva kijelentette, hogy elsősorban a fokozottabb el­méleti és gyakorlati felkészü-

Next

/
Oldalképek
Tartalom