Heves Megyei Népújság, 1964. november (15. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

Mr*,.., EowmötiyoK... Hírek... Ksemények... Hírek... Események... Hírek... Események... Hírek... Események ••• Hírek... Esemény MPvmo KISZ küldöttértekezlet Hatvanban és Pétervásáráo ' 1 % ' Tegnap a megyében Hatvan- eredményei mellett ben és Pétervásárán tartották esett a hibákról is. meg a KlSZ-küldöttértekeale- tet, ahol a KISZ-bizottságdk beszámolóit számos hozzászó­lás követte, biz»nyítván a KISZ-munka széles körű vol­tát Hatvanban a városi tanács tanácstermében gyűltek össze scfe szó Hatvan város KlSZ-küldött- értekezlete ebédszünet után folytatta munkáját, amikor az j új KISZ-bizottság megválasz­tására és a küldöttek személyé­re tett javaslatok elfogadására került sor. Pétervásárán fél kilenckor kezdődött a járási KISZ kül­döttek tanácskozása, ahol meg­a város alapszervezeteiből vá- jelent Zimándi Mátyás, a me- lasztott küldöttek, hogy eleget £y®i pártbizottság osztályveze­tőnek megbízásaiknak. tóje és Pelyhe S^^ a me­gyei pártbizottság munkatársa Tóth János, a városi tanács Kamuti Sándor, a KISZ Köz- vb-titkára, a KISZ városi-vb ponti Bizottság küldötte, Ba- tagja üdvözölte a megjelente- kos Gyula és Kovács János, a két, köztük Hazai Bélát, a me- megyei KISZ-bizottság képvi­gyed pártbizottság titkárát, sedői, valamint más járási és Szabó Ferencet, a járási párt- községi vezetők, bizottság titkárát, Sebestyén Bódi Imre, a járási KISZ-bi- Jánost, a KISZ megyei titka- zottság titkára a KISZ V. rát, Kiss Pált, a járási KISZ- kongresszusa óta végzett mun- vb titkárát és Hatvani Győr- kát értékelte, számot adott a ttVÖt, a városi tanács elnökét, küldötteknek a megelőző kül- majd az elnökség és a szava- döttértekezlet határozatainak zatszedő, illetve jelölő bizott- végrehajtásáról, majd a járási eág megválasztása után került KISZ-bizottság nevében javas­sor a végrehajtóbizottság be: jatot tett a járás alapszerveze- azámolójára, teinek soron következő felada­Gácser Istvánná, a KISZ taira. megbízott titkára a fiatalok Szabó János, a revíziós M­Ä’SÄSÄ'i ■»«« ^ «• hibákat, amelyek az eltelt ezt követően a KISZ gazdasági időszakban gátolták munká- szervező munkájáról, jukat, majd azokat? az irány-* beszámolókiat követő vi- elvéket ismertette, amelyek tában, számos hozzászólás megszabják a varos KISZ- hangzott el, amelyek részben ■ KISZ alapszervezeteinek további kiegészítették a járás KISZ- munka ját a KISZ VL kogresz- szervezeteinek munkáját érté- ssüusára való felkészülés jegyé- kelő beszámolóké, részint ja- ben. vasiatokat tettek a KISZ mun­Győri Albert kért szót ez- kájának a járás községeiben után és a revíziós bizottság ne- történő eredményesebbé téte­vében számot adott a küldött- lére. értekezletnek a város KISZ- Délutánra húzódott a leül­SS'SSKk«* HS2 “ * talatairal, a gazdasági szervező járási KISZ-bázottsag tagjait munkáról. és a megyei küldötteket vá­Mindkét beszámolót élénk lasztották meg. . vita követte, amelynek során a hozzászólók különösen a vá­ros szépítésében végzett társa­dalmi munka értékét hangoz­tatták, de az alapszervezetek «■ Jaj! Egy tócsa. (Foto: Kiss Béla) Kongresszusi nap — társadalmi munka A KISZ-komgresszusra való kell használni, hogy a termés készülődés jegyében rendezi mielőbb feldolgozásra kerül- meg vasárnap a gyöngyösi jön. Ezért vállalta öt ifjúsági KISZ-bizottság a kongresszusi munkacsapat, hogy a Gyöngyös napot, amelyen önkéntes társa- —domoszlói Állami Gazdaság dalmi munkát végeznek a csökási és atkári üzemegységé- KlSZ-fiatalok. ben vasárnap egész napos szü­Az elmúlt esős időjárás visz- re^ munkát végez, szavetette Gyöngyös környékén Gyöngyösről mintegy 150 is a szüretelést. A jó idő beáll- kiszista vesz részt a munká­iéval tehát minden percet ki kan, közöttük a felsőfokú és a Összehívjak A MEGYEI BALESET­ELHÁRÍTÁSI TANÁCSOT 1964. november 4-én, szer­dán délután 2 órai kezdettel Egerben, az MSZMP székhazá­ban tartja összejövetelét a Közúti Balesetelhártási Ta­nács. Az ülésen sor kerül az al­bizottság vezetőinek az eddigi munkáról szóló beszámolójára és megbeszélik az idei év hát­ralevő időszakának legfonto­sabb feladataik Ezentúl minden fiatal párnak kijáró kedvesség: Szőnyeg a lanácsltázán Amikor az egri városi ta­nács lépcsőházában felterítik a szőnyeget, mindenki tudja, hogy vagy jeles vendégeket fo­szombaton, már a reggeli órák­tól kezdve, szőnyeg fedje a lép­csőházat és a folyosót, s min­den külön bejelentés nélkül, gadnak, vagy esküvőre készül- ezentúl minden házasságkötő nek. fiatal párnak kijár ez a ked­Eddig ugyanis, ha az ifjú pár vesség a városi tanácstól: sző- külön megfizette, s külön kér- nyeg a tanácsházán, te, akkor a bejárati ajtótól az anyakönyvi hivatal eskető ter­méig feltették a szőnyeget. Tegnaptól kezdve, a városi ta­nács vezetősége úgy intézke­dett, hogy ezentúl minden középfokú mezőgazdasági tech­nikum ifjúsági munkacsapata is. Orosznyelvi szóbeli verseny A Magyar-Szovjet Baráti Társaság, a Művelődésügyi Mi­nisztérium, a Magyar Úttörők Szövetsége, és a Magyar Kom­munista Ifjúsági Szövetség hazánk felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából jubile­umi orosznyeivi szóbeli ver­senyt rendez az általános isko­lák 7,-8, valamint a középisko­lák 3-4 osztályos tanulóinak. Készülnek a tervek — felújítják a Megyei Művelődési Házat Egerben, a Megyei Művelő­dési Ház épülete kívül, belül egyaránt gondozatlan, elhanya­golt évek óta. Most azonban már készülnek a tervek, s a jövő év elején — néhány hónap múlva — a He­vea megyei Tanács Építőipari és Épületszerelő Vállalat meg­kezdi az épület renoválását, át­alakítását. Sor kerül a külső és belső munkákra egyaránt. A falakat Újra bevakolják, festik, a kö­ves helyiségeket parkettázzák. Újra visszaállítják a központi fűtést is. Nagyobb átalakításokra ugyan nincs lehetőség, de az első emeleten, a jelenlegi pénz­tár helyén, ízléses büfét létesí­tenek, modern berendezéssel. Ugyancsak az első emeleten, ruhatárat hoznak létre. A föld­szinti tornatermet is korszerű­sítik. Az épület külső munkálatai­nál azon igyekeznek, hogy a művelődési ház szervesen bele­illeszkedjen a modern város­képbe. BCR! VÖRÖS CSILLAG: 1—2-án: A betörő EGRI BÉKE: 1—2-án: Egy ember, aki nincs «YÖNGYÖSI PUSKIN: t—*-án; Vigyázat, feltalálót HATVANI VÖRÖS CSILLAG: 1- én: Négy lány egy udvarban 2- án: Moszkvai séta HATVANI KOSSUTH: 1-én: Ének az esőben. HEVES: 1- én: Tengerparti vakáció 2- án: özvegy menyasszonyok FÜZESABONY: 1- én: Kegyetlen érj szaka 2- án: Nyáron egyszerű PÉTERVASÁRA: Mac Karanfaa Reprezentatív fodraszszaíonok Gyöngyösön Gyöngyös Fő terén, a napok­ban készült el az újjávarázsolt női fodrászszalon — s máris hasonló jó hírről számolhatunk be; a Fodrász és Fényképész Ktsz isimét kellemes meglepe­tést tartogat a város lányai* asszonyai számára. Negyedmillió forintos költ- séggel felújítják, korszerűsítik a másik nagy női fodrászsza­Az öregeket ünnepelték Hatvanban A Hatvani Városi Tanács Ál­landó Bizottsága a Vöröskereszt és a város különböző üzemei megható, bensőséges ünnepsé­get rendeztek a városban élő öregek számára. Az idős asszonyok, férfiak, közel 300-an, a városi Művelő­dési Házban találkoztak, ahol a vendéglátók vidám műsorral szórakoztatták őket. A műsor után fehér asztal mellett folytatódott az ünnep­lés, majd yólesően köszönték meg az idősebb vendégek a venléglátók figyelmességét és a ____u-*—* Ion t is. a Kossuth Lajos utcai 3. számú üzletet A szalon bel- ső berendezése még az idén el­készül, s a tervek szerint a he­lyiség belső átalakítási munká latait is befejezik a következő negyedév végére. Természetesen a férfiakról sem feledkezik meg a szövet­kezet; számukra is kényelmes, csinos, reprezentatív fodrá­szatot létesítenek — a jelen­legi helyén, a Fő téren. Az új üzletek kellemes szín­foltjai lesznek a városnak, méltók Gyöngyöshöz... 1964. november L, vasárnap. MARIANNA napja. A nap kel: 6,27 órakor, nyugszik: 16,28 órakor. A hold kel: 2,55 órakor, nyugszik: 15,43 órakor. 1964. november 2.. hétfő. ACHILL napja. A nap kel: 6,29 órakor, nyugszik: 16,26 órakor. A hold kel: 4,05 órakor, nyugszik: 16,03 órakor. 180 éve, 1784. november el­sején Horia, Closca és Krisan vezetésével nagyszabású pa­rasztfelkelés robbant ki Er­délyben. A kétségbeejtően sú­lyos jobbágyi terheken köny- nyíteni, attól megszabadulni non;* i, CLOfct akaró parasztok már a nyáron megtagadtak minden szolgál­tatást uraiknak, akik a tartozások behajtására katonaságot vettek igénybe. Rövid idő alatt mintegy 30 000 román, magyar és szász jobbágy sereglett a felkelők soraiba. Kö­nyörtelenül megbosszulták földesuraikon a zsamokosko- dásokat. A császári katonaság .túlereje és nagyobb szer­vezettsége azonban a felkelőket szétszórta. A vezetőket árulás játszotta a hatalom kezére. Horiát és Closcát ke­rékbe törték, Crisant pedig a börtönben fojtották meg. E megmozdulás hatására adta ki II. József — a később visz- szavont — jobbágyfelszabadító rendeletét. ★ 20 ÉVE 1944. november l-én felszabadult: Szabolcsveresmart, Kisvárda, Tiszakanyár, Kecskemét, Kiskőrös, Űjkécske (ma Tiszakécske), Lajosmizse, Kerekegyháza, Sőltvadkert, Kecel, Harta, Dunapataj, Géderlak, üsződ, Zsurk, Záhony, Tiszabezdéd, Mándok, Tuzsér, Fényeslitke. 1944. november 2-án felszabadult Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Jászkara jenő. Kecsér, Tatárszentgyörgy, Kun- szentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Csengőd, Akasz­tó, Dömsöd. Tárható időjárás vasárnap estig: váJtozó mennyisé­gű felhőzet, párás idő, reggel és a délelőtti órákban többfelé köcL Leg­feljebb egy-két helyen ködszitá- lás. Napközben kissé megélénkülő délkeleti szék Várható legmaga­sabb nappali hő- mérsékí et: 10—14 fok kozott. — KÉNYELMES, jól felsze­relt női-férfi fodrász szalono­kat létesítenek a leglátogatot­tabb mátrai üdülőhelyeken, Galyatetőn és Mátrafüreden. A helyiségek átalakítási munkáit november 2-án kezdi meg a Hatvani Vegyes Ktsz. — A MARXIZMUS—LENI­NISMUS eszmei ofíenzívája címmel tartott előadást Eger­ben a Tanárképző Főiskola Kun Béla Kollégiumában dr. Föidi Pál, a Marxizmus— Leninizmus Esti Egyetem igazgatója. — MEGALAKULT a megyei rét- és legelőgazdálkodási bi­zottság Egerben. A bizottság kidolgozta 1965. évi tervét, ki­jelölték a termelőszövetkezetek mintalegelőit, ahol hárommil­lió forintot használnak fel rét­es legelőjavításra. — ÖNKÉNTES véradónapot rendez a Vöröskereszt novem­ber 9-én, a Lőrinci Erőmű dolgozói részére. — A BEJÄRÖ középisko­lai tanulók problémáit és a középiskolai kollégium hely­zetét tárgyalta meg a Hat­vani Városi Tanács művelő­désügyi osztálya. — TÉLIESlTIK ötven férő­helyes növendékistállójukat a mezőtárkányi Aranykalász Ter­melőszövetkezet tagjai. A szö­vetkezet építőbrigádja novem­ber közepén befejezi a mun­kát. — 273 VAGON zöldségfélét vásárolt az idén a gyöngyösi fmsz, amellyel éves tervét 110 százalékra teljesítette. mrCoóc^ei, 9.30: Iskola-tv. Fizika, az ál­talános gimnáziumok esti és levelező tagozatának II. osztá­lya számára. Párhuzamos erőit, súlypont. 10.00: Az iskola-tv jövő heti műsorának ismerte­tése. 10.05: Foxi Maxi kaland­jai. Amerikai rajzfilmsorozat. 10.25: Múzeumi vetélkedő. Köz­vetítés Pécsről. 11.25: Történe­Jpgjg Sj&Q KISZ-filmszemináriumok ré­szére. 13.55: Oroszlányi Bányász —Ózdi Vasas, NB I/B. bajnok: labdarúgó-mérkőzés közvetíté­se Oroszlányból. 15.50: Sötétből a fényre. A televízió dokumen­tumfilmje. (Isin.) 16.05: A Ma­gyar Hirdető műsora. 18.15: Achájok. Bolgár régészeti kis­fiún. 18.25: Tv-magazin. A he­gyek között. 18.55: Esti mese. 19.05: Varsói üdvözlet. A Len­gyel Állami Nagycirkusz műso- SZÁG1 rának közvetítése a Fővárosi Nagycirkuszból. A szünetben: Tv-h íradó. Kb. 22.00: sport. 22.25: Tv-híradó. — 11 MILLIÓ 574 ezer tojást vásároltak fél a megye háztá­ji gazdaságaiból a földműves- szövetkezetek. A termelőszövet­kezetek kétmillió tojást érté­kesítettek. — HÜTÖVITR1NNEL, kor­szerű berendezéssel a várót legnagyobb és legtetszetősebb zöldség-gyümölcs boltját ala­kítják ki a gyöngyösi Kossuth lMjos utcában. A közel száz­ezer forintos költséggel létesüli földművesszövetkezett üzletet még ebben az évben megnyit»- ják a vásárlók előtt. — HAGYOMÁNYOS szak­estjüket tegnap este rendes­ték meg a főiskola VH-es te*» méhen a Tanárképző Főis­kola magyar—történelem szakos hallgatók — MEGTARTOTTA Eger­ben tegnap délután nyitóelő­adását a Megyei Művelődési Ház ifjúsági klubja. Az elő­adáson versek, zeneszámok hangzottak el. — A FIATALKORÚAK bű­nözései címmel tartott elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy. — EGYRE TÖBB szocialista családi ünnepséget rendeznek A gyöngyösi járásban. Az utóbbi négy év alatt 242 KISZ-eskü- vöt és közel 170 névadóünnep­séget tartottak. — 20—25 CSALÁDI HÁZAT épít fel évente az abasári Rá­kóczi Termelőszövetkezet épí­tőbrigádja. A lakásokban 2—3 szobát építettek, összkomfort­tal a szövetkezeti tagoknak. — ÜGYESEN szervezték meg a poroszlónak a cukor­répa kiszállítását a felázott földekről. Lánctalpas trakto­rokkal vontatják ki az or­szágúira a megrakott pótko­csikat, ahonnan Zetorok vi­szik tovább az állomásra. — HÚSZEZER társadalmi munkaórában segítették eddig már a megye mezőgazdasági üzemeit Eger középiskoláinak KlSZ-fiataljai. — 35 EZER TÁRSADALMI munkaórában segítették a községben a járdaépítést a karácsondiak. Az idén így két kilométerrel növekedett a négyezer lakosú község járdahálózata. NYUGAT-NÉMETOR- tanulmányúton vett részt a Va-sas Szakszervezet küldötteként Skultéti János, au Tele-1 Egyesült Izzó gyöngyösi gy&- 2. ki-, rának főmérnöke. Ma várják i hazaérkezését- ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom