Heves Megyei Népújság, 1964. november (15. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

TálLATON j / ..........................­............................................ '---------:------------------------\ VAS ÁRNAPI féjg-yxjeiRnJk Sokat tettünk és teszünk, de még inkább többet be­széltünk és beszélünk majd csak minden ünnepélyes ösz- szejövetelen, vagy egyszerű termelési tanácskozáson, ter­melőszövetkezeti közgyűlé­sen, brigád- és hivatali érte­kezleteken a dolgozókról va­ló fokozott gondoskodásról, az emberekkel való törődés­ről. Megemlítjük és joggal dicsekedünk is az elért ered­ményekkel, országos, vagy városi, éppen esetleg csak egy-egy üzemi előrehaladds- sal, egy-egy probléma meg­oldásával. Joggal tesszük ezt, hiszen mi oldottuk meg, mi fáradoztunk annak meg­valósításán. Ám igazság az is, hogy az emberekkel való törődés sok helyütt —, termelőszö­vetkezetekben, gépállomd- sokon, üzemekben — még mindig nem kielégítő, sőt megengedhetetlenül rossz. Nem alapvető dolgokról van szó, csupán egyszerű, min­dennapi ügyekről, törvénye­sen előírt, vagy csak az em­berségesség diktálta szabá­lyok betartásáról és betarta­tásáról. Olyan elemi kis problémák megszüntetéséről, amelyeknek jelenléte rontja a munkakedvet, a munka­morált és a hangulatot. De elő a konkrét példák­kal! Az egyik egri üzemben például 5 kazán van hivat­va arra, hogy az üzemré­szek, öltözők fűtését, vala­mint a melegvíz-szolgálta­tást biztosítsák. Ebből az öt kazánból azonban most is csak egy mülcödik, a többi rossz, használhatatlan, ja­vításra szorul. Már augusz­tusban próbafűtést kellett volna végezni, hogy a jelent­kező hibákat legyen idő ki­javítani, de erre az üzem vezetői nem gondoltak; most végeztetik a javítást, amikor már fűteni kellene. Így aztán minden műszak- váltásnál mérgelődnek, bosszankodnak az emberek, mert hideg vízben nem tud­ják lemosni az olajat a ke­zükről, testükről, hiszen a zuhanyozó közül is egy mű­ködik, de az is, mint a me­sében. Természetesen az sincs jő hatással a hangulatra, ha a jogos járandóságokat (szap­pan, kézmosópor, fogkrém, stb.) késve, sokszor több hét különbséggel kapják meg az emberek. Vagy ha a tsz-ben az egyik brigád tagjainak vásárolnak munkaruhát, a másiknak most sem, ha az irodában alkalmaznak egy új embert, s nem biztosíta­nak részére íróasztalt, stb. Sajnos, lehetne sorolni még a példát szép számmal tovább, de erre most nincs szükség. Inkább csak a ta­nulság kimondása van még hátra: oldjuk meg az apró, kis ügyeket időben, ne csak mondjuk, de csináljuk is; fokozottabban törődiünk a dolgozókkal. Valamen­nyiünkről szó van! (f. i.) v________________________ AZ MSZ MP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XV. évf„ 257. szám ARA: 80 FILLÉR 1964. november 1„ vasárnap < FTL.AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MPUJSMG Katonai járőrok, gépesített rendőrosztagok La Paz utcáin Tűzszünet Kennedy érsek közbenjárására DA PAZ (MTI): A bolíviai fővárosban péntek óta a had­sereg az úr. Az utcákon meg­erősített katonai járőrök, gé­pesített rendőrosztagok cir­kálnak. Andrew Kennedy, La Paz-i érsek közbenjárá­sára tűzszünet jött létre az egyetem épületében védekező diákok és a nagy túlerővel támadó katonai alakulatok között. A kormány megígérte, hogy szabad elvonulást biztosít a diákoknak és kiengedi bebör­tönzött társaikat Később azonban megszegte adott sza­vát, s a szombat reggeli hír- ügynökségi tudósítások sze­rint 750 személyt, közöttük nőket és gyermekeket letar­tóztatott Kennedy érsek ki­jelentette, hogy a rendőrség ,.embertelenül bánik a diá­kokkal". A kormány több tagja pedig beadványban követelte az őrizetbe vett nők és gyermekek szar badlábra helyezését Az országban tovább tart a rendkívüli politikai feszült­ség — jelenti az AFP hír­ügynökség. Az elnök a maga részéről — mint a TASZSZ tudósítója je­lenti — rádióbeszédben utasí­totta el a lemondását köve­telő nyilatkozatot Beszédé­ben azzal vádolta a diákokat és a munkásságot, hogy „jel­legzetesen kommunista mód­szereket alkalmaznak”. Ezek sorában említette az amerikai diplomádat képviselet székháza ellen intézett támadást. A TASZSZ La Paz-i hely­zetjelentésében arról számol be, hogy a városban szombat reggel óta nyugalom uralko­dik. A diákok és a munkások képviselői azonban közölték, hogy tovább vívják harcukat. a demokratikus szabadságjo- ; gok helyreállításáért, a kor- \ mányzat megváltoztatásáért A francia—nyugatnémet viszony „drámai kiéleződés” felé közeleg Aggodalmak Bonnban a francia magatartás miatt Dr. Kreisky a Duna-bizoílságnál Szombaton dr. Bruno Kreisky, az Osztrák Köztár­saság külügyminisztere, lá­togatást tett a Duna-bizott- ságban dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársaság magyar- országi követe, a Duna-bi­zottság helyettes elnöke kí­séretében. Kreislky külügyminisztert G. A. Gyeniszov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vete, a Duna-bizottság elnö­ke, Frantisek Disék, Cseh­szlovákia magyarországi nagykövete, a Duna-bizottság titkára és dr. Nae Androne, a Duna-bizottság igazgatója fogadta. A találkozás szívélyes ba­ráti légkörben' folyt le. BONN (MTI): Bonnban a hét végén ismét megnövekedett az aggodalom a francia magatartás láttán. Kormánypárti körökben gond­terhelten utalnák arra, hogy a héten két újabb tény húz­ta alá „a helyzet súlyossá­gát”: 1. A szovjet—francia kereskedelmi egyezmény megkötése; 2. A közös atom­haderő terve elleni francia akció. A kancellári palotához kö­zelálló Banner Rundschau ar­ról ír, hogy a francia—nyu­gatnémet viszony „drámai ki­éleződése felé közeleg”. Poli­tikai megfigyelők aggoda­lommal regisztrálják a német —francia viszony újabb lehű­lését — hangoztatja a keresz­ténydemokrata lap. A bonni kormány szóvivője sajnálko­zását fejezte ki a francia- szovjet kereskedelmi egyez-; meny aláírása miatt Nagyi feltűnést keltett Bonnban az' a kifejezetten szivélyes hang-: nemben megfogalmazott táv-, irat is, amelyet De Gaulle Mi’kojan, szovjet államfőhöz■ intézett Bonn és Párizs el- '• lentétes álláspontja a NATO- ■ atomhaderővel kapcsolatban ugyancsak nagyobb mérték­ben zavarja a két ország kö-: zötti légkört, mint ezt hiva­talosan beismerik”. A lap végül hangoztatja, hogy sürgősen olyan kompro­misszumot kell találni, amely Washington, Párizs, London és Bonn számára egyaránt elfogadható. Most már nem szabad megkerülni a kényes problémákat, mert sorsdöntő kérdésről van szó, arról, hogy vajon szétesik-e a nyugati tá­bor vagy sem. A Welt párizsi tudósítója hangoztatja, a francia állam- fő szilárdan elhatározta, hogy ^ „megakadályozza az NSZK ' részvételét a közös atomhad­erőben, s Bonnt az atlanti integráció vagy az európai együttműködés közötti vá­lasztás elé állítja”. A közös atomhaderő problémája hir­telen háttérbe szorította a ga­bonaár körüli harcot. A nyu­gatnémet—francia kapcsola­tok barométere a legmélyebb pontra süllyedt azóta, hogy De Gaulle hat évvél ezelőtt átvette a hatalmat VVAAAAAAAAAAAAAÖ/WWAAAAAAAAA# A megyei tanács elfogadta az !9ó5 évi költségvetést és a tervjavaslatot tegnap délelőtt 9 órakor chaj Ferenc, a Heves me- si Tanács Végrehajtó Bi- tságanak elnöke nyitotta g a megyei tanács ülését. tanácsülésen részt vett ó József, az MSZMP He- megyei Bizottságának 5 titkára, a tanácstagok, több meghívott vendég, rhai Ferenc elvtárs java- ta, hogy a megyei tanács napirendet tárgyaljon: vés megye • tanácsszervei- k 1955 évi költségvetés-ter- setét és megyénk 1965 évi vjavaslatát \ tanácskozás elnökéül dr. !öp Andort, a megyei bíró- ; elnökét választották. Ez- m dr. Pápay Gyula, a me- ei tanács vb pénzügyi osz- yvezetőie kiegé'-dtő jelen- t terjesztett elő, amely- n hangsúlyozta, hogy a zségi, a városi tanácsok és szakigazgatási osztályok, lamint az állandó bízott­ak tagjai fokozottabban rekedjenek az állami bevé­telek teljesítésére. Biztosítani kell, hogy a vállalatok és ál­lampolgárok teljesítsék az állammal szembeni kötele­zettségüket, mert csak így lehetséges a jogos igények ki­elégítése. Az első napirend vitájában felszólalt Ficsor Ferenc, Sátyi János, Molnár Margit, Mol­nár Nándor, Hegyi János és Csuhaj Ferenc. Javaslatokat és megjegyzéseket tettek az anyagi erők koncentrálására, az eger—vcrpelél—markazi országút javítására, az Egér- Gyöngyös vidéki szőlőtelepi- téisek korszerűsítésére, az is­kolai tantermek számának, az egészségügyi és szociális léte­sítmények bővítésére és kor­szerűsítésére. Vita után a ta­nácsülés egyhangú szavazat­tal elfogadta Heves megye tanácsainak 1965. évi összesí­tett költségvetés-tervezetét, valamint az 1965. évi költség- fejlesztési alap költségveté­sét Hátározatként mondot­ták ki, hogy a 628 millió fo- riotcp költségvetést« ' tosabb és legsürgősebb igé­nyek kielégítésére fordítják. A második napirend elő­adója Berecz István, a me­gyei tanács vb-elnköhelyette- se volt Vázolta megyénk tervjavaslatának főbb célki­tűzéseit. Szó esett arról, hogy több vagy tágasabb, korsze­rűbb lakásokat építsünk. A szükség diktálja, hogy többet építsünk. A tanácsülés helye­selte, hogy megfelelő helye­ket jelöljenek ki az építkezé­sekre, gondosan készítsék elő és koncentráltan valósítsák meg beruházásainkat. A terv­javaslat vitáiéban felszólal­tak: Gregus János, Havellant Ferenc, Nádudvari László me­gyei tanácstagok. Választóik nevében javaslatokat, észre­vételeket tettek és interpellá­ciókat terjesztettek elő. A megyei tanács egyhangú­lag elfogadta Heves megye 1965. évi tervjavaslatát, majd szervezeti, más egyéb ügye­ket tárgyalt és megfelelő ha­ló elmeczi Tóth János felvételei) A/W^AWAAAAA/WVW^MAMA^WAAAMWAWVAW^^^^M^VWWV^AWVWVVVVWWWVWWWWVVW'Á' lipria felszabadulásának 1 Ben Bella beszédével kezdődlek az ALGÍR (MTI): Ma, novem­ber 1-én ünnepli Algéria né­pe a felszabadító harcok kezd-»ónok 10 évfordulóiét. Az ünnepre valamennyi sao- eaiista országot»! part- és kormányküldöttség érkezett. Hazánkat Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, dr. Szabó Zol­tán, egészségügyi miniszter éc 1 ■-'-’ló, a SZOTJrthá- ra képviseli. " . . A teuouogéaott Algírban szombat este nyolc órakor Ben Bella, köztársasági el­nök, an EU» televízióbeszédével kezdődtek az ünnepségek. Vasárnap dél­előtt Algír La Moutonniere nevű partszegélyén vonulnak fel a Nemzeti Felszabadító Hadsereg kitüntetett egységei, Algéria dolgozóinak képvise­lői és — a többi között — Af­rika első kőolaj- és textilipa­ri főiskolájának diákjai. Az Alger Republicain ve­zércikkben foglalkozik az al­gériai nép fegyveres harca kezdetének 10. évfordulójá­val. Algéria kétéves függet­len fejlődésének eredményeit • lap hangsúlyoz­. Mm Jutója ünnepségek za, hogy „Algéria egységes a maga szocialista irányvételé­ben”. Az ország az FLN és Ben Bella elnök vezetése alatt nagy sikereket ért el. Sikerült meghiúsítani a fegyveres el­lenforradalmat, megsemmisí­tő csapást mértünk a szo­cialista ellenes erőkre — mu­tat rá a lap. Külpolitikai té­ren Algéria változatlanul har­col az imperializmus és a neokolonializmus ellen. a bé­kéért és a békés együttélé­sért . ________

Next

/
Oldalképek
Tartalom