Heves Megyei Népújság, 1964. október (15. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGS'El TANÁCS NAPILAPJA ARA: 50 FILLER VILÁG PROLETÁRJAI, EGVTAfT . IXSKS Magyar államférfiak üdvözlő táviratai a kínai Népköztársaság vezetőihez Mao Ce-tung elvtársinak, a Kínai Kommunista Párt Közpociin Bizottsága elnökének, Liu Sao-csi elvtársnak, a Kínai Nép­köztársaság elnökének, Csu Te elvtársnak, a Kínai Népköz­társaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsága elnökének, Csou-En-laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államta­nácsa elnökének PEKING Vendégeink a Bel of annisz-gyárlsan Kádár János és Antonín Novotny beszédet mondott Befejeződtek a magyar—csehszlovák tárgyalások ~ A vendégek Ismerkednek a nagy múltú gyár üzemrészeivel. A Kínai Népköztársaság megalakulásának 15- évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és népe nevében, jókívánságainkat küldjük önöknek, a nagy kí­nai népnek. 15 évvel ezelőtt a kínai nép forradalmi harcának eredmé­nyéként létrejött a Kínai Népköztársaság. Ezzel megnyílt a felemelkedéséhez és felvirágzásához, a szocializmus felépítésé­hez vezető út a kínai nép előtt. A magyar népet őszinte öröm­mel tölt el minden eredmény, amelyet a testvéri kínai nép ezen az úton előrehaladva elért. Népeinket és országainkat ö széf űzi a szocializmus felépíté­sének közös ügye, az imperializmus ellen, a béke megvédésé­ért folytatott harc közös érdeke, őszintén óhajtjuk, hogy or­szágaink kapcsolatai és népeink barátsága a marxizmus—le- ninizmus elvei alapján, a proletárinternacionalizmus szellemé­ben fejlődjék. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kí­vánunk a testvéri kínai népnek. Péter János külügyminiszter is táviratban fejezte ki jókí­vánságait, Csen. Ji-nek, a‘ Kínai Népköztársaság külügyminisz­terének az évforduló alkalmából. A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksé­ge. a KISZ Központi Bizottsága ugyancsak üdvözlő táviratot küldött az évforduló alkalmából. (MTI) Fogadás Pekingben Dobi István, Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke /----------------------------------------v MAI e~ Az elnöknek is csak arra van meg az esze, hogy a 100 munkaegységet fel­vegye ... Az agronómus meg autót pratekcióz ki ma­gának, a brigádvezető per­sze mindent elnéz, csak jó helyen kapja a háztájit... A főkönyvelő is jobban tenné, ha nem a nőjeit fu­rikázna a szövetkezet au­tóján... így repkedtek hol susmogva, hol műfelhábo­rodás hangján a vezetőket eUtélő vélemények, s akik hallgatták, nagyokat bólin­tottak, röhincséltek rá, s legszívesebben a tenyerü­ket is összecsapkodták vol­na elismerésképpen, hogy milyen „forradalmi bátor­ság” lakozik tagtársukban, hogy így meg meri mondani a véleményét a „fejesekről”. De még szívesebben han­goztatják az effajta véle­ményeket a négyszemközti beszélgetéseknél, ahol annyi vétket, mulasztást sóznak fe­letteseik nyakába és olyan erélyes hangon követelve a felelősségre vonást, mintha egyenesen 0 fejét kívánták volna a vezetőknek. Aztán következett e.gy kérdés, amire hebegés, ha- bogás volt csak a válasz: — Meggyőződtek-e róla, hogy valóban így történtek A dolgok, s ha igen, miért I ttom mondják el szemtől szembe azok előtt is, akik- I I tre a súlyos vádakat szórják, j miért nem adnak hangot, ! nyilvánosság előtt aggá­lyaiknak, vágyaiknak? Meri e „forradalmi bátorságú” nyelvetek a legtöbb esetben nem vállalják a felelősséget kijelentéseikért, rágalmazó véleményeikért, négyszem- ; közt suttogják vagy kiabál- i jók csak el a vezetőiket le­járató, pocskondiázó szóla­maikat, vagy olyan embe­rek körében, akiktől helyes­lést, megértést várnak. S legtöbbször kapnak is, mert mindig „hálás” tény­kedés volt az ellenzékies­kedés, s az olcsó népsze­rűséget hogyne biztosítanak az olyan nagyhangú követe­lések. hogy a vezetők „elle­nére” osszák ki az összes házát, hogy ne engedje a tagság a normák felemelé­sét, vagy, hogy legalább két napot adjanak hetenként a háztáji föld megművelésé­re, stb. stb. S ha ezeket a jogtalan követeléseket még megtoldják a vezetők lejá­ratását célzó néhány nagy­hangú, kijelentéssel, vád­dal, máris elkönyvelhetik a „dicsőséget”. Természetesen nem arról van szó, hogy ilyen címen a jogos és megalapozott bí­rálattól is eltántorítsák az embereket, hogy elvtelenül, megalkudva még a hibás intézkedéseket is szentnek tartsák, de a bírálat jogán nem élösködhetnek n han- da bandázók, rágalmazók, olcsó népszerűségre törek­vők. Hogy mi hangzatos, de­magóg bajukra az orvosság? Bólogatás és taps he­lyett szép csendesen meg­kérni őket állításaik bi­zonyítására és arra. hogy véleményüket ne az érintet­te tek háta mögött mondják el, de szemtől szembe, a nyilvánosság előtt is vállal­ni. érte a felelősséget. Nincs jobb . vegyszer” a demagó­Í gia gyomnövényének kiir­tására, mint amikor a sö­tét bel, a háttérből fényre invitál uk a rágalmazókat, naa > r'nangúakat. Érdemes megkísérelni! K. E. W _____________________) An tonín Novotny. Cseh­szlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának élé ső titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnö­ke, a hazánkban tartózkodó csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője, va­lamint a küldöttség tagjai szerdán a Beloiannisz Hír­adástechnikai Gyárba láto­gattak. Részt vett a látogatá­son Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagja, Szurdi István, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és Csikesz Józsefné, az MSZMP buda­pesti bizottságának titkára. A nagy múltú üzem ün­nepi köntösben várta a testvéri csehszlovák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar nem­zeti valamint vörös zászlók díszítették főbejáratát, amely felett magyar, cseh, és szlo­vák nyelvű felirat köszöntöt­te a kedves vendégeket és él­tette Csehszlovákia nagy múltú kommunista pártját. A gyári technikum osz­tálytermében rendezett bará­ti összejövetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismertette a múlt század nyolcvanas évei­ben alapított üzem fejlődésé­nek útját napjainkig. Egye­bek között elmondotta, hogy 1949 óta megtízszerezték ter­melésüket, s ma már gyárt­mányaiknak 76 százalékát ex­portálják. Majd arról szólott, hogy a KGST kereteiben gyümölcsöző műszaki együttműködés bontako­zott ki a csehszlovák és a Eeloiannisz gyári ma­gyar szakemberek között. Ennek eredményeképpen a Csehszlovákiában kidolgo­zott, úgynevezett távválasz­tó — a városok közötti közvet­len telefonhívást lehetővé tevő — rendszerben korszerű magyar Crossbar-rendszerű kapcsológépeket alkalmaz­nak. Ezután Kovács Kálmán, g . gyári pártbizottság titkára adott rövid tájékoztatót a ) ,pártszervezet.® a tömegszeri- vezetek életéről, munkájáról. A tájékoztatók után kissé megváltozott az eredetileg tervezett program. A vendé­gek és a házigazdáit között ugyanis közvetlen hangulatú, sokoldalú eszmecsere bonta­kozott ki a kapcsolatok bőví­tésének kérdéseiről- Novotny elnök behatóan érdeklődött arról: vannak-e tervek, el­képzelések a gyárban az eddiginél hatékonyabb, ter­mékenyebb együttműködés­re. SeMő vezérigazgató vála­sza után a csehszlovák államelnök azt fejtegette, hogy — véleménye szerint — az együttműködés mind a híradástechnika, mind az ipar más ágaiban sokkal eredményesebb lehet, ha a kutatásoktól a gyár­tásig megszüntetik a pár­huzamosságokat, s ösz- szefogják az erőket, így valósíthatják meg a célt, hogy világszínvonalon álló termékekkel jelentkezzenek a világpiacon. A kötetlen eszmecsere után a házigazdák gyárlátogatásra invitálták a vendégeket. Megtekintették a jelfogó gyáregység tekercselő műhe­lyét, amelynek bejáratánál fiatalok köszöntötték virág­csokrokkal Antonin Novot- nyt és a csehszlovák párt­ós kormányküldöttség tagjait. Arra kérték őket, hogy je­gyezzék be nevüket a rész­legben dolgozó brigádok nap­lójába. A vendégek szívesen eleget tettek a kedves kérés­nek, s a „Bizalom” a „Lendület” és a többi munkacsoport naplójában aláírásukkal örökítették meg a látoga­tás emlékét. A műhelyből a kedves ven­dégek a gyár korszerű ebéd­lőjébe mentek. A csehszlo­vák, magyar és vörös zász­lókkal díszített hatalmas te­remben a munkások ezrei szorongtak. Hosszan zúgó taps köszöntötte a csehszlo­vák és a magyar államfér­fiakat. Az üzemi röp gyűlést Ko­vács Kálmán, a gyári párt­bizottság , titkára nyitotta meg, majd Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöke és Antonin Novotny, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak első titkára, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság elnöke mondott beszédet. ★ Szerdán délután az MSZMP Központi Bizottságá­nak székhazában befejeződ­tek a magyar és a csehszlo­vák párt- és kormányküldött­ség tárgyalásai. A tárgyaláson részt vettek Dobi István, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnö­ke és Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke veze­tésével a magyar, Antonín Novotny, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke vezetésé­vel a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjai és szakértői. (MTI.) BONN (MTI): Münchenben több hónapos tárgyalás után szerdán hir­dettek ítéletet Karl Wolff volt SS-tábornok, Himmler egykori szárnysegéde bűnpe­rében. A bíróság Wolf főt 15 évi fegyházra ítélte, több mint háromszázezer ember meggyilkolásában való bűnrészesség miatt. Előzőleg az ügyész életfogy­tiglani fegyházat, a védő pe­Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke PEKING (MTI): Pekingben szerdán fogadást adtak a Kínai Népköztársa­ság megalakításának 15. év­fordulója alkalmából. A fo­gadáson több mint kétezer- hatszáz vendég jelent meg, köztük a külföldi küldöttsé­gek vezetői és tagjai. Liu Sao-csi elnök pohár­köszöntőjében üdvözölte a külföldi vendégeket. Méltat­ta a kínai nép szocialista építőmunkájának sikereit, hangsúlyozta, hogy országa szilárdan szem­beszáll az imperializmus­sal, a gyarmatosítással, s kitartóan támogatja a né­pek felszabadító harcát, a világbékére, és a fogadáson jelenlévő vendégek egészsé­gére ürítette poharát. MOSZKVA (TASZSZ): Moszkvában szerdán este LONDON (MTI): Selwyn Lloyd, volt pénz­ügyminiszter elismerte, Regi­naid Maudling jelenlegi pénz­ügyminiszter viszont tagadta, hogy Nagy-Britannia gazdasá­gi helyzete „válságos”. Sel­wyn Lloyd, aki másfél évi kényszerpihenő után Sir Alec Douglas-Home-mal tért visz- sza a hatalomba, szó szerint a következőket mondotta: „1949-ben, amikor a munkás­párti kormány a jelenlegihez dig felmentő ítéletet javasolt. Az ítélet indokolása azon­ban hangsúlyozza: a tárgya­láson előkerült bizonyítékok meggyőző módon tanúsítot­ták ,hogy Wolffnak tudomása volt Hitler és Himmler tö- meggyilkos- terveiről, Himmler beavatta őt a leg­titkosabb terveibe is és Wolff maga is közreműködött a varsói gettó lakosainak meg­semmisítésében. megemlékeztek a Kínai Nép- köztársaság megalakulásának 15. évfordulójáról. Az esten megjelent Leo- nyid Jefremov, az SZKP Központi Bizottsága elnöksé­gének póttagja, Alekszandr Orlov és Konsztantyin Szer- gejcsuk miniszterhelyettesek, Andrej Andrejev, a Szovjet- Kínai Baráti Társaság veze­tőségének elnöke, továbbá Dan Ce-li, a Kínai Népköz- társaság moszkvai nagyköve­te. a nagykövetség munkatár­sai és a Kínai-Szovjet Baráti Társaság küldöttsége. Nyikolaj Pankovnak a kül­földi baráti és kulturális tár­saságok szovjet szövetsége elnökhelyettesének üdvözlő szavai és a szovjet, valamint a kínai állami himnusz el­hangzása után hangverseny következett szovjet és kínai hasonló válsággal nézett szembe, Harold Wilson a font sterling devalválása mel­lett kardoskodott. Vajon hajlandó-e Wilson most kötelezettséget vállalni, hogy hatalomra kerülése ese­tén semmiképpen s©m folya­modik a font sterling deval­válásához?” A sarokba szorított Maud­ling elismerte, hogy „bizonyos vonatkozásokban hasonló ne­hézségek mutatkoznak", mint 1949-ben, de tagadta, hogy „indokolt lenne válságról be­szélni”. Hangoztatta, kormá­nyát nem érték váratlanul, á kereskedelmi és fizetési mér­leg kedvezőtlen adatai és ki­jelentette, hogy „az egész nemzet ősz szefogásával megbirkóz­hatunk a nehézségekkel”. ' Az a tény, hogy a Horne- kormánv egy befolyásos tag­ja beismerte a pénzügyi vál­ság közvetlen veszélyét, to* vábbá, hogy a Financial Ti* mes, a City tekintélyes szó­csöve is a külföldi támaszpont politika, nyomasztó terheinek enyhítését sürgeti —. meg­könnyíti a munkáspárti ellen­zék számára, hogy a közvéle­mény figyelmét ráirányítsa * lappangó válságra. Tizenöt évi fegyházra ítélték Himmler egykori szárnysegédét szerzők müveiből. A fenyegető pénzügyi válság árnyékában éleződik a két vezető angol párt választási küzdelme

Next

/
Oldalképek
Tartalom