Heves Megyei Népújság, 1964. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

•ILAG PROLETÁRJAI, EGT ES ÜLJETEK! MEPUJSk G A gyár gondja — az- övék is • • • AZ MSZMP HEVES MEGVEI BIZOTTSÁGA ÉS A MÉGJ EI TANÁCS NAPILAPJA MAI líujífzeiiiiik Mielőtt beléptek az egri Finomszerelvénygyásr kapu­ján, ott ácsorogtak a busz­megálló előtt, s egymást lökdösve, nevetgélve szedték elő papírjaikat, s az egyik elváltozott hangon hadarni kezdte: „Felvétele ügyében jelenjen meg a személyzeti osztályon...” Frissen érett technikusok voltak. Gépészek. Bár ezt éretlen viselkedésükből sen­ki sem állapíthatta meg. Végül rászánták magukat a belépésre, s hogy mi történt velük az alatt a néhány óra alatt, amíg a gyárban tar­tózkodtak, azt leszűrhettem legközelebbi találkozásunk­kor, újbői a gyárkapun kí­vül, ugyanaz nap délután­ján. Most már nem idétlen- kedtek olyan nevető kedv­vel, sőt, dühösek voltak. Egymás szavába vágva há- borogtak: — Azt hiszik, bevetetik velünk a kefét. — Leálljmk nekik melóz­ni"! — S még fél évig! M eszet ettem én? — Ott rohadjak a gépük mellett. Minek akkor a technikusi oklevél? , — Agyő, Berva — intet­tek mérgesen a dombormű­ves kapu felé, s tülekedve szálltak fel az Eger'felé in­duló buszra, hogy tovább utazva, szétszéledjenek az ország sok-sok tájára, ahon­nét az egri Finomszerel- vénygyárba tanácsolták őket, munkájuk megkezdé­sére. Am ez ifjak kereken megtagadták, hogy a rende­letben előírt hathónapi gya­korlati munkát megkezd­jék, hogy fél évig a gépek mellett dolgozzanak. Halla­ni se akartak róla, hogy amennyiben bebizonyítják, miszerint gyakorlati és el­méleti tudásukkal érdeme­sek technikusi oklevelük­höz méltó beosztásra, csak akkor kerülhetnek műszaki állományba. De ezek a fiatalok a Ber- vában már nem kerülnek műszóid beosztásba, az első beszélgetés után búcsút in­tettek az üzemnek, s elin­dultak új és új gyárak félé, ahol azt remélik: nem esik olajfolt technikusi okle­velük „becsületén”. Az is lehet, legközelebb valami- lyén irodán találkozunk velük, amint „oklevelük­höz méltó” munkát végeznek majd; valamiféle szellemi segédmunkát, amelynek csak az a pozitívuma a sze­mükben, hogy nem lesz tő­le olajos a kéz. Mindenesetre nagyon-na- gyon szerettem válna, ha tanáraik, szüleik, s mind­azok, akiknek jóvoltából ilyen nézeteket vallanak a kétkezi munkáról ezek az ifjú technikus-jelölteit, ott lettek volna a bervax busz­megállónál. Számukra is nagyon ta­nulságos lett volna ez az epizód. K. E. V ______________J MO SZKVA (TASZSZ): U Thant, az ENSZ főtitkára háromnapos moszkvai látoga­tás után visszaindult New Yorkba. A szovjet főváros sereme- tyevói repülőterén a főtitkárt Andrej Gromiko, szovjet kül­ügyminiszter és több más hi­vatalos személyiség búcsúztatta péntek reggel. Ott volt U Ba Saw, a Burmái Unió moszk­vai nagykövete is. Elutazása előtt U Thant, fő­titkár hálás köszönetét mon­dott Hruscsov miniszterelnök­nek azért a rendkívüli vendég­szeretetért, amelyben részesí­tette. „Sohasem fogom elfelej­teni ezt az igen hasznos látoga­tást” — fűzte hozzá. A főtitkár elmondta, hogy » Hruscsovval és G romi kú­rál folytatott megbeszélé­sein sok fontos nemzetközi kérdés szóba került. , Búcsúzóul a békére, a haladás­ra irányuló legjobb kívánsá­gait tolmácsolta a szovjet kor­mánynak és a Szovjetunió né­peinek. ★ F U Thant, ENSZ-főtdtfcár pén­teken Moszkvából New York­ba hazatérőben Stockholmba érkezett. Négy órát töltött a svéd fővárosban. A repülőté­ren Torsten Nilsson svéd kül­ügyminiszter fogadta, majd a két államférfi a közeli Sigtuná- ba indult zártkörű megbeszé­lések céljából. U Thant kije­lentette a repülőtéren, hogy az ENSZ ciprusi békefenntartó alakulatainak jövőjéről, a le­szerelésről és az ENSZ-et ér­deklő egyéb kérdésekről, min­denekelőtt afrikai problé­mákról kívánt tárgyalni a svéd vezetőkkel. Hír- ügynökségi jelentések szerint az ENSZ főtitkára annak a né­zetének adott kifejezésit, hogy az őszi közgyűlésen az af­rikai problémák, mint ko­ránk legsürgősebb kérdé­sei, uralkodó szerepet töl­tenek majd be a vitában. A ciprusi kérdésről szólva U Thant kijelentette: az elmúlt időszakban folytatott utazásai közben állandóan, figyelemmel kísérte a szigeten uralkodó helyzetet és úgy gondolja, el­érkezett az ideje, hogy új je­lentést terjesszen e tárgyban a Biztonsági Tanács elé. ARA: SO PILLÉR „Angol-keserű" Goldwaternek ' LONDON (MTI): Goldwater < jelölése példátlanul erős ha­tást gyakorolt az angol kö-; zönségre, amelynek nagy több- ; sége a Demokrata Párt győ- • zelmét kívánja. A legújabb; Gallup-rendszerű közvéle- < ménykutatás során arra a kér- j désre: „Kire szavazna az ame-; rikai választáson, ha választó- ; joga volna?”, a megkérdezet- ■ tek 69 százaléka azt felelte,; hogy Johnsonra, csupán 5 szá- • zalék volna hajlandó Goldwa- ; térré szavazni, huszonhat szá- ' zalék pedig határozatlan vá- < laszt adott. Hruscsov fogadta Dávid Rockefellert Szovjet —amerikai közéleti személyiségek találkozója MOSZKVA (TASZSZ): Hruscsov szovjet miniszterelnök pénteken a Kremlben fogadta David Rockefellert, a New York-i Chase Manhattan Bank elnökét. Az amerikai bankár leányával együtt tartóz­kodik a Szovjetunióban, hogy részt vegyen a szovjet és ame­rikai közéleti személyiségek negyedik találkozóján. Hruscsov és Rockefeller őszinte beszélgetést folytatott több kölcsönös érdeklődésre igényt tartó kérdésről, egyebek között a béke megerősítésének, valamint a szovjet—amerikai kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének problémáiról. _ az újítóké.., Felvételünk a Hatvani Cukorgyár udva­rán készült, amikor Ben ke Sándor egy újabb javaslatát ad­ta át Huszár József újítási előadónak. Benke Sándort egyéb­ként sokszoros újítóként ismerik már a Zagyva-parti gyár­ban: eddig benyújtott javaslatainak népgazdasági eredménye jóval meghaladja a kétszázezer forintot! * ( Foto: Kiss Béta) #WV^Arf^A/^A/W^*^VV^A/^AA<V^/VV^/W^AAAAA/VVV^AA/'✓WV^A✓V^/^AAAAAAA/V^AAJ Kétszáz millió dolláros felvételek A Ranger— 7, célba ért — Ma hozzák nyilvánosságra a Holdról készült filmet Új szovjet rakétakísérletek MOSZKVA (TASZSZ): Az űrkutatási programnak megfelelően a Szovjetunió kozmikus objektumok hordozó- rakétáinak új változatait fog­ja kipróbálni. A rakéták az egyenlítő csendes-óceáni kör­zetében az alábbi földrajzi pontoktól számított 65 tengeri mérföldnyi su­garú körbe csapódnak majd be: 1. Az északi szélesség 0 fok Amerikai laptudósítók a Castro-besxédről NEW YORK (TASZSZ): A Santiago De Cubában megren­dezett július 26-i évfordulói ünnepségekre több amerikai laptudósítót hívtak meg Kubá­ba. Az amerikai újságírók, akik lapjaik hasábjain szíve­sen nevezik Kubát a zűrzavar és szerencsétlenség országá­nak. s gyakran állítják azt, hogy a lakosság 90 százaléka ellenáll a forradalmi kor­mánynak, Castro beszedjenek tnefihaUgatása után akissé” módosították véleményüket. A New York Times szemle­írója, Lerner, például elismeri, hogy Fidel Castro „a kubaiak valódi hőse, forradalmuk meg­testesítője”. Goodsell, a Christian Scien­ce Monitor tudósítója megjegy­zi: „Castro miniszterelnök ha­talma Kubában szilárd, sőt, le­hetséges, hogy szilárdabb, mint valaha. A kubai miniszter- elnök és kormánya igen nép­szerű. 37 perc — nyugati hosszúság 165 fok 40 perc. 2. Északi szélesség 7 fok 15 perc — nyugati hosszúság 172 fok 35 perc. Az előbbi területet augusz­tus 4 — november 1 között, a második területet október 1 — december 30 között használ­ják fel rakétakísérletekre. A rakéták becsapódási övezeté­ben a szovjet flottának a szükséges műszerekkel felszerelt speciális hajói hajtanak végre méréseket A hajózás és a légiforgalom biztosítása érdekében a Szov­jetunió kormánya felkérte azoknak az országoknak kor­mányait, amelyek csendes-óce­áni tengeri és légiutakat vesz­nek igénybe, adjanak utasítást a megfelelő szerveknek, hogy hajók és repülőgépek az em­lített időszakban, naponta dé­li 12 órától éjfélig ne vegyék igénybe az említett körzeteket A rakétakilövések időpont­jának és a becsapódási öveze­tek koordinátáinak esetleges változásáról, valamint a kör­zetek teljes megnyitásáról a TASZSZ kiegészítő közle­ményt ad ki. Tokiói értekezlet Hivatalosan is megnyílt a kettészakadt japán atom- és hidrogént: egy ver-eílen es moz­galom tokiói nemzetközi érte­kezlete. A tulajdonképpeni értekez­let megnyitása előtt a Wattöt; tek háromnapos tanácskozási tártottak. Ez a három nap an­nak jegyében zajlott' le, hogy a kínai szakadárok megpróbál­ták eltávolítani a Béke Világ- tanács, a Szovjetunió és más országok küldöttségeit. Peking és híveinek obstrukciós tevékenysége azonban kudarcba fulladt, a hivatalos megnyitón vala­mennyi Icüldöttség részt vett A küldöttség-vezetők előké­szítő ülésén a konferencia csaknem valamennyi részvevő­je megjelent. Az ülésen felszólalt G. K, Zsukov, a szovjet küldöttség vezetője. Rámutatott, hogy a konferencia idő előtti megkez­dése a kínai küldöttség külön­leges érdekeit szolgálta. A kí­nai küldöttség elhozta Tokió­ba a maga embereit, hogy a gyűlölet légkörét teremtse meg, de nem az imperializ­mus, hanem a béke-világmoz- galom és a Szovjetunió ellen. Mi, a szitkokkal olyan konst­ruktív akcióprogramot állítot­tunk szembe, amelyet az el­nökség elé terjesztettünk. U Thant elutazott Moszkvából A főtitkár megbeszélése Stockholmban a Ranger—7. jő minőségű képeket készített a Hóid­ról. Az űrhajóról sugárzott „kitűnő minőségű” rádiójeleket külön­leges megnetofonszalagra rög­zítették és ennek alapján mint­egy 30 méter hosszú 35 milli­méteres film készül a Hold- felszín képeivel. A filmet, ké­sőbb előhívj áto és az első képe­ket szombaton magyar idő szerint hajnali 5 órától hozzák nyilvánosságra. Ha minden megfelel az eredeti terveknek, az utolsó, 600 méter távolságról készített felvételeiken gépkocsi nagyságú tárgyakat még meg lehet különböztetni egymástól. A Holdról készült felvételek mintegy kétszázmillió dollárba kerültek: ennyit emésztett fel eddig a Ranger-program. A pénteken becsapódott amerikai űrhajó hat eló'dje különböző okok­ból nem tudta teljesíteni feladatát. A Holdról, mint ismeretes az első űrfelvételt a Lunyik-3- ■ szovjet űrhajó készítette, amely j a Holdnak a földről nem lát- ; ható „túlsó oldalát” fényképez- - te le 1959. októberében. ★ A Ranger—7., amerikai hold- rakéta hivatalos közlések sze­rint kiválóan teljesítette fela­datát A rakéta csak 12—16 kilométerre tért él kijelölt cél­pontjától. A „Felhők Tenge­rének” egyik északi kiszögél- lésétől. (Ez mintegy 1500 kilo­méterre van attól a helytől, ahová 1959. szeptember 14-én, ] a Lunyik—2. szovjet hold- 2 rakéta becsapódott). A pasa- r denai központban pénteken \ délután közleményt adtak ki, v amely szerint a Ranger—7. i kamerái által készített felvé- c telek megvilágítási szintje, a j továbbított képjelek jók vol- / tak —, j s az első, sebtében előhí­vott másolatok kiválónak bizonyultak. A kísérleti központban be­jelentették, hogy amennyiben t a képfelvételek kontraszt-ha- r tásai megfelelnek, a felvételek ti tárgyait alig néhány méteres z közelségből is megmutatják e majd. A közvetlenül a becsa- ‘ f> pódás előtt kis -látószögei opti­kával készült felvételek pél­dául — közölték Pasadénában — körülbelül hat négyzetméte­res területet fognak be. Kétszázötven szakember volt jelen a pasadenai köz­pontban, amikor pénteken — magyar idő szerint 14 óra 25 perckor — a Ranger—7. be­csapódott a Holdra. A jelenlé­vők ujjongva ünnepelték a tudósok és mérnökök sikerét. Johnson elnök a pasadenai laboratórium igazgatójá­nak nyomban jókívánsá­gait tolmácsolta. A TASZSZ hírügynöiksége gyorsan és részletesen beszá­molt a Ranger—7. híreiről, s azoknak a szovjet tudósoknak a nevében, akik 1959. szep­tember 14-én elsőként juttat­ták él a Hóidra a Föld üzene­tét, a Szovjetunió felségjelét — kijelentette: — A szovjet tudósok öröm­mel állapítják meg, hogy a Ranger—7. fellövése az Egye­sült Államok holdkutatási programjában új eredmény, s jelentős lépés a kozmikus tér­ség tanulmányozásához. i PASADENA (AP, AFP): A . Ranger—7. amerikai úrhajó pénteken, magyar idő szerint 14 óra 25 perckor becsapódott 1 a Hold felszínére a „Felhők Tengere” nevű holdsíkságra, miután előzőleg hat televíziós kamerája segítségével lefényképezte földünk útitársának felszí­nét. A Ranger—7. televíziós beren­dezését magyar idő szerint 14 óra 07 perckor kapcsolták be. Amikor az űrhajó a Holdtól 1760 kilométerre volt, először két nagylátószögű optikával készítettek felvételeket, majd amikor a Ranger—7. közelebb ért, a kisebb látószögű kame­rákat is működésbe hozták. ■ A pasadenai űrkísérleti köz­pontban az újságírókkal közöl­ték, hogy az első jelek szerint _______________________________! Az NDK kormányának emlékirata BERLIN (TASZSZ): Az ADN-hírügynökség je lentése szerint Berlinben köz zétették az NDK kormányá­nak a Nyugat-Berlinben mű­ködő úgynevezett szövetsége: utazási iroda működéséről szó­ló emlékiratát. Az okmány1 diplomáciai úton eljuttatták i NATO-országok és több mái állam kormányaihoz. Mellék­letképpen átadták az NDK külügy­minisztériumának nyilat­kozatát . is. Az emlékirat sok ténnyel bizonyítja, hogy a NATO-álla- mok az NSZK kormányának nyomására a szövetséges uta­zási iroda segítségével minden eszközzel akadályozzák az NDK állampolgárainak külföl­di utazásait. Ez kárt okoz a nemzetközi együttműködésinek — hangoztatja az NDK kor­mánya. — Ezek a cselekmé­nyek durván megsértik a Né­met Demokratikus Köztársa­ság szuverenitását, állampol­gárainak jogait. A legutóbbi hónapok eseményei csak fo­kozták annak szükségességét, hogy számolják fel a szövetsé­ges utazási irodát. Egy ilyen lépés számottevően hozzájárulna a nemzetközi feszültség enyhítéséhez. Az NDK ismét javasolja a NATO-országoknak, hogy a nemzetközi utazásokat konzu­látusok felállítása útján köny- nyíosék meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom