Heves Megyei Népújság, 1964. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-25 / 96. szám

4 NÉPÚJSÁG 1964. április 25., szombat ffi(rnfórum „A pénzcsináló” Tolnai La­jos múlt századi novellájáboi készült. Benesik Imre ültette át a film nyelvére. Egy kisem­ber története, aki szélhámossá­ga révén a legfelsőbb osztá­lyokba, a „legelőkelőbb” tár­saságokba is bejut, s ott kitű­nően beilleszkedik a „nagy korruptok” világába. Hálás a téma. a kis csirkefogó több­nyire a közönség együttérzé­sét is megnyeri,, és a kevésbé rokonszenves tetteit hajlandók vagyunk feledni, ha a gazda­gokat, a hatalmasokat az or­ruknál fogva vezeti. A hamis ötkoronásokat gyár­tó Bányai eleinte csak a lak­bérét szeretné kifizetni, s a nagyravágyó anyósa meg a mit sem sejtő családja kényszeríti, hogy tovább haladjon a pénz- csiná'lás útján. Kártyázik, ló­versenyre jár, néha háborog, sőt egyszer kis híján rács mö­gé is kerül, de a film végén a millenneumi ünnepségen ő- feisége Ferencz József balján kap helyet. Bán Frigyes, a már szinte klasszikussá lett Talpalatnyi föld és még több kitűnő film rendezője, a Tolnai-novella alapján írt forgatókönyvből is olyan filmet készített, amely jelentős közöségsikerre tart­hat igényt Milyen kitűnő az indítás! A millenneumi fény­képek, a főszereplők szellemes bemutatása. Aztán olyan öt­letekre gondolunk, mint az eleső, négyknajcáros szivar pá­lyafutása, amely a pénzhamisí­tó dohányos szelencéjéből — a perzsa sah nagybecsű ajándé­kának kinevezve — államtit­károkon, minisztereken, sőt, magán a királyi császáron, át visszajut Bányayhoz. Mind­amellett a rendezés nem min­dig gazdálkodik körültekin­tően a humoros és szatirikus ábrázolás lehetőségeivel; nem egy mozzanata régebbi, ha­sonló tárgyú filmek utánérzé­seként hat; némely ötlete pe­dig, pl. az ostoba, bokacsat­togtató detektív karikatúrája, vagy a pofozó rendőrtiszt sze­repeltetése a könyebb megol­dások jegyeit viseli magán. A színészek viszont egytől egyig jók. Pécsi Sándor ismét bebizonyította, hogy szinte minden műfajban otthonosan mozog, s ha kell, még egyetlen filmen belül is több arca van. Fáradt, amikor a család pénzt követel, riadt, amikor rádöb­ben tettére, szenvedélyes, ami­kor kártyázik, és fölényes, amikor a nagy szabású udvari bál előkelő vendégeit megtré­fálja. Ö mindent elkövet, hogy Bányayt olyannak fogadjuk él, amilyen, sőt — annál jó­val többet ad. Mellette első­sorban Gobbi Hilda remek Eger, 1964. tavasza... Tün­dérpart. A világért senkinek eszébe ne jusson arra sétálni! Életveszélyes. Miért? A Csíky Sándor utcából alig egy méter széles járda vezet fel a Tündérpartra. Ha autó vagy más jármű halad a lejtős úttesten, nincs más megoldás, falhoz szorul a gyalogos. De a fal olyan mint a roggyant dongájú hordó, közepén kitüremlik, minden pillanatban bekövetkezhet a baj. És akkor kit üt agyon a félmázsás kődarab? Sétáló fiatalokat, játszadozó gyere­keket, vagy munkába siető felnőtteket? Az Állami Pincegazdaság anyósfiguráját kell dicsérni. Mosolya, rezdülései, egyetlen szemvillanása mind külön ta­nulmányt érdemelne. Színes alakítás Ungvári Lászlóé is, és kisebb szerepében tetszett Békés Itala, Tompa Sándor, csupán a detektívet játszó Egri István rítt ki az együttesből. De túlzásaiért aligha őt ter­heli a felelősség, a forgató- könyv és a rendezés ítélte arra, hogy játéka ne lehessen hite­les. az öreg ház gazdája. Nem lenne vajon pénz az épület tatarozására? Nem hinnénk. Vagy nincs építőmunkás? A sürgősség, az életveszély pa­rancsolja, hogy azonnali megoldást találjanak. A ta­tarozást semmiféle indokkal nem lehet halogatni. Érthe­tetlen,hogy eddig húzódott az ügy. Reméljük, nem késik el figyelmeztetésünk. Megjegyezzük még, hogy az épületre csatornát is kell szerelni. Ne csurogjon a járó­kelők nyakába az esővíz, és télen többé ne tegye veszé­lyes korcsolyapályává a lejtős, járdát F. L. Földes Tamás Kit üt agyon a fal? Tragikus körülmények között elhunyt Felföldi László, a színház tagja. A tehetséges művész már erősen meggyen­gült idegállapotban került a színházhoz, és egészségi álla­pota az utóbbi időben egyre romlott, míg végül idegei fel­mondták a szolgálatot — és többszöri kísérlet után — teg­nap önkezével vetett véget éle­tének. Az egri közönség „A nőuralom”, az „Aias” és „Stu­art Mária”-ban nyújtott kitű­nő alakításai után őrzi Felföl­di Lászlót emlékezetében. ★ Bizonyára sokan vélekednek még ma is úgy, hogy a leg- könyebb, legkényelmesebb foglalkozás a színészé. Megta­nulja a szöveget, felmegy e színpadra, játszik és learatja a sikert. Nos, nézzük meg, meny­nyit dolgozik egy nap a szín­ház egyik fiatal művésze, pél­dául Huszár László. Mit ír elő a oróbatábla egy napra? Politechnikai oktatáson Az egri Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium tanulói poli­technikai oktatás keretében legutóbb a hajtatóházba látogat­tak el, ahol Karnyicz Lászlóné vezetésével a salvia cierepe- zését tanulták. A tanulók: Gyegyák Mária, Bittner Márta és Major Etelka. (Foto: Kiss Béla.) Íme: szerda, 1964. április 22. 9. h. Táncpróba a táncterem­ben, 9.30 órakor énekóra az énekteremben, 10-14 óráig emlékpróba a színpadon. Mind. ez a „Csárdáskirálynő”-ből, amelyben Bónit alakítja. Dé­lután: 17.30 órakor indulás Dédestapolcsényra, 19.30 óra­kor ugyanott előadás a Kőszí­vű ember fiai-ból. Hogy mikor érkezik haza? Az attól függ. De éjfél előtt nagyon ritkán. Ez a rideg munkaidőbeosztás. És mi van mögötte? Fárasztó fizikai és idegölő munka. Sza­bad időben: szereptanulás, ön­képzés, és ha jut idő, némi idő, némi szórakozás. így fest egy ifjú színész egyetlen átla­gos hétköznapja. ★ Nem mindennapi .meghívás­nak tesz eleget Vajay Erzsi. A művésznőt kairói magyar is­merősei hívták meg Egyiptom­ba és Vajay Erzsi boldogan tesz eleget a meghívásnak. Áp­rilis 22-én repülőgépen utazott Kairóba, és két héten kérész- tűd fogja élvezni a „magyar­egyiptomi” vendéglátást. ★ Budapesti vendégszereplésre készül a színház a Stuart Má­riával. A tragikus körülmé­nyek között elhunyt Felföldi László szerepét, Kent grófját, Petóházy Miklós veszi át ★ A szervező irodában a nyári szabadtéri előadások előkészü­lete folyik. A színház tervbe vette, hogy tíznapos turnéra Nyíregyházára utazik, ahol a „Stuart Máriát”, a „Mária fő- hadnagy”-ot, „Az igazi”-t és a „Csárdáskirálynő”-t fogja be­mutatni. Megyénkben szabad­téri előadásokat tervez a „Má­ria főhadnagyiból, és a „Csárdáskirálynő”-ből. ___________(—czy) Ch aplin és a gyerekek Charlie Chaplin önéletrajza október hó folyamán jelenik meg az Egyesült Államokban, Angliában és Franciaország­ban egyszerre. A 75 éves világhírű művész elmondotta, hogy most néhány régi filmforgatókönyvét dol­gozza át és bízik benne, hogy amennyiben forgatásra kerül­nek, gyermekei is fellépnek bennük. VAftÁf* FCfttNC a 16. A csendes Akadémia utcán — déli ebédszünet idején — a tizenhetes számú előkelő sa­rokház előtt mellé lépett, a szemközti kisvendéglőre muta­tott: — Menjünk be, igyunk vala­mit. S odabent alkalmas pillanat­ban átnyújtotta a stencilt: — Jól tedd el. Máskor az Elysee kávéház előtt várta, szemben az Ország­házzal. Ugyancsak ebédidőben. Munkahelyéről iott, valahon­nan a közelből. Gépelt stencilt hozott újra. Ez jó volt, nem kellett ko­pogni a pestújhelyi házban. Ott még iridokoltnak látszott a legnagyobb óvatosság. Akadt szomszéd, aki tolakodóan ud- variaskodott Érdeklődött az új fészekrakók kilétéről, eg- zlsztenciájáróL — Cipész vagyok — adta meg a szükséges felvilágosítást Ku- rim&zky —, de nem önálló. Ziccre dolgozom, mestereknek. Ez a „ziccre” dolgozás azt jelentette, hogy egy-egy ipa­rostól vagy kereskedőtől ka­pott munkát a cipész, a saját lakásán készítette él. Köteles­ségévé tették, hogy a munkát idejében és megfelelő minő­ségben szállítsa a mesternek. Kurimszky szolgálati viszo­nyainak ilyetén való ismerte­tésével ki akarta védeni a kör­nyékbeliek közeledését. El kel­lett zárkózniok, nehogy bárki­nek eszébe jusson bekopogni hozzájuk sarkalással, talpfolto­zással. Megtartották a „lakásava­tást”. Nagyon szerény „csalá­dias” ünnepség volt ez. Cigi már egészen elszokott minden­féle társaságtól. Pista a léiké­re kötötte: most azután ameny- nyire csak lehet, kerüld a nyil­vános összejöveteleket. Kurimszky jól tudta, az ilyen jellegű munka megköveteli a konspirativ előírások legszigo­rúbb betartását. A Bank utca huszonháromban a párt egy új nyomdája kezdi meg működé­sét, s biztonságáért közvetle­nül ők ketten felelősek. — A kedves felesége? — kér­dezte ezekben a napokban az egyik barátkozó hajlandóságú szomszédasszony. — Olyan rit­kán lehet látni ... — Ó, kézit csókolom, úgy­szólván sosincs itthon — hárí­totta el Kurimszky tapintato­san a közeledést. — Textil­gyárba jár, ha éjszakás, nap- oal alszik, ha nappalos, korán lepihen. Nagyon igénybe veszi a munka. így ismertették életkörülmé­nyeiket a rokonsággal is, így lehetett megóvni magukat vá­ratlan látogatóktól. De azért, hogy a „jó családi otthon” lát­szata meglegyen, bevitték a la­kásba Piroska konyhabútorait Ha valakit mégis be kell en­gedni, itt kínálják majd hely- lyel. Lassanként kialakult a ziccre dolgozó cipész házi mű­helye is: munkaasztalt vásá­roltak háromlábú székkel, kap­tafát, néhány felsőrészt, dirib- darab bőrt, árt, csirizt, kala­pácsot, faszeget — mindent, ami kellett Nem jött senki, de azért a munkaasztalt mindig ^mele­gen” kellett tartani, olyan rendetlenségben, mintha gaz­dája éppen akkor hagyta volna abba a munkát. És kalapálni kellett akkor is, ha nem csinált cipőt Sűrűn, hangosan, szabályosan. Sose tudhatja az ember... Lehet, hogy túlságosan jól sikerült a dolog, mert olykor­olykor minden óvintézkedés el­lenére is akadt kuncsaft. Az egyik bekopogott: — Mester úr, ha nem alkal­matlankodom, hoztam volna egy kis munkát. Ne folyjon a hóié a gyerek cipőjébe. Szabódni kellett, hogy más­kor ne jöjjön, mert iparenge­dély híján baj lehet a dolog­ból. De ezt az egy párat már meg kellett csinálni: elesett­nek látszott a „megrendelő”. Sápadt, vézna férfi volt, ínség- munkából élő munkanélküli. — Készen van, de mást ne tessék hozni, mert feljelenthet­nek az Ipartestületnél, nem szabad ipart űznöm. Csak se­géd vagyok — magyarázkodott Kurimszky. — Mennyivel tartozom a ja­vításért? — Semmivel, ez a kis hulla­dék bőr... semmi az egész. Naponta sokszor, sokáig ko­pogott a kalapács. Ha Piroska gépelt — stencilre írta a Pistá­tól kapott szöveget —, a kala­pács még sűrűbben, még han­gosabban kopogott. Háztartásra se időből, se pénzből nem sok telt. A párt fizette a lakást, megvásárolta a felszerelést, küldte a papírt, a festéket. A párt szegény volt. Munkások filléreiből gyűlt össze minden pengő. Minden számított, a legkisebb kiadást is meg kellett gondolni. A pestújhelyi házikó új lakóinak éléskamrájában sose volt több két-három napra való élelem­nél. Éjszakára vastag pokrócot erősítettek az ablakra. Kívül­ről ellenőrizték, nem látszik-e fény. Olykor reggelig folyt a a munka: sokszorosítottak. Le­húzták a „Kommunista” friss oldalait. Szétterítve száradtak a lapok, aztán gondosan össze­rakták az olvasható példányo­kat, elkészítették a csomago­kat. Néha, amikor a téli nap su­garai betévedtek a kis ház ud­varára, a „cipészék” háztája megélénkült: kitették száradni a gangra a frissen felcvikkelt cipőt, A lehúzott stencileket oda­bent elégették, a hamut péppé gyúrták, s éjszaka elásták a kertben. Ez sem volt elhanya­golható teendő, kiegészítette a „szerkesztőség és kiadóhivatal” megszokott munkarendjét. A liftes A Fémlemezi pafban fel-le járt a teherlift. Mióta az üzem hadimegrendelésen dolgozott, a személyforgalom is megélén­kült. A liftesfiú, szabad per­ceiben elnézte: jól öltözött lá­togatók — köztük minisztériu­mi tisztviselők — jöttek-men- tek, szinte szünet nélkül nyílt és csukódott az igazgatóság ajtaja. Túli István a huszonöt éves liftes. Kitanult férfiszabó volt. De örült, hogyha már a szak­májában nem is, legalább itt dolgozhatott, kereshetett vala­mit. Azok, akiknek a vélemé­nye a munkások között a leg­többet számított, őt is a „ren­des emberek” közé soroltéit. Azokat illették a jelzővel, akik nemcsak önmagukkal törődtek, hanem másokkal is. Ezen a hideg, havas január eleji délelőttön előkelő úr top­pant a lift elé. Balázs Béla Hugó kormányfőtanácsos volt, a vállalat főnöke. — Vigyen fel, fiam — szólt kurtán. Túli fürge mozdulattal nyi­totta ki előtte a lift ajtaját. Nem volt valami fényes, tük­rös alkotmány ez a felvonó, de arra a célra megfelelt, hogy kímélje a felfelé igyekvők szivét. Az „öreg” — így emle­gették egymás között a mun­kások — szuszogott. A liftes még sose látta ilyen közelről. Máskor a lépcsőn ment fél, szemben a főbejárattal. — Mi újság, fiam? — kér­dezte, éppen csak hogy szóljon valamit. — Nincs semmi különös, ve­zérigazgató úr — válaszolta Túli. — Dolgozgatunk, csak hát... — Valami bajod van? — Köszönöm az érdeklődé­sét, vezérigazgató úr, nincs semmi bajom. — Akkor miért lógatod az orrod? A liftes végignézett az oposz- szum-bundás, keménykalapos úron. Tekintete megpihent habfehér selyem salján. Mit mondjon? Aztán gondolt egyet- Ki mondom én, ha kíváncsi rá... — Kevés a pénz, méltóságos uram. A testes férfi arca elborult Először, mintha szólni alkart volna, de úgy látszik, meggon­dolta: végigmérte Tuti Pistát, köhintett, nem válaszolt. Ami­kor a fiú kinyitotta előtte a liftajtót és illően köszönt, fej- biccentésre se méltatta. Tuti azért nem felejtette el ezt a találkozást, mert néhány nappal később újra meglátta Balázst a gyárban. Éppen a portán volt dolga, amikor be­lépett a kapun. Szívesen invi­tálta volna a lifthez, de a ha­talmas úr keresztülnézett raj­ta, akárha üvegből lett volna. Felszegte a fejét, elmert mel­lette, gyalog vágott' neki a lépcsőnek. Törd ki a nyakad — gondol­ta Tuti. Elfogta a nyugtalan­ság: sose jó, ha a vezér harag­szik valakire. Ettől kezdve, ha ő volt szol­gálatban, az igazgató sose lé­pett a liftbe. Mások is felfigyeltek erre: — Ha Tuti a szolgálatos — mondta a portás — az öreg gyalog kapaszkodik fel az emeletre. Balázs gyakoribb látogatá­sainak különleges oka volt. Tanácskozásokat folytatott Lacházi üzemigazgatóval: mennyit lehetne lecsípni a munkabérekből ? (Folytatjuk) v A FÉNZCSINÁLÓ U| magyar filmvígjáték

Next

/
Oldalképek
Tartalom