Heves Megyei Népújság, 1963. december (14. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-23 / 300. szám

[963. december 23„ hétfő NEPÜJSA <3 S Négyezer óra társadalmi munka m Bozsik József életregénye XV. — Elképesztő, hogy Nándit mennyit mellőzték, mennyit kellett neki ragyogóan játsza­nia klubjában, miközben a vá­logatottban összevissza dobál­ták jobbszéltől balszélig, míg végre az 1952-es őszi 5:0-ás magyar-csehszlovák mérkő­zés nyomán: kénytelen volt mindenki elismerni: „Nándi center! Nándi — a center!” — Az ötödik gólt maga Cu- cu lőtte az angoloknak. — Beszorítottuk az angolo­kat, kapkodtak. Puskás elcsípte a „felszabad!tó”-nak szánt hát­véd-rúgást, hátratolta nekem, 25 méterről jól eltaláltam... Idézzük az egykori kritikát: — Bozsik József talán élete legjobb játékát nyújtotta ezen a mérkőzésen. Betartotta a taktikai utasítást, kifogástala­— Már csak 2:1. De azért a mi javunkra’! És folyton táma­dunk! Most is, a kis csepeli Tóth rohamoz. És Maurinho, a balszélső rohan hátra szerel­ni. Hát szerelni már nem tud­ta, de beletalpalni tudott! És hogy! Tóth felnyög. Áll. Nem bukik el, áll, de úgy, mint aki lépni többé már nem tud. Azu­tán levánszorog a pályáról. — Tízen maradtunk. Tízen — akik már eleve megtizedel­ten léptünk pályára. Hiszen az öcsi nincs közöttünk: már az előző meccsen elintézte Lieb­lich, a német. — Hogy megfogadtuk: csak- azértis győzünk a brazilok el­len! Felforgatott csapattal, a támadások nagymestere nél­kül is! — Nekem jutott a tisztesség, hogy kapitány legyek. Vala­dát. És máris kapom az újab’- rúgást, bele oda, ahol az előbb is eltaláltak. Felkapom a ka­rom, de ökölbe szorított kézén nem sújt le. Nem sújthat le Én a kapitány vagyok, fegyc meznem kell msgafc. Csa megfenyegetem Santost. Ám Ellis fütyül és mindkettőnké*’ leküld a pályáról. — Engem is. Akit addig mé; csak nem is figyelmeztetet holott elhangzott már vág: húsz figyelmeztetés. — Ott álltam. Azt sem tud­tam mi van, mit csináljak ... Nándi halkan rám szólt. — Borzasztó! Cucu! Kiállí­tottak! Tudod? — Tudtam. Kiállítottak. A csapatkapitányt. Akinek csak pár napja ünnepelték meg 50. válogatott szereplését. Akire s i Amikor az Egri Vasas Elek­tromos — a megyei TST ren­delkezéseinek megfelelően — közismert tekeszakosztálya mellé (a természetjárók akkor sportkörön kívül működtető megalakította asztalitenisz és sakk szakosztályát — rögtön nehéz problémával találta szembe magát: sportolói részé­re megfelelő helyiségekről kel­lett gondoskodnia. A vezetők rövid töprengés után rájöttek az egyetlen egészséges megoldásra: a teke­csarnok meghosszabbításá­ban új öltözőépületet kell épí­teni, amelyben az öltözők, a fürdők mellett egy asztalite­nisz- és egy sakkterem is he­vet kapna. Az építkezési anya­gok megvásárlásához elenged- '.etetlenül szükséges pénzösz- .zeg nem könnyű előteremtése itán Lakatos Zoltán sportköri 'inök és Skovrán Albert szak- ’írvezeti sportfelelős nekilát­ok a társadalmi munka szer- ezésének. Sorra jelentkeztek az 2MÁSZ sportszerető dolgozói, origádjai, szinte teljes lét­számmal felajánlotta keze munkáját a megyei I. osztály­ban szereplő tekecsapat, de még az . idősebb nyugdíjasok neve is ott szerepelt a jelent­kezettek listáján! Megindult az építkezés. A vállalat Vályi István utca felé eső részén, közvetlenül a teke- csarnok mellett rövidesen ma­gasba emelkedtek az épüle’. fa­lai, kialakultak a terveze t he­lyiségek s az egész kis „fedett- kombinát” tető alá került. Ed­dig mintegy 150 ezer forint ér­tékre rúg a közel 4000 társa­dalmi munka értéke! Hosszú lenne felsorolni mindazoknak a neveit, akik időt. fáradtságot nem kímélve — sokszor szombatot, vasárna­pot feláldozva — buzgólkod- tak az építkezésnél. Azért csak azokat) említjük, akik a kimu­tatásban az élen vannak: Mol­nár László 500, Kovács Ferenc és Skovrán Albert 300—300, Varga György. Miskolczi Sán­dor, Molnár Flórián 200—200, Hegyi István, Nagy György. Dobni József 150—150. Halmai Ernő 140. Török Istvá" és T.o- sonczí Albert 120—120 'f«f­ko'czi László 110 és Király Ist­ván 100 órát töltöttek Halmi munkával. Mindennél többet mond, hogy Miskolc2» Sándor, Molnár Flórián és Do* bal József 60—70 év fölötti nyugdíjasok! De ide kívánkoz­nak a brigádok is: a kőműve­sek 400, a tisztviselők 240, a la­katosok '60 órával járultak hozzá az építkezéshez. Külön szóvá kell tennünk, hogy Gyöngy Ferenc egyheti fizetett szabadsága alatt végezte el a tetőfedést! Az elektromosok tehát nem vártak a sültgalambra, meg­teremtették, helyesebben mondva megteremtik pompás kis otthonukat, amely teljesen el ’asz választva a vállalat te­lepétől. s külön bejárata lesz a Vályi István utcában. De egy­ben megteremtették a két új, népszerű szakosztály működési feltételeit is, amelyért illesse őket elismerés, illesse őket di­cséret ... (—dy) 4 feheie Honduras, a ritág legritkább f ~. . »,./■■ - ■ 'V n 3 3 Cl ■ repulobelyege Terjessze ! a NÉPÚJSÁGOT mmmm M&trafüredi könyvpav-ilonunkba elárusítót veszünk fel január l- ével. Jelentkezni lehet: Gyöngyös, Török Ignác u. 2«. szám alatt, a könyvesboltban. mási Pál u. 25. Érdeklődni: Kapás u. 29, sz. alatt. A* Ostorost Kossuth Mg. Tsz. (Heves megye) 1964. január 1-i be­lépésre mezőgazdasági mérnök, esetleg technikumi végzettséggel rendelkező állattenyésztőt és egy üzemgazdászt keres. Állattenyész­tőnek lakás biztosítva. Fizetés megegyezés szerint. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. 2 szoba, összkomfort. OTP örök­lakás eladó. Eger, Egészségház utca 2. n. 15. Számológépek, összeadógépek ter­melőszövetkezeteknek készpénzért, garanciával eladók. Telefon: Bp.: 336-845. 3 szoba konyha, mellékhelyiség­ből álló ház azonnal beköltözhe­tően a ladó. Eger, Amyékszala 149. Fél ház, egy szoba, konyha, kam­ra, 110 négyszögöl lelek azonnali beköltözlietőséggel eladó. Eger, Al­Vidéki Vegyesboltba szakképesítéssel rendelkezi boltvezetőt keresünk Felvétel esetén útiköltséget térítünk. Jelentkezés: Eger és Vidéke Körzeti Földmű­vesszövetkezet, Eger, Rot­tenstein köz 3. sz. rrr t -r-r ▼ n Jő is dessen V^^^^^>XW*<^^XV^^^XX\VS^XXVVV ...... 11 ■ ­O NÉPÚJSÁG-ban és a NÉPSZABADSÁG-ban ! TtiPUmG » Magyai Szocialista Munkásáén Heves megyei Bizottsága és a megyei tanừ lapja Főszerkesztő: PAPP JÁNOS Felelős kiadó? TÓTH JÓZSEF Kisdia: Népülság Lapkiadó Vállalat. Szerkesztőé ég: Eger. Beloiannisz utca l Telefon: 12-57. IF-73 Postafiók: » L tz.: S3 062. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-ZslUnszky utca *. Telefon: *4-44. Postafiók: SS. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet- tető a belvi postahivataloknál és kézbesítőknél. í Heves megyei Nyomda Vállalat igazgató: Marosán József, i Eger. Brddy Sándor utca 4 Mindennemű kárpitos munkát vállalok. Perge János kárpitos m. Eger, Torony u. 1. Mecset mellett. Alig használt templomi padok felhajtható üléssel és könyvtartó­val, háttámlával, jutányos áron el­adók. Érdeklődni lehet „Előnyős” Jeligén a gyöngyösi Magyar Hirde­tőben. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk. Dr. Hendrik Béláné sz. Pap Éva temetésén részt vettek és megjelenésűk­kel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD UNIVERZÁLIS VILLANY- SZERELŐT, VIZSGÁZOTT KAZÁNFŰTŐT, HAJTŐT az Egri Városgondozás Vállalat azonnali belé péssel felvesz! Szakképzett rádió—tv szerelő! felveszünk ik A szakmunkás-bizonyítványt kérjük a jelentke­zéskor bemutatni. Hevesi Építő és Javító Ktsz, Heves, Fő utca 39. szán; ★ meccsen a legnagyobb felada­tat bízták, hiszen közvetlenül a meccs előtt derült ki, hogy a brazilok átcsoportosították a belsőhármasukat, s büszkesé­güket, a félelmetes Didit áttet­ték jobbösszekölőböl balössze- ' kötőbe, s nekem kell a brazil támadások építő nagymesterét sakkban tartanom ... És kiállí­tottak ... — Majd én hátrahúzódom! — folytatta a Nándi és én megindultam az öltöző felé. — Hogy mi történt azután? Hogyan rúgtunk még egy gólt? Hogy is nyertünk 4:2-re? Nem tudom ... Hogy utána az öltö­zőben megtámadtak minket? Hogy összeverték a szövetségi kapitányt, leütötték Tóth Mis­kát? Hogy Czibor beléjük ug­rott? Hogy leverték a lámpát, s a sötétben tömegverekedést rendeztek? Hogy repülték az üditó- italos üvegek? Hogy vérzett majd mindenki, miközben a rendőröket is megtámadták a brazil szurkolók?... őszintén megmondom — erről alig tu­dok mondani valamit. — Én folyton csak erre gon­doltam. Engem csak egy gon­dolat üldözött, este és az éjsza­kán át, amit nem tudtam át­aludni, holott akkor már min­denki megnyugodott és pihent és örült a győzelemnek ... Ki­állítottak ... — Nem is az, hogy mi lesz a ] sorsom. Sebes Gusztáv biztat- ] gatott, hogy nem tilthatnak el, 1 semmi bajom sem lehet, hiszen nem ütöttem meg a brazilt, ha fenyegetőzésnek látszott is a mozdulatom. Legfeljebb majd megintenek, megrónak, össze­szidnak ... Ez történt. (Folytat, köv.) hogy rendkívüli felelősseget éreztem, s ha valaha is neki­készültem a meccsre, felfoko-- zott akarattal, hát ez volt az. És most a második sérülés... — A szünetben összeragasz­tották, injekciózták, egy kicsit rendbehoztók Jóskát. Legalább ki tudott sántikálni a pályára, oda tudott állni a jobbszélre, s a hozzá került labdákat be tudta pöckölni Kocsis felé. Bíz­tam benne: talán mégis győ­zünk, így is! — És még körül sem nézhet­tünk rendesen, kaptam egy akkora rúgást a jobb lábamba, hogy szikrázott a szemem. Azt sem tudtam kitől, miért, ho­gyan. Hiszen nem is volt ná­lam a labda. „Véletlen... — Brazíliában...” — Aztán jött a brazil Bran- daozinho kétségbeesett mozdu­lata, a góllal fenyegető labda után kapott. Kézhiba. tizen­egyes, Lantos 3:1! Talán még­is! De nem sokáig tartott az öröm. Julinho robogott le, a remek jobbszélső, és máris megint csak egy gólnyit tett ki az előnyünk. — Most mindent bele. Szó­lok Hidegkútinak: — Nándi! Ahogy a németek ellen! — Amikor Puskás „tönkre­tétele” után a Nándi egyszerre két ember helyett hajtott! — Az újpesti Tóth harcolt ki szögletet. Mélyen hátra ad­ta be... Hozzám kerül a lab­da! Na most! Egy régimódi előretörés a kapura! Most... talán... — Most? — Valakit kicselezek, egy másik valaki jobbról robog fe­lém, el akarom húzni a láb­nál, ragyogóan látta cl nehéz . feladálát. Kettős feladat há­rult rá. Teljes értékű védő­munkát kellett nyújtania, s amellett a támadások elindítá­sában is ráhárult a döntő sze­rep. Hatalmas munkabírással és ragyogó technikával oldot­ta meg ezt a kettős feladatot. Sok nehéz helyzetben tisztá­zott a magyar kapu előtt. Ke­ményen, bátran, harcosan sze­relt, hogy aztán mindjárt utá­na ragyogó cselekkel vigye fel a labdát, és a lehető legjobb támadásokat indítsa. Emellett elől is olyan veszélyesnek bi­zonyult, mint egy vérbeli csa­tár. Könnyedén ment át az angol védőjátékosokon, és ha alkalom nyílt rá, félelmetesen lőtt. A gólja egyenesen csodá­latos teljesítmény volt. Olyan magas fokú játékintelligenciát csillogtatva, amilyenhez ha­sonlót nem láttak angol pá­lyán. Bozsik a fejét rázza: — Mégis csak Hidegkúti volt ennek a meccsnek a hőse. A Nándi egymaga annyi gólt lőtt (hármat), mint az egész, angol válogatott együttvéve! A legdicsőségesebb tragédia — Ütnek... rúgnak... harap­nak... tépik a mezt rólunk... karmolnak... — És az angol Ellis, a játék­vezető csak fütyül, fütyül, fi­gyelmeztet, integet — és a „hasfelmetszés megy tovább. Meddig lehet ezt bírni? — Persze, Ellis az angol — aki megszokta hazája futball- jának légkörét, amelyben min­den erőteljes játékmodor el­lenére sincs nyoma a szándé­kos durvaságnak, — azt hiszi, hogy a két Santos is csak vé­letlenül tipor belénk, Humber­to és Indio is véletlenül kap bele az ember arcába, hogy majd kikaparja a szemünket! —- Tíz perce játszottunk, két góllal vezettünk, s a brazilok ettől a tüneményes tíz per­cünktől — megvadultak! S Ellis még miellenünk ítélt li­est! Mert, hogy Lóránt és Bu- zánszky „ollóba fogta” Indiót, aki erre pazar bukfencet pro­dukált, a „műesés” mintapél­dányát Budapest: Magyarország-Szovjetunió 1:1. Fazekas, Hidegkúti, Szojka, Kárpáti. Takács. Bozsik, Machos. nyes, azért főleg fiatalok kere» sik fel előszeretettel. A turistaházat fenyőfák ve­szik körűi, s már ez maga is karácsonyi hangulatot kelt a turistáikban. Bent barátságos, családias ebédlő, jói fűtött há­lószobák és sejtelmes fényű aladin-lámpa fogadja az em­bereket. A turistaház dolgozói jól felkészültek az ünnepekre, de­cember 25-től január 3-ig — ha nem is lesz telt ház — so­kan töltik cl szabad idejüket a festői környezetben. Kitűnő ételekben, italokban és termé­szetesen a hagyományos jő hangulatban náluk sem lesz hi­ány. Fentebb említettük, hogy a turistaház megközelítése meg­lehetősen körülményes. Éppen ezért nagy szükség lenne mi­előbbi közművesítésére. Hogy necsak a fiatalok, de az idő­sebb turisták, sportolók és munkások is felkereshessék. Nagy problémát: jelent a turis­taház áruellátása is,* Szlatin- csán Ixijos vezetőnek és a többi dolgozónak bizony sokszor je­lentős nehézségeket kel] lekiiz- deniök, hogy a vendégek sem­miben sem szenvedjenek hi­ányt. ★ Most érkezett szerkesztősé­günkhöz a hír. hogy mintegy 300 méternyi hosszúságban a megyei TS és a Bükki Vörös Meteor anyagi támogatásával, valamint a Tanárképző Fő­iskola. a Dobó Gimnázium, a Gárdonyi Gimnázium tanuló­ifjúságának társadalmi munká­jával elkészült a várhegyi sí­pálya. amely már a karácsonyi ünnepek alatt is rendelkezé­sére áll a sportág kedvelői­nek. A Bükki Vörös Meteor síszakosztálya nagy szeretettel vár tagjai sorába minden síelőt. A várhegyi pályán va­sárnaponként edzéseket tarta­nak. Jelentkezni Székely Fe­renc szakosztályvezetőnél le­het naponta, a Heves megyei Tanácsi .Építőipari Vállalatnál (Eger, Barkóczi utca 2.). Az ágasvári turistaház a nyu­gati Mátra egyik legszebb he­lyén fekszik. A 789 méter ma­gas Agasvár csúcsáról csodá­latos kilátás nyílik, szembe te­rűd el vele az úgynevezett Óvár, amely kitűnő síelés! le­hetőségeket is biztosit. Megkö­zelítése sajnos eléggé körülmé­IW/ újság az ágasvári turistaházban ? Elkészült a várhegyi sípálya rast 1963-ban még csak 40tk dollárért adták tovább, a leg­utóbbi New Yorki árverése; pedig már 24 500 dolláros ára. ért el. New York-ban érdekes kiad­vány látott napvilágot: „A fe­kete Honduras története”. Eb­ben a gazdagon illusztrált könyvecskében minden megta­lálható, ami a világ ezen leg­ritkább repülőbélyegével össze­függ. A szerző részletes tájé­koztatást nyújt a bélyeg ki­adásának körülményedről, fel­sorakoztatja mindazokat a sze­mélyeket, akiknek közük volt a világritkaság kiadásához, il­letve felfedezéséhez. A kiad­ványban többek között fényké­pet közöl 3.7. első repülőgépről, amely Honduras számára a re­pülőposta küldeményeket to­vábbította. A legérdekesebb közlés azonban a bélyeg mere­deken ívelő áremelkedéséről szól. Eszerint a fekete Hondu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom