Heves Megyei Népújság, 1963. november (14. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-26 / 276. szám

rek.. Események... Hírek... Események.. Hírek.. Eseménye*.. Híre*.. Események . Hírek.. Események.. Hírek... Esemény 1963. november 26., kedd: MILOS A nap kel: 7 óra 04 perckor, nyugszik: 15 óra 58 perek ot­ÍGY LÁTJÁK OK Befejeződött az őszi mélyszántás köbméter silót a teimelőszö­Megyénk termejőszövetkeze- amelynek 70 százalékát takar ti parasztsága és a gépállomás! mányozási célra sílózták. Ed- dolgozók az idei őszön dereka- dig 227 ezer j " " ’ készítettek el vetkezetek. A gondos betajkarítás vé­geztével megyeszesrte tiszta lett a határ és a közös gazda­ságokban most az őszi vetés ápolása, az istállótrágyázás, a gyümölcstélepítések talajforgatás- válá­sán helytálltak a munkákban és maximálisan kihasználták a kedvező időjárást. Határidő előtt teljesítették kenyérgabo­na vetéstervüket és végeztek a kukoricatöréssel is. Tegnap a termelőszövetkezetek arról ad­tak számot, hogy megyeszerte szőlő- és mintegy 130 ezer holdon vé- alá való ; gezték el az őszi mélyszántást mint a termőszolok fedesenek tavasziak alá és ezzel, teljesí- munkálatai folynak. A megyei tették idei szántási tervüket, tanács mezőgazdasági oszita- Az elmúlt évekhez viszonyít- lyának tájékoztatása szerint ez va is kiemelkedő az idei ered- ideig 12 747 hold szőlőt fedtek mivel tavaly ilyenkor már be a tsz-tagok. ami a me­meny, mindössze 88 ezer hold volt a tavasziak alá felszántott terü­let. Ezzel egy időben, a ter­mények betakarítása után vé­geztek a megyében a kukori­caszár betakarításával is, gye szőlőterületének 45 száza­lékát jelenti. Ha az idő még kedvező maraíd egy ideig, vár­ható. hogy valamennyi új tele­pítésű szőlőt be tudnak fedni. Négyezer szovjet turista látogat el Heves megyébe A Magyar-Szovjet Baráti •Társaság Heves megyei intéző bizottsága tegnapi ülésén a ba­ráti találkozók tapasztalatai­ról és a további feladatokról tanácskozott. Pupics Péter me­gyei titkár elmondotta, hogy az idén több mint száz turista- csoport látogatott megyénkbe, mintegy négyezer taggal. Az MSZBT megyeszerte 32 alka­lommal szervezett baráti talál­kozót szovjet emberekkel. Ba­ráti találkozókat elsősorban a megye azon községeibe szer­vezték, ahol eddig még nem jártaik ilyen turisták. A terme­lőszövetkezetekben, üzemek­ben és falvakban ezeket a ta­lálkozókat szakmai tapaszta­latcserékre is felhasználták. Ezért általaiban a termelőszö­vetkezeteikben mezőgazdasági szakembereket, üzemekbe pe­dig ipari területen dolgozó tu­ristákat irányítottak. Nagy számban került sor az idén Heves megyében egészségygyi dolgozók találkozójára. Külö­nösen Páráid fürd ön, Mátrahá­zán, Kékestetön és Egerben, az egészségügyi intézményekben szerveztek szovjet egészségügyi dolgozók részére baTáti talál­kozókat. • Megyénkből az tőén 120-an vettek részt a Szovjetunióban szakmai turistaűton. Ezt a szá­möt jövőre csaknem duplájára növelik és így az elkövetke­zendő évben bányászok, ktsz- dolgozók, pedagógusok és ter­melőszövetkezeti gazdák utaz­nak majd a Szovjetunióba. Egy boxmérkőzés, amelyen az élet és a halál kérdése dől el. A bokszoló és a halál című filmet az egri Bródy mozi no­vember 26—27-én, a gyöngyösi Szabadság Filmszínház no­vember 30-tól december 1-ig tűzte műsorára. Nagyakiíva-iiiés a hPVDSZ~néi valamint a jugoszláv rokon- szakszervezet Magyarországon tartózkodó politikai munkatár­sa is. Tegnap tartotta nagyaktíva- ülését Egerben .a KPVDSZ. Az. értekezleten mintegy százan vettek részt, — szakszervezeti titkárok, a választmány és a megyei bizottság tagjai, — hogy megvitassák Szacsuri Ist­vánnak, a megyei bizottság tit­kárának beszámolója alapján az ötéves tervben a KPVDSZ- hez tartozó dolgozókra váró feladatokat. Az ülésen részt vett a KPVDSZ központi vezetőségé­nek főtitkára, Ligkti László is, A. takarékossági napokkal kapcsolatos feladatokról tárgyait a megyei tanács pénzügyi állandó bizottsága A megyei tanács vb. pénz­ügyi és községfejlesztési ál­landó bizottsága tegnap az OTP egri székházában tartotta meg sorom levő ülését, hogy beszámoljanak az idei évben végzett munkáról, s meghall­gassák a takarékossági albi­zottság munkájáról szóló jelen­tést. A beszámolót vita kö­vette, amelynek során felszó­lalt Vadász Károly, az OTP megyei fiókjának igazgatója is. Tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a takarékosság je­lenlegi helyzetéről, és a taka­rékossági napokkal kapcsola­tos feladatokról. Kétnapos országos állattenyésztési tanácskozás Egerben A megyei főállattenyésztők és törzskönyvi felügyelők két­napos értekezlete kezdődik ma Egerben. A részvevők a tanácskozás első napján meghallgatják Papp Sándor Heves megyei fő- állattenyésztő tájékoztatóját, amelyben a megye állatte­nyésztésének helyzetéről szá­mol be. Még az első napon ke­rül sor több termelőszövetke­zet meglátogatására is. Az or­szág minden részéből érkező szakemberek Atkárra, Erkre, Zaránkra, Tamabodra, Visz- nőkre, Nagyrédére látogatnak él. A bonni kétfejű sas. A hamburgi Die Welt kari kalúrája. Sdojá­Sseretettel fogadta bolgár vendégeit Mikófalva a közős célért folytatott Sztoján Rádevet, a Bolgár gadrni a vendégeket. Hamarosan gát Kultúra igazgatóját és a Haza- kialakult a bánáti légkör, hi- következetes munkában jelölte fias Népfrontbizottság a mikó- szén Szitoján Rádev már kitű- meg. Elmondotta, mik azok a falviak hívták meg a faluba; nőén beszél magyarul, s min- tényezők, amelyek mindkét _ le gyen képviselője a bolgár— den kérdésre tolmács nélkül, szocialista hazáját építő — nép magyar barátsági esten népé- önállóan válaszolt, számára biztosítják a meg­Hogv miről beszélgettek? bonthatatlan barátságot, a köí- velését irányozza elő». egiobhan érdekli a csönös segítséget. ^ 1 -’ül ____“““T* nek. A tamácsházám szombaton négy órakor mindenki ott volt, aki „hivatalosan” akarta fo­ss esti általános iskolába, hogy elvégezzék a VIIL osztályt. — 16 VAGON szálas takar­mány és közel négyezer köb­méter siló készítésével bizto­sítja a besenyőtelki Lenin Ter­melőszövetkezet tagsága 2500 számosállatának áttelettetését. — SZÓFIÁBAN aláírták a Jugoszlávia és Bulgária közötti 1964. évre szóló árucsereforgal­mi egyezményt, amely a jövő évi forgalom 20 százalékos nö­Mozik műsora EGRI VÖRÖS CSILLAG: Nappali sötétség EGRI BRODY: , A bokszoló és a halál (GYÖNGYÖSI PUSKIN: , Gyilkosság Szicíliában GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: Hófehérke és a 7 törpe HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Mandrin (kapitány Hatvani Kossuth: Daitdin György HEVES: Visszavárlak FÜZESABONY: A fekete nemzedék PÉTERVÁS ARA: Oldás és kötés fSZUVIHÁZ * ‘ AA Ü S O CL * Egerben este 19 érakor: Aiass Nőuralom (toérletszünetl. Mezőtárkányban este 19 órakor: Dankó Pista. Ami ma legjobban érdekli a csönös segítséget, falu népét — a mezőgazdaság- A beszéd után a KlSZ-szer- r<®- vezet és az úttörőcsapat műso­Teltek a félórák. A beszél- rát. majd Sztoján Rádev által getés ki nem fogyott a közös hozott három színesfilmet néz- témából, ami egyben közös ték meg a barátsági est rész- gondot is jelent. Aztán egy- vevői. előre csak abba kellett hagy­ni, mert a kultúrházban so­kain várták a falu kedves ven­dégét. A vendégeket Pusztai Ba­lázs, a községi népfronttá zott- ság titkára köszöntötte, majd Sztoján Rádev emelkedett szólásra. Beszélt a közös múlt­ról, a két nép hősi harcairól, majd a mai életet jellemezve, a két nép barátságának aáűo­Utána a tanácsiházán adták át a Bolgár Kultúra igazgató­jának a termelőszövetkezet jelképes ajándékát — a nem­zetiszínű szalaggal átkötött ke­nyeret, a barátság szimbólu­mát. A vörös nyakkendőt amit a fiatalok hímeztek szá­mára, s a kenyeret átfogó sza­lagot kedves emlékként vitte magával a vendég. (ádám) ‘ v *:*•:* *:■ *x**:• •> •> •> •> •:* »> •> <* •:* *:• • • •> * •>♦> •> •> ♦> •> •> *> ♦> •> •> *X’ •! December l-től 60 folytatásban, 200 rajzzal: V Várható rús kedd felhős idő, holnap több helyen, fő­ként nyugaton kisebb eső. Élén­külő délnyugati, nyugati szél. Az éjszakai lehűlés elsősorban a Dn- nántúlon kissé mérséklődik. Vár­ható legmagasabb nappali hőmér­séklet 11—15 fok között. — A PRAIA DA ATAhAlA nevű portugál személyszállító hajó Észak-Portugália magas­ságában elsüllyedt. Harminc­két ember vesztette életét. — HETENKÉNT háromszor — IDEGEN NYELVŰ tan­folyamok hete lesz ez a hét Hatvanban. Tegnap este tar­tották az orosz haladó tan­folyam megnyitó ünnepélyét, ma a német, csütörtökön az eszperantó, pénteken este az angol nyelvtanfolyam meg­nyitására kerül sor. — FELKÉSZÜLTEK a télre a poroszlói Üj Élet Termelő­szövetkezet gazdái. Az állatok áttieleltetésére csupán a nyáron 80 vagon szálas takarmányt ka­száltak le és raktak kazalba, amelyhez most nagy mennyi­ségű silót is készítettek. — ÜLÉST TART ma dél­előtt a KPVDSZ megyei bi­zottsága. Az ülésen többek kö­zött a falusi pedagógusok kul­turális munkájának értékelése szerepel. — A MAGYAR parlamenti küldöttség Vass Istvánnénak. az országgyűlés elnökének ve­zetésével, átutazóban India és Indonézia felé, rövid ideig Moszkvában tartózkodott. A 23 hevesvezekényi dolgozó jár magyar vendégek felkeresték — IFJÚ OLVASÓKKAL ta­lálkozik holnap délután Eger­ben Janikovszki Éva írónő » ifjúsági klubban. — EZ IDEIG 1300 hízóser­tést és 180 hízómarhát adtak át az Ailatforgalmi Vállalatnak a sarudi Tiszámén te Termelőszö­vetkezet dolgozói. Ezzel 70 szá­zalékban eleget tettek szerző­désben vállalt kötelezettségeik­nek. — A FRANCIA—MAGYAR Baráti Társaság szombaton tar­totta kongresszusát Párizsban. A kongresszust Ernest Petit tá­bornok, szenátor, a Francia— Magyar Baráti Társaság elnö­ke nyitotta meg. Mauruice Blai- zeau titkár beszámolója képet adott a társaság tevékenységé- rőt. A leongresszuson több eiő- adás hangzott el Magyaror­*:* szágról, hazánk ipari fejlődé­* séről, a magyar irodalomról, a ••• magyar—francia művészeti *£ kapcsolatokról. Újból Ernest * Petit tábornokot választották X meg a Francia—Magyar Bará­* ti Társaság elnökévé, Louise X Maimacot pedig főtitkárává. * — KÉT NEVELŐI lakást .> építenek jövőre Tiszanánán. A * lakások építésére 400 ezer fc- % rintot fordítanak. Gárdonyi Géza regényéből ❖ összeállította: Márkusz László rajzolta: Zórád Ernő ❖ A televízió mnsera 17,20: Hírek. 17,30: Házunk- tája... Mezőgazdasági műsor. 17,35: Kukkantó. 18,25: A ba­lett mesterei. 19,30: Tv-híradó. 19,45: Szép álmokat, gyerekek! 19,55: Gén csy Sári énekel. 20,10: A nagy Flamariom. Ma­gyarul beszélő angol film. (Csak 14 éven felülieknek!) 21,25: Amiről beszélnek... Kül­politikai műsor. 21,45: Hírek, a Tv-híradó ismétlése. Gorkijban Lenin egykori lakó­helyét, találkoztak Szpiridonov- vál és Pejvévél, a> Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa két kama­rájának elnökével. A Icüldött- ség hétfőn Moszkvából folytat­ta átját Delhibe. — JÓL SIKERÜLT író- olvasó találkozó volt vasárnap Makiáron, ahol Molnár Gábor írót látták vendégül a közséfc kai túrházában. — LESZERELTÉK és gép­műhellyé alakították át a be­yötelki malmot. A gépimé- lelyt a helybeli Lenin Terme­lőszövetkezet vette tulajdoná- ba. — ELNÖKSÉGI ülést tart Egerben holnap délelőtt 9 órai kezdettel a Szakszervezetek Heves megyei Tanácsa. A dob gőzök ügyeinek intézését, a társadalmi bíróságok munká­ját és sp üdültetés tapasztala^ tait vitatják meg. — A HAVANNAI forradal­mi katonai törvényszék elítélte az Amerikai Központi Hírszer ző Hivatal két ügynökét. Rob­banóanyagok rejtegetése és ál lambiztonság elleni merényié vádjával 30, illetve 9 évi bör­tönbüntetésre és teljes va­gyonelkobzásra ítélték őket. — JAVÍTJÁK Mátraderecs- ke község vízellátását. Kata ástak, 300 méteres vízvezeté­ket építettek és jövőre 50 ezer forintos költséggel újabb ku­tat ásnak. — 9350 VAGON ÁRUT vá­sároltak fel az idén megyénk­ből a felvásárló szervek. Ebből a mennyiségből 7903 vagon voll a zöldség és 1477 vagon pedig a gyümölcsféleség. — ELKÉSZÜLT az egri Csá­kány utcai lakótelep terve. Fekete Miklósnak, a Heves megyei Tervező Iroda mérnö­kének munkája. Az 1500 fős lakótelepen jövőre építik meg az első három sávházat. — EGY FLORIDAI dohány­gyárban teljesen nikotinmen­tes cigarettát hoztak forga­lomba, amely dohány helyett salátalevelekből készült. A cégtulajdonos szerint a szívni- való nem olyan jó illatú, mint a finom dohány, „olyan szaga van, mint az égő salátának”. — A „DANGENS NYHE­TER’’ című svéd lapban olvas­tuk az alábbi hirdetést: „Ta­karítónő saját lakása rendben- tartására takarítónőt keres. Jelige: kölcsönösségi alapon”. FILM; A boxo/ó <?s a halál

Next

/
Oldalképek
Tartalom