Heves Megyei Népújság, 1963. február (14. évfolyam, 27-49. szám)

1963-02-28 / 49. szám

NEPOJSAG ' 1963. február 28., csütörtök jí távolban feltűnik Krasznosztavszk. Kizerov TÉTOVA P/UANTA'ST VET SARATJA'RA. VAJON ÉL-E MÉG* XI HOMOKFUTO NYAKTORÖ,SE&£SSEGG£L ELROBOG A Különleges Rendeltetesű Erőmű mellet, ahol az.» Energitet« előállítják, az épülettömb szó/ SZEDSÁGÁBAN RADARBERENDEZÉSEK »FÜRKÉSZIK« Ai EGET. HATALMAS ERNYŐIKEN OT FÉNYLIK A HOLD ________ ' _ KISSÉ OVÁLIS TA'NYÉRJA, VA LENTYTN IVANOV tudományos-fantasz­tikus regénye nyo- , mán írta CS. HORVATH TIBOR, A számok tükrében [Tb jh. N'B IlX-as csapataink teljesítmé­nyit más szemszögből kell vizs­gálnunk, mint az Egri Dózsáét. mert itt már. nemcsak a megyén kívüli csapatokhoz, de egymáshoz is tudjuk viszonyítani az eredmé­nyeket és a teljesítményeket. Megyénk négy csapata közül az Egeresein Bányász végzett a leg­jobb helyen, teljesítmenye 55.3 százalék. (A listavezető Nyíregy­házi Munkás teljesítménye 7,3 szá­zalékos.) A többi csapat teljesítmé­nye: Petőfibánya 50 százalék, Egri Honvéd 40 százalék. Gyöngyösi Spartacus 33,3 százalék. Az eredményekből kitűnik, hogy a legjobb csatársorral is az eger­eseinek rendelkeznek. A 31 adott góllal az Északkeleti csoport má­sodik helyén végeztek a Debreceni Dózsával együtt. A leggyengébb csatársora viszont a gyöngyösiek­nek volt! Ez a sor mindössze 15 Sóit tudott szerezni, s ezzel a 14. helyet szerezte meg. A kapott gó­lokat tekintve Is, Egercsehi áll az élen. viszont gyenge teljesítményt nyújtott az Egri Honvéd védelme, amély 30 gólt kapott. Hazai pályán az Egercsehi Bá­nyász teljesítménye 100 százalékos, valamennyi mérkőzését megnyerte és 28:6 volt a gólaránya. Idegen pályán viszont a petőfibányalak érték el a legjobb eredményt, szá­zalékos teljesítményük 28:6. NB Hl-as csapataink góllövő lis­tájának őszi eredménye: 9 gólos Prommer (Egercsehi), Molnár (Egri Honvéd), Szarvas (Petőfibánya). 8 gólos: Hidasi (Egercsehi). 5 gó­los: Tengely (Egercsehi). 4 gólos: Dudás (Egercsehi), Bolla és Csen­des (Egri Honvéd), Treiber (Gyön­gyös), Bócsó és Gelics (Petőíi­bánya). Az őszi idény folyamán a leg­jobb egyéni teljesítményt Horváth, az Egercsehi Bányász fedezetjáté­kosa nyújtotta. Teljesítménye 82,3 százalék. A további rangsor: So­mod! (Gyöngyös) 80,7. Szűcs (Eger­esem) 76,7, Bóta (Egercsehi) 76,4, Treiber (Gyöngyös) 74,7. Molnár (Egri Honvéd) 74,5, Ter,gely (Eger­csehi) 74,2, Szalma (Gyöngyös 73,5. Potye (Gyöngyös) 72,7, Alattyinl (Petőfibánya) és Nagy 1. (Eger­csehi) 72,5 százalék. Az őszi idény legjobb együttese: Kovács — Szalma, Szűcs, Somod! — Horváth, Józsa — Potye, Alaty.- tyáni, Molnár, Tengely. Tankóczi. A tartalékcsapat: Csaba — Makali- cza, Bóta, Nagy I. — Ambrus, Tren- csényl — Bolla, Juhász, Halmóczki, Baranyi, Keszthelyi. (Minden játé­kos azon a poszton lett rangsorol­va, amelyiken a legtöbbször sze­repelt.) A négy NB nx-as csapat ősszel 80 játékost szerepeltetett. A leg­kevesebbet, 17-et. a Petőfibányai Bányász, míg a legtöbbet, 22-t, a Gyöngyösi Spartacus. Kilenc játé­kos volt, aki valamennyi mérkő­zésen szerepelt. Ezek: Makalicza, Szarvas, Toth I., Tóth II. (Petőfi­bánya, Gyetván, Józsa (Egri Hon­véd), Keszthelyi, Treiber (Gyön­gyösi Spartacus) és Szűcs (Eger­csehi Bányász). (Folytatjuk) (szkocsovszky) Járási TST elnökségi ülés Pétervásárán A pétervásári JTST elnöksége február 28-án, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel a járási művelő­dési ház helyiségében ülést tart, amelyen beszámoló hangzik el a járási asztalitenisz szövetség mun­kájáról és az asztalitenisz sport helyzetéről, valamint a tamalele- szi sportkör végzett munkájáról. Előadó: Kerecsenül András, a já­rási asztalitenisz szövetség elnöke és Fodot Ignác, a tarnaleleszi sportkör elnöke. A beszámoló fe­letti vita után folyó ügyeket tár­gyal az elnökség. Ugyancsak február 28-án, csü­törtökön délután 16 órai kezdettel kerül sor Pétervásárán a labda­rúgó játékvezetői tanfolyam má­sodik előadására. Előadó: Bacsó István, a JTST elnöke. Ammmp cA Stng.éiip-(.ujéi Ezúttal két szorgalmas és na­gyon tehetséges fiúról, Sere­gély Istvánról és Seregély Pál­ról emlékezünk meg. Néhány évvel ezelőtt kezdtek asztali­teniszezni az Egri Dózsa, illet­önmagában véve is értékes, hi­szen a megye ifjúsági asztali­tenisz sportja komoly játék­színvonalat képvisel' (Kőrösy, Tari, Bálványossi, Herle, Hor­váth, Paláncz, Kazal). De nem is annyira az elért helyezés, hanem az általuk produkált magas színvonalú játék biztató a jövőre nézve. Mindkét oldalról jól védnek, jól ütnek, megfelelően kont­A vízilabda OB I. sorsolása 180 indultí a hét végén Egerben megrendezendő országon ifjúsági és serdülő asztalitenisz-bajnokságon február 25-én a csapatok kép­Szombaíou és vasárnap jelentős sportesemény színhelye lesz az egri Il-es számú Általános Iskola tornaterme: itt rendezik meg Ma­gyarország 1963. évi serdülő és if­júsági asztalitenisz egyéni bajnok­ságát. A nevezések már lezárul­tak, eszerint ezen a rendkívül ér­dekesnek ígérkező versenyen 180 ifjú asztaliteniszezo vesz részt, kö­zöttük az ismert Grigássy, Belez- nai, Szálinger, Kalmár, valamint az egri Seregély-fivérek és Kö­rösi, A bajnokság rendezője a Heves megyei Asztalitenisz Szövetség nagyszabású előkészületeket tesz a verseny zavartalan lefolyása ér­dekében. H labdarúgó NB III. tavaszi sorsolása Északi csoport: f Március 24: Baglyasaljai Bá­nyász—Petőfibányai Bányász, Chinoin—Vasas Dinamó, Sas­halmi Elektronikus—Váci Va­sas, Statisztika Petőfi—Teher- taxi Szállítók, Zagyvapálfalvi Építők—Kisterenyei Bányász, Nagybátonyi Bányász—Kartali MEDOSZ, Hajógyár—Ikarus, KISTEXT—Autótaxi. Március 31: Baglyasalja— Zagyvapálfalva, Nagybátony— Statisztika, Hajógyár—Sasha­lom, KISTEXT—Chinoin, Au­tótaxi—Petőfibánya, Ikarus— Dinamó, Kartal—Vác, Kiste- renye—Tehertaxi. Április 7: Vác—Kisterenye, Dinamó—Kartal, Petőfibánya— Ikarus, Chinoin—Autótaxi, Sashalom—KISTEXT, Zagyva­pálfalva—Nagybátony, Teher­taxi—Baglyasalja, Statisztika —Hajógyár. Április 14: Hajógyár—Zagy­vapálfalva, KISTEXT—Sta­tisztika, Autótaxi—Sashalom. Ikarus—Chinoin, Kartal—Pető- iibánya, Kisterenye—Dinamó, Tehertaxi—Vác, Nagybátony— Baglyasalja. Április 21: Baglyasalja—Vác, Dinamó—Tehertaxi, Petőfibá­nya—Kisterenye, Chinoin— Kartal, Sashalom—Ikarus, Sta­tisztika—Autótaxi, Zagyvapál­falva—KISTEXT, Nagybátony —Hajógyár. Áprlisi 28: Autőtaxi—Zagy­vapálfalva, Ikarus—Statisztika, Kai’tal—Sashalom, Kisterenye —Chinoin, Tehertaxi—Petőfi­bánya, Vác—Dinamó, KIS­TEXT—Nagybátony, Hajógyár Baglyasalja. Május 5: Baglyasalja—Dina­mó, Petőfibánya—Vác. Chi­noin—Tehertaxi, Sashalom— Kisterenye, Statisztika— Kar­tal, Zagyvapálfalva—Ikarus, Nagybótonv—Autótaxi. Hajó­gyár—KISTEXT. Máj us 12: Kartal—Zagyva­pálfalva. Kisterenye—Statisz­tika, Tehertaxi—Sashalom, Vác —Chinoin, Dinamó—Petőfibá­nya, Au tó taxi—Hajógyár, Ika­rus—Nagybátony, KISTEXT— Baglyasalja. Május 26: Chinoin—Zagyva­pálfalva, Sashalom—Statiszti­ka, Kisterenye—Ikarus, Teher­taxi—Autótaxi, Vác—KIS­TEXT, Dinamó—Hajógyár, Pe­tőfibánya—Nagybátony, Kar­tal—Baglyasalja. Június 2: Baglyasalja—Chi­noin, Sashalom—Petőfibánya, Statisztika—Dinamó,“ Zagyva­pálfalva—Vác, Nagybátony— Tehertaxi. Hajógyár—Kistere­nye, KISTEXT—Kartal, Autó­taxi—Ikarus. Június 9: Dinamó—Zagyva­pálfalva, Petőfibánya—Statisz­tika, Chinoin—Sashalom, Kar­tal—Autótaxi, Kisterenye— KISTEXT, Tehertaxi—Hajó­gyár, Vác—Nagybátony, Ika­rus—Baglyasalja. Június 16: Baglyasalja—Sas­halom, Statisztika—Chinoin, Zagyvapálfalva—Petőíibánya, Nagybátony— Dinamó, Hajó­gyár—Vác, KISTEXT—Teher­taxi, Autótaxi—Kisterenye, Ikarus—Kartal. Június 23: Statisztika—Zagy­vapálfalva, Tehertaxi—Kartal, Vác—Ikarus, Dinamó—Autó­taxi, Petőfibánya—KISTEXT, Chinoin—Hajógyár, Sashalom —Nagybátony, Kisterenye— Baglyasalja. Június 30: Baglyasalja—Sta­tisztika, Zagyvapálfalva— Sas­halom, Nagybátony—Chinoin, Hajógyár—Petőfibánya, KIS­TEXT—Dinamó, Autótaxi— Vác, Ikarus—Tehertaxi, Kar­tal—Kisterenye. Július 7: Tehertaxi—Zagy­vapálfalva, Vác—Statisztika, Dinamó—Sashalom, Petőfibá­nya—Chinoin, Ikarus—KIS­TEXT, Kartal—Hajógyár, Kis­terenye—Nagybátony, Autó­taxi—Baglyasalja. A MUOSZ készítette el viselőinek részvételével az 1963. évi országos bajnokság sorsolá­sát. A bajnokság érdekessége, hogy két alkalommal kerül sor — május 24., 25. és 26-án, illetve július 12., 13. és 14-én — sű- r rített fordulókra. A sűrített fordu-. lók közbeiktatása lényegesen megrövidíti a bajnokság idejét, s így az utolsó mérkőzésekre már július 14-én sor kerül. Április 13—14: BVSC—Va­sas, Vasas Izzó Egri Dózsa, Új­pesti Dózsa—Szolnoki Dózsa, Bp. Spartacus—Bp. Honvéd, FTC—Csepel Autó. Április 20—21: Vasas—Cs. Autó, Bp. Honvéd—FTC, Sz. Dózsa—Bp. Spartacus, Egri Dózsa—Újpesti Dózsa, BVSC —V. Izzó. Április 27—28: V. Izzó—Va­sas, Újpesti Dózsa—BVSC, Bp. Spartacus—Egri Dózsa, FTC— Sz. Dózsa, Cs. Autó—Bp. Hon­véd. Május 4—5: Vasas—Bp. Hon­véd, Sz. Dózsa—Cs. Autó, Eg­ri Dózsa—FTC, BVSC—Bp. Spartacus, V. Izzó—Újpesti Dózsa. Május 11—12: Újpesti Dózsa —Vasas, Bp. Spartacus—V. Iz­zó, FTC—BVSC, Cs. Autó- Egri Dózsa, Bp. Honvéd—Sz. Dózsa. Május 18—19: Vasas—Sz. Dózsa, Egri Dózsa—Bp. Hon­véd, BVSC—Cs. Autó, V. Izzó —FTC, Újpesti Dózsa—Bp. Spartacus. Május 24: Bp. Spartacus— Vasas, FTC—Újpesti Dózsa, % A Népújság totó-tippjei Cs. Autó—V. Izzó, Bp. Honvéd —BVSC, Sz. Dózsa—Egri Dó­zsa. Május 25: Vasas—Egri Dó­zsa, BVSC—Sz. Dózsa, V. Iz­zó—Bp. Honvéd, Újpesti Dó­zsa—Cs. Autó, Bp. Spartacus— FTC. Május 26: FTC—Vasas, Cs. Autó—Bp. Spartacus. Bp. Hon­véd—Újpesti Dózsa, Sz. Dózsa V. Izzó, Eger—BVSC. Az első és második forduló között nem tartanak szünetet a csapatok. A második forduló sorsolása — a pályaválasztás felcserélésével — megegyezik az első forduló sorsolásával. Időpontjai a következők: jú­nius 1—2., június 8—9., június '15—16., június 22—23., június 29—30., július 6—7., július 12., július 13., július 14. Seregély Pál ve annak elődje, az Egri Vasas Sportkörben. Tehetségük és szorgalmuk révén csakhamar a leg jobbalt közé verekedtek magukat, s különösen a Dózsa Sportkör működése idején volt jeleritős fejlődésük. Az elmúlt évben minden alkalommal tag­jai voltak a Budapest ifjúsági válogatottja ellen több alka­lommal is győzelmet arató Heves megyei válogatottnak. Pál, az Egri Lakatosárugyár tanulója, István pedig a ter­melőszövetkezeti hajtatótelep kertésze. Mindketten megáll­ják helyüket a munkában is. Az elmúlt évben Pali KISZ- kitüntetésben részesült. 1963-ban minden városi és megyei ifjúsági versenyen ma­guk mögé utasították a me­zőnyt, s ez a teljesítmény már Seregély István ráznak és István jól is pörget. Pali ütője szemcsés soft-anyag, s ez nem alkalmas a pörge­tésre. Reméljük, hogy a közeljö­vőben sorra kerülő országos ifjúsági bajnokságon mindket­ten helytállnak és szép ered­ményekkel örvendeztetik meg az asztalitenisz-sport megyei híveit ELADÓ egri 3 szoba, összkom­fortos, részben beköltözhető ház, 93 000 forintért, ugyanott 400 négy­szögöl házhely (á) 55 forintért. Ér­deklődni: 29-65. ÉPÍTTETŐK, vállalatok és magá­nosok I. o., fával égetett meszet Ismét vásárolhatnak, vagontétel­ben és kisebb mennyiségben. Nagy József Termelőszövetkezet­nél, Eger, Szarvas tér 2. Telefon: 15-30. HEVES megyei Tanácsi Építő­ipari és Épületszerelő Vállalat 1963. március 10-től kubikusokat vesz fel egri munkahelyekre. Bé­rezés teljesítmény szerint. Jelent­kezni lehet 1963. március 10-ig, Eger, Barkóczi u. 2. sz. alatt. OLLÓK, beretvák, húsdarálók szakszerű javítása, HATVAN, Is­kola u. 2. Lukács András mükö- szörűs mester. ÉPÍTÉSI technikust azonnali be­lépéssel felveszünk. Fizetés meg­egyezés szerint. Káli Vegyes Ktsz. 9. HÉT: 1. Atálanta—Inter. x 2 2. Genoa—Catania 1 x 3. Juventus—Torino 1 4. Lanerossi—Roma 1 5. Modena—Venezia • x 1 6. Napoli-—Mantova 1 7. Palermo—Fiorentina 2 x 8. Spal—Bologna 1 9. Nancy—Lyon 2 x 10. Rennes—Nlmes 1 x 11. RC Paris—Monaco x 1 12. Marseille—Reims 2 x Pótmérkőzések: 13. Milan—Sampdoria 1 14. Messina—Verona 1 13. Brescia—Lecco 1 16. Bary—Moza 1 NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: PAPP JANOS Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 12-57, 12-73. Postafiók: 23. L sz.: 25 062. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók: 28. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Heves megyei Nyomda Vállalat, Eger, Brúdy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán József. KPM Autóközlekedési Taninté­zet Heves m. kirendeltsége Gyön­gyösön magán gépjárművezető tanfolyamot indít. A tanfolyam kezdete 1963. április 1. Jelentkezni lehet: Gábris Árpád tanfolyam­vezetőnél. Telefon: 751., vagy Bu­dai Nagy Antal téri AKÖV telep­helyén, Gyöngyös. 1 SZOBA, konyhás, pincés, mel­lékhelyiséges lakóház 222 négy­szögöl területen beköltözhetően el­adó. Lakatos György, Eger, Gala­gonyás utca 28. SZOBA, konyhás, kertes családi ház eladó Felnémeten, a József Attila út 32. hsz. alatt. Beköltöz­hető. Érdeklődni lehet: vasárnap, Egerben, Szepesi András utca 1.. szám, vagy Felnémeten, Hámán Kató utca 53. szám alatt. felvételre keres konyhafő- r.ölv, szakács, felszolgáló és hűtő- gépszerelő szakmunkásokat az Ózdi Vendéglátóipari Vállalat. Je­lentkezni: Ózdi Vendéglátóipari Vállalat, Futnok, Rákóczi u. 99. Telefon: 43. TRABANT Limousine eladó. Me­zőkövesd, Béke tér 4. D. Tóth. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. félvezető és gépgyára, Gyöngyös, Pf.: 171. felvételre keres gyakorlattal rendelkező gyengeáramú elektromér­nököt és elektrotechnikuso­kat, gépészmérnököket és gépésztechnikusokat, üzemtechnológusi, techno­lógus! és szerkesztői mun­kakörben. Fizetés megegyezés szerint, a gyakorlati évet figyelem­be véve. .Lakás felvétel esetén lehetséges. Jelent­kezni lehet személyesen, vagy írásban-a személyzeti osztályon. Felvétel esetén az útiköltséget megtérítjük. Vállalatunk irattározásra alkalmas helyiséget (esetleg száraz pincét) KERES BÉRLETRE, megegyezés szerint, 5x10x3 m. nagyságút Cím: Knapp, Eger, Lenin út 129. (Telefon: 19—12.) Naigy öröm a készruha! Vásároljon családja részére kcszruhát, méterárut, kötött­árut és cipőt a füzesabonyi földművesszövetkezet ruházati áruházában Divatos fazonok. Bő választék. Az iparcikk szaküzletben OTP hitellevélre a bevont árukat kiszolgáljuk, SEBŐK IMRE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom