Népújság, 1962. december (13. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

6 NÉPÚJSÁG 1962. december 1., szombat MHS-híradó Bezárult az 1962. évi MHS kikép­zési év. A járási elnökségek, vala­mint a hozzájuk tartozó alapszer­vezetek az idén az eddiginél is job­ban kivették részüket a munkából — különösen a hatvani járásban születtek jó eredmények. A hatvani járásban 17 alapfokú lövészkor, két középfokú lövész­kor, valamint két alapfokú és egy középfokú rádióskor működött, ezenkívül Lőrinci községben mű­szaki. Heréd községben vegyivédel­mi kik ép zések folytak, s Hatvan városban. Petöfibányán, valamint Apcon rádiós-kiképzést kaptak a fiatalok. Nagy sikere volt a Hat­van városában megrendezett teher­gépkocsi-vezetői tanfolyamnak, amelyen a jelentkezett 50 fiatalból 42 fő vizsgázott sikeresen. Mindent egybevetve, tehát a 27 különböző szakkörben, valamint a fent említett gépkocsivezetői tanfo­lyamon mintegy 800 fiatal nyert rendszeres foglalkoztatást. Az alapszerv’ezetek közül Petőfi- bánya és Lőrinci alapszervezete járt az élen, de hasonló szép ered­ményeket ért el a Selypi Cukor­gyár, a Hatvani Iparitanuló intézet, valamint Hort és Ecséd alapszerve­zete is. A különböző szintű lövészcsapa­tok tovább öregbítették a hatvani járás lövészetben kivívott jó hír­nevét. A ni. osztályú klubok kö­zül a Mátravidéki Erőmű 4.. a Hat­vani Cukorgyár pedig 5. helyet szerzett országos viszonylatban, s erre méltán lehetnek büszkék az alapszervezetek. A megyei szintű csapatok szereplése már némi kí­vánni valót hagy maga után, de Hort, a Mátravidéki Erőmű és a Hatvani Cukorgyár ide tartozó együttesei itt is szép eredmények-* kel dicsekedhetnek. Hasonló hibák fordultak elő a járási szintű baj­nokságban. ahol olyan eset is elő­fordult, hogy elmaradtak a verse­nyek, a csapatok nem jelentek meg, vagy pedig ha megjelentek is, — hiányosak voltak. A távol ma­radó csapatok közé sorolhatjuk petöfibánya, Nagygombos és Csány együtteseit. Az - aránylag legjobb eredményt a Selypi Cukorgyár lö­vészcsapata érte el. Teljesítménye alapján megérdemli, hogy a kö­vetkező évben a megyei bajnok­ságban szerepelhessen. A lövészcsapatok segítésében jó munkát végzett Brezovics Károly, Berkes Illés, Ángyán Mihály, Sisa Árpád, Kéle Miklós, Nagy Imre és Littkei István. Az -összetett honvédelmi verseny­ben rnég jobbak voltak az ered­mények, mint a céllövészetben. Alapszervi szinten több mint ezer fiatal indult, a járási döntőt hon­védelmi nappal kötötték egybe a rendezők, s ennek óriási sikere volt. örvendetes, hogy a tanácsok mindenütt jól támogatták az MHS alapszerveket, Horton például 10 ezer. Rózsaszentmártonban és Ecsé- den 5—5000 forinttal járultak hozzá a lőtér építéséhez. Alaxai mégis Gyöngyösön marad Vasárnapi lapszámunkban szóvá tettük, hogy Alaxai, az Egri Honvéd volt játékosa, ka­tonaságtól való leszerelése után Debrecenbe távozott és a jövő­ben a DVSC színeiben óhajt szerepelni. Örömmel adjuk most tudtul, hogy Gyöngyösről érkezett hír­adás szerint a kitűnő játékos megmásította elhatározását, s úgy döntött, hogy nem hagyja el Gyöngyöst és a tavaszi idényben már a Gyöngyösi Spartacus NB IU-as csapatá­ban játszik. Átérezte, hogy ne­ki, mint született gyöngyösié­nek, nem idegenben, hanem Gyöngyösön a helye! Játékos­társai, vezetői és Csizmánk Imre edző örömmel fogadták a játékos végleges döntését. Alaxaival ugyanis megoldódhat a Gy. Spartacus középcsatár problémája. A Recski Bányász csapata fordult őszi elsőként a megyei férfi röplabda-bajnokságban A férfiaknál is befejezést nyert a megyei röplabda-bajnokság. A csapatok azonban nem térnek pi­Az Egri Dózsa csapata vezet a megyei asztalitenisz- bajnokságban A megyei felnőtt és ifjúsági asz­talitenisz-bajnokságban a vasárna­pival együtt, még két forduló van h4tra. s mindkét csoportban az Lgri Dózsa, csapata áll az élen. A felnőtteknél három, az ifjúságiak­nál pedig két pont előnyre tett szert a belügyi együttes. A Legutóbbi fordulók eredménye: Hatvani VSE— Egri Helyiipar 13:5 Gy: Kovács 4, Szabó 3, Tari 3, Bálványosi 2, a Szabó—Kovács pá­ros, illetve Pálok 2, Sztaskó, Hom- polt és a Sztaskó—Hompolt páros. Ifjúságiak: HVSE-Egri Helyiipar 3:2. Gyöngyösi Vasas— Besenyőtelek 15:3 Gy: Tóth 4, Halász 4, Sisa 4, Szatmári 2. a Tóth—Halász páros, illetve Czakó, Erőss és a Szakáll M.—Czakó páros. — Ifjúságiak: Be- fcen yőtelek—Gy. Vasas 5:0! Egri Dózsa— Selypi Építők 17:1 Gy: Kovács 4, Körösi 4, Seregély H. 4, Seregély I. 3. a Ruttkai— Kovács és a Seregély I.—Seregély H. páros, illetve Tóth I. — Ifjúsá­giak: Egri Dózsa—Selypi Építők 5:0. Petöfibánya—Bélapátfalva 12:6 Gy: Molnár 4, Budai 3, Herle 2, Parádi, a Molnár—Parádi és a Bú- riai—Herle páros, illetve Barta 2 Bogdán 2. Sarkadi 2. — Ifjúságiak: Fetőfibánya-Bélapátfalva 5:0. Egri Dózsa— Gyöngyösi Vasas 11:7 Az egriek ll:2-es vezetés után .közlekedési okok miatt feladták hátralevő mérkőzéseiket. A győztes 'csapat minden tagja kitűnő telje­sítményt nyújtott, míg a gyöngyö­siek közül elsősorban Tóth J. já­téka dicsérhető. — Ifjúságiak: Egri Dózsa-Gyöngyösi Vasas 4:1. 1. Egri Dózsa 5 5 _- 75:15 10 2. Gy. Vasas 5 3 1 1 54:36 7 3. Petöfibánya 5 3 — 2 44:46 6 4. HVSE 4 2 — 2 41:31 4 5. Bélapátfalva 4 1 1 2 34:38 3 6. Selypi Építők 4 — 3 1 28:44 3 7. Besenyőtelek 4 1 — 3 18:54 2 8. Egri Helyiipar 5­1 4 30:60 í IFJÚSÁGIAK: 1. Egri Dózsa 5 5 —- 22:3 10 2. Petöfibánya 5 4 — 1 15:10 8 3. Egri Helyiipar 5 2 — 3 14:11 4 4. Besenyőtelek 4 2 — 2 10:10 4 5. Selypi Építők 4 2 — 2 9:11 4 6. Gy. Vasas 5 2 — 3 12:15 4 7. HVSE 4 1 — 3 9:11 2 8. Bélapátfalva 4 4 0:20 _ FELNŐTTEK: henőre, mert a tavaszi forduló megkezdése előtt több ízben is ta­lálkoznak majd egymással a te­remben. Mindez nyilván elősegíti azt, hogy a tavaszi forduló küz­delmei színvonalasabbak és érde­kesebbek lesznek. A terembajnokságot, egyébként két helyen rendezik meg: január­ban Gyöngyösön, februárban pedig Egerben és Hatvanban bonyolítják le a küzdelmeket. A további ter­vek szerint a szövetség kibővített értekezletet tart majd 1962. decem­berében, s még a tél folyamán sor kerül játékvezetői továbbképzésre is. A férfi-bajnokság őszi idényének végeredménye: 1. Recski Bányász 22 pont (33:1), 2. Gyöngyösi Vasas 20 pont (30:5), 3. Hatvani Kinizsi 16 pont (25:13), 4. Gy. Vasutas 12 pont (19:12), 5. Parádsasvár 10 pont (19:12), 6. Mátra Klub 10 pont (16:15), 7. Egri Vasutas 8 pont (12:18), 8. Fü­zesabony 6 pont (12:24), 9. Adács 4 pont (7:24), 10. Gy. MEDOSZ 2 pont (5:33), 11-12. Bükkszék és Mátra- derecske pont nélkül. Kiírták a falusi dolgozók XII. spartakiádját Az MTST elnöksége határozatot hozott a falusi dolgozók sparta- kiádjának megrendezéséről. Esze­rint a spartakiád alapversenye a községi és a körzeti verseny. Az 5000 lakoson felüli községek önálló körzetnek számítanak. A körzeti versenyt legalább négy fordulóban kell megrendezni, mert csak az ve­het részt a járási döntőn, aki leg­alább négy ‘ alkalommal indult a helyi, illetve a körzeti versenyen és az adott versenyszámban leg­alább az 1—3. helyen végzett. Egy versenyző csak két versenyszám­ban indulhat (az atlétikát egy ver­senyszámnak kell tekinteni). A járási és a megyei döntőn csak olyan versenyző — és csapat — in­dulhat, aki körzeti, illetve járási döntőn is részt vett. A járási és a megyei döntőre egyéni sportágban, egy versenyszámban három ver­senyző nevezhető, — de a döntőn csak két fő indulhat. A spartakiád- versenyeket két fordulóban - téli és nyári — kell megrendezni. A téli fordulóban november 15-től ja­nuár 31-ig tartanak a helyi és kör­Sporthírek — A vízilabda MNK-ban mind a négy csoportban befejeződtek szombaton és vasárnap a küzdel­mek. A D csoportban szereplő Egri Dózsa eddigi ellenfeleit, a Buda- pésti Spartacust és a Tipográfiát könnyedén legyőzte, s most az utolsó erőpróbára kerül sor a Va­sas ellenében. Az Egri Dózsának négy pontja és 19:3-as gólaránya, a Vasasnak pedig három pontja és 14:6-os gólaránya van. Az egriek­nek már a döntetlen is elég a cso­portelsőségre, de érzésünk szerint ezen a mérkőzésen is biztos egri győzelem születik majd. A csopor­tokból egyébként a két első helye­zett jut tovább, s ez a továbbjutás az Egri Dózsának már biztosítva van. __ — összeállították a megye 1962. évi úszó ranglistáját, amelynek közlését sportrovatunk a közeljö­vőben megkezdi. — A megyei tekeszövetség de­cember 3-én, a megyei TST helyi­ségében 8 órai kezdettel fontos szö­vetségi ülést tart. — Lapunk pénteki számának sportrovatában sajnálatos nyomdai elírás történt. Torna című cik­künkben ugyanis a járási csapat- verseny második helyezettjének Inem 20,1, hanem 80,1 pontja volt. Hét végi sportműsor SZOMBAT Vívás: Az északi terület csapat- bajnoki';^;.'' Nógrád. Borsod és He­ves megyei csapatok részvételével, Eget, Dobó István Gimnázium tor­naterme, 15 óra. VASARNAP Labdarúgás. NB III-as mérkőzés: Petöfibánya—Autótaxi, Petőfibá­nya, 10,30, Somlai. Megyei I. osz­tály: Szűcsi Bányász—Recski Bá­nyász 13,30. Bakii. Gy. Vasutas— Hatvani Kinizsi 13.30, Koncz. Gyön­gyösi Bányász—Rózsaszentmárton 13,30, Marmoly. Honvéd Zalka SE— Egri Előre 10, Répás (eredetileg 11 órakor akarták lejátszani a mér­kőzést, a megyei LSZ azonban egy órával cbrá tette a kezdés idő­pontja-': bony—Lőrinci 13,30, Kezes. Korvin SE—Heves, Eger, gonyi. (A Honvéd Korvin pálya választó jogát megvonták). Apc—Bélapátfalva 13,30, Bodó. Az Egri Spartacus— Egri Dózsa II. és a HVSE—Tisza­füred mérkőzéseket már lejátszot­ták. A megyei ifjúsági bajnoksá­gért: Egri Dózsa—Egri Spartacus, Eger, Népkert, 10 óra. Vívás: Az Északi-terület csapat- bajnokságainak második napi küz­delmei. Eger, Dobó Gimnázium, 9 óra. Torna: Az alapfokú leány újonc­bajnokság megyei döntője. Eger, Tanárképző Főiskola (volt Pedagó­giai Főiskola) 10 óra. Asztalitenisz: A megyei csapat- bajnokság utolsó fordulója: Gyön­gyösi Vasas—HVSE, Selyp—Petőfi- bánya, Egri Helyiipar—Besenyőte­lek, Bélapátfalva—Egri Dózsa. Vízilabda: Vasas—Egri Dózsa, MNK mérkőzés, Budapest, Sport­uszoda 13,90. Ve Harangozó. zeti döntők, míg a járási döntőt február 1-től március 1-ig. a me­gyei döntőt pedig március 1-től április 1-ig kell megrendezni orszá­gos döntő nélkül. A nyári forduló versenyeinek helyi és körzeti dön­tőit április 1-től június l-ig, a já­rási döntőt június l-től július l-ig, a megyei döntőt július l-től július 29-ig, és az országos döntőt augusz­tusban bonyolítják le. A téli ver­senyeket asztalitenisz és sakk, a nyári versenyeket pedig atlétika, kézilabda, röplabda, torna és teke sportágakban rendezik. Eger város anyakönyvéből Születtek: Csortos Dezső, Kiss Erika, Puporka Éva, Bíró Irén, Bozsik Éva, Májer József, Tóth Jó­zsef, Kassai Mária, Lénárt Vero­nika, Papp Sándor. Szabó István, Fodor Marianna, Németh Gabriel­la Rita, Rudda Ildikó, Szabó An­na, Toronyi László, Kállai Sándor, Nagy Zsuzsanna, Petrány Béla, Ruttkay Tamás Ottó, Tóth Ferenc, Kácsor Edit Erika, Ivády Béla, Tyukodi Anna, Balogh Rozália, György Béla, Szabó Ferenc József, Kónyái Judit Ágnes, Szeredi Ag­nes, Tóth László Albert, Csőm Ist­ván, Marczis Melinda, Várhelyi Sándor, Jakab István, Kocsis László, Szabó József, Bécsi Vilmos, Bessenyei Mária, Czövek Hona, Cene András, Danó Mária, Oszta- fin Róbert, Siska Klára, Bőgős János, Fleiszig Ildikó, Mészáros Ferenc, Tuza Zsuzsanna, Pásztor Katalin Erzsébet, Újvári Anna Marianna, Drahos Mária, Bíró Szi­lárd, Kovács András József. Sza­kái Julianna Mária, Alattyáni At­tila, Búzás József, Kovács Csilla Aranka, Nagy Edit, Varró István, Bukta Zoltán, Fónagy Zoltán, Körtvélyesi Ottó Sándor, Kovács Katalin, Tavaszi Györgyi, Barta Ilona, Bander Péter, Bíró József, Grósz János, Tamási Judit, Tóth Katalin, Lengyel József, Lakatos Ildikó, Tőzsér Erzsébet, Árvái Er* zsébet, Bajzáth Julianna, Erdélyi Ervin, Erberling Gábor, Gajdos Mária, Kovács Béla. Molnár Éva, Bata Erika Irén, Farkas Zoltán, Klavács István. Kolóczkai Katalin, Hart Petronella, Kaknics Mária, Sólyom Szabolcs, Gáspár Vilmos, Broda Sándor. Bartha Imre Zol­tán, Ivády Edit, Juza Ágnes, Ja­kab Hedvig, Suha István, Horváth Gyula, Murányi Sándor, Penyaskó Cecillia, Stadler Ernő, Ecsédi Sán­dor, Mestyán Ildikó, Nagy Tibor, Sütő József, Radnóti Zsolt, Farkas Ráfael, Forgonv Ferenc, Huszár László István, Molnár Ilona, Nagy Mária. Házasságot kötöttek: Csuhaj Já­nos—Birincsik Mária, Kiss József— Tóth Irén Hona, Nagy Endre At­tila—Molnár Anna Erzsébet, Trin- csák József—Kovács Mária, Ványi Géza—Ratkay Borbála, Koczka László—Juhász Erzsébet, Léner Imre—Bárdos Julianna, Szilágyi László—Pelyhe Julianna, Szövördi Lajos—Molnár Anna; Vékony Fe­renc—Juhász Rozália, Puskás László István—Takács Anna Mária, Bőta Albert—Ruppert Erika Mar­git, Varga András—Németh Klára, Vozáry László—Vancsik Anna, Drinovszky László—Imre Mária, Básthy György—Szilvási Julianna, Sós János—Adám Gizella, Tihanyi András—Szaniszló Magdolna, Be- reczkei Zoltán—Baráth Róza, Te­lek Sándor József—Kovács Teré­zia, Tregova Miklós—Juhász Irén, Csizmarik Gyula—Kuzma Erzsé­bet. Meghaltak: Nagy István, Virágh Mihály, Kovács István, Mlinkó Ist­vánná (Fodor Terézia), Balázs György, Fekete AndrásnS (Simon Julianna), Szepesi Ferenc, Zombo- rj Péterné (Pécsi Mária),- Simon Andrásné (Vallyon Julianna), Sza­bó Anna, Csőke József, Koós Pál- né (Bauman Erzsébet), Mészáros Sándorné (Csapó Mária); Szabó Imréné (Antal Erzsébet), Bujtás Rudolf, Fónagy Lajosné (Patkó Zsuzsanna), Köntös Sándor, Hanus Ferenc, Kelemen György, Gyar­mati János,* Penti Karolina; Gál János. Bácskai Dezső Béres, Ra- csics Pál, Háger Julianna, Bartha Ilona, Kalmár János, Nagy Sán- domé (Kelemen Emília), Hőber Gyuláné, (Horváth Mária), Barczai Mihály, Nagy Gyuláné (Nagy Mar­git, Gál Mihály Imre, Domborócz- ki András, Lubinszky Ernőné (Vaszary Margit), Kalóczkai Kata­lin, Dománszki István, Csonka Béla Lajos, László Sándor. 500-as, ÜZEMBIZTOS Fiat Topo- lino átalakított karosszériával el­adó. Érdeklődni: Eger, Ráchegy 4. WARTBURG kifogástalan álla­potban eladó. Cím a kiadóhivatal­ban. MEGUNTA lakása bútorát? Rész­letfizetés mellett újat készítek be­lőlük. 280 cm új, modern vonalú kombinált szekrény eladó. Eger, Cegléd u. 14. Váradi. VÁLLALJUK: különféle (éledni- szeripari, könnyűipari, kohászati) kemencék: kazánok és kémények falazását, javítását. KEMENCE- ÉPlTÖ KTSZ; Bp., XIH., Pozsonyi u. 73/75. Telefon: 206-554. FAJTISZTA fiatal foxi kutyák eladók. Szűcs, Mezőtúr, Tolbuchin utca 45. szám. ELADÓ 2 szoba, konyha, speiz, veranda, pincés új ház, nyári kony­hával, 150 négyszögöl telekkel. Azonnal beköltözhető. Cím: Szal- mássi Imre, Gyöngyös, Attila u. 9. MODERN Opel Kapitän eladó. Megtekinthető Egerben, december 2-án, minaret előtt, 8—14 óra kö­zött. VARRÓGÉP és írógép javítását vállalom. Busák műszerész, Eger, autóbusz állomásnál. SIMA teleágy, sodronybetéttel, matraccal eladó. Eger, Széchenyi utca 51. EGERBEN a Lenin és Szédhenyi utcai lakóházak földgáz ellátására vonatkozó engedélyezési tervek el­készítését vállaljuk. Telefon: 13-28. SKODA Octavia, 1962-es, garan­ciális, 7000 km-el', újszerű állapot­ban igényesnek eladó. Márkáz, Felszabadulás utca 21. Hatalyák. Érdeklődni: telefon Márkázz 1. 8—16 óráig. GYÖNGYÖS Városi Tanács ker­tészeti és köztisztasági üzeme azonnali belépésre egy fő építész- technikust keres. Feltétel: legalább 3 év szakmai gyakorlat. Jelent­kezni lehet az üzem vezetőjénél személyesen vagy írásban. Gyön­gyös, Kossuth utca 40. szám alatt. EGRI 3 szoba, összkomfortos; belvárosi, telefonos lakásomat el­cserélném másfél, vagy 2 szoba; komfortosra. Címeket lakás meg­jelöléssel a kiadóhivatalba kérem. EGERBEN beköltözhető, 2—3 szo­bás családi házat készpénzfizetés­sel veszek. Gyenes, telefon: 20-39. FENYŐFA VÁSÁR! ff Értesítjük a vásárlóközönséget, hogy á fenyőfa (Sí árusítását december 5. és 8.-a között a megye terüle- tén a következő helyeken fogjuk megkezdeni: • ‘Ml Egerben: a piactéren, ipj a 97-es árudában, Mekcsei utca 1., aj# a 114-es árudában, Széchenyi utca 61., ||| a 116-os árudában, Cifrakapu utca 6. iQj Bélapátfalván: a 139-es cementgyári áruda. Egercsehiben: a 144-es bányatelepi áruda. Sirokban: a 155-ös lakótelepi áruda. ^ Gyöngyösön: a Piac téren és a 19-es áruda »3 (80-as lakás). Gyöngyösoroszi: a 46-os áruda. ägjjj Mátrafüreden; a 35-ös áruda. Szűcsiben: a 45-ös számú, Petőfi utcai áruda. sWjJ Hatvanban: az 50-es áruda, Lenin tér 12. az 55-ös áruda, Mészáros Lázár utca 18. |j§j az 57-es áruda, Rákóczi utca 35. Lőrinci: Erőműtelep, 70-es áruda. Petöfibánya: Lakótelep, 74-es áruda. sS Rózsaszentmárton: a 80-as áruda. Stó Selyp: Cukorgyár, 84-es áruda. Éi? Keresse fel kijelölt arudainkat, ahol bo valasz- éujjj­tékot talál a minőségi fenyőfáinkból. HEVES MEGYEI .Cl ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALATJpj5 Értesítjük fogyasztóinkat hogy december 2-án (vasárnap), reggel 7 órától délután 14 óráig, kábelszerelési munkák miatt, az alábbi helyeken áramszünet lesz: NXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXX' Széchenyi utca 1. számtól 9. számig és a Foglár utcában. Az átkapcsolások idején, reggel 7 órától 8 óráig és dél­után 13 órától 14 óráig, ugyancsak áramszünet lesz: a Széchenyi utca mindkét oldalán végig, Bajcsy- Zsilinszky utcában, Marx Károly utcában, Alkot­mány utcában, Sándor Imre utcában, Csiky Sán­dor utcában, Maczky Valér utcában; ÉMÁSZ Egri Üzemvezetőség Érettségizett férfi munka­erőket külszolgálatos munkakörbe felveszünk a gyöngyösi és hatvani járási fiókunkhoz. Jelentkezés mindkét fiókunknál önéletrajz be­mutatásával,- személyesen. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ KERESEK két szoba, összkomfor­tos lakást megegyezéssel, vagy öröklakást leválaszthatósággal. Te­lefon: Eger 29-59. 10 órától 14 óráig. NÉPOJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága ás • megyei tanács lasja. PöszerkesztO: Papp .lánoa Kisdia: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: T ó t b József Szerkesztőség: Eger; Beloiannisz o. S. Telefon: 12-57.12-73. Postaftók: 83. Kiadóhivatal: Eger; Bajcsy-Zsilinszky utca L Telefon: 24-44. Postafiók: S3. Heves megyei Nyomda Vállalat» Eger» Brődy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán Jfesrt .7O00O0CO000000000GO000O0O00000CXXX3CXX300CXXXXX)OCXK>00O00000000000000000O000O •OrtOOOOÍX Felhívjuk kedves megrendelőink figyelmét, hogy a torlódások elkerülése végett tavaszi ruháikat mar most tisztítássák ki Rövid határidő (2 hét) alatt mos, tisztít és fest az Egri Patyolat Vállalat OTP hitellevélre vásárolható fényképezőgépek: Momikon—Mometta összes típusok, tokkal Exa I.—II. összes típusok, tokkal, Praktica FX 3. összes típusok, tokkal, Certo Super Six, összes típusok, tokkal, Ercona, összes típusok, tokkal, Super Dollyna, összes típusok, tokkal, Precisa II/a., tokkal, Kiew, összes típusok, tokkal, Leningrád, tokkal, Zorky C., tokkal, Zenit C. tokkal, Zorky 4., tokkal, . Fed 2., tokkal, Vilux hálózati örökvaku 1650 900—1320 Ft-ig 1780—3180 Ft-ig 3240—3840 Ft-ig 1580—1780 Ft-ig 980—1230 Ft-ig 1580—1780 Ft-ig 950 Ft 3680—4700 Ft-ig 4700 Ft 1480 Ft 1780 Ft 2980 Ft 1980 Ft Ft helyett 950 Ft j3E0HS0SSESSS®®SSBESSSHa0SaiBEa®S®Sa®0®SSHS@Se FIGYELEM! TERMELŐSZÖVETKEZETEK! HÁZTÁJI GAZDASAGOK! Megkezdődtek AZ 1963. ÉVRE SZŐLŐ mák és bab termelési és értékesítési szerződés kötések! KEDVEZMÉNYEK: kedvezményes vetőmag-ellátás, kamat átalány-térítés, szerződéses leiár. Bab szerződésnél feltételek: speciális babok 440,— Ft egyszínű szokvány fehérbab 390,— Ft egyszínű színes bab 340,— Ft vegyes bab 240,— Ft mázsánként. Az értékesítési szerződéssel lekötött babmennyiség át­adása után a termelő métermázsánként 20,— forintos szerződéses felárat kap. A termelőszövetkezetek a fenti áron kívül, legalább 20 mázsa bab szállítása esetén, métermázsánként további 20,— Ft nagyüzemi felárat is kapnak. HEVES MEGYEI MEK ESSSSSSBSSäSSSSSESSBSe EBESBE ®SB6E®aSBSESBS&

Next

/
Oldalképek
Tartalom