Népújság, 1962. december (13. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

ESTI MŰSZAK AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 281. szám ÄRA: 50 FILLÉR 1962. december l„ szombat t-------­MA I ieyijMlüiik Nem az a megdöbbentő, hogy a gyöngyösi járás egyik tsz-ében 200 liter pá­linka is szerepelt a szociá­lis alapon. A pálinka csak közvetve szolgálta volna a szociális célok megvalósítá­sát, tehát csak a biztosíték szerepét kellett volna be­töltenie. De a biztosítékoknak az a sorsa, hogy rövidzárlat esetén kiégnek. Így igaz ez a pálinka-biztosíték emlí­tett esetében is. Kérdezzük meg: mi lett a „szociális” pálinkából? Mindenekelőtt repre­zentációs célokat szolgált egy része. Más része a kő­művesek munkájának ha­tékonyságát volt hivatva szolgálni. De jutott belőle a kazálozóknak. is, hogy a többi területre gyakorolt hatékonyságát már ne is említsük. De tudunk olyan szociá­lis, kulturális alapról is, ami elment tarkababra (!), szegfűmagra, aztán szal­mára és (tessék megfogódz­kodni) trágyára. (Ügy kell neki! Miért hagyták?) Kissé kételkedni vagyok kénytelen abban, hogy az elmondottak valóban a szo­ciális és kulturális célokat szolgálták volna. Feltétele­zem: nem én vagyok az egyetlen, akiben az üggyel kapcsolatban hasonló kéte­lyek ébredtek. Most ugyan nyugodtan megkérdezhetném: a szö­vetkezet vezetősége ko­molynak tartotta-e azt, amit az „alappal” csinált? Megkérdezhetném, de nem teszem. Azt viszont nyugodtan kérdem: hányán és kik tud­tak az alap kissé szokatlan felhasználásáról? Meg­dicsérték-e az ügyben ille­tékeseket? Vagy csak moso­lyogtak rajta? Mert az arra rászorulták segélyezését, támogatását, a kulturális forradalom lendítését ne várjuk más­tól. ha mi magunk elher­dáljuk az erre a célra tar­talékolt eszközeinket (g. molnár) ^ __________________________, VI LÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1000 tonna papírból — hárommillió példány „relorintankönyv“ készül az első ütemben Vállalatösszevonások a villamosenergia-iparban, az érc- és ásványbányászatban A nehézipari miniszter a gazdasági bizottság határozata alapján újabb vállalatösszevo­násokat rendelt el tárcája te­rületén. A villamosenergia-iparban a Tiszalöki Vízierőmű Vállalatot a Tiszapalkonyai Hőerőmű Vál­lalatba, a Komlói Erőmű Vál­lalatot a Pécsi Hőerőmű Válla­latba olvasztották be, a Salgó­tarjáni Erőművet pedig a Mát- ravidéki Erőművel szervezték közös gazdasági egységbe. Az utóbbi egyesített két üzem ez alkalomból a Mátravidéki Hő­erőmű Vállalat nevet kapta. Az átszervezések az év végére befejeződnek és a vállalatok az új évet már a közös szerve­zeti egységben kezdik. Az érc- és ásványbányászat­ban a Révfülöpön székelő Du­nántúli Ásványbánya Vállala­tot a Pestvidéki Ásványbánya és Előkészítő Vállalattal von­ták össze, Ásványbánya és Előkészítő Vállalat néven, bu­dapesti székhellyel. A gyöngyösi Mátrai Ásvány­bánya Vállalatot és a Recski Ércbányát szervezetileg a Gyöngyösi Ércbányához csatol­ták. A három üzemből alakí­tott új vállalat neve Mátrai Érc- és Ásványbánya Vállalat. Az átszervezéssel az eddig széttagolt színesére bányászat Ülést tartott a KP VOSZ megyei bizottsága Tegnap délután ülést tartott a KPVDSZ megyei bizottsága. Várhegyi Tibor szervezőtitkár előadása után megvitatásra ke­rült az újonnan megválasztott szakszervezeti bizottságok és gazdaságvezetők együttműkö­dése. Második napirendi pontként Holló Gézáné előterjesztésé­ben vitatta meg a megyebi­zottság a szakszervezet tagjai­nak táppénzes helyzetét, és az alapszervezeteknél fennálló betegségmegelőző munkát. Majd Kiss Sándor tanulmá­nyi felelős számolt be a me­gyebizottságnak a felnőttek és ipari tanulók oktatásáról. Vé­gül a megyebizottság a beje­lentések fölött döntött. A napirendi pontok után megvitatásra került az 1962-es üdültetés és az 1963-as év üdültetésének előkészítése. A megyebizottsági ülésen részt vett és felszólalt dr. Se­bők Éva, a KPVDSZ országos központjának közgazdasági osztályvezetője. most közös vezetés alá kerül. Színesére bányászatunknak ! fontos rendeltetése van a I KGST-ben tömörült baráti or­szágok ólom- és cinkérc ter­melésének összehangolásában is. Az egységes vezetés meg­könnyíti a beilleszkedést a nemzetközi munkamegosztásba. A hatalmas üzem világos ablakai mögé látogattunk el fényképezőgépünkkel, hogy megörökítsük az esti műszakon dolgozó gyöngyösi váltógyári munkásokat. A hegesztők fé­nyénél szorgos munkáskezek készítik a hosszú síneket. A marósok köszörűkövei koptatják a varratokat, hogy az ütközőblokkok hibamentesen kerüljenek rendeltetési helyükre. Derrie Károly gyalus, aki több mint 10 éve dolgozik az üzemben, három kiváló dolgozó jelvény tulajdonosa. Tagja a szocialista brigádnak és most is azon fáradozik, hogy a tervteljesítés — a vállalás szerint — meglegyen. Kulturális napok a földművessxővetkexet 15 éves jubileuma alkalmából Két héten keresztül kulturá­lis és sport-műsor ünnepli az egri járásban a földművesszö­vetkezetek fennállásának 15 éves jubileumát. A járási fmsz- központ, a KPVDSZ és a Ha­zafias Népfront sportversenye­ket, műsoros esteket rendez, amely ma Egerben sporttalál­kozóval kezdődött. Miskolci, ózdi, salgótarjáni, gyöngyösi és egri vívók mérik össze tudá­sukat, amelynek érdekessége, hogy a földművesszövetkezeti sportkör vívói először mutat­koznak be ezen a találkozón. Ma délután Verpeléten, a községi művelődési Otthonban Solymár József író találkozik a község olvasóival. A kulturális napok kereté-; ben számos ismerétterjesztő előadás hangzik el, könyvvásá­rokat, kiállításokat” rendeznek; a szövetkezeti boltok. A kéthe-; tes program kiemelkedő ese­ménye lesz az egri Gárdonyi Géza Színház művészeinek és; a földművésszövetkezeti együt-; teseknek közös műsora, amely! „Eger felől...” címmel kerül bemutatásra. „A földművesszövetkezet 15; éve” című, képekben gazdag 1 dokumentációs kiállítást Ver-; peléten nyitják meg a kultu-: ralis napok keretében. (szabó) II lestvérpártok küldöttei elutaztak Budapestről Csütörtökön a késő esti órákban elutazott Magyaror­szágról a Bolgár Kommunista Párt küldöttsége, amely Bóján Bolgaranovnak, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel részt vett az MSZMP kong­resszusán. A vendégek eluta­zásánál megjelent Kakuk Jó- zsefné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja és Győri Imre, a Csongrád megyei párt- bizottság első titkára. Pénteken indult vissza hazá­jába Giuseppe Fabbri, San Marino Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, Henri Trüb, a Svájci Munka­párt Poilitikai Bizottságának tagja, Manuel Prado, a Chilei Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, akiket Kos­sá István, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, Övári Miklós és Papp Árpád, a Köz­ponti Bizottság póttagjai bú­csúztattak. Az Indonéz Kommunista Párt küldötteit — Izmail Bak­iit. a Központi Bizottság Tit­kárságának tagját és Sujanát, a párt nyugat-jávai területi bizottságának helyettes titká­rát — továbbá J. B. Nőrlundot, a Dán Kommunista Párt Poli­tikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát Ilku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja búcsúztat­ta. Pénteken hagyta el hazánkat E. Costa, a Brazil Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja és Isaac Scheinvar, a Központi Bizottság póttagja is, akiktől az MSZMP képvisele­tében Darabos Iván, a Köz­ponti Bizottság tagja vett bú­csút. Aili Makinennek, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottsága tagjának, valamint a Malájföldi Kommunista Párt küldöttének elutazásánál meg­jelent Benke Valéria és Úszta Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. Pénteken elutazott Saliba Khamis, az »Izraeli Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának titkára, Jósé Gregorio, Gonzales, a Mexikói Kommu­nista Párt Politikai Bizottsá­gának tagja és Benjamin Sa- mono Endozain, a párt megyei titkára; Francisco Monaco, az Argentin Kommunista Párt küldötte; Roberto Martinez és Borbély Lajos a fiatal tech­nikus, két hó­napja dolgozik az üzemben Miskolcon vé­gezte az iskolát, és most gyakor­lati munkán van a függőle­ges marógép­nél, Gorge Morales, a Nicaraguái; Szocialista Párt Központi Bi-S zottságának tagjai; a Haiti-i; Népi Egyesülés Pártjának, va-; lamint a Dominicai Köztársa-< ság Népi Szocialista Pártjának; küldötte; Pedro Sanchez, a; Hondurasi Kommunista Párt < Központi Bizottságának tagja;; Jose Sanchez Verde, a Salva-; dóri Kommunista Párt Köz-; ponti Bizottságának tagja; Alf-; red Dewhurst és William Tuo-; mi, Kanada Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának; tagjai, Grosio Osario, a Co-5 lumbiai Kommunista Párt 5 Központi Bizottságának tagja,? A. Nicolas, a Martinique-i ? Kommunista Párt küldötte és? Alexis Bemard, a Guadelou-< pe-i Kommunista Párt titkár-5 ságának tagja. Az elutazókat Harmati Sán-i dor, K. Nagy Sándor, az< MSZMP Központi Bizottságá­nak tagjai, Bencze Károly, a; Központi Bizottság mezőgaz-; dasági osztályának helyettes < vezetője, Vass Henrik, a Párt-; történeti Intézet vezetője ésj Lajtai Vera, a Pártélet szer-j kesztőbizottságának vezetője^ ■ búcsúztatta. (MTI) A hosszú szerelőcsarnok esti kivilágításban szép látvány: »Sújt <* szemlélőnek. (Kiss Béla felvételéi) A tankönyvkiadó Vállalat Műszaki Főosztályán kapott tájékoztatás szerint az általá­nos iskolai „reform-tanköny­vek” közül az első ütemben az 1. osztályos ábécé és olva­sókönyv, a környezetismeret, a számtan, a 2. osztályos kör­nyezetismeret, a magyar olva­sókönyv, az énekkönyv, a számtan, a magyar nyelvtan, a 3. osztályos énekkönyv, az 5. osztályos magyar irodalmi ol­vasókönyv, számtan, a ma­gyar nyelvtan, az „Élővilág”, valamint a 6. osztályos „Élő­világ” című tankönyv készül el. Az új könyvek többségét számos színes illusztráció te­szi változatossá. Egyes köny­vekhez külön munkafüzetet is kapnak a tanulók. A „reform­tankönyvek” első csoportjá­nak jó része keménykötésű lesz. Neves grafikusművészek készítették az illusztrációkat. Ez a munka erősen igénybe veszi hazai nyomdakapacitá­sunkat. A feladatok zavartalan megoldásához segítséget nyűit az NDK is, ott nyomtatják ugyanis a 6. osztályos „Élővi­lág” című tankönyvet. Előzetes számítások alapján a felhasználandó papírmennyi­ség megközelíti az 1000 ton­nát. Az első ütemben beveze­tésre kerülő új általános isko­lai tankönyvekből 3 millió példány készül el a tervek szerint a jövő év első felében. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom