Népújság, 1962. november (13. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 356. szám ARA: 50 FILLÉR 1962. november 1., csütörtök r " MAI ^expj,z<>Uink — Hétszáz. Amikor meg-' hullottam, hogy az idén a megye nyolc községében Kétszázan jelentkeztek a TIT Bugát Pál Szabadegye­temének filozófiai tagoza­tára: hitetlenkedve ráztam a fejemet. Nem hittem el — mint ahogy első hallásra hihetetlennek is tűnik, hogy ilyen nagy az érdeklődés a filozófia iránt. Akkor sem hittem el tel­jesen, athikor megmutatták a statisztikákat, amelyek községről községre, üzemről üzemre felsorolták a jelent­kezők adatait. Bizonyára mást értenek „ismeretter­jesztés szinten” (az Ismeret- terjesztő Társulat egyete­méről van szó!) filozófián, mint amit ez a szó ponto­san jelent — fordult meg a fejemben, mert valahogy kerestem a magyarázatot. És elmentem a szabad- egyetem bélapátfalvi meg­nyitójára. — Itt mintegy nyolcvanan jelentkeztek: köztük azok is, akik tavaly már elvégezték az „egye­tem” első évfolyamát. Dr. Földi Pál, az egri Marxiz­mus—lenirúzmus Esti Egye­tem igazgatója nyitotta meg a „tanévet”, — ami valóban tanév: tanulmányi fegye­lemmel, követelményekkel — és bizonyos jogokkal. Ismertette a „rendtar­tást”. ' Az előadásról igazolatla­nul távol maradó látogató­kat például kizárják a hall­gatók sorából. — No, és mit veszít, akit lázárnak? — teheti fel az ember a kérdést. Aki a filozófiai tagozaton megállja a helyét, érdeklő­dést, tehetséget mutat e meglehetősen nehezen elsa­játítható tudomány iránt: az komoly esélyekkel je­lentkezhet majd a marxiz­mus—leninizmus esti egye­temre. Az előadók — hi­szen a szabadegyetem elő­adóinak egy része az esti egyetem oktatói közül kerül ki — két évig ismerkedhet­nek azokkal az emberekkel, akik közül majd „beiskoláz­zák” jövendő tanítványai­kat. Mikor az igazgató ezt is elmondta, felállt egy mun­kás: ■ — Nem lehetne egy év alatt elvégezni az egyetem két évfolyamát? — fordult az előadóhoz. Mert most már úgy érzi: érdemes ko­molyan tanulni a szabad- egyetemen is. Tekintélye van a tan­tárgynak is, meg a szabad- egyetemnek is. * —zár. Október 31-re teljesítette a megye az őszi vetéstervet Minden erőt a mélyszántásra! Október 31-re az előzetes iervék szerint megyénkben befejeződött az ősziek vetése, illetve teljesítettük az őszi ve­téstervet. Néhány közös gazda­ságban az elkövetkezendő na­pokban vetnek még ugyan, ez azonban már terven felüli ’tel- jestiménynék számít. A szá­razság ellenére az ősziek meg­felelő magágyba kerültek és minden remény megvan arra, hogy a beköszöntő esőzések ha­tására jól is kelnek majd. Befejeződött a kukorica be­takarítása is. Örvendetes, hogy a termelőszövetkezetek a ku­korica betakarításával egy idő­ben levágták, illetve besilóz- ták a kukoricaszárat is, így je­lentős mennyiségű takar­mányt sikerült biztosítani a jó­szágok téli attelelfe léséhez. j A megye szőlős vidékein be­fejezés előtt áll a szüret is és néhány nap múlva mindenütt hordókba kerül a termés. A súlyos fagykár miatt lényege­sen kevesebb lesz a bor, mint tavaly, viszont a minőség igen biztató. Az elmúlt hetekben 580 traktor dolgozott két műszak­ban a földeken, s most, a ve­tés befejezésével azon kell len­ni, hogy teljes erővel megin­duljon, illetve folytatódjék a mélyszántás. Hetvenezer hold van még szántatlan, amelynek felszántása traktorosainkra vár. Traktorosaink derekasan helyt­álltak a vetés idején és remél­jük, nem maradnak el a mély­szántása terv maradéktalan teljesítésével sem. (szalay) Kádár elvtárs felszólalt budapesti pártértekezleten Szerdán a budapesti pártér­tekezlet második napján Veres Józsefnek, a Fővárosi Tanács VB elnökének megnyitója után folytatták a két referá­tum és a határozati javaslat feletti vitát. Elsőként Készéi Károly, a Szakszervezetek Bu­dapesti Tanácsának vezető tit­kára szólalt fel. Foglalkozott a szakszervezeti munka, az üze­mi demokrácia, valamint, a dolgozók politikai és kulturális nevelése és a munkásvédelem kérdéseivel. Füzesi Lajosné, üzemi párttitkár az üzemi dol­gozó nők problémáiról, veze­tésben való részvételük ará­nyairól szólott. Ezután Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára emelkedett szólásra, aki időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről be­szélt. Több felszólalás után Csi- kesz Józsefné, a Budapesti Pártbizottság titkára bezárta a vitát, majd Kiss Dezső, a párt- bizottság^ első titkára válaszolt a felszólalásokra. Hangsúlyoz­ta: a pártértekezlet részvevői szenvedélyesen keresték azo­kat a lehetőségeket: amelyek­kel a lehető legjobban alkal­mazhatják a párt politikáját. A budapesti pártértekezlet jó munkát végzett. Becsületesen készült fel a kongresszusra. A főváros kommunistái értik és helyeslik a párt politikáját, ké­szen állnak arra, hogy a párt VIII. kongresszusának határo­zatait teljes erejükkel, leg­jobb tudásukkal valósítsák meg. Ezután a pártértekezlet egyhangúlag, elfogadta a Bu­dapesti Pártbizottság beszámo­lóját, a revíziós bizottság be­számolóját, valamint a határo­zati javaslatot a kétnapos vi­tában elhangzott kiegészítések­kel, majd megadta a felmen­tést a Budapesti Pártbizottság­nak és a revíziós bizottságnak. Összehívták az országgyűlést Az Elnöki Tanács az alkot­mány 12. paragrafusának 2. bekezdése alapján az ország- gyűlést 1962. november 5-én, délelőtt 11 órára összehívta. Nemes Dezső cikke a Pravdában MOSZKVA (MTI): A szer­dai Pravda terjedelmének nagy részét az SZKP programja első évfordulójának szenteli. A lap egyebek között közli Ne­mes Dezsőnek, az MSZMP Po­litikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának „Tapasztalatok és ismeretek kincsestára” című cikkét. A Pravda ugyancsak közli a Maurice Thorez, az FKP főtit­kára, Njoto, az Indiai Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­Ünnepélyesen fel a vatták Egerben az ország legmodernebb megyei OTP-fiók ját Tegnap délután avatták fel Egerben az Országos Taka­rékpénztár Heves megyei fiókjának új helyiségét. A megnyitó ünnepségen részt vettek többek között Ivády József és Molek Jenő, a He­ves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettesei, Hegyi János, a végrehajtó bi­zottság titkára, valamint a tár­sadalmi és tömegszervezetek, vállalatok, intézmények veze­tői. irányítói. Eljöttek a meg­nyitó ünnepségre Budapestről dr. Tarján Endréné, az OTP vezérigazgató-helyettese, dr. Rátonyi Imre igazgató, főosz­tályvezet ő és Bárány Ferenc osztályvezető. A megjelent vendégeket és a Heves megyei fiók dolgozóit Vadász Károly, a megyei fiók igazgatója üdvözölte, majd be­vezető beszédében szólott az OTP eddigi munkájáról, fejlő­déséről. Az üdvözlések után a vendégek megtekintették az OTP új helyiségét és elisme­réssel nyilatkoztak a tervezők és a kivitelezők munkájáról. gának elnökhelyettese, Larbi Buhali, az Algériai KP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, Mitko Grigorov, a Bolgár KP Központi Bizottságának titkára, valamint Musztafa, a Szudáni KP Központi Bizottsá­gának tagja által beküldött cikket. (MTI) ....... ha süt a nap, ha esik és ha hull a hó! Hajhó!” — fújják fáradhatatlanul aj vi arkazi úttörők, mert. szeretiifc a zenét, q. közps mugsjitpJöSt, nyírt vidámak és mert gyere­kek'.' Á napfény megcsillogtatja a harsünit, táncot fán a kürtökön, s az egész faluban hall­jak, ha egij-egy térzenén rázendítenek' a gyerekek, (Riport az 5. oldalon) (Foto: Márkusz) Egyhónapi kiesés ellenére — határidőre Az idén 121 lakást adtak át az építők Gyöngyösön Egy hónapig nem tudták folytatni a munkát az ÉM He­ves megyei Építőipari Vállalat dolgozói Gyöngyösön, a déli városrészben, mert az Épület­szerelvény Anyagellátó Válla­lat a horganyzott csövet nem tudta biztosítani a vízvezeték­hez. — Országos probléma a hor­ganyzott cső — mondta Garami András,'a vállalat igazgatója. A nehézség ellenére tegnap, az utolsó napon, október 31-én mégis műszaki átadásra került sor az utolsó épületnél. Ezzel az üzletsor házaiban 73 lakást készítettek el, míg a HM ré­szére még a tavasszal 48 lakást adtak át — Hogyan állnak a tervvel? — Nem valami jól — válaszol Garami András. — Bár két új épületnél már előrehaladtunk a falak felhúzásával, s egy harmadiknak az alapozását is megkezdtük, de hiányzik a 8-as tömb épületeinek a terve, emiatt ezek alapozását nem tudjuk megkezdeni. Az idei tervünkben pedig ezek a mun­kák is szerepelnek. A tervekkel elég sok baj van. A megállapítás igazolására Ga­rami András igazgató meg­jegyzi, hogy a 18 lakásos É- épület terveit úgy kellett „el- lopniok” a tanácstól. Csak így tudtak hozzáfogni az alapo­záshoz. — És hogyan készültek fel a télre? — A P-épületnél már az utolsó szint munkálatait vé­gezzük. Tető alá hozzuk az R- épületet is. Az ablakokat be­üvegezzük, s elsőnek a kályhá­kat építjük meg. Ilyen módon Becsülettel helytálltak a selypiek Kaszás Illés fűtő jelentette: — Valami baj tör­tént a kazánnal. Szi­szegő, fütyülő hangot hallok. Habéra elv­társ, jöjjön, nézzük meg! Éppen műszakvál­tás volt a Selypi Cu­korgyárban, De azon­nal intézkedni kel­lett, a kazán mellől nem mozdultak az emberek. — A pakuraégőket eloltani —, adta ki az utasítást Nagy Gyula. A bonyolult csőrend­szerből leengedték a forró vizet és gőzt. órák múlva is csak a kémlelőnyíláshoz jut­hattak, ott is kibírha­tatlan volt a hőség. Aztán valaki kimond­ta: — Legalább öt hű- törács-forrcső kilyu­kadt. — Reggel hatig semmit sem tehetünk, addig hülnie kell a kazánnak. Hajnalban munkához látunk — adta ki a jelszót Ha­béra Béla, a részleg vezetője. A kazán vastag sa- mott-téglái reggel is izzottak. Ventillátor­ral hűtötték, hogy valamennyire megkö­zelíthessék. Be kellett jutni a kazán poklá-- ba. Vastag pallót fek­tettek le, hogy leg­alább a lábukat és a bakancs talpát véd­jék. Aztán bemerész­kedtek, hogy a lyu­kas csöveket kiszerel­jék. Illés Gyula, Dcxfog János rézművesekj Nagy Gyula, Juhász Antal és Illés István fűtők váltották egy­mást. A 65—70 fokos hőséget csak percekig lehetett bírni. A szeme a tüdeje ég az em­bernek, úgy érzi, bor­dáit feszíti a zakatoló szív. A lyukas csö­vek helyére újakat szereltek. Megszen­vedtek, az emberek, de az utolsó is bff nélkül jött ki a ka­zánból. Megtörölte ve­rítékező homlokát, nyúl a pallóért, ame­lyen az előbb még a kazánban állt, s cso­dálkozva Tátja, hogy tüzet fogott a fenyő- palló. Reggel 6-kor kezdő­dött a kazánjavítás. Elkészült 15 ómkor. A próbanyomás rend­ben, TJ óra. A mű­szaknaplóban néhány sor bejegyzés az egész... Mi utána ír­nánk: köszönet és el- isnterés azoknak, akik becsülettel helytáll­tak. tudjuk biztosítani a fűtést, te­hát a belső munkáknak sem­mi akadálya nem lesz. Novem­ber végére a téüesítéssel elké­szülünk. — Jövőre hány lakást adnak át? A P- és R-jelü épületekben egyenként 36, az L-jelű épület­ben pedig 18 lakást. Ezeknek a lakásoknak az átadását jövő év májusának végére tervezzük. Tegyük hozzá, hogy a már említett 8-as tömbben 51 lakás építése szerepel az első lépcső­ben. Hogy ezt a feladatot vég­rehajtsák, a tervekre van szük­ségük. A tervek pedig mám késnek. Reméljük, nem sokáig. (gmf) Szovjet és csehszlovák vezetők találkozása az SZKP Központi Bizottságában MOSZKVA (TASZSZ): A* SZKP Központi Bizottságában kedden N. Sz. Hruscsov, L. L Brezsnyev, F. R. Kozlov és A. N. Koszigin találkozott A. No- votnyval, J. Hendrych-hel és O. Simunekkal. A találkozó idején eszmecse­rét folytattak a mindkét felet érdetklő időszerű kérdésekről. A találkozó szívélyes, baráti légkörben zajlott le, a rész­vevők teljesen azonos nézete­ket vallottak a megvitatott kérdésekben. ★ Az SZKP Központi Bizott­ságának elnöksége kedden est- ebédet adott A. Novotny, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának Moszk­vában tartózkodó első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köb- társaság elnöke tiszteletére. arm VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom