Népújság, 1962. szeptember (13. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

«ír,ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 'ATI FfiRJHKZ MTOT. XIII. évfolyam, 204. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1962. szeptember 1., szombat MAI ieíjíjzetihik Történt 1962. augusztus 28-án, az ecsédi külszíni fejtésen. A cselekmény sze­replője, vagy mondhatnánk úgy is, hogy hőse: Kéri László szállítószalag-kezelő, aki sikerrel letette a nehéz- gépkezelői vizsgát. Napi munkájuk mellett nálunk ezrek és ezrek tanulnak, sikerrel, vizsgáznak az álta­lános iskola, a techniku­mok, sőt az egyetemek tan­anyagából, vajon miért em­lítésre méltó az ecsédi példa? Említésre méltó, sőt új­ságcikk-téma, mert Kéri László 54 éves és őszbecsa- varodó fejét mégis tanulás­ra adta, nem kis szorongás­sal leült a négytagú vizsga- bizottság elé. — Hogyan működik a centrifugális szivattyú? — hangzott az első kérdés. Laci bácsi — mert az üzemnél mindenki Laci bá­csinak szólítja — kicsit előre hajlik, olyan mozdulatot tesz, mint aki szerszámért nyúl. Észbekap, kicsit této­ván nézi az íróasztalt, ■ a székeket... A szivattyú? Ismeri ő azokat, dolgozott velük, nem is egy fajtával. A bányában is. meg a rizs­földeken is. Hány napot, hány éjszakát töltött mel­lettük. Kezelte, zsírozta, ja­vította a szivattyúkat. De most minderről beszélni kell, összefüggően, érthe­tően, itt a vizsgabizottság előtt. A gép mellett meg­csinálna, megmutatna ő mindent. De a terem négy fala között olyan furcsán, idegenül koppannak szavai. Aztán nem figyel hangjára. A gépet, a szivattyút látja maga előtt és a lényeget el­mondja. Tömítések, lábsze­lepek, kompresszorok, a ke­nőolaj viszkozitása és lob- banásfoka, szép sorjában sok mindenről szó esik. — Köszönjük, Kérí\ elv­társ ... Nem Laci bácsit mondtak. Persze, vizsga és a bizottság, — eszmél az öreg. Kicsit körülményesen, tempósan feláll, bakancsa nagyokat koppan a kőkoc­kán és az ajtóban biztatóan hunyorít Mihályi Andrásra, a következő vizsgázóra. F.L. V___________________J U Thant Varsóban VARSÓ (PAP): Adam Ra- packi, lengyel külügyminisz­ter csütörtökön este a minisz­tertanács épületében fogadást adott a Lengyelországban tar­tózkodó U Thant ENSZ ügy­vezető főtitkár tiszteletére. U Thant a fogadáson kijelen­tette, tizenhét év tapasztalatai azt mutatják, nem lehet meg­állapodást elérni anélkül, hogy a két nagyhatalom egyetértés­re ne jutna. U Thant hangsú­lyozta, szilárd meggyőződése, hogy az ENS%-nek békéltető, nem pedig „nemzetközi harci szervnek” kell lennie. Rapacki lengyel külügymi­niszter felszólalásában kifejez­te meggyőződését, hogy az ENSZ nagymértékben hozzá­járulhat a békéért, a leszere­lésért, és a nemzetközi együtt­működésért vívott harchoz. Az ENSZ mindenkor számíthat Lengyelország támogatására a békés együttélés biztosítósát fcéizó erőfeszítéseiben. (MTI) Hat kormánydelegáció érkezett az Országos Mezőgazdasági Kiállítás megnyitására A 64. Országos Mezőgazda- sági Kiállítás megnyitására hat kormánydelegáció érke­zett a baráti országokból. A szovjet delegációt V. N. Jer- sov mezőgazdasági miniszter- helyettes, a kínait Csen Cao- Süen miniszterhelyettes, a csehszlovákot Vratislav Kruti- na földművelésügyi miniszter, a lengyelt Kazimierz Pawlows- ki földművelésügyi miniszter­helyettes, a románt Petra ; Moldován, a mezőgazdasági ; főtanács elnökhelyettese, a: bolgárt Cerno Kolev, a Mező- ; gazdasági Tudományok Aka- ; démiájának elnöke vezeti. A küldöttség tagjai megtekintik I a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítást és tanulmányozzák a magyar mezőgazdaság ered­ményeit. (MTI) Trinidad és Tobago független Pénteken reggel ünnepélye­sen független állammá nyilvá­nították Trinidadot és Tobagot. A Brit Nemzetközösség leg­újabb, 15. tagállamának fővá­rosában, Port Of Spainban a kormányzósági palotáról oe- vonták az angol lobogót és fel­húzták a fiatal állam zászla­U Thant megbeszélései Varsóban VARSÓ (MTI): V Thant, az ENSZ ügyvezető főtitkára pén­teken délelőtt megbeszélése­ket folytatott Varsóban Wla- dyslaw Gomulkával, a LEMP főtitkárával, majd találkozott Cyrankiewicz miniszterelnök­kel és Rapacki külügyminisz­terrel is. (MTI) ját. Ezzel hivatalosan is meg­kezdődték a függetlenségi ün­nepségeik, amelyek egy héten át tartanak. Trinidad és Tobago a hato­dik állam, amely az idén el­nyeri függetlenségét. (MTI) A Szovjetunió elismerte Trinidad és Tobago függetlenségét MOSZKVA (TASZSZ): Hrus­csov szovjet miniszterelnök táviratot intézett Eric Willi- < amshoz, Trinidad és Tobago miniszterelnökéhez. Ebben be­jelenti, hogy a Szovjetunió el­ismeri Trinidad és Tobago ál­lam függetlenségét és hajlan­dó vele diplomáciai kapcsola­tokat létesíteni. (MTI) Szövetkezeti szocialista brigádok vezetőinek megyei tanácskozása Gyöngyösön A VIII. kongresszus tisztele­tére folyó munkaverseny to­vábbi eredményeinek biztosítá­sa adta a célját annak a ta­nácskozásnak, amelyre tegnap került sor Gyöngyösön, a Mát- ravidéki Szakipari Ktsz kul- túrhelyiségében. A Heves me­gyében működő ktsz-eknél ver­senyben levő szocialista brigá­dok vezetői ültek össze, mint­egy 25-en, hogy az eddigi ta­pasztalatok leszűrése után a további módszereket, célokat állapítsák meg. A vitaindító referátumot Víg László, a Heves megyei KISZÖV szövetkezetpolitikai osztályának vezetője tartotta. A tanácskozást a gyöngyösi vá­rosi szövetkezeti bizottság ren­dezte meg. Tanulságos termelési tanácskozás az Egri Lakatosárugyárban Termelési tanácskozásra gyűltek össze csütörtök dél­után az Egri Lakatosárugyár dolgozói. A gyár munkáskol­lektívájának Németh Tibor igazgató számolt be az első félév során végzett munka eredményeiről, fogyatékossá­gairól, a termelést gátló ne­hézségekről, s a soron követ­kező feladatokról. Nincs többé adósság! — Az első negyedévet, saj­nos, adóssággal zártuk — mondotta Németh Tibor —, s hiába szárnyaltuk túl máso­dik negyedévi tervünket 10,4 százalékkal, féléves szinten adósságunkat csak nem sike­rült törleszteni. Ennek oka el­sősorban a kooperációs mun­kák késése volt, s emiatt ma­radtunk le két „page” mosó­gép és két automata bőrát­emelő elkészítésével. Az egy teljesített órára eső termelési értéktervüket 100,1 százalékban hozták, ugyanak­kor az egy fő egy napra ju­tó termelési értéktervet nem teljesítették. Termelékenységi mutatóik kedvező alakulását természetesen nagyban befo­lyásolta a présműhely állapo­ta; a présműhely az első félév során nem kapott megfelelő megrendeléseket, s a munká­sokat fizetés nélküli, kényszer- szabadságra kellett küldeni­ük. Adósságukat azonban hama­rosan törlesztették, július ha­vi . tervüket ugyanis 114 szá­zalékra teljesítették; így az el­ső hét hónapi tervteljesítések összesített eredménye 100,9 százalék. Augusztus havi ter­vük teljesítése miatt sem kell majd szégyenkezniük a laka- tosárugyáriaknak; augusztus­ra, előzetes számítások sze­rint, 111,2 százalék tervtelje­sítés várható. Javítani kell a munkafegyelmet! A Lakatosárugyár termelé­sét vizsgálva elmondhatjuk, hogy szervezettség tekinte­tében sok javulás tapasztal­ható. Nincs az a kapkodás, si­etség, mint az első negyedév­ben. Jövedelmezőség tekinte­tében azonban még igen sok a tennivaló: a második félév­ben lényegesen olcsóbban kell termelni, s jobban töre­kedni a fokozottabb anyag­takarékosságra minden mun­katerületen. A munkafegyelem nem ki­elégítő. Aránytalanul emelke­dett az igazolatlan hiányzások, s a kilépések miatt kieső órák száma. Keményebb fellépést, több határozottságot várunk a művezetőiktől ezek megszünte­tésére! Befejezésül az igazgató a második félévben előttük álló feladatokról beszélt. Elmon­dotta, hogy már az elmúlt években jelentősen változott a gyár profilja, s most már mindinkább az üzemi beren­dezések gyártása kerül előtér^ be a gyár termelési tervében. Németh elvtárs sorban ismer­tette a terveket, brigádokra lebontva; majd a kongresszusi munkaversenyben kitűnt bri­gádoknak nyújtotta át — he­lyezések sorrendjében — a vándorzászlókat. A vita A beszámolót vita követte, amelyben 10—12 hozzászólás hangzott el. Melczer János művezető ígéretet tett, hogy javítanák a munkafegyelem helyzetén, s mindent megtesz­nek, hogy év végén ők kerül­jenek ki győztesen a kongresz- szusi versenyből. Tóth Sándor művezető azt tette szóvá mi­lyen káros módszer kezd ki- alakulni a technológusok és egyes munkások között; ha a munkások hibásan készítik el a munkadarabokat, a technoló­gusok „jó haverságból” a hi­bák szerint „módosítják” a raj­zokat. Sotonyai Ilona, festőmunkás­nő, írásban nyújtotta be észre­vételét: azt kifogásolta, hogy Tóth Pál MEO-vezető rendsze­rint csak akkor ellenőrizteti a berendezések minőségét, mi­kor azokra már a festék is fel­kerül, s ilyenkor hegesztenek, javítanák a hibákon. Nem le­hetne ezt akkor megcsinálni, amikor még festetten állapot­ban vannak a berendezések!? Szükséges, hasmos és tanul­ságos volt a Lakatosárugyár termelési tanácskozása, (p. d.) Szarvas Kati, a legkedvesebb barátnő, öltözködni segít. (Riport a 3. oldalon) ) ÁWW/WWNAÁMAAA/WVWWW/WVWWWWVWWVWWWWWWiAŐAi Vasárnap Gyöngyösön: A koldusdiák A miskolci Nemzeti Színház művészeinek előadásában va­sárnap este 7 órakor kerül sor Millöcker A koldusdiák című nagyoperettjének bemutatá­sára, a szabadtéri színpadon. Gyöngyösön nagyon népsze­rű a miskolci színészgárda. A mostani előadás iránt is nagy érdeklődés nyilvánul meg. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁC& NAPILAPJA Főzik az esküvői vacsorát. Besenyőtelken jártunk Balogh Sándor és Béta Klári-Kati lagzijában, ahol több mint száz ember volt hivatalos. A vacsora remekül sikerűit, min­denki jóllakott, mert azt szokták mondani: „Embernek se jó az, aki nem lakik nyakig a lagziban!” •Képünkön-a h&tom fogás mesteréi: Tuza- Antalné, Guba Jánosné-és Fagócs:Isfvánnéi ' - , • t • ■• » . B LOTTO nyerőszámai 25, 46, 52, 57, 75. Az augusztus havi szelve- nyék közül a 31. játékhét szel­vényei vesznek részt a szep­tember 7-i tárgynyereménysor­soláson. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom