Népújság, 1962. április (13. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-15 / 88. szám

2 ÍTEPC JS A O 1962. április 15., vasárnap Befejezte munkáfá! a szocialista brigádvezetők országos tanácskozása (Folytatás az 1. oldalról) a szocialista brigádmozgalom további fejlődése számára. Csak tőlünk függ. hogy ezeket a körülményeket és lehetősé­geket az eddiginél jobban használjuk fél a mozgalom előbbrevitelére. Milyen feladatok vannak előttünk. Idei tervünk az ipa­ri termelés 8 százalékos, a me- zögazdasáffi termelés csaknem 10 százalékos emelkedését írja elő. Az ötéves terv feladatai ismeretesek és nem csekélyek. Tehát nagy feladatok álla­nak előttünk', s ezek megoldá­sa hozza magával az életszín­vonal emelését is, de csak ko­moly munka árán! Vannak a mi életünknek át­meneti nehézségei. Mindenki tudja, hogy milyen nehézségek vannak a piacon- is, az -árak­kal, nehézségek vannak a bur­gonyával, a hagymával. Ezek a nehézségek döntően az őszi szárazság, meg a mos­tani megkésett tavasz követ­kezményei. Nekünk azonban valahogy úgy kellene már az életün­ket elrendezni, hogy szűn­jenek meg ezek a bajok, hiszen nem jó, ha az egyik évben ezzel van baj, a má­sik évben azzal, a harma­dik évben meg amazzal. És azonkívül mindig meg is kell magyarázni, honnan szár­mazik a baj. Egyszer az idő nem jó, másszor az elosztás, harmadszor pedig az ördög tudja, hogy micsoda. De a leg­jobb magyarázat sem ér any- nyit, mint két kiló jó krumpli, vagy hagyma, méghozzá meg­felelő áron. Ne haragudjanak a szójáté­kért, bár nem egészen az: mi az örvendetes ezeknél a bajok­nál? Az, hogy az emberek eze­ket nem úgy tartják számon, mint valami örökös átkot, ami addig fogja őket kísérni, amíg élnek. Jelenlegi bajaink, ne­hézségeink, amelyeket persze nem szabad semmibe ven­nünk, olyanok, amelyekről minden ember tudja, hogy az átmenet nehézségei, amelyeket le fogunk küzdeni. Népünk megszabadult ezektől az időszaki bajok­tól, azután a nem pillanat­nyi, hanem nagyobb, a hosszabb időre szóló ne­hézségektől és a lakásgon­doktól is. És végül az egész társadalom tovább lép előre, a szoc'alista tár­sadalom alapjainak lera­kása, a szocializmus fel­épülte után a kommunista társadalom építése elé. Befejeződött a kora tavasziak vetése a hatvani járásban Feladataink külpolitikai téren Vannak feladataink külpoli­tikai téren is. Harcolunk a há­borús maradványok megszün­tetéséért, Nyugal-Berlin kér­désének rendezéséért, a német békeszerződésért. Azután har­colunk a múlt olyan maradvá­nyainak megszüntetéséért, mint a gyarmati rendszer. Küzdünk közbeeső megodá- sokért is. Ismeretes, hogy a szocialista országok, közöttük a Magyar Népköztársaság, kül­politikájában a végcél az álta­lános és teljes leszerelés, az, hogy az emberiséget örökre meg lehessen szabadítani a há­ború fenyegetésétől. Ezt szem előtt tarva, támogatunk min­den értelmes közbülső megol­dást is. Tehát, ha atomfegyver­mentes zóna felállításáról, vagy az atomfegyverkísérletek meg­szüntetéséről van szó, akkor a szocialista világ ezt helyesli és támogatja. Természetesen, a nyugati ha­talmak vezetői, meg az azokat az országokat igazán irányító monopoltőkés körök nem egé­szen ugyanazt akarják, amit a békeszeretö emberiség. Itt van például a vita az atomfegyver- kísérletek felfüggesztéséről. A helyzet az, hogy szeptember­ben az Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország kormánya kijelentette, hogy azokkal az eszközökkel, amelyek az egyes országok birtokában vannak, ellenőrizni lehet az atomfegy­ver-kísérleteket és javasolták, hogy kössenek egyezményt az atomfegyver-kísérletek meg-., szüntetésére. Ezt ők javasolták szeptem­berben. Most, hogy a Szov­jetunió ugyanezt javasolja, nem fogadják el. Miért? Mert nekik megvannak a , maguk tervei a további kísérletezé­sekre és van egy rögeszméjük, hogy utol akarják érni, meg akarják előzni a Szovjetuniót. <3k most nemzetközi ellen­őrzést akarnak. Miért is akar­nak ilyen ellenőrzést. Először is azért, mert úgy gondolják, hogy az a titok értékesebb, amit ők megláthatnának. Ha az Egyesült Államok saját titkát tartaná érté­ke :ebbnek, akkor nem na­gyon törné magát a nem- ze.közi ellenőrzésért. Másodszor, aki ilyen kérdésben nemzetközi ellenőrzést akar, annak titkos szándéka az, hogy támadjon, s ehhez jól kell ismernie az ellenfél cél­pontjait. Ezt a javaslatot te­hát nem lehet elfogadni, hi­szen a népek békéje és biz­tonsága a többi között azon nyugszik, hogy a Szovjetunió és a szocialista világ kellő erő­vel is rendelkezzék ahhoz, hogy érvényesítse békepoliti­káját, és elrettentse és vissza­tartsa az imperialistákat egy új világháború kirobbantásá­tól. Mik a teendőink? Erősíte­nünk kell rendszerünket, ébe­reknek kell lennünk, honvéd­ségünket is kellő szinten kell tartanunk, dé növelnünk kell termelésünket is. Erősítenünk kell belső egységünket és in­ternacionalista egységünket is, mert amíg a mi népünk egy­séges, ­ha a mi népünk a szocia­lista országok népeivel vállvetve, szoros szövetség­ben, ,cgy frontban tömö­rül, nincs a világon olyan erő, amely népünk szocia­lista vívmányait és céljait fenyegetni tudná, vagy meg tudná semmisíteni. Ez a mi fő feladatunk, és ne haragudjanak, hogy most így kapcsolom össze a dolgot: aki a szocialista brigádmozgalmat tovább akarja fejleszteni, to­vább akarja erősíteni, annak számon kell tartania a tenni­valók között népünk belső egy­ségének további erősítését is, és a mi nagy nemzetközi egy­ségünk további erősítését is. A szocialista brigádmozga­lomnak tehát e feladatok meg­oldását kell segítenie. Ehhez mindenekelőtt a mozgalom egészséges, fő vonásainak meg­erősítése, valamint a mozga­lom további kiszélesítésére van szükség. hi kell szélesíteni e mozgalmat a mezőgazdaságban is A legkézenfekvőbb ez a gép­állomásokon és az állami gaz­daságokban, de a szövetkezeti parasztság is bekapcsolódhat, természetesen, formájában el­térő módon. Azt is a szocialista brigád­mozgalom feladatának tartom, hogy erősítse tovább egész né­pünkben a munka becsületét. Érdekes helyzet van ma ná­lunk. A dolgozók nagyon nagy többsége rendesen, lelkiisme­retesen dolgozik, de vannak emberek, és számban nem is olyan kevesen, akik nem vég­zik el a maguk munkáját. Nem akaróit egy szakmát sem megsérteni, de majdnem minden szakmában lehet látni felületesen elvégzett munkát. Az embernek kedve volna megkérdezni, hogy maga ezt fi­zetésért csinálta, vagy társa­dalmi munkában, mert ha tár­sadalmi munkában csinálta volna, akkor is becsületeseb­ben meg kellett volna csinál­tad a. Ez kevés ember bűne. Es ez a kevés szégyeníti meg a mun­kásembert, a dolgozó embert. Nem, szabadna ilyennek len­ni. Ha valaki munkásember­nek, dolgozó embernek tartja magát, akkor az legyen is olyan, amilyennek a munkás­embernek, a dolgozó embernek lennie kell. Vannak a mozgalomnak konkrét kérdései is. így min­denekelőtt a termelékenységet kell emelni. Vagy olyasmi, amiről kevés szó esett: a mi­nőségi munka követelménye. Abban a szocialista brigád­ban látom én az igazi jövőt, ahol a munkás ráteszi jegyét a termékre, és az mehet a fo­gyasztóhoz, a külföldi • vevő­höz, akár baráti országba, akár kapitalista piacra adjuk el, az szavatolt minőségű áru. Sok helyen átvette a szocia­lista brigád gondozásába a gé­peket. Láttam ilyesmit néhány helyen és megmondom, példá­san voltak karbantartva, nem rosszabbul, mint ahogyan a hivatásos karbantartók azt te­szik. összes célunkat csak ak­kor érjük el, ha az emberek­ben bízunk. Az IKARUS-gyár hűtőüzemének szerszámrak­tárába minden munkás maga megy be, felügyelő nélkül, és a szerszámot visszateszi a he­lyére. Soha a szerszámok úgy nem voltak rendben, mint ab­ban a műhelyben, ahol a mun­kások maguk veszik ki, dol­goznak vele, rendbehozzák és helyére teszik. Magától adó­dik, hogy a munka sok terüle­tén ilyen irányba kell fejlődni. Sok szó esett a tanácskozá­son a szocialista embernevelésről. Ha az érdekeltek nem hara­gudnának meg, mondanék er­ről egy-két apróságot. Csepe­len láttam egy brigádnapló­ban egy képet. A brigád tagjai voltak rajta, lengyelországi utazásukon. Érdekes — mond­tam — hát hol vannak a fele­ségek? Azok otthon voltak. A férjek tehát elmentek Lenr gyelországba kirándulni. Ez önmagában nem rossz dolog, de talán még jobb lett volna, ha a szórakozáshoz úgy is ke­vésbé hozzájutó feleségeket is magukkal viszik. Találkoztam a szünetben egy kislánnyal is — bocsánatot ké­rek tőle, hogy kibeszélem —, aki KISZ-brigádban van. Egy "mackót szorongatott a kezé­ben. Kérdezem, hogy micsoda ez. Azt mondja: kabala-mackó. — Miért kell ez? — Azért, mert ma 13-a is van, péntek is van. (Derültség). Persze, a ka­bala magában véve semmit sem segít, de hát még vannak, akik magukkal -hordják. Ez persze, nem annyira fontos, de ha a szocialista emberről be­szélünk, ezt is látnunk kell, mert mindez együtt mutatja, hogy a munkának e téren is micsoda lehetőségei és felada­tai vannak! (Elénk derültség és taps). Mindebből az látszik, hogy mennyi figyelemre, tapintatra, emberi türelemre és meggyő­ző szóra van szükség, s hogy mindezeknek milyen nagysze­rű kerete a szocialista brigád! Foglalkozni szeretnék még egy kéréssel. A szocialista brigádmozga­lom a szocialista verseny egyetlen korábbi formáját sem helyezi hatályon kívül. Továbbra is szükség van egyéni versenyre, brigádver­senyre, a szakma kiváló dolgo­zója cím, a szakma ifjú meste­re cím elnyeréséért folytatott vetélkedésre is, mindez hasz­nos, jó dolog, s mindezt erősí­teni kell. S ugyanígy a szocia­lista verseny új hajtása, a szo­cialista munka műhelye, üze­me címekért induló vetélkedés ugyancsak nem helyezi hatá­lyon kívül a szocialista brigá­dok mozgalmát. A szocialista brigádmozga­lom akkor lesz egészséges, ha százezrek versenyzésére épül. Ugyanígy a nagy egység, a szocialista gyár sem épülhet másra, mint az abban a gyár­ban ! dolgozók döntő többségé­re, azokra, akik szocialista AZ IDEI TAVASZ nehéz helyzet elé állította közös gaz­daságainkat. A hideg, kései fa­gyok, majd a szeszélyes, csa­padékos időjárás késleltette a tavasziak vetését és lényege­sen megrövidítette azt az időt, mely a tavaszi munkák elvég­zésére rendelkezésünkre állott. Az elmúlt napokban szövet­kezeteinknek minden percet ki kellett használniuk, hogy biz­tosítani tudják a munkák ma­radéktalan végrehajtását és megalapozzák a tavaszi vetésű növények termelését. Most a kora tavasziak veté­sének befejezésével elmond­hatjuk, hogy termelőszövetke­zeteink jól oldották meg a fel­adatukat. A tavaszi munkák időben történő végrehajtását több té­nyező együttes hatása segítette elő. A járási párt-végrehajtó bizottság a tél folyamán meg­vizsgálta a Horti Gépállomás | helyzetét és megfelelő határo­zatokat hozott az ott folyó munka megjavítására. A gépállomás e határozatok alapján készült fel a tavaszi munkákra. A felkészülés meg­felelő volt. Bizonyítja ezt, hogy a tavasz folyamán jelen­tősebb géphibásodás nem for­dult elő. De hasonló módon készültek fel a termelőszövet­kezetek is, akik a gépi munka­eszközökön kívül csatasorba állították a fogatos vetőgépe- I két,- boronákat, hengereket is. ! Nagymértékben megkönnyi- | tette a tavaszi munkák végre­hajtását, hogy az ősz folya­mán a homokos területek kivé­telével elvégeztük a mélyszán­tási munkákat, amely terüle­tek tavaszi kiművelése, vetés alá történő előkészítése, a ren­delkezésre álló eszközökkel lé­nyegesen könnyebb volt, mint az elmúlt években a tavasszal szántott területeknél. Tavaszi vetéseink nagy része jól el­munkált, őszi szántásba került.. Ez biztató ígéret a termésered­ményeket illetőén. A termelőszövetkezeti tagok munkához való , hozzáállása igen jó. Termelőszövetkeze­teink tagjai jól kihasználták a rendelkezésre álló munkaidőt, több helyen váltott fogatokkal, két műszakban végezték a munkát. EZ A JÓ MUNKAKEDV el­sősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt évben helyesen alkalmaztuk az anyagi érde­keltség elvét, az anyagi ösz­tönzés különböző formáit. Olyan ösztönző módszereket alkalmaztunk, melyek egyaránt megfelelnek a közösség, s az egyén érdekeinek. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve, e módszere­ket termelőszövetkezeteink ez évben is széles körben vezették be. Már a tél folyamán min­denhol tisztázták a jövedelem- elosztás formáit és ezzel egy­idejűleg minden talpalatnyi területet családokra osztottak fel. A termelőszövetkezet tag­jai szerződéses kötelezettséget vállaltak a területek megmű­velésére. Az anyagi ösztönzés módsze­reinek alkalmazása, valamint a családokra történő terület­felosztás biztosítéka annak, hogy kapásterületeink időben, az agrotechnikai követelmé­nyeknek megfelelően lesznek megművelve. Az anyagi érde­keltség ösztönző hatása mutat­kozott meg a kora tavaszi munkáknál is. A munkák beindulása előtt párttaggyűléseken, közgyűlé­seken, brigád- és munkacsa- pat-érttekezleteken beszéltük meg a feladatokat. A tavasz folyamán is a kommunisták és a pártonkívüli aktivisták vol­tak azok, akik élenjártak a munkában. Az első nagy feladat az őszi kalászosok, tavaszi növény­ápolási munkáinak a végrehaj­tása volt. Termelőszövetkeze­teink 10326 kát. holdon végez­ték el a fejtrágyázást. Különö­sen jól haladt ez a munka a lőrinci Petőfi és a boldogi Bé­ke termelőszövetkezetekben. Az őszi kalászosok többségük­ben megfelelően teleltek át és kedvező időjárás esetén a ter­méseredmények sem fognak elmaradni. Különösen szépek a nagy- hozamú szovjet búza­fajták. ’ Jól előkészített talajba 2845 holdon vetettük el a tavaszi árpát. A csányi Petőfi1, és Üj Elet, valamint a boldogi Béke Tsz jár az élen ebben a mun­kában. Termelőszövetkezeteink közel 900 holdon fejezték be a brigádok mozgalmában vesz­nek részt. Ezt a további lépést azon­ban nem szabad elhirtelenked- ni. Nagyon helyes az az állás­pont, hogy a szocialista üzem, műhely címért folyó verseny feltételeinek kidolgozásával valameddig még várni keli. Ha majd tízezer és tízezer em­ber gondolkodik ezen, ki fog­ja alakítani a helyes ismertető jeleket, s azután jöhetnek azok, akik összefoglalják a ta­pasztalatokat és általánosíta­nak. Ez persze, nem azt jelenti, hogy a mozgalom dolgozóit tel­jesen magukra lehet hagyni. A politikai, a társadalmi és gaz­dasági vezetésnek most már az a feladata, hogy a brigád­mozgalmat ne valami külön tehernek nézzék, hanem a fel­adatok megoldását segítő erő­nek tekintsék. Ha ezt megér­tik, ha számukra a szocialista brigádmozgalom nem felesle­ges teher, hanem olyan erő, amire építenek, akkor a rájuk bízott összes kérdéseket is job­ban meg tudják oldani. Elvtársak, azt hiszem, hogy borsó vetését. Ezt a munkát lényegesen korábban el tudtuk volna végezni, azonban a ter- més nagy részét konzervipari célokra használjuk fel, így az érési idő elhúzása érdekében szakaszos vetést alkalmaztunk. A hatvani Lenin, az ecsédi Aranykalász és Vörös Csillag, valamint a nagykökényesi Rá­kóczi Tsz végezte el gyorsan és jó minőségben ezt a mun­kát. A BETERVEZETT 180 hold mák vetése korán befejezést nyert. A nagykökényesi Rákó­czi Tsz 15 holdas tábláján a jövő héten már a sarabolási munkákat kell elvégezni. Közel 1000 holdon került földbe a lucerna és vöröshere. Szövetkezeteink nem követték azt a gyakorlatot, hogy a mun­ka megkönnyítése érdekében az aprómagvakat együtt vessék a tavaszi árpával. Ez is bizo­nyítja azt, hogy közös gazda­ságaink elvetették a minden áron történő munkavégzés gyakorlatát, a kapkodást és most már nagyobb gondot for­dítanak az agrotechnikai elő­írások betartására, a munkák jó minőségben történő elvég­zésére. A pillangós takarmá­nyok vetésében a hatvani Le­nin és a boldogi Béke Tsz jár az élen, ahol ezeket a munká­kat már teljesen befejezték. A kora tavasziak vetésével Cgy időben megkezdődött és folyik a cukorrépa, a burgo­nya és kukorica vetése is. 9 tervezett terület több mint 50 százalékán földbe került a cu­korrépa és jó ütemben főijük a kukorica vetése is. A burgo­nya ültetését gátolja, hogy több helyen, így pl. Heréden, a szer­ződtető vállalat nem biztosí­totta időbén a vetőgumókat. . A szőlő- és zöldségtermesz­tésben is jól halad a munka. A metszési munkák befejezé­sét április 20-ra tei-vezik szö­vetkezeteink. A 3000 hold zöld- séglerületre szükséges palánta biztosítva van. annak ellenére. . hogy a hideg időjárás eléggé hátráltatta a palántanevelést. Járásunk területén a tavaszi munkák végrehajtása azt bizo­nyítja, hogy jó politikai, szer­vező munkával, kedvezőtlen, szeszélyes időjárás esetén is időben meg lehet oldani a fel­adatokat. A tavaszi munkák végrehajtása mutatja azt a fej­lődést, amelyeken közös gazda­ságaink az elmúlt két évben átmentek. MOST A LEGFONTOSABB feladat a zöldségterületekre jó minőségű palánta biztosí­tása, a még hátralevő vetési munkák, elsősorban a cukor­répa- és kukoricavetés befeje­zése és felkészülés a növénj’- ápolási munkák végrehajtá­sára. Habéra László, a Hatvani Járási Pártbi­zottság mezőgazdasági osztályvezetője ez az értekezlet feltétlenül előbbre fogja vinni az egész mozgalmait Lendületet fog adni annak. Itt nemcsak a brigádvezetők és a brigádok küldöttei erősödtek, de úgy gondolom, hogy a 270 ember,' aki itt a párt, a szak- szervezetek, a kormány és kü­lönböző más, ebben az ügyben illetékes szerveik részéről jelen van, nem kevésbé erősödött erőiek az értekezletnek a ta­pasztalataitól és hatásától. Elő­ször is azért, mert egy kicsit jobban megismerkedtek e moz­galom tapasztalataival. Más­részt pedig azért, mert az em­bereknek — hogy így mondjam —, a szocialista meggyőződése is erősödött ennek az értekez­letnek a hatása alatt. Sokat mond számomra erről a felszólalásra jelentkezések nagy száma is. Azt jelenti ez, hogy az itt összegyűlt embe­reknek van mondanivalójuk, szívügyük valami, amit előre akarnak mozdítani, kérdezni, kövtelni akarnak valamit. Ez a tanácskozás az önök számveté­se és ezután következik egy nagyobb számvetés, amit majd a párt végez el a párt kong­resszusán. Most nekünk is új­ra át kell gondolnunk mun­kánkat, és meg kell néznünk, melyik része jó, melyik része szorul javításra. Ajándék, az óhaj és a re­mény is az, hogy a párt kongresszusa két feladatot fog megoldani: egyrészt még jobban megerősíti politi­kánk irányvonalát, más­részt megjavítja annak gyakorlati végrehajtását. De ha már a pártkongresszus szóba került és alkalmam nyí­lott önökhöz szólni, önöknél? is, és önökön keresztül a nagy­számú, hazafias érzésű magyar dolgozóknak, szeretném meg­köszönni szocialista kiállásu­kat, azt, hogy munkafelajánlá­sokat tettek a pártkongresszus tiszteletére. Ezért köszönetét mondunk önöknek, és a Köz­ponti Bizottság nevében kije­lenthetem, hogy a párt a szó nemes értelmében igyekszik majd ezt a bizalmat és meg­tiszteltetést becsülettel meg­szolgálni. (Nagy taps.) Szeretném, ha ennek az ér­tekezletnek minden részvevője azzal az érzéssel mehetne in­nen haza, hogy helyes úton jár, hogy ő egy hatalmas, nagy és legyőzhetetlen erőnek részese. Kádár János elvtárs beszé­dét á tanácskozás részvevői hosszantartó, lelkes tapssal fo­gadták. (MTI) 60000 rántani való csirke húsvétra Heves megye termelőszövet­kezetei évről évre nagyobb mennyiségű baromfit értékesí­tenek közfogyasztásra. Az el­elmúlt évben is csaknem két­szeresére teljesítették éves ter­vüket. Ebben az évben a kö­zösben és a háztáji gazdasa­gokban együttesen egymillió naposcsibe felnevelésére költöt­tek szerződést, amelyből eddig 260 000 csibét ki is helyeztek a közös gazdaságokba. A megye közös gazdaságai a húsvéti ünnepekre a korai rán- tanivaló csirkéből az idén 60 ezret adnak közfogyasztásra. A komlói Május 1. Tsz-ben pél­dául 20 000 csibét gondoznak, amelyből tízezer már megha­ladta a hathetet, és most kerül piacra. Ugyancsak nagy meny- nyiségben értékesít majd rán­tani való csirkét a füzesabonyi Petőfi, a tiszanánai Lenin Tsz és a boldogi Béke Termelőszö­vetkezet. A vámosgyörki Kos­suth Tsz az elmúLt napokban már négyezer rántani vaié csirkét értékesített.

Next

/
Oldalképek
Tartalom