Népújság, 1962. április (13. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

viläo ppmmR.m egyesüijeteki Jó bor, jó f zség 1 AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 77. szám ARA: 60 FILLÉR 1962., április 1., vasárnap Mindent as emberért... A napokban elkeseredett arccal állított be szerkesztő­ségünkbe Iíáger László he­vesi traktoros. Panaszolta, hogy három napja szaladgál különböző hivatalokba, hogy hetedik gyermekének nevét helyesbíttesse, mivel az anyakönyvnél egy betűt tévesen írtak, s emiatt nem kapja meg az 1800 forint segélyt. Egyetlen betű miatt kel­lett sok keserűséget nyelnie, talpalnia a hivatalokban, míg végre az Egri Városi Tanács igazgatási osztályá­nak vezetője az embert néz­te benne, nem az ügyfelet, s meghozta a szükséges ha­tározatot. Egy betű helyesbítése nem tartozik a nagy ügyek közé, mégis mennyi bosszúságot, felesleges kiadást okozott Háger Lászlónak. Éppen ezért tapasztaltuk örömmel a hatvani vasúti pártszerve­zeteket látogatva, mennyire törődnek ott az emberek ap­róbb ügyeinek intézésével, mennyire fontosnak tartják az úgynevezett apróbb párt­munkák végzését is. A veze­tőség egyik tagja épp akkor indult nagy szegfűcsokorral a kezében, hogy megláto­gassa a pártszervezet egyik beteg tagját. A másik szo­bában néhány könyvet ké­szítettek elő kedves megle­petésként azok számára, akik öt éve lelkiismeretesen végzik munkájukat a párt- szervezetben. Egy másik pá­lyafenntartási főnökségen a dolgozók kérését figyelembe véve, kint a pályaszakaszo­kon, munkásellátási ügyek­ben segítettek épp a párt- szervezet vezetői. S az emberekről való gon­doskodás jegyében segített a pártszervezet megrendez­ni Tarnazsadányban az öre­gek napját, vagy: segítettek egy bajba jutott családon. Igaz, ezeknek az ügyek­nek az intézése nem tarto­zik szorosan az úgynevezett pártmunkához, mégis sokat törődnek ezekkel a kommu­nisták, akiknek elveihez hozzátartozik az emberekről való fokozott gondoskodás. S az emberek méltányol­ják ezt a törődést, méltá­nyolják, hogy a kommunis­ták, a pártszervezetek a nagy feladatok megoldása mellett gondolnak az embe­rek kisebb-nagyobb ba­jaira, s igyekeznek azokra gyógyírt találni. Akik ilyen szívvel és gon­dossággal végzik ezeknek az apró ügyeknek az intézését, nagyon jól tudják, hogy a kis baj is fájhat, azon is se­gíteni kell, s hogy cgy-egy ember sokszor saját apró ügyének jó, vagy rossz in­tézésén méri le a pártszer­vezet tevékenységét, a kom­munisták munkáját. Az emberek méltányolják ezt a gondoskodást, s a mél­tánylás szorgalmasabb mun­kában, nagyobb igyekezet­ben, a párthoz való ragasz­kodás erősödésében mérhe­tő le, érezhetően kihat a falu vagy az üzem termelé­sére, politikai arculatának alakulására. Nagyra értéke­lik e gondolkodást, mert azoknak az elveknek a meg­valósulását látják az embe­rek, amelyek azt hirdetik, hogy a kommunisták nem uralkodni akarnak a népen, de szolgálni azt, annak az elvnek megvalósulását lát­ják, amelyet a kommuniz­mus építésének programja sokszor hangsúlyozott: „Mindent az emberért, mindent az ember javára.” (K. E.) A metszés a legfőbb gond Gy iingyösön Gyöngyös mind a négy ter­melőszövetkezetében serény munka folyik. A legfőbb gond a szőlő. Jó ütemben halad a metszés, a Mátragyöngye Tsz már mintegy 30 százalékra ké­szen van ezzel a munkával, de a Hazafias Népfront Tsz is 95 hold szőlőt metszett már meg eddig, ami az egész terület 36 százalékának felel meg. Tizenegy holdon vetették el a borsót, a Mátragyöngye Tsz- ben, a vetésben a tsz saját erő­gépe is részt vesz. Elkészítet­ték a paradicsomhoz és a pap­rikához szükséges melegágya­kat. Készen vannak a meleg­ágyakkal a Hazafias Népfront Tsz-ben is. ök csak paradicso­mot nevelnek a melegágyak­ban. Száznyolcvan holdon vé­geztek a szőlő műtrágyázásá­val is. Ezt a tervüket 100 szá­zalékra teljesítették már. A város szövetkezeteiben bi­zakodóak az emberek és lelke­sedéssel, lendülettel végzik a megkésett tavaszi műnk álcát. fi IRODALMI MELLÉKLETT , ★ VÁLASZ EGY INTERPELLÁCIÓRA ★ Harmat—Réti: A TOPLITZ-TÓ TITKA ★ ÁPRILIS 1. ★ Szalay István: SZÁZHÜSZ HOLD KÖRÜL FOROG A VILÁG NAGYVISNYÓN, AVAGY: FÖLDET OSZT az ózdi járási tanács: ★ Gyurkó Géza: ÉRTÜK, DE MIATTUK Emlékünnepségek Bulgáriában hazánk felszabadulásának 17. évfordulója alkalmából & SZÓFIA (MTI): A bolgár nép emlékünnepségek sorozatán emlékezik meg felszabadulá­sunk 17. évfordulójáról. A kolarovgrádi bolgár—magyar barátsági hét után Tolbuchin- ban, a bolgár Dobrudzsa fővá­rosában iá baráti hetet rendez­tek. Ünnepség volt hazánk fel- szabadulásának 17. évforduló­ja alkalmából Blagejevgrádban, Tirnovoban, a Szófia melletti Gara-Janaban és még több más bolgár városokban és faluban is. Március 29-én a Mihajlov- grádban, az 1923. szeptemberi antifasiszta felkelés egyik ve­zetőjéről, a Bolgár Kommunis­ta Párt mártírjáról, Hriszto Mihailemről elnevezett város­ban megrendezett ünnepségen részt vett Cséby lajos, a Ma­gyal’ Népköztársaság s-zófiai nagykövete és a nagykövetség több munkatársa. Este a város , színháztermé­ben ünnepi nagygyűlést ren­deztek, amelyen Celo Georgi- jev, a Magyarország felszaba­dításában részt vett első bal. gár hadsereg egyik alakulatá­nak volt politikai tisztje mon­dott ünnepi beszédet. A nagy­gyűlés részvevői nagy tapssal fogadták Cséby Lajos elvtárs üdvözlő beszédét. Az ünnepi nagygyűlés magyar és bolgár irodalmi és zenei műsorral ért véget. (MTI) A földművesszövetkezetek t eredményeiről és feladatairól tárgyalt a Hatvani Pártbizottság A földművesszövetkezetek járási központja igazgatóságá­nak jelentése alapján az MSZMP hatvani járási végre­hajtó bizottsága a napokban tárgyalta meg a földművesszö­vetkezetek 1961. évi munkáját. Részletesen foglalkozott a fel­vásárlás, a kereskedelem és a vendéglátás, valamint a gaz­dálkodás és vagyonvédelmi munkákkal. A végrehajtó bizottság tag­jai részletesen elemezték a földművesszövetkezetek tava­lyi eredményeit. Vitáikban és hozzászólásaikban rámutattak a még mindig fennálló hiá- nyoságokra és arra, hogy a földművesszüvetkezeteknek elő kell segíteni a mezőgazdasági termelés fokozását, biztosítani kell a háztáji termékek felvá­sárlását. A földművesszövetke­zeteknek, a lakosság jobb ellá­tásának érdekében, meg kell szerveznie az igényeknek meg­felelően a szolgáltatói tevé­kenységet. Az ülésen sok szó esett a községek lakosságának szóra­koztatásáról, kulturális igé­nyeiknek kielégítéséről. Ezért a földművesszövetkzeteknek fel kell venni a kapcsolatot a ter­— FEKETE GYULA író részvételével olvasóankétot tartott a Hevesi Járási Könyv­tár március 29-én a művelő­dési ház klubtermében. melőszövetkezetekkel és a köz­ségi KISZ-szervezetekkel. Bocsi László Igen, az abasári Rákóczi Termelőszövetkezetben jó bor termett az idén. hiszen jól dolgoztak a szövetkezet tagjai. A jól kezelt bor meghozta az eredményt, mert 13 fokon felül mutat az ellenőrzésen a fokoló. Szabó Gyuri bácsi harmincnégy éve foglalkozik börkezelés- sel és ití a teeszben is nagy szorgalommal, odaadással kezeli a reá bízott termést. A múlt évben több mint ezer munkaegysége volt: 55 ezer forintot keresett. A képen bormintát vesz, >AÓA/VvAAAAAA/WSA/WVVW\AAAVWV > Ütést tartott a TIT j Heves megyei és egri városi elnöksége Pénteken délután ült össze a\ TIT megyei és egri városi el- j nöksége az egri TIT-klubban, 5 ahol megbeszélték az ismeret- \ terjesztés következő feladatait. 5 Az összevont elnökség tagjai < ezután meghallgatták Tóth < Sándornak, az MSZMP Heves < megyei bizottsága osztályveze-< tőjének „Az SZKP XXII. kong-j resszusa és a szocializmus épí­tése hazánkban” című előadá-3 sát. Az előadást hozzászólások < követték. Az ülésen elhatározták, hogy < a TIT megyei elnöksége év-5 könyvet ad ki. ...Itt a Lakatosárugyár!... Göröngyi Mihály, az Egri Lakatosárugyár termelési osz­tályvezetője — aki egy idő óta a főmérnöki teendőket is el­látja — mondotta: — Présműhelyünkben a gé­pek kiszolgálásánál jelenleg kézzel kell tekemi az anyag­adagoló motollát, ennek meg­szüntetésére automatikus anyagtovábbítót szerkesztünk. A leendő, új konstrukció lé­nyege abban áll, hogyha a tar- talékan yag-mennyiség a gép alatt elfogy, a szerkezet auto­matikusan utána szabályoz. A kézi adagolás ily módon való megszüntetése lehetővé teszi majd, hogy a présműhelyi munkásnők többgépes rend­szerre térjenek át, hogy egy- egy munkásnő — akár a tex­tiliparban — több gépre ügyel jen. A gépeket két szerszám­mal látjuk el, s az egyik szer­szám mindig tartalékban áll arra az eshetőségre, hogyha a használatban levő szerszámot hibásodás éri, azt rövid idő alatt ki lehessen cserélni. A gépeket minden negyedévben programozzuk majd. — Mikorra készülnek el az automatikus anyagtovábbító szerkesztési munkálataival? — Egy automatikus anyag- továbbító szerkezet már koráb­ban elkészült, s azt ki is pró­bálták. A korábban elkészült szerkezetet most tovább fej­lesztjük és egy teljesen újat is készítünk. Az új automatikus anyagtovábbító tervei április 4-re teljesen elkészülnek. (kyd) Csontos János, az Eger—Gyöngyösvidéki Állami Pincegaz­daság kiküldötte Magyar Istvánnal, az abasári termelőszövet­kezet pincevezetőjével fokolja a bort. 6800 hektolitert adnak át, s ennek során több mint 250 hordóból kell bormintát venni. (Kiss Béla felvételei) fWWWVWVWAAAAAA/VVVVVVA/VVAA/Vei/VVWVVVVVVVVVVVVVV/VVVVV^yVVVVV^ Falusi ifjúsági sző vei kezet alakúul Nagyvisnyón Nagyvisnyón a napokban fa­lusi ifjúsági szövetkezet ala­kult. A fiatalok közel két és fél hold szántóföldet és gyü­mölcsöst is kapnak. A szövetkezet vezetője, Likai László tanár, az ellenőrző bi­zottság elnöke ' pedig Orbán István. A fiatalok ötfős vezető­séget választottak és sor ke­rült a három munkacsapatve- vető kiválasztására is. Remél­jük, azy új szövetkezet szép eredményeket hoz majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom