Népújság, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-06 / 30. szám

é NÉPÜJ AG 1962., február 6., kedd A MÉRLEGEN: 1961 4 legjobb női dobók : Csányi N., Szekendi és Braun Gy. A súlylökésben csúcsátlag szüle­tett! Nem sokkal, csak másfél cen­timéterrel javultak a versenyzők. A 925 cm-es átlag azonban nagyon gyenge, alig haladja meg a in. osztályú szintet. Csányi Mag­da vezeti a rangsort, alig maradt el Hege­dűs Györgyi 10,77 m-es megyei serdülő csúcsától. A diszkoszvetésben ugyanazokat a neve­ket találjuk, mint a súlylökésnél, nagyon hiányoznak a magas és erős testalkatú lányok, akiit kis gyakorlással is nagy eredményeket érhetnének el. A tavaly még gyöngyösi Havasi Vanda Budapesten már a 38 mé­teren is túljutott. . . Annyi jóalakú, izmos leányt le­het látni a városokban, falvakban, mégsem próbálkoznak a súlylökés­sel, és a diszkoszvetésben, pedig ezekben a számokban érhetnének el leghamarabb jó helyezést. Gerelyhajításban Braun Györgyi vette át Treib érné Bognár Bili io éven át megőrzött elsőségét. Saj­nos, többen visszavonultak, így az átlag romlott. Már tavaly is hiá­nyoltuk azokat az egri lányokat, akik 50 méter fölé dobják a kis- labdát. Senkit sem sikerült közü­lük beszervezni, pedig csak őbelő- ltik lehetne igazi gerelyhajító. A rangsorban alig találunk 10 ver­senyzőt. Súlylökés (megyei csúcs: 12,56 m. Hegedűs Gy. — 1955.): 10,51 Csányi M. (Eger), 987 Szekendi (Gy), 965 Braun Gy. (E), 938 Fekete (H), 934 Bakondi (Gy), 926 Bozóki Gy), 870 Porzsolt (E), 866 Széplaki (Adács), 857 Kovács M. (E), 855 Erdélyi (E). 10-es átlag: 925 cm, új megyei csúcs. Diszkoszvetés (megyei csúcs: 40,86 m, Hegedűs Gy. — 1955.): 31,80 Sze­kendi (Gy), 29,38 Király (Gy), 28,58 Csányi M. (E), 27,87 Braun Gy. (E), 27,82 Bakondi (Gy), 27,80 Fekete (H), 27,40 Bozóki (Gy), 25,93 Balogh (Gy), 25,20 Balga (Gy), 24,95 Rózsahegyi (Kál). 10-es átlag: 27,67 m. Gerelyhajítás (megyei csúcs: 38,97 m, Bognár Lili — 1956.): 35,80 Braun Gy. (E), 33,68 T. Bognár (Gy), 32,62 Bozóky (Gy), 29,56 Züahi (Gy), 26,80 Tóth (Gy), 21,87 Molnár (Gy), 21,20 Kádár (E), 20,80 Bódi (E), 19,91 Fo­dor (H), 19,28 Udvarhelyi (Gy). 10-es átlag: 26,15 m. A három dobószámban összesen 4 H. osztályú eredményt értek el a versenyzők. Kétségtelen, hogy a diszkosz és a gerelyhajítás sok tü­relmet és szorgalmat kíván, mégis többet vártunk a női dobóktól. Eredményeik, sajnos, nem ütik meg a vidéki bajnokság színvonalát, és még Nógrád ellen sem volt biztos számunk a súly, a diszkosz és a gerely. Csányi Magda pontosan egy métert javult egy év alatt. Kár, hogy gyakran sérült, vagy más sportágban versenyez, így nem áll­hat mindig a megyei válogatott rendelkezésére. Szekendi keveset dolgozott, így nem fejlődött sem súlyban, sem diszkoszban, nem érte el előző évi eredményeit. Braun Györgyi mind­három számban az élcsoportba ke­rült. pedig csak szeptembertől ver­senyzett. Gerelyhajításban átvette Bognár Lili vezető helyét, aki ez évben is kevés versenyen indult — ennek ellenére megnyerte az orszá­gos Bányász-bajnokságot — és a megyék közti versenyen is az első helyen végzett Salgótarjánban. Bozóky legeredményesebb száma a gerely volt, ebben elérte a II. osztályú szintet,^ főleg az év má­sodik felében keveset versenyzett. A hatvani Fekete csak iskolai baj­nokságokon indult. Bakondi jó kezdés után elmaradt az edzések­ről. Az adácsi széplaki kitűnő do­bó lehetne, de csak röplabdázni szeret. . . Tehetségesnek látszanak Balga, Losonczi, Kánya, Molnár, Balázs és Bódi. A gerelyhajító-eredmények ala­posan megsínylették Dienes Kata­lin és a korán visszavonult Hál- móczky Ilona hiányát. Női atlétikánk főbb feladatai a tömegesítés, és a tehetségek kor­szerű technikával való felkészítése. Egy év alatt is nagyot léphetnénk előre . . . KÖMLEY KÁROLY Kézilabda A Heves megyei kézilabda szö­vetség elnöksége kéri a megyei bajnokságban szerepelni kívá­nó csapatokat, hogy nevezései­ket 1962. február 10-ig küldjék be a szövetség cí­mére. Az alábbi csapatok részvé­telére szómíta- ^ nak: Egri Helyi­vé ipar, Gyöngyösi Előre, Honvéd Dobó SE, Eger­esem Bányász, Petőfibánya, Nagyúti Tsz SK, Hatvani VSE, Honvéd Korvin SE, Eger farmost Tsz SK, Káli PFSC, Gyöngyösi Azok a csapatok, amelyek a fel­sorolásban nem szerepelnek, és mégis kaptak nevezési lapot, azok kiállításától tekintsenek el. Az eset­leges panaszokkal mielőbb fordul­janak a szövetséghez. A női csapa­tok nevezését a fent megjelölt ha­táridőig a járási bajnokság elért eredményektől függetlenül is elfo­gadja a szövetség, kötött létszám tehát nincs. Ecsédről jelentik 1961. augusztus 16-án jelentős for­dulat állott be Ecséd község sport­életében: a község vezetői és az Ecséd határában húzódó nagy kül­fejtési bányaüzem vezetősége át­alakította a sportkört, amely ettől az időtől kezdve Ecsédi Bányász néven szerepelt tovább. A sportkörnek sakk, asztalitenisz, kézilabda és labdarúgó szakosztá­lya van, amelyek több-kevesebb sikerrel szerepelnek a különböző bajnokságokban, de az újonnan megalakult sportköri elnökség terv­be vette ökölvívó szakosztály létre­hozását is. A sakk szakosztályban 25 a tagok száma, s közülük négyen minősí­téssel is bírnak. Versenyeik nagy népszerűségnek örvendenek, a baj­noki mérkőzéseken sokan szurkol­nak a csapatnak. Egyik legna­gyobb érdemük, hogy az elmúlt év­ben bajnokságot nyert HVSE együt­tesét Hatvanban 3:1 arányban le­győzték. A győztes csapat tagjai, Dobroviczky Ferenc, Martonosi Jó­zsef, Kovács János és Korecz György, igazán minden dicséretet megérdemelnek. A járási bajnok­ság mellett részt vettek Gyöngyös város üzemi csapatbajnokságában, a Mátra Kupa versenysorozaton, a községi vb által rendezett egyéni bajnokságon, s elküldik nevezései­ket a különböző villámtomákra is. Az elmúlt évben Kovács János bi­zonyult a legeredményesebb ver­senyzőnek, az általa lejátszott 16 bajnoki mérkőzésen tizennégyszer győzött, s két játszmája döntetle­nül végződött. Az asztalitenisz szakosztály 1961- ben alakult meg, eddigi versenyein közepes eredményeket ért el. Az idén célul tűzték ki a versenyzők számának emelését és az edzések rendszeresebbé tételét. Bíznak ab­ban, hogy 1962-ben nagyobb sike­rekkel örvendeztetik majd meg az asztaliteniszezés ecsédi híveit. A női kézilabda-csapat a járási bajnokság középső helyén végzett. A lányok szíwel-lélekkel látogat­ták az edzéseket, s sikerült áthidal- niok a bajnokság során jelentkező nehézségeket. Az idén jobb anyagi körülmények között folytathatják szereplésüket a bajnokságban, s ez II hatvani összevont járási labdarúgó-bajnokság sorsolása Március 25: Gyöngyösoroszi— Ecséd, Boldog—Selypi Építők, Gy- halász—Adács, Gy. Vasas—Gy. Ép., Heréd—Szűcsi,- H. Spartacus— Selypi Kinizsi. Április 1: S. Kinizsi—Gy-oroszi, Szűcsi—H. Spartacus, Gy. Építők— Heréd, Adács—Gy. Vasas, S. Épí­tők—Gy-halász; Ecséd—Boldog. Április 8: Gy-oroszi—Boldog, Gy- halász—Ecséd; Gy. Vasas—S. Épí­tők, Heréd—Adács, H. Spartacus— Gy. Építők, S. Kinizsi—Szűcsi. Április 15: Szűcsi—Gy-oroszi, Gy. Építők—S. Kinizsi, Adács—H. Sp.; S. Építők—Heréd, Gy. Vasas— Ecséd, Boldog—Gy-halász. Április 22: Gy-oroszi—Gy-halász,- Boldog—Gy. Vasas, Ecséd—Heréd, H. Spartacus—S. Építők, S. Kinizsi —Adács, Szűcsi—Gy. Építők. Május 6: Gy-oroszi—Gy. Építők, Adács—Szűcsi, S. Építők—S. Kini­zsi, Ecséd—H. Spartacus, Heréd— Boldog, Gyöngyöshalász—Gy. Va­sas. Május 13: Gy. Vasas—Gy-oroszi, Heréd—Gy-halász, H. Spartacus— Boldog, S. Kinizsi—Ecséd, Szűcsi— S. Építők, Gy. Építők—Adács. népújság A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suba Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Tóth József Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. Telefon: 12—57. 12—73. Postafiók: 33. Gyöngyös. Főtér 3.; fszt. 19. Telefon: 697. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24—44. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat; Eger. Bródy Sándor utca 4. Mb. igazgató: Marosán József ^Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Május 20: Adács—Gy-oroszi, S. Építők—Gy. Építők, Ecséd—Szűcsi, Boldog—S. Kinizsi, Gy-halász—H. Spartacus, Gy. Vasas—Heréd. Május 27: Gy-oroszi—Heréd, H. Spartacus—Gy. Vasas, S. Kinizsi— Gy-halász, Szűcsi—Boldog, Gy. Ép. —Ecséd, Adács—S. Építők. Június 3: S. Építők—Gy-oroszi, Ecséd—Adács, Gy. Építők—Boldog, Gy-halász—Szűcsi, Gy. Vasas—S. Kinizsi, Heréd—H. Spartacus. Június 10: Gy-oroszi—H. Sparta­cus, S. Kinizsi—Heréd, Szűcsi—Gy. Vasas, Gy. Építők—Gy-halász, Adács—Boldog, S. Építők—Ecséd. biztosítéknak látszik arra, hogy sikerek is növekedni fognak. A labdarúgó szakosztály egy fel­nőtt és egy ifjúsági csapatot sze­repeltet az összevont járási baj­nokságban. Jelenleg 36 igazolt lab­darúgóval rendelkezik, de ez a szám a tavasz folyamán még to­vább emelkedik, mert Ecséden egyre több fiatal figyelme fordul a labdarúgó-sport felé. Sajnos, a csapat a bajnoki táblá­zat utolsó helyét foglalja el, ami­nek oka elsősorban az volt, hogy a bajnokság első felében nem volt edzője. Amióta Fülöp János társa­dalmi munkában vállalta a csapat a edzéseinek ellátását, — örvendete­sen javult a játék, javultak az eredmények is, az utolsó helyről azonban ez ideig nem sikerült el­kerülni. Az idén már január 9-én elkezdődtek az edzések, a lelkes gárda bízik abban, hogy a bajnok­ság végén a 7-8. helyen sikerül majd végezniük. örvendetes Ecséden az utánpót­lás helyzete. Az ifjúsági csapat ugyanis a második helyet szerezte meg, az ifik közül többen már az első csapat kapuját döngetik, — az ecsédi szurkolók nagy megelégedé­sére. K. J. A MONDATOKBÓL IS VAN ELŐREGYÁRTOTT — Haladni kell tom a cikkeimet! a korral, öregem. Én már régen ray. (Mészáros András rajza) Eger város anyakönyvéből Születtek: Aradi Erzsébet Ilona, Bíró Judit, Szabó László Zoltán, Veres Béla, Zámbó Károly, Halmai József, Recskó Borbála, Nagy Gé­za, Kovács Zsuzsanna, Kovács Nándor, Nagy Attila Sándor, Ud­vari Dónát Mihály, Majoros Mik­lós, Takács Tünde Katalin, Kocsis Zoltán Pál, Majoros László, Szabó Edit, Ivády György István, Simon Mária, Balogh Hajnalka és Csaba Baranyi Éva, Barabás Mária, Csorba Magdolna Éva, Kiss József, Misi Mária, Sas Judit, Antal Má­ria, Csonka Gabriella Magdolna, Holló Géza, Oláh Kálmán, Pecsu­Barátságos labdarúgó-mérkőzés Egri Dózsa— Salgótarjáni Kohász 5:1 (3:1) Eger, 1000 néző. Vez.: Zagyvái. Eger: papp — Szász, Hanus, Ré­ász — Várallyay, Kelemen — Han- dó, Bostal, Híd­végi, Üsztöke, Csizmadia. A csúszós, he­lyenként jeges talajon a Dózsa lépett fel táma­dólag, a 8. perc­ben, gyors táma­dás végén, Híd­végi beívelt lab­dáját Handó haj­szállal lőtte mellé, majd a 11. perc­ben megszületett az első gól: Üsztöke közelről a sarokba lőtt. 1:0. (A gól előtt Hídvégi kézzel ért a labdához, a játékvezető azonban nem vette észre.) Most néhány percre feljött a Ko­hász, de igazán veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. Az első tapsot egy Bostai-Handó támadás kapta, amelynek végén az össze­kötő fejese a jobb felső sarok mel­lé szállt. A 20. percben tovább növelte élő- • nyét az egri csapat: egy hazaadott labdára a gyors Hidvégi csapott rá, s mielőtz még a kifutó kapus köz­be avatkozhatott volna, a hálóba pöccintette. 2:0. Nem sokkal később Handó ívéit szabadrúgása nyomán Usztöke ke­rült gólhelyzetbe, de a lövés pilla­natában leperdült lábáról a labda. Az ellenfél csak elvétve tudott átjutni a félvonalon, az egri csapat nyomasztó fölényben játszott, a tá­madók azonban csak ritkán értet­ték meg egymást. A 32. percben Csizmadiát a 16-oson belül fellök­ték, Várallyay lőtte a büntetőt, de a kapus gyors vetődéssel szögletre nyomta a labdát. Ezt követően Üsztöke, sportszerűtlenség miatt, a kiállítás sorsára jutott, helyére Nagy I. jött be. Két perccel ké­sőbb, salgótarjáni támadás végén, a kapufáról levágódó labda a tel­jesen üresen hagyott a jobbszélsö elé került, s a csatár rosszul elta­lált, gyenge lövését Révász már csak beljebb tudta segíteni. 2:1. A félidő befejezése előtt Hidvégi robogott el a szélen, beadását Nagy L elhibázta, de a szemfüles Bostai ott termett, és a kapu jobb also sarkába vágta a labdát. 3:1. Szünet után Pappot Szűcs vál­totta fel, Mészáros lett a középhát­véd, s Hanus került Hidvégi he­lyére. Mintegy 20 percen keresztül te­mek játéknak lehetett tanúja a közönség. Egy ízben Nagy I. me­redek labdájával Handó törte at a védelmet, s futtából leadott ha­talmas lövését a kapus csak szög­letre tudta ütni. Az 50. percben Csizmadia lövésé Nagy I.-ben akadt el, ám a csatár felismerte a helyzetet és ballal a jobb sarokba lőtt. 4:1. A New York-i tornáról Úiíkfffrider}... — Párizsban az 1962. évi Monal- emlékversenyt a francia Dreyfuss nyerte a magyar Bárány és a francia Lefranc előtt. — Az oslói Bislet-stadionban be­fejeződtek a gyorskorcsolyázó Európa-bajnokság küzdelmei. Európa-bajnok: Robert Merkulov (Szovjetunió) 188,435 pont, európa- bajnoki csúcs, 2. Kouprianoff (Franciaország), 3. Sztyenyin (Szovjetunió), 4. Van der Grift (Hollandia), 5. Johannesen (Norvé­gia), 6. Traub (NSZK). — Bostonban nemzetközi atléti­kai versenyt rendeztek, amelyen a magyar Iharos Sándor is rajthoz állt. Két mérföldön csak a negye­dik helyet tudta megszerezni. Szentgáll egy mérföldön, fél táv­nál feladta a versenyt. A rúdugrás­ban újabb világcsúcs született, Uelses 489,5 métert ugrott! — A Bp. Építők jégkorong-csa­pata Szófiában 7:5-re győzött a bol­gár Cserveno Zname együttesét. Az FTC együttese Linzben lépett pályára és 13:1 arányú győzelmet aratott az Union Linz ellen. — Barátságos labdarúgó-mérkő­zések: Vasas—Bp. Spartacus 4:2, FTC—Törekvés 6:0, MTK—Bp. Előre 7:1, Bp. Honvéd—Veszprém 6:1, Tatabánya—Láng 5:4, Özd—Bé­késcsaba 2:1, Győri Vasas—MÁV DAC ká SZEAC—Csoogtád me­gyei válogatott 4:2, Pécsi Dózsa— PBTC 5:0, Csepel—Budafok 5:0, S- tarján—Rákoscsaba 8:3, Komló— PVSK 3:0, Dorog—Szombathely 1:1. — A Magyar Népköztársaság 1962. évi I. osztályú műkorcsolyá­zó bajnokságában Zöllner Helga, Üjlaki Károly, a Csordás—Kondi páros, és jégtáncban a Korda—Vá­sárhelyi páros diadalmaskodott. — Az országos síbajnokság so­rán vasárnap lebonyolították az ifjúsági ugróbajnokságot. Gellér László 33,5, 33,5 méteres ugrásokkal győzött. Budapest 4x10 km-es férfi felnőtt váltófutó bajnokságát a Vasas SC nyerte, míg a Budapest 3x3 km-es fiú serdülő váltófutó­bajnokságában az Előre bizonyult a legjobbnak. A TOTÓ eredménye 5. héír. 1. Milan—Inter. 0:2 2 2. Torino—Juventus 1:3 2 3. Bologna—Spal 2:0 1 4. Fiorentina—Catania 0:0 x 5. Padova—Mantova 1:1 x 6. Palermo—Sampdoria 3:1 1 7. Roma—Lanerossi 1:1 x 8. Udinese—Venezia 0:0 x 9. Strasbourg—Lennes 3:1 1 10. Rennes—Reims 2:2 x 11. St. Francais—MompeMier 3d) l IMmwUC Batin ZA 1 A New York-i torna főrendezője, azaz menedzsere, Bill Cox, állító­lag lekötötte már azokat a csapa­tokat, amelyek az 1962-es tornán vesznek részt. Cox közölte a sajtó­val, hogy az induló csapatok szá­mát i6-ról 12-re szállították le. Az első csoport május 13-án kezd, a második júniusban és a döntőt jú­liusra tűzték ki a rendezők. Az első csoportban a jelentés szerint a következő nemzetek kép­viseltetik magukat: az NSZK, Ang­lia, Olaszország, Brazília, Jugoszlá­via és Skócia, a második csoport A hatvani járási sakk-csapatbaj­nokság harmadik fordulójának le­játszása után a következő sorrend alakult ki: H. Kinizsi I. 12 pont, Herédi Tsz SK 9,5, H. Spartacus 9,5, Lőrinci Elektromos I. 8, HVSE 6,5, Rózsa- szén tmárton 6, Ecsédi Bányász 6, H. Kinizsi II. 4,5, Selypi Építők 2,5, Lőrinci Elektromos II. 2,5, Hatvani Kollégium 2, Hatvani Gimnázium I, 5, Kerekharaszti Tsz SK 1,5 pont­tal. Olvassa! Terjessz«! a képújságot vácz József, Várhelyi Györgyike és Hajnalka, Brantner Mária, Fe­renc Beáta, Ignácz Ágnes, Mata László, Nagy József, Váradi Ibo­lya, Jakab Erika, Molnár Mária, Gál Erika Tünde, Katonás Mária Anna, Pelyhe György, Rácz Ottó, Csikós Jenő, Magyar Ágnes, Huszti Ibolya Mária, Kázmér József, Ko­vács Ildikó, Baczur János Iván, Barkó Margit Ilona, Csirke György, Haár Róbert László, Ko­vács Julianna, Baranyai Erika Ri­ta, Erdélyi Zsuzsanna, Veres Ibo­lya, Hablik Antal, Bóta Éva Mar­git, Mészáros Éva, Szikszai Ildikó, Verebélyi Éva, Somodi Kálmán, Báder József, Pintér László, Ra­dies Margit, Sárosi Margit, Török Éva Tünde, Zay János György, Antal Éva, Csathó Ibolya, Sike Ti­bor, Balogh Tamás Aladár, Czipó Anna, Kovács Mária Erzsébet, Ko­vács Zoltán, Prokaj Tamás Ferenc, Petrányi János. Házasságot kötöttek: Lakatos Jó­zsef—Burai Mária, Kovács József— Harmath Terézia, Lipóczi Miklós— Nagy Mária Erzsébet, Szoboszlai Sándor Gyula—Romvári Gizella* Veres Dénes József—Pálinkás Pi­roska,- Tátrai László Vince—Mol­nár Margit, Ferencfalvi Attila Fe­renc—Miskolci Gizella. Meghaltak: Erdélyi György né (Losonci Katalin), Bádonyi János­áé (Herman Terézia), Zólyomi György, Jancsovics József, Daragó Lajos, Marsi József, Bodó Marcell; Bukuli Andrásné (Pál Rozália), Dr. Bihari Ferenc, Szered! Lajosné (Csutorás Rozália), dr. Schönvitzky Bertalan, Kocsis Ferenc, Nagy Jó­zsef, Pusoma János, Tóthpál Bef- talanné (Mezei Mária Veronika); Daróczi József, László Mihályné (Biath Irén), Árvái Istvánná (For­ró Jusztina), Várkonyi András; Csuhaj János, Fabók Pál, Eke Jó­zsef, Adorján Józsefné (Ludányi Rozália), Zsákai József János; Cselkó Sándomé (Hütter Agnes), Kovács Pál, Kiss Ervinné (Molnár Etelka), Nagy Jenő; Geri Lajos; Mezei Lajos, Balázs Ernő, Varnyú László, Nagy Ildikó, Kösztler An* talné (Recskó Erzsébet), Bernát Zsigmond. iiiuaiiiiiitiiiiiuiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiitaiuiiiniiiiiiiiiiuiHiitfniMiiiiitttiiiiinfiitiiiiiiuttiiniiiiiiiuiiiiutiiKi» Az 58. percben újabb villámgyors támadás futott végig a jobb olda­lon, és a teljesen sakk-matt vede­lem mellett Hanus továbbított a hálóba. 5:1. A játék további részében, már nem sok érdekes esemény történt, a nyomasztó fölényben levő egriek könnyítettek az iramon, és jófor­mán csak játszadoztak a mindin­kább kifulladó ellenfelükkel. Az Egri Dózsa szerdán délután 14,30 órai kezdettel a Hajdúnánási Spartacus együttesével játszik ed­zőmérkőzést, vasárnap délután 14 órakor pedig az NB n-es Miskolci VSC együttesét látja vendégül. részvevői: Portugália, Franciaor­szág, Uruguay és Spanyolország. Nagy meglepetést keltett, hogy a meghívottak között nem szerepel­nek a csehszlovákok, holott képvi­selőjük, a bajnok Dukla nyerte meg tavaly a tornát és nem lesz­nek ott az osztrákok sem, mert a Rapid; amely az első két tornán részt vett, nagyon gyenge teljesít­ményt nyújtott. Az egyes országok képviseletében pályára lépő csapa­tok neveit csak később hozzák nyil­vánosságra. ^Őu'd£JJJUL a Népújságban és a Népszabadságban •iifiiifMHiiiiiiiit»!iiHtú«Hiiiiiiinaiiiiiiniii«(iiuiiiiiiiiiiiiiRn(ftiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu«(i ‘‘rmwmíiÉ. 1 3 SZOBA, konyhás családi ház beköltözhetően eladó. Hatvan, Csaba u. 37. HENTES szakmában 20 éves gya­korlattal elhelyezkedne, üdülőben, állami gazdaságban, éttermekben, konyhamészárosi munkára, vagy hentesbolt vezetését is vállalnám. Cím: a gyöngyösi hirdetőben. 125 KÖBCENTIS fekete Danuvia 7000-ért eladó. Felnémet, V-ös la­kótelep, Gaál Rafael. JÖ ÁLLAPOTBAN Danuvia eladó. Eger, 28. levő, 125-ös Árpád utca BORSODI MÉSZÖV kirakatren­dezőket keres. Nagy • gyakorlattal. Jelentkezni: Miskolc, Baross G. u. 13-15. Útiköltséget alkalmaztatás esetén fizetünk. VÍZVEZETÉK, központi fűtés és kazán javítást vállalok, Sárdi Já­nos, Eger, Petőfi utca 1. Telefon: 56-08. Dg3&>&%xg>z>so&>&5z. í­mi ismviii 99—130 Ft helyett Női fűzős cipő, posztó szárral, bűrtaíppal, 113—190 Ft helyeit Gyermek Wellington gumicsizma, 24-től 35. számig Műbőr és shottis bevásárló táska és aktatáskák Női és bakfis PVC divattáskáik Panofix kucsma Férfi, női és gyermek jégzoknik Fémszálas jacquard selyem 40—242 Ft helyett 38—240 Ft helyett 70—230 Ft helyett 7— 60 Ft heiyett 150 Ft helyett 100—43. . 71— 91 Ft-ig 28—169 Ft-ig 26—168 Ft-ig 49—161 Ft-i- 4— 42 Ft-ig 107 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom