Népújság, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ’ # Készül a perzsaszőnyeor AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 26. szám ARA: 50 FILLÉR 1962. február I., csütörtök Bésonyítvány­osztásra A Ludas Matyi legújabb számában láttam egy képet, amelyiken hátratett kézzel, bűnbánóan áll a gyerek, a papa és mama, fejükön, vi­zes borogatással és így só­hajtanak fel: „már megint van két négyese ennek a ^ külyöknek”! Élcelődésre alkalmas té­ma mindig a bizonyítvány­osztás, hiszen a nagy humo­rista, Karinthy is „megma­gyarázta” már a sajátját, ám a dolog nem ilyen egy­szerű, s korántsem a felnőt­tek vagy a gyermek egye­düli ügye. Ezen a napon a szülők kicsit izgatottabbak, a gyerekek nagy része pe­dig valósággal fél, hiszen sok otthonban elhangzott a fenyegetés, hogy mi lesz a rossz bizonyítvány esetén. A gyermek óriási kisebbség­ben van szüleivel szemben, akik valóban megverhetik, ha nem tetszik nekik a gyermek értesítője. Viszont az a szülő, aki er­re kerít sort, előbb egy ki­csit nézzen körül a saját portáján. Számoljon ötve- nig, az alatt gondolkozzék azon, hogyan hagyta magá­ra a gyereket nehéz felada­taival, hogyan küldte el kérdéseivel, mert nem volt hangulata válaszolni, ho­gyan hagyta otthon akkor, amikor a gyereknek nagy szüksége lett volna apja, anyja segítségére. Mert na­gyon könnyű a kis embert okolni, nagyon egyszerűnek látszik ilyen példákkal rio­gatni, „bezzeg, amikor én gyerek voltam..hisz a kis elsős, vagy éppen a nyolcadikos nem mérhető a mi gyermekkorunk mércé­jével. Ha a mi szüléink minden idejét lekötötte a kenyérgond, az egyik nap­ról a másikra való megél­hetés gondja, — ha velünk nem értek rá annyit foglal­kozni, az most a mi szá­munkra nem mentség. Nem mentség azért, mert a mai gyermek megteszi a ma­gáét. Napköziben tanul reg­geltől délig, déltől estig az iskolában, vagy fordítva. Helytáll az úttörőknél, néha játszani is van ideje, de lé­lektanából fakad, hogyha gyeplő nélkül, szabadjára engedi a szülő, akkor maga is hamar válik felületessé­Igaz, hogy a mai gyermek sokkal önállóbb, mint mi voltunk hasonló korunk­ban, de ezt a<z önállóságot a szülők nem fejleszthetik olyanná, hogy a gyermek végül is úgy érzi, nem tar­tozik felelősséggel senkinek tetteiért. így érez aztán, ha a rossz bizonyítvány még konokságot is fejleszt ben­ne, s a szülő már ekkor hiá­ba fogja a fejét, hiába szid­ja. hiába korholja azt a hűt vagy lányt, akit ő ma­ga hagyott kicsúszni a ke­zéből. Még egy válfaja Van a nagy szülői tábornak. Azok, akik kizárólag ötös bizo­nyítványért nyaggaíják a gyermekeket, s nem akar­nak megbékélni a gondolat­tal, hogy nem egyforma az emberi agy felfogó képessé­ge. Az ilyen gyermekből, is­kolától és otthonától reme­gő, a tanulást egyszer s min­denkorra megutáló tanuló válik. A gyermeknek az a kötelessége, hogy képessé­gei szerint mindent megte­gyen, a lehető legjobb ered­mény eléréséért, de igazság­talanság azt kívánni tőle, hogy mindenáron biztosítsa a színjeles bizonyítványt. S még egyet: a szülő is tegyen meg mindent azért a jó bi­zonyítványért! (A) Fejírágyázzák a kalászosokat Az enyhe időszak beálltával a füzesabonyi járás termelő- szövetkezetei szinte kivétel nélkül hozzáláttak az elvetett őszi kalászos növények fejtrá­gyázásához. Az eddigi jelenté­sek szerint már több mint 2500 hold vetésre szórták ki a nit­rogéntartalmú erősítő műtrá­gyát. Különösen a nagy ter­méshozamot adó szovjet és olasz búzafajták részesültek kellő gondozásban, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek sokszorosan visszafizetik a gondos fejtrágyázást. A munkákban különösen élen járnak Poroszló, Sarud, Mezőtárkány és Mezőszemere termelőszövetkezetei, de a be­senyőtelki Lenin Tsz-ben sincs lemaradás. A szakemberek véleménye szerint különösen most, a fa­gyos reggeli órákban — amíg a talaj fagya fel nem enged — minden percet ki kell használ­ni műtrágyaszórásra, mert a korai kiszórás igen sokat ér, és igen sokat jelent a termés­hozamok növelése szempontjá­ból. Sarudon a Kossuth Tsz traktorosai igen ügyesen, a fa­gyos reggeleket .kihasználva végzik ezt a fontos munkát. SZALAGAVATÓ UTÁN — palyaválasztás előtt HATVANBAN ★ gondolatok A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKRÓL ★ BÁNYASZHÍRADÓ ★ BŰCSÜZIK TÓTH ISTVÁN, A GYÖNGYÖSIEK LEGKED­VESEBB ÖKÖLVÍVÓJA ★ Guzi M.—Becze K.: AZ 57 081-ES LÉGIONISTA ★ BÜVÁR-BRÁMA ★ KÜLPOLITIKA ★ HÍREK — SPORT Javuló kapcsolat — közös tanácskozás A Gyöngyösi Háziipari Szövetkezet egyik részlegénél készülnek a hires, külföldön is ismeretes százezer csomós perzsaszőnyegek. Dániában, Törökországban, Ausztriában, a Szovjetunióban ismertek a gyöngyösi szőnyegkészítők munkái. Itt dolgozik, bár még csak egy éve, a tizenhét éves Majer Kati is, aki ügyes kézzel készíti a szebbnél szebb mintás szőnyegeket. (Foto: Kiss Béla) S k^a/vVW\AAAAAAAA/vW\AA/Vv\AA/WSAAAAAAAAAAAAA/^V\AAAAAAA>WNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAí Az Egri Járási Tanács és a Hazafias Népfront egri járási bizottsága között egyre javul a kapcsolat, s a járás legfonto­sabb problémáit közös erővel igyekeznek megoldani. Ennek egyik megnyilvánulása volt a tegnapelőtti közös tanácskozás, amelyet a járási tanács kultúr­termében tartottak. A két szerv előtt Kovács Fe­renc, a járási tanács elnökhe­lyettese, aki egyben a járási népfrontbizottság tagja — tar­tott beszámolót az állattenyész­tés helyzetéről és a tavaszi me­zőgazdasági munkákra való felkészülésről. A közös ülésen egyéb ügyek és indítványok is szerepeltek, amelyeket együttesen old majd meg a járási tanács és a Haza­fias Népfront járási bizottsá­gá­éi kapásterületeket családok művelik ebben tus évben Vámosgyörkön is Vámosgyörkön, a helybeli Kossuth Termelőszövetkezet vezetősége most készíti a zár­számadást Körülbelül egy hét múlva kerül sor a zárszám­adási közgyűlés megtartására. Előreláthatóan 32—33 forintot ér majd egy munkaegység a tsz-ben. Igaz, hogy jelenleg a legna­gyobb feladatot a zárszámadás előkészítése jelenti a közös gazdaságnak, mégis gondot fordítanak már most az idei tervek megvalósítására is. Ügy határozott a vezetőség, hogy ebben az évben a kapásnövé­nyeket szétosztják családi mű­velésre. Például egy hold ku­koricához 400 négyszögöl para­dicsomot és 400 négyszögöl cu­korrépát is vállalnak a tagok. Ez ideig a területek vállalá­sa jó ütemben halad. A kuko­rica 65, a cukorrépa 65, a pa­radicsom 65, a szőlő 50, a szá­razborsó 65, a burgonya 100, a zöldborsó 90 és a bab 100 szá­zalékára kötötték már meg a tagok a szerződést a tsz veze­tőségével. A kapásterületek jelentős ré­szét olyan dolgozók, illetve családtagok vállalták, akiknek családtagjaik üzemekben, illet­ve a vasútnál dolgoznak. Lévai János 25 holdas anyatelep Az egri borvidék szőlőré- konstrukciójához igen nagy mennyiségű oltványra lesz szükség a következő években, hiszen csak 1962-ben 130 hold szőlő telepítését, illetve felújí­tását tervezik. Az első eszten­dőben az oltványokat még máshonnan szerzik be, azonban a következő évtől kezdve mind nagyobb mértékben a terme­lőszövetkezetek maguk akar­ják előállítani az oltványokat Ennek egyik alapja, hogy olt­ványkészítő tanfolyamokat tar­tanak, ahol a termelőszövetke­zetek tagjai megismerik az oltványkészítés módját szak­embereivé válnak ennek a munkának. Ugyanakkor tervbe vették azt is, hogy az alapanya­got helyben biztosítják: 1963— 64-ben egy 25 holdas anyatele­pet létesítenek. — A HAZAFIAS Népfront községi bizottsága Demjénen február 7-én, bolgár—magyar barátsági estet rendez, bolgár vendégek részvételévé!. t Uj üzlettel gazdagodott Hatvan Szombaton adták át rendel­tetésének Hatvanban a Heves megyei Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat 61. számú tej­ivóját. Az új létesítményt nagy örömmel fogadták a vá­ros és a vidék dolgozói, mert most már igazán nem lehet probléma a reggeli és uzsonna azoknak sem, akik a járás különböző községeiből utaznak naponta Hatvanba. Az ízlése­sen berendezett üzlet minden igényt kielégít. Reggel 6 órá­tól délelőtt 11 óráig, délután pedig 4 órától 6 óráig tart nyitva. A vásárlóközönség péksüteményen, édességen kí­vül mindenféle tejterméket megtalál az új üzletben. Már az első napok forgalma is ar­ról tanúskodik, hogy az új tejivó jó helyen, a város szí­vében, minden dolgozó szá­mára könnyen megközelíthető útvonalon létesült, mintegy 150 000 forintos költséggel. Gyürky Imréné, az üzlet ve­zetője kalauzolt a helyiségek­ben. A korszerűen berende­zett konyha, a hatalmas hűtő- szekrény, az iroda, úgy látszik, alkalmasak lesznek hivatásuk betöltésére. Azért egy-két megjegyzést mégis tehetnénk: nem helyes, hogy a konyha és a raktár egy helyiségben van. Egyrészt az állandó meleg, gőz ártalmas a tárolt árukra, más­részt a raktár nem zárható. A Hatvani Vegyesipari Ktsz nem törekedett kifogástalan minőségre, mert a vakolat itt- ott pereg, a mosogató csem­péi rapszodikusan helyezked­nek el,, egyik kijjebb áll, mint a másik. De mondjuk, ezek csak szépséghibák, az azonban már súlyos hiba, hogy a vil­lanyberendezések kapcsolótáb­láit a tűzhelyek fölé helyez­ték, úgy, hogy a gőz máris megforrósítja a gumikábele­ket s nyilván nem hasmái a villamos berendezéseknek sem, nem beszélve az esetle­ges balesetveszélyről. Ezek ta­lán kulisszatitkok, amelyekről a szép, tágas tejivóban aligha szerezhetnek tudomást a dol­gozók, de gondolnunk kell azokra is, akik a vendégekért dolgoznak. Ügy hisszük, eze­ket a hiányosságokat, helyte­lenségeket ki lehet javítani, s ez mielőbb megtörténik! Hárem és fél millió palántát ültetnek el a Hevesi Állami Gazdaságban A Hevesi Állami Gazdaság kertészetében nemrég . kezdő­dött meg.a munka. A meleg- ágyi telepeken elvégezték már a helyrendezési, tisztogatási munkákat és most, a terv sze­rint három és fél millió para­dicsom-, paprika- és egyéb zöldségféle' palánta elültetésén fáradoznak á kertészet dolgo­zói, Ä palántaültetés' és nevelés munkáját- megkönnyíti a gaz­daság által taValy épített, kor­szerűen felszerelt hajtatóház is. Kennedy száz millió dollárt kért a kongresszustól WASHINGTON (MTI): Is­meretes, hogy ü Thant ügyve­zető főtitkár kezdeményezésé­re nemrég bejelentették, az ENSZ összesen kétszáz millió dollár értékben kötvényeket bocsát ki a kongói akció és a Palesztinái menekültek segé­lyezésének finanszírozására, valamint a világszervezet pénzügyi nehézségeinek le­küzdésére. A brit kormány hétfőn úgy határozott, hogy 12 millió dollár összegben vá­sárol ENSZ-kötvényeket. Kennedy elnök kedden rend­kívüli üzenetet intézett a kongresszushoz és abban tör­vényhozási felhatalmazást kért 100 millió dollár összegű ENSZ-kötvény vásárlására. A szenátus külügyi bizottsá­Safát erő: 50 millió forint Az elmúlt gazdasági évben jelentős összeggel növekedett a megye valamennyi termelő­szövetkezetében a fel nem osztható közös vagyon. E va­gyon gyarapításához a terme­lőszövetkezetek saját erőből történő beruházásokkal is hoz­zájárultak. 1961-ben a megye termelőszövetkezetei több mint 50 millió forintot ruháztak be saját erőből, gazdaságuk fej­lesztésére. Ebből az összegből elsősorban a gépvásárlásokra fordítottak jelentősebb .meny- nyiséget, kisebb részével a szükséges épületek előkészíté­séhez járultak hozzá. ga a jövő hét elején kezdi meg a vitát Kennedy rendkí­vüli üzenetéről. A Reuter tudósítója szerint kormánykörökben heves .vitá­ra számítanak, mert a „tör­vényhozók közül többen" két­ségbevonják az ENSZ értékét a béke megőrzése szempontjá­ból és úgy vélik, hogy az Egyesült Államok már most is túlságosan nagy anyagi kötele­zettséget vállalt magára a vi­lágszervezettel szemben”. (MTI) Nem is új keletű, de an­nál figyelemre méltóbb pa­nasszal fordultak szerkeszt tőségünkhöz az egri Szabó Sebestyén utca lakói. A vá­rosrendezéssel kapcsolatban mély árkot ástak a csőveze­ték számára és azt a mai napig sem fedték be. Rá­adásul azon a környéken közvilágítás sincs, így a la­kók éjszakánként gyertyá­val és lámpásokkal imbo- lyognak az alig két tenyér­nyi szélességű úton, mert a többi árok. Az iskolákból hazatérő gyermekek is csak a felnőttek segítségével tud­nak hazajutni. A mostani sáros, jeges út még jobban nehezíti a közlekedést. A környékbeli lakók nem is annyira választ várnak régi panaszukra, mint inkább az árkok befedését. K. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom