Népújság, 1961. november (12. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-16 / 270. szám

IMI. november 16„ eeüMrtőlt W«PÜIÍAO S Nagyobb gondot a gépekre! _ Subjektiv nehézségek...’’. * „szubjektív nehézsé­gek ., .*’ — hallhatjuk üzeme­inknél, amikor a termelésről, vagy akár a gépek állapotáról esik szó. Ha azonban az oko­kat vizsgáljuk, amelyek ezeket a többször hangoztatott „ne­hézségeket” okozzák, akkor megállapíthatjuk, hogy mögöt­tük elenyészően kevés nehéz­ség, de annál több mulasztás és bizonyos fokú hanyagáén rejlik. Pedig a ránk bízott gé­pel; minden esetben megbe­csülést érdemelnek. Egyrészt, mert milliós értékeket képvi­selnek, másrészt, mert az em­berek, a bányászok munkáját könnyítik meg, harmadik és nem utolsósorban a termelést, a gazdaságosságot segítik elő. A XII-es akna dolgozói meg­szerették a fejtöpajzsot, amely — elmondhatjuk, hogy az utób­bi időben végzett újítások folytán — már tökéletesen megfelel az előbb említett követelményeknek. A pajzs ál­tal elért termelési sikerekkel is elégedettek lehetünk, hiszen a 60-67 méteres előrehaladás (!) már óriási eredmény a lig- nitbányászatban. De a sike­rek mellett nem hallgathatjuk el azokat a hibákat sem. ame­lyek fékezőleg hatnak a gépi berendezés munkájára. Néz­zük csak... —... orsócserék ... fellövik a kaparót... — mondja Horváth József, a pajzskarbantartó cso­portvezetője. Ezek lennének a leggyako­ribb hibák, amelyek előfordul­nak a XII-es akna 54-es. 35-ös pajzsfrontján. Es az okok...? A választ Atéréi Kái'ölytól, a pajzsfrontök műszaki megbí­zottjától kapjuk. — Nem tartják be a techno­lógiai előírásokat...! Igen! A technológiát előírá­sok, amelyek műszakilag meg­szabják egy munkahely gaz­daságos helyzetét, de ha nem tartják be, zavarok keletkez­hetnek a termelésben. Pedig az üzemvezetőség nap mint nap erőfeszítéseket tesz betar­tásuk érdekében. Miben is nyilvánulnak meg ezek a hibák? Nézzük például az orsócse­rékét ... Gyakori eset. Pedig elkerülhető lenne, ha a fron­ton dolgozók betartanák az előírt 2.3 méteres magasságót. Így a tárnok alá megfelelő vas­tagságú olajpárna kerülné, amely rugalmasan ellensú­lyozná az esetleges jelentkező nyomást. Ezért felelősséggel tartoznak a frontokon dolgo­zók. hiszen saját munkahe­lyükről, és kereseti lehetősé­gükről van szó. de felelősség terheli a frőntmestereket. is. akik közvetlen kapcsolatban vannak a termeléssel, akiknek feladata lenne betartani az előírásokat. „Fellövik a kaparót!”... — Gyenge a rögzítés, nem bírja el a robbantás erejét — mondják a fronton dolgozók. (Pedig elbírja, csak itt is az előírások betartása körül van a hiba!) A fronthomlokra merőle- ** gesen képezik ki a fúró­lyukakat, holott a tech­nológiai előírások a fúrólyu­kak tengelyét a fronthomlok­r*. mintegy 45 fókós szögben határózzák még — mondja Mérai Károly, — így a lövés ereje nem a kaparó irányába, hanem felfelé hat... Az :dő- zítétt gyutacsókat sérti hasz­nálják ki mindert ésétben . A termelés... — móndiák a fronton dolgozók és a front- mesterek. Igen. ez fontos, de nem minden áron. Ügyelnünk kell arra. hogy olyan esetben, ha a hibákat elkerülhetjük, no dobjunk ki ezreket. És főleg akkor né, ha az csupán a tech­nológiai előírások betartásán múlik. Nem akarjuk kisebbíteni az említett frontok szép és dicsé­retes eredményeit. Nem is le­het. hiszen ezek már tényként állnak élőttünk. De éppen ezért, hegy ezeket a sikereket még szebbé tegyék, emeljük fel szavunkat a2 említett hiá' nyosságok ellen, A munkahe­lyi dolgozók nagyobb figye­lemmel végezzék munkájukat és a felügyelet tagjai is gya­koroljanak fokozottabb ellen­őrzést. Legyünk tekintettel ar­ra, hogy a felsőbb üzemveze­tés tagjai nem' lehetnek min­den esetben jelen a munkála­toknál és nem orvosolhatiák azonnal a munkaközben fellé­pő hiányosságokat. indítsunk mozgalmat a 1 gépek szocialista meg­őrzéséért. Tekintsük saját tu­lajdonunknak, mert voltakép­pen a miénk. Ránk bízta az állam, viseljük tehát gondju­kat becsülettel!!! Laczik János *® _ Üdültetés a gépüzemhen TIZENKÉT esztendeje, hogy a munkásosztály hatalma, a proletárdiktatúra a magyar dolgozók birtokába adta az or­szág legszebb kastélyait, nya­ralóit. üdülőit. Pártunk és kormányunk a szakszervezetekre bízta, hogy szervezzék a dolgozók üdülte­tését. Eddig a szakszervezetek több százezer dolgozót és gyermeket részesítettek ked­vezményes üdültetésben. Eddig államunk közel két­Udüléstől. Ilyenkor a bizottság munkája nehezebb, mert meg kell ismernie a dolgozók egyé­ni kívánalmait, és helyzetét, mind családi, mind egészségi állapot szempontjából és asze­rint megszervezni az üdülte­tést. A szakszervezeti aktíváknak és bizalmiaknak szorosabb kapcsolatot kell teremteni a dolgozókkal, az üdültetési program helyes kialakítása a jövőben jobban ki tudjuk használni az üdülés lehetősé­geit. Ehhez az kell hogy a dolgozók éljenek az év min­den szakában lehetőségként kínálkozó üdülés kihasználásá­val. Az üdülés csak akkor je­lent igazán pihenést, kikap­csolódást, ha változatosan élünk az üdülésadta lehetősé­gekkel. Kovács II. Imre /líQtímé/jü/i PAPP ISTVÁN a petóflbányai fatelep régi dol­gozója. Nehéz munkát végez — vagonkirakó. Okleveles kiváló dolgozó. SZANISZLÖ JÓZSEF a Petofi-altáróban dolgozik. Kiváló bányász jelvénnyel tün­tették ki. 4 Rádió — Petöfibányárói A Magyar Rádió 240 méteres hullámhosszon a „Szabad Ha­zám” műsora keretében no­vember 13-án, 22 órakor fél­órás riportmüsort sugárzott a Mátra alján létesült Petöfibá- nya fejlődéséről. A riportban több petöfibányai bányászt szó­laltattak meg a mai életkörül­ményeiket illetően. — kr. — „Az orvostudománynak mindenkor egyik legszebb feladata volt és marad: úrrá lenni az életet veszélyeztető vérzésen I“ Milyen igazmondás ez! Gyakran hallottuk, hogy vérát­ömlesztéssel életet mentettek. Igazán csak akkor tudjuk ezt értékelni, ha elgondolkozunk azon, hogy kórházainkban egy év alatt sok ezer liter vért használnak el azért, hogy vele emberek ezreinek életét biztosítsák, vagy mentsek meg. A Magyar Vöröskereszt egyik legszebb munkája a vér­adó szolgálat megszervezése. Hazánkban tízezerszámra tobo­roznák olyan embereket, akik önként vállalják, hogy vérü­két adják béleg, vagy sérült dolgozótársaiknak. Milyen felemelő érzés az a tudat, hogy talán az én vé­rein gyógyított meg. vagy éppen mentett meg az életnek égy, vagy több embert. Talán soha nem tudóm meg, hogy lelt, de tudom, hogy valakit a tíz millióból. Hányán jelentkeztek volna közülünk, hogy vérüket ad­ják Szűcs Mihálynak, aki súlyos égési sérülést szenvedett? Tudóm, hogy sokan, mert sokan érdeklődtek abban az idő­ben, hógy kcll-e vér? Akkor nem kellett, mert a kórházi ósztályon vúlt vér és a sérült az ismeretlen véradók vala­melyikétől megkapta az életmentő segítséget. A véradásnak éz a helyes módja, amikor a vér a szük­ségesség pillanatában rendelkezésre áll Ezt pedig úgy lehet biztosítani, hogy önkéntes véradók előre adják vérükét, hogy á szükséges orvosi vizsgálatok miatt a véradás ne szen­vedjen késlekedést. A Magyar Vöröskereszt Petöfibányán is megszervezi az önkéntes véradó szolgálatot. A jelentkezők tüzetes orvosi vizsgálaton esnek át, és. Csák attól vésznek vért, aki azt károsodás nélkül tudja el­viselni. Egészséges szervezetre n vérvétel nem káros, sem­milyen utóhatása nincsen. Az önkéntes véradókat dolgozó népünk és államunk tisztéletben és megbecsülésben részesíti. Gondoljunk arra. hogy nagyon sok Szűcs Miska eset fordul elő a különféle balesetek folytán, és szeretnénk, ha ézék a balesetet szenvedett emberek meggyógyulva, egész­ségesen dolgoznának továbbra is közöttünk, építve boldog jövőnket, a szocializmust. Ha ennek a kis eszmefuttatásnak igaz az első mondata, ugyanolyan igaz. hogy az egészséges ember legszebb fel­adata: az életet adó vérrel emberéletet megmenteni és meg­hosszabbítani. A véradás nemcsak szép feladatot jelent, hanem felebaráti kötelességet is, és ezen túlmenően hazafias kötelességünk is. DR. LERCH FERENC. a üzemorvos. Minden nehézséget küzdenek a legjobb rózsái brigádok Az ember megküzd a tenger­árjával, a levegő elemeivel és a bányák mélyén sok ezer ve­széllyel, Vannak, akik különös szívóssággal tudnak harcolni igen nehéz körülmények kö­zött is az emberi munka diada­láért, győzelméért. Rózsa IX-es aknánál az el­múlt hónapban így dolgozott a Jurij Gagarin-brigád. Munká­juk során keményen kellelt megbirkózniok a betörő vízzel, sárral, iszappal. A nagy nehéz­ségek ellenére, F—4-es géppel a brigád napi 6,6 méter előre­haladást ért el. Dicséretet ér­demel ezért Szászi András bri­gádvezető, Novák Ferenc, Sán­dor Elemér, de a brigád min­den tagja is. Példamutató munkájuk kö­vetésre méltó. Az ilyen mun­kahőstettek viszik előre mun­kánkat és azon keresztül a szo­cializmus építésének ütemét is, azon az úton, amelyet az SZKP XXII. kongresszusa a ml szá­munkra is előttünk íelragyog- tatott. Az ilyen helytállások biztosit iák a termelés növelést, ami elsősorban alapja .anyagi fellendülésünknek és a máso­dik ötéves népgazdasági terv gazdasági célkitűzései megvaló­sításának is. A Jurij Gagarin-brigád hő­sies munkájában a kommunis­ták mellett helytálltak Gyüre Béla, Ková-s János és Kurun- czi János pártonkívilli dolgo­zók is. Megértették és maguké­vá tették pártunk programját. Fiatalok még, sok bennük az erő és akarat. A brigád korn- munístáinak feladata, hogy fej­lesszék az adottságokat, hogy a szocializmus alapjának leraká­sában minél derekasabban helyt tudjanak állni a mi bri­gádjaink. Csizmadia Béla milliárd forintot fordított üdül­tetésre és az üdülő dolgozók kényelmét szolgáló különféle beruházásokra. Igen örvendetes, hogy a gépüzemnél is egyre szélesebb köri! az érdeklődés az üdülési lehetőségek iránt. Az üdülés lehetőségein keresztül a dolgo­zók hazánk természeti szépsé­geit is szeretnék megismerni. A nagy érdeklődés miatt főleg « nyári Időszakban igényel gondos és körültekintő munkát az üdültetés, hogy elsősorban • munkában kitűnt, szervezett dolgozók kapják meg a beutaló jegyeket. Az üdültetési bizottság kap­csolatot tart fenn az üzemi or­vossal és javaslatot kér tőle a szanatóriumi, illetve gyógy- üdülési beutalások helyes fel- használását illetően. Ez azért szükséges, hogy a szanatóriu­mokba, gyógyüdülőkbe olyan dolgozók kerüljenek, akiknek elsősorban 'az egészségi állapo­tuk azt igényli. ANNAK ELLENÉRE, hogy az üdülés iránt az érdeklődés évről évre nő, sajátos jelenség, hogy a dolgozók a gépüzemnél Is idegenkednek az őszi, téli és kora tavaszi időszakban való céljából. Még kell magyaráz­ni a dolgozóknak, hogy nem­csak a Balatonnak vannak meg a maga szépségei, hanem a hegyvidéki üdülésnek Is van sajátos varázsa, tehát bármely időszakban kap beutalót a dol­gozó, az mindenkor új élmény- gazdagságot teremt. Ezen a téren példamutató, becsületes munkát végez Mor- v a i János TT-elnök. Szívesen beszélget, a dolgozókkal a a felmerülő problémákat a lehe­tőségnek megfelelően kielégíti. Különös gondot fordít az üdül­tetési albizottság a gyermekek és családtagok üdültetésének különböző formáira is. Ebben az évben 19 gyermek részesült 3 hetes, tanulással egybekötött üdülésben és — az egészségi­leg leromlott gyermekek részé­re — 33 napos gyógypihenő üdülésben, valamint sátortá­borban történő üdülésben. A dolgozók közül eddig 98- an vettek részt kedvezményes üdültetésben. Az üdülésben részt vevők közül 69 fizikai dolgozó volt és 17 fő család­tag. Ezen felül 4 dolgozó kül­földi üdültetésben részesült (B,lesben és Pozsonyban). REMÉN V VAN ARRA, hogy Petőfi bánya zöldségáru- és piaci ellátottsága A régi Pernye-puszta helyén szép bányász-lakótelep épült, Petőflbánya néven. A bánya­telep lakossága kb. 6000 fő. Emeletes épületek sora emel­kedik itt, körülvéve virág­ágyakkal, pázsittal, parkokkal, de mellette kedves, földszintes, családi házak is szép számmal épültek. Az utcák is szépen rendezettek már, az idegen azt hihetné, hogy „kis városkába” érkezett, oly szép itt minden. Az összkomfortos lakásokban bányászok, iparosok és értelmi­ségi dolgozók laknak. Szép, modern, emeletes iskola is van Petöfibányán. Gyönyörű, im­pozáns a kultúrház is, bár a la­kosság szórakoztatása, kultúrá­ra való nevelése szempontjá­ból már kicsi. Végeredmény­ben nagyon szépen élhetnének itt a dolgozók és családtagjaik, és talán nem is volna semmi hiba, ha a MEZÖKER és a piac ellátná zöldség- és főze­lékfélékkel, gyümölcsáruval. Sajnos, a zöldség- és gyü­mölcsellátás körül mindig hiba volt és hiba van most is. Ter­mészetesen, tisztában vagyunk az idei nyár aszályának kiha­tásával, de mindent nem lehet ezzel magyarázni. Egyes helye­ken burgonyát, zöldségfélét és gyümölcsöt lehet beszerezni, de Petőfibányát nem látják el megfelelően. A bányászok fc- 1 leségei sokszor zúgolódnak a burgonya, vöröshagyma, zöld­ség, répa és a tojás hiánya mi­att. Ezekből az áruféleségekből csak ritkán lehet kapni, igen korlátozott mennyiségben, nem elegendő a telep lakosságának. Hagymát a nyár végétől nem lehet kapni. Rizst is csak né­ha adnak egy-egy kilót. Általá­ban azoknak jut a hiányáruk­ból érkezett kevés mennyiség­ből. akiknek lehetőségük van megfigyelni az áru érkezését és azonnal sorba állnak érte. A többinek aztán nem jut semmi, mert rövid idő alatt elfogy a leszállított készlet. A piacra is oly kevés árut hoznak, hogy alig jut belőle pár család részére, különösen vonatkozik ez a burgonyára és a zöldségfélére. Mostanában tojást is csak a piacon lehet kapni, amikor néha-néha hoz­nak. A baromfiellátottság — legalábbis eddig — kielégítő volt. Általában alig-alig hoz­nak valamit a piacra, kivétel a fizetések napja, olyankor na­gyobb a felhozatal, de a szük­ségletet nem tudják kielégíteni. Hagymát olyankor sem hoznak, de a zöldségfelhozatal is igen kevés. Nem megfelelő a fűszerbol­tok áruellátottsága sem, zöld­ség-, gulyás- és húsleves-kon- zervek, továbbá tojáspor te­kintetében. Ezek az áruk csak ritkán kaphatók, Fokozta a háziasszonyok be­szerzési lehetőségét, hogy októ­ber 1-én betiltották az Üzem- étkeztetési Vállalat helyi üze­mi konyháján a 9 forintos ebé­dek kiadását — nem tudni, mi okból —, mert az ebédlőben elfogyasztható, de elhozni nem lehet. Azóta azok is a piacra és a MEZŐK ER-re szorulnak tehát, akik eddig a konyháról étkeztek. A piacon pedig csök­kent az eladók száma, a MEZÖKER-ben pedig az áru mennyisége, illetve választéka is. Hétköznapokon nincs meg­oldva a tejmérés problémája sem. Négy fűszerboltja is van már PetŐfibányának, de az is­kolásgyermekek részére a tej­mérés nincs biztosítva. A bá­nyászgyerekek is szeretik a te­jet és a tejeskávét, de tanítás előtt nem juthatnak hozzá. Kevés helyen van még hűtő- szekrény, hogy a napközben megvásárolt tej másnapra el­tehető legyen. Hasonlóan, mint a vasárnapokon, a hétköznapo­kon még indokoltabb a tej­kimérés megoldása, ami a Kis­kereskedelmi Vállalat felada­ta. Ilyen lakótelepet, ahol nin­csenek konyhakertek, jobban kellene ellátni az említett hiány-élelmiszerekkel, hiszen a lakosság nagy része bányász, akik elvárják, hogy nehéz, ál­dozatos fizikai munkájuk el­végzéséhez megfelelő ellátást biztosítsanak részükre. Ahhoz, hogy a bányászok nehéz mun­kájában elhasználódott ener­giát pótolni tudják, megfelelő választékú élelmezés szüksé­ges, az pedig csak megfelelő áruellátással valósítható meg. Meg kell szüntetni a hiánycik­keket Petöfibányán is. A bá­nyászok ismerik az ország árul ellátottságának helyzetét és tudják, hogy a helyi kereske­delem jobb munkájával meg­oldható ez a feladat. A bányászoktól elvárják, hogy az ipar kenyerét, a sze­net naponként az előirányzat­nak megfelelően kitermeljék, amit becsületesen el is végez­nek. Pedig a bányában is nap mint nap meg kell küzdeni a föld mélyében adódó nehézsé­gekkel, víz- és iszapbetöréssel, bányatűzzel, a nagy nyomás- viszonyokkal, és egyéb emberi életet veszélyeztető körülmé­nyekkel. Mégis helyt állnak. A bányászok ismerik az aszály okozta ellátási nehézségeket is, de tudják azt is, hogy jó szer­vezéssel és az áru ésszerű el­osztáséval lehet segíteni a bosszantó ellátási hiányosságo­kon. Ezt el is várják a keres­kedelmi szervektől. Pethő Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom