Népújság, 1961. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-19 / 221. szám

6 NÉPŰJSÁG MCI. szeptember 19., kedd *Sf\o44 Pclőftbánya győzött, Eger, Gyöngyös és Egercsehi döntetlent ért el Ez történt az NB Ill-ban A labdarúgó NB 111. fordulójában megyénk csapatai kö­zül a Petöfibányai Bányász érte el é legjobb eredményt: mérsékelt já­ték után ugyan, de biztosan győz­te le a Kistere- nyei Bányászt, s ezzel a táblázat ötödik helyére ugrott előre. A Gyöngyösi Spar­tacus a listave­zető Miskolci Bá­nyászt látta ven­dégül. A hazai csapat ezen a mérkőzésen jó já­tékkal rukkolt elő, s a vendégek csak jóadag szerencséjüknek kö­szönhették, hogy az egyik pontot l:aza tudták vinni Gyöngyösről. Az Egercsehi Bányász Tiszalökön 'ven­dégszerepeit, és változatos harc után l:l arányú döntetlent ért el. Az Egri Dózsa némi csalódást kel­tett a közönségnek: nem bírt a Bp. Tűzoltó Dózsa együttesével, s kénytelen volt a döntetlen ered­ménnyel megelégedni. Petöfibányai Bányász— Kisterenye 2:0 (1:0) Petőfi bánya, WM néző. Vezette: Horváth. Petófibányu: Kovács — Tóth n., Paraszt, Forgács - Tóth I., Takács- Fehér, Alattyánj. Szarvas, Ge- lics, Bócsó. Edző: Wämser Gyula. Lanyha iramú, tapogatózó játék­kal indult a mérkőzés, az első per­cekben jótormán semmi érdekes esemény nem akadt, de a 9. perc­ben váratlanul megszületett a mér­kőzés első gólja: Gelics tört ki a labdával és a baloldalra kisodród­va, a kapura lőtt. A labda a kifutó kapusról szögletre pattant. Fehér ívelte be a szögletet és a jó ütem­ben felugró Szarvas védhetetlenül te,élt a hálóba. Itt. A gól nem hozott változást, to­vábbra is alacsony színvonalú, csapkodó játék folyt a pályán, s ebben a petöfibányai fedezetpár is ludas volt, amely nem támogatta kellőképpen a támadósort. A csa­tárok kevés jó labdát kaptak tő­lük. A nézők sokat bosszankodtak azon. hogy a petöfibányai támadá­sok nagy százaléka a kisterenyeiek lestaktikáján akadt el. Különösen Fehér hibázott sokat, aki többször piaradt lesen. A IT. félidő Begy petöfibányai helyzettel indult, ám Fehér az üres kapu melle gurította a labdát. BÓgtön utána szabadrúgást hárí­tott a vendégek védelme, majd Alattyáni öt méterről a kapus ke­zébe fejelte a labdát. Kisterenye ebben a játékrészben csak szórvá­nyos lefutásokkal kísérletezett, de ezek nem jelentettek veszélyt Ko­vács kapujára. A 60. percben Bó- esót utánrúgásért kiállította a já­tékvezető. A 10 főre olvadt petőű- banyai csapat ezután némileg meg­emberelte magát, nagyobb becs­vággyal harcolt A 75. percben Szarvas két-három védőn is átcseiezte magát, de az­tán 2 méterről méné lőtte a labdát. A második gól három perccél a befejezés előtt esett: Szarvas fejjel továbbitotta a labdát Gelics elé, aki villámgyorsan kiugrott a védők mellett és a bat alsó sarokba lőtte a labdát. 2:0. A petöfibányai csapat teljesítmé­nye ezúttal elmaradt a várttól, no­ha győzelméhez nem férhet két­ség. Kovácsnak jóformán semmi dolga nem akadt. Paraszt bizo­nyult a mezőny legjobbjának, de tt két szélső hátvéd, is jól semlege­sítette ellenfelét. A fedezetpár ez- lűrttal gyenge napot fogott ki. A Vámadósomak Gelics volt a mo­torja. Szarvas Igyekezett. gólja szép teljesítmény volt. Alattyáni halványabb voit a szokottnáL BPCSÓ kielégített, Fehér nem tudta megtalálni a kisterenyei lestaktika (ellenszerét. Horváth hibátlanul vezette a mérkőzést, A csapat szerdán délután a Hat­ban! VSE-vel játszik edzőmérkő- Véíát KULCSÁR MIHÁLY Miskolc! Bányász— Gyöngyösi Spartacus 1:1 (1:0) Gyöngyös, 2000 néző. V.: Boros. Gyöngyös: Csaba — Trencsényi, Kévés, Somody — Farkas. Treiber — Potye, Cziráld. Baranyi, Tom- pity. Keszthelyi. Edző: Csizmarik Imre. Miskolc lendült támadásba, mégis gyöngyösi lövés szállt kapura elő­ször: Potye labdája kerülte el a kaput. A mezőnyben jobban kom­bináló vendégcsapat lassan fölény­re tett szert. Gyöngyös csak szór­ványos lefutásokkal kísérletezett. Egy ilyen lefutás végén Tompity 16 méteres, futtából leadott nagy lövése a felső lécről vágódott visz- Bza. Negyedóra elteltével változa­tosabbá vált az élénk iramú küz­delem. Tompity 25 méteres lövése iuhant el a léc fölött, majd a ha­zaiak nagy helyzetet hagytak ki­használatlanul: Baranyi egészen az alapvonalig futott a labdával, majd hátragurította és a befutó Tompity mintegy 8 méterről fölé lőtt. Ezután ismét a vendégek vették át a kezdeményezést, a gyöngyösi t-édők két ízben is nehezen tisz­táztak a miskolci csatárok elől. A 41. percben Gyöngyös szerezhetett vasárnapi egy kapufáról visszapattanó labda Potye elé került, ám a szélső fe­jese elakadt a kapusban. Gyön­gyösi támadások közben a vendé­gek értek el gólt: jobboldali táma­dás végén a jobb ossz ekötő, Kévés­től szorongatva, tört előre, Csaba fölöslegesen kifutott kapujából, s a miskolci csatár a 16-os vonalá­nál ügyesen átemelte rajta a lab­dát, amely az üres kapuba ju­tott, i:o. Szünet után rögtön egyenlítettek hazaiak: a kiugró Baranyi mint­egy 25 méternyire a kaputól, hir­telen lövésre szánta el magát, s a labda a bal felső sarokban kötött ki. 1:1. 10 perces gyöngyösi fölény kö­vetkezett, majd feljöttek a vendé­gek, s noha Kiss sajnálatos sérü­lése miatt, emberhátrányba kerül­tek, — mezőnyfölényt harcoltak ki. Több lövés ment Csaba kapujára, kapus azonban biztosan tette ár­talmatlanná a labdákat. A másik oldalon Baranyi cselezte át magát védőkön, és éles lövése a kapu­fát érintve, hagyta el a játékteret! Változatos, lendületes volt a játék, s most már a gyöngyösiek vették át a kezdeményezést. A 75. perc­ben Baranyi lövése szállt a kapu mellé. A hajrában mindkét csapat játékosain a fáradtság jelei mutat­koztak. s így eléggé csapkodó, sok hibával tarkított játék alakult ki. A gyöngyösi csapat minden te­kintetben felülmúlta ellenfelét, s feltétlenül rászolgált volna a győ­zelemre. Egyénileg Csaba a gólnál hibázott, egyébként nem sok dolga akadt. A hátvédhármasban Tren­csényi nyújtotta a legjobb telje­sítményt, Kévés formája felfelé ível, Somody a második félidőben jött fel. A két fedezet jól megállta a helyét. Elöl csak Baranyit és Tompityot lehet fenntartás nélkül dicsérni, a többi halványabb volt a szokottnál. Potye kevés labdát kapott. Boros kifogástalaftui »esette a mérkőzést. ROZGONYI IVÁN Bp. Tűzoltó Dézsa- Egri Dózsa 2:2 (2:J) Eger, 2506 néző. Vez.; Ambrus. Eger: Szűcs — Szász, Boros, Ré­vász — Várallyay, Kelemen — Üsztöke, Szabó, Hídvégi, Nagy L, Nagy n. Edző: Nagy István. A vendégek támadásaival kez­dődött a játék. A 2. percben a ki­törő balszélsőt Szász csak szabály­talanság árán tudta szerelni, a sza­badrúgás elvégzése után Szűcs ki­ejtette a labdát, s Boros az utolsó másodpercben mentett szögletre. A vendégek fölénye a 14. percben góllá érett: Szász rövidre sikerült hazaadását Szűcs a 16-os vonalon kívül tudta megkaparintani. A sza­badrúgásnak a balösszekötő futott neki, és a sorfal között laposan a hálóba vágta a labdát. 1:0. A gól felrázta az egrieket, 6 mo6t már a félidő befejezéséig hazai támadásokat láthatott a közönség. A 22. percben Várallyay szabadot ívéit a kapu elé, a belsők azonban elvétették a labdát. Továbbra is a hazaiak támadtak. Nagy n. perdített lövését a vendé­gek védői kézzel hárították. A já­tékvezető szabadrúgást ítélt, s míg a védelem a sorfal felállításával volt elfoglalva, Kelemen feltalálta magát: az előrehúzódó Révász elé pöccintette a labdát, aki két-három lépés utáni nagy erővei a hálóba lőtt. 1:1, A gól után Eger szánté kapujá­hoz szegezte ellenfelét, de pepe­cselő támadósora nem tudta áttör­ni a Tűzoltó Dózsa védelmét. A vendégek szórványos előrelendülé­sei viszont minden esetben veszé­lyesek voltak. Egy ilyen támadás végén a bálösszekötő a jó ütem­ben érkező jobbszélső elé továbbí­totta a labdát, aki a kifutó Szűcs mellett biztosan lőtt a hálóba. 2:1. A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, s a 47. percben ismét egyenlítettek: Hidvégi futott el a labdával, és már a büntető területen belül járt, amikor fel­vágták: ll-es! A labdának Nagy U futott neki és élesen, laposan a jobb sarokba rúgta. 2:2. Ezután kiegyensúlyozott mezőny­játék alakult ki. A 76. percben Szabó ívelt labdáját Nagy L lesről fejelte a hálóba, a vendégek les­góllal és két kapufával válaszol­tak. A döntetlen eredmény a látottak alapján igazságos. Meglepetésre a vendégek játszották az erőtelje­sebb labdarúgást, s védőik nem hagyták kibontakozni a körülmé- nyeskedő egri támadósort. Az Egri Dózsában csak Szász játszott kiemelkedően. A játékve­zető sorozatos fordított ítéletével sokszor keltett elégedetlenséget a nézők soraiban. VERÉB JÓZSEF Egercsehi Bányász—• Tiszalök 1:1 <l:ft) Tiszalök, 1000 néző. V.: Nagy S. Egercsehi: Selmeczi — Balogh, Török, Kovács — Szűcs, Nagy I. — Egyed, Tengely, Dudás, S. Kovács, Hidasi. Edző: Szentmarjay Tibor. Rossztalajú pályán, eleinte me­zőnyjáték alakult ki, majd a ven­dégek fokozatosan felülkerekedtek és szép támadásokkal közelítették ben Hidasi nagy erejű lövése em­berbe vágódott, majd rögtön utána S. Kovács lövése hasonló sorsra jutott. A másik oldalon a balszélső lö­vését védte Selmeczi kitűnően, majd utána ismét nehéz helyzet­ben tisztázott a bányászok kapusa. A 18. percben Dudás lesgólt ért el. A 25. percben Hidasi lövése után röviden szabadított fel a vé­delem, a labda Dudás elé jutott, aki kapásból ismét rálőtte és a középhátvéd a gólvonalon fejjel hárított. A mérkőzés első gólja a 37. perc­ben esett. S. Kovács szögletét a remekül felugró Tengely fejelte kapura, s a labda a jobb kapufa éléről pattant a hálóba. 1:0. A gól szárnyakat adott az Eger­csehi Bányásznak, a vendégek vé­delme többször zavarba jött, ám a helyzetek kihasználásával adósak maradtak a csatárok. A második félidőt lendületes ha­zai támadások vezették be. Tisza­lök az 50. percben egyenlített: ka­varodás támadt a vendégek ka­puja előtt, végül a bálszélső 8 mé­teres lövése a jobb felső sarokba vágódott. 1:1. Most tiszalöki fölény alakúit ki, sok támadás gördült a vendégek kapuja felé, ám az egercsehiek két fedezete, és a közvetlen véde­lem, szinte egymást múlta felül és már csírájában elfojtotta a táma­dásokat. A végén még egyszer fellángolt a vendégcsapat, Hidasi nehéz szög­ből leadott nagy lövését a kapus csak kiütni tudta, és a védők ne­hezen szabadítottak fel. Az egercsehi csapat szünet előtt nyújtott jobb játéka alapján köze­lebb állott a győzelemhez. Egyé­nileg Selmeczi kitűnően védett, a hátvédhármas kiemelkedő teljesít­ményt nyújtott. A két fedezet ideális összekötő kapocsnak bizo­nyult a védelem és a támadósor között. A csatárok ezúttal elma­radtak szokott teljesítményüktől. Nagy S. jól vezette a játékveze­tői szempontból nehéz mérkőzést. EGYED JÓZSEF Az NB m. állása: Északkelet Illyés Lássló (ESI) 170 em-re javította a megyei serdülő magasugró-esúesot A női számokban Eger, a férfi számokban Gyöngyös versenyzői aratták a legtöbb győzelmet vezetést: tömörülés végén I meg m hazaiak kapuját. A í. perc­38. hét: 1. FTC—Győr 1 1:0 2. Komló—Tatabánya 1 1:0 3. Szeged—MTK x 2:2 4. Ózd—Pécs 2 2:5 5. Pénzügyőr—Kaposvár 2 1:3 6. ZTE—BVSC 2 1:6 7. Oroszlány—Sopron 1 1:0 8. Borsodi B.—Kecskemét 1 1:0 9. K1STEXT—Szegedi Ép. x 0:0 10. Bologna—Milan 1 1:0 11. Lanerossi—Padova 1 1:0 12. Juventus—Róma 1 1:0 Heves megye 1961. évi felnőtt at­létikai bajnokságát szombaton délután rendezték meg Gyöngyö­sön, míg másnap Egerben az ifjúsági és a serdülő számok­ra került sor. A fel­nőtt versenyen alig akadt induló, de az ifjúsági és serdülő­számokban sem sze­repeltek annyian, ami az atlétika fel­lendülésére mutat­na. Általában az is­mertebb verseny­zők szerezték meg a bajnoki címeket, ki­vételt talán csak az egri Illyés László képez, aki eddi­gi eredményeit alaposan felülmúl­va előbb Takáccsal együtt átug­rotta a megyei serdülő csúcsot je­lentő 166 cm-t, majd második kí­sérletre a 170 cm is sikerült: Biz­tató Takács 14,91 méteres súlylöké­se — Mészáros győzelme a gerely- hajításban meglepetés! EREDMÉNYEK Felnőtt nők: 800 m: 1. Gyenes (HVSE) 2:39,8. Súlylökés: 1. Bozóky 871. Diszkosz: 1. Király 27,83. Gerely: 1. Treiber- né 33,09, 2. Bozóky 30,91, 3. Zilahi 27,74. Felnőtt férfiak: MO m: 1. Lándor 11,9, 2. Balázs (Atkár) 12,2. 400 m: 1. poppá 54,2, 2. Balázs 55,4, 3. Füzes 55,6. Távol: 1. Lándor 630. Súlylökés: 1. Pelle 11,68. Gerely: 1. Nagy S. 43,30. Ifjúsági számok: Nők. 100 m: 1. Domonkos (ESI) 13,1, 2. Erdei (ESI) 13,4, 3. Koboz (Atkár) 14,8. 400 m: 1. Nagy J. (HVSE) 64,2, 2. Orosz (ESI) 69,13, 3. Dömötör (HVSE). 80 m gát: 1. Dö­mötör 14,4, 2. Koboz (Atkár), 3. Nagy (Atkár.) Távolugrás: 1. Erdei 435, 2. Koboz 392. (Az esélyes Do­monkos háromszor belépett.) Ma­gasugrás: 1. Köröskényl (ESI) 133, 2. Nagy (Atkár) 120. Férfiak. 100 m: 1. Szabó (HVSE) 12,0, 2. Kiss (FVSC) 12,2, 3. Somodl (ESI) 12,3. 400 m: 1. Somodl (ESI) 57,6, 2. Bordács (ESI) 57,9, 3. Szte- panov (E. ITSK) 58,2. 800 m: 1. Tábi (Gy. Bányász) 2:09,2, 2. Mes­ter (HVSE) 2:10,9. 1500 m: 1. Tábi 4:20,3, 2. Mester 4:22,1; 3. Erdélyi (Atkár). Magasugrás: l. Márkus (Gy. Vasutas) 163, 3. Turcsányi (ESI) 160. Távolugrás: 1. Szabó (HVSE) 587, 2. Márkus 576, 3. Sza­bó A. 534. Hármasugrás: 1. Feszt- baum (E. ITSK) 11,07, 2. Márkus 10,63. Súlylökés (7,26 kg): 1. Már­kus 11,68, 2. Mészáros (Gy. Bá­nyász) 10,90, 3. Csintalan (HVSE) 10,88. Diszkosz (2 kg): 1. Márkus 37,24, 2. Mészáros 32,74, 3. Fejes. Gerely (80 dkg): 1. Mészáros 45,30, 2. Márkus 42,50, 3. Horváth (Gy. MGT) 42,23. Kalapács: 1. Fejes 1. M. Bányász 6 5 1 _ l«:4 11 2. D. Kinizsi 6 4 1 1 14:12 9 3. NYMTE fi 3 2 1 16:6 8 4. H. Spartacus 6 3 2 1 11:6 8 5. Eger 6 3 2 1 13:10 8 6. Egercsehi 6 3 1 2 9:7 7 7. KMTK fi 3 1 2 5:7 7 8. Somsály fi 3 — 3 14:11 6 9. D. Honvéd 6 2 2 2 5:5 6 lé. D. Gcs.-gyar 6 2 1 3 14:9 5 11. Bp. Tűzoltók fi 2 1 3 10:12 5 12. Gyöngyös fi 1 2 3 6:8 4 13. MMTE 6 2 — 4 5:11 4 14. Tiszalök H 1 2 3 6:16 4 15. Rudabánya 6 1 — 5 7:12 2 16. Kisvárda 6 1 ÉSZAK 5 4:19 2 1. SKSE 5 5 — — 13:6 10 2. Nagybátony 5 3 2 — 8:4 8 3. Sashalom 5 3 1 1 13:6 7 4. GD. Hajó 5 3 1 1 11:6 7 5. Petőfibánya 5 3 — 2 12:5 6 6. Baglyasalja 5 2 2 1 5:3 6 7. Ikarus 5 3 — 2 6:6 6 8. Chinoin 5 2 1 2 13:11 5 9. Kartal 5 2 1 2 ío-.il 5 10. Gázművek 5 2 — 3 6:7 4 11. V. Dinamó 5 2 — 3 4:8 4 12. S. Zománc 5 1 1 3 9:13 3 13. Vác 5 1 1 3 5:11 3 14. Kazár 5 1 1 3 3:7 3 15. Kisterenye 5 — 2 3 8:14 2 16. V. Kábel 5 — 1 4 4:12 1 A TOTÓ eredmény e NÉPŰJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Soha Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Tóth Józant Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz a. S. Telefon: 12—57 12—73. Postafiók: Sí Gyöngyös. Főtér S.. fezt. 19. Telefon: 697. Kiadóhivatal: Eger. Bajcsy-Zsilinszky utca L Telefon: 24—44. Postaflók: 23 Heves megyei Nyomda Vállalat. Eger. Bródy Sándor utca 4. Felelős vezető: Mandula Ernő Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Uótisetéd dij: egy hónapra U Ft, 41,56, 2. Mészáros 29,21, 3. Márkus 26,66. Serdülő számok: Lányok. 100 m: 1. Lelik (ESI) 14,1, 2. Bónusz (ESD 14,3, 3. Varga (ESI) 14,7. 400 m: 1. Andorfi (ESI) 69,9 Távolugrás: 1. Lelik 464, 2. Nagy (ESI) 421, 3. Bónusz 420. Magasug­rás: 1. Molnár (GYVSC) 130, 2. Nagy (ESI) 120, 3. Varga (ESI) 120. Súlylökés: 1. Csányl (ESI) 985, 2. Balázs (ESI) 818. Diszkosz: 1. Csá- nyi 25,52. Gerely: 1. Balázs (ESD 22,94. Fiúk. 100 m: 1. Tőzsér (GYVSC) 11,8, 2. Illyés (ESI), 3. Mészáros (ESI). 400 m: 1. Pongó (Gy. MGT) 58,2, 2. György (ESI). 100 mi I. Tóth (Gy. MGT) 3:14,2, 2. Bencstk, 3. Horváth. Magasugrás: 1. Illyés (ESI) 170. új serdülő csúcs, 2. Ta* kács 166, 3. Mészáros 150. Távolug­rás: 1. Tőzsér 565, 2. Mészáros 517; 3. Illyés. Súlylökés (5 kg): 1. Ta­kács 14,91; 2. Erőss (ESD 10,59. Diszkosz (2 kg): 1. Takács 31,20, 2. Tóth (Gy. MGT) 22,85. Kömley Károly ts ük midat.. — A nyel: labdarúgó NB I. eredmé- FTC—Győr 1:0, Komló—Tata­bánya 1:0, Bp. Honvéd—Salgótar­ján 4:2, Dorog—Vasas 4:2, Komló- Tatabánya 1:0, Szeged—MTK 2:2, Pécs—Özd 5:2. — NB Il-es eredmények. Keleti csoport: DVSC—Cegléd 3:1, Láng— Szolnok 1:0, KISTEXT—Szegedi Ep. 0:0, Előre—Miskolc 2:1, DVTK— Ganz-MÁVAG 3:2, Bp. Spartacus— DEAC 2:0, Borsodi B.—Kecskemét 1:0, Egyetértés—Nyíregyháza 3:1. Nyugati csoport: Szombathely— EVTK 5:1, Kaposvár—Pénzügyőr 3:1, BVSC—ZTE 6:1, Oroszlány— Sopron 1:0, K. Lombik—Budafok 1:1, Traktorgyár—MTE 3:0, Szállí­tók—Budai Spartacus 1:1. — Ez történt még az NB Ill-ban: D. Honvéd—Kisvárda 2:0, MMTE- Rudabánya 2:1, Nyíregyházi MTE— Kazincbarcika 4:1, Hajdúszoboszló —D. Kinizsi 1:1. — Lipcse úszó válogatottja Lip­csében 99:75 arányban győzött Bu­dapest ifjúsági válogatottja ellen. — La Valettában 20 ezer néző előtt került sor az Újpesti Dózsa— FC Floriana labdarúgó-mérkőzésre a Kupagyőztesek Kupájáért. Az újpesti csapat 3:0-ás félidő után 5:2 arányban győzött. — Budapesti Koronglövő-bajnok­ságát Kulin Nagy Károly, az MHS versenyzője nyerte Keresztes. Szomjas és Váry előtt. A Honvéd Zalka SE vereséget szenvedett Tiszafüreden A H. Dobó SE tört a megyei bainokság élére A megyei labdarúgó-bajnokság vasárnapi nagy meglepetése: a lis­tavezető Honvéd Zalka SE Tisza­füreden elszenvedte első veresé­gét. A H. Dobó SE Apcon biztos győzelmet aratott, s így egy pont­tal, valamint jobb gólarányával el­foglalta a táblázat első helyét. A magára találó Rózsaszentmárton jó játékkal fektette kétvállra a Gyön­gyösi Vasutast, míg a hatvani rangadó 2:1 arányú Kinizsi győze­lemmel ért véget. A Füzesabony— Egri Előre és a Heves—Gyöngyösi Bányász mérkőzésen az otthon ját­szó csapatok szerezték meg a két pontot. A hevesiek fokozatosan lendültek játékba, s most, a Gyön­gyösi Bányász ellen, akár több góllal is győzhettek volna. Szépen szerepelt az utóbbi időben az Egri Spartacus is, amely ezúttal a for­A bratislavai televízió műsora Szeptember 19-től 24-ig KEDD: 17,30: Riportműsor a harmadik ötéves terv legna­gyobb építkezéséről — a Kelet- Szlovákiai Vasműről — 19,00: TV-híradó. — 19,30: Rettegés és nyomor a negyedik biroda­lomban. összeállítás a fasiz­mus és revansizmus ellen. — 20,30: Irodalmi adás Prostejov- bóL — 21,30: A nap visszhang­ja. SZERDA: 15,00: Diákklubok műsora. — 16,00: Óvodások műsora. — 19,00: TV-híradó.— 19,30: Utazás a Föld körül, kis- filrnek. — 20,00: Victor Efti- miu: Aki látta a halált. TV-já- ték. — 21,10: Filmriport a prá­gai restaurátorok munkájáról. — 21,25: Filmmatiné motoro­soknak. — 21,40: A nap vissz­hangja. CSÜTÖRTÖK: 9,30: TV-ér- dekességek. — 9,45: Ifjú évek. Cseh film. — 11,15: Észak-Ma- gyarország jelenti. — 18,00: Ez már győzelem! Etűd a Kelet- Szlovákiai Vasmű egyik mér­nöknőjének életéből. — 19,00: TV-híradó. 20,00: Cyrano de Bergerac, amerikai film. — 21,50: A nap visszhangja PÉNTEK: 15,00: A napközi otthonok műsora; — 19,00: TV- híradó. — 19,30: Mezőgazdasá­gi adás. — 19,45: Westgermá- nia!? Dokumentműsor. — 20,30; Oldrich Blazek: Zöld ABC. Mezőgazdasági kabaré. — 22,00: A nap visszhangja. SZOMBAT: 18,00: Gyermek- műsor. — 19,00: TV-híradó — 19,30: Külpolitikai kommentár. — 19,50: Új dalok. — 20,00: Ja- roslav Vrchlicky: Éj a Karls- tejnen. TV-játék. — 21,25: A nap visszhangja. — 21,40: A nagy kísértés. Filmdráma. VASÁRNAP: 10,00: A Rudé Právo hagyományos futóverse­nyének közvetítése a prágai Fucsik-parkból. — 11,45: Mező- gazdasági adás. — 15,30: A Harbig-emlékverseny közvetí­tése a drezdai Heinz Steyer Stadionból. Férfiak és nők nemzetközi könnyűatlétikai viadala. — 16,00: A szikrák műsora. — 19,00: TV-híradó.— 19,30: Julian Tuwim: Visztula, vers. — 19,35: Filmriport len­gyel tengerparti halászokról. — 20,00: Közvetítés a bmoi nemzetközi árumintavásárról. — 22,00: A nap visszhangja. — 22,10: Sporteredmények; májában visszaesett Lőrinci Erőmű ellen diadalmaskodott. Eredmények: Rózsaszentmárton— Gyöngyösi Vasutas 5:1, Apc—Hon­véd Dobó SE 1:3, Füzesabony—Egri Előre 2:0, Honvéd Korvin SE—Recsk 1:0, HVSE—H. Kinizsi 1:2, Tisza­füred—Honvéd Zalka SE 2:1, Heves -Gyöngyösi Bányász 2:0, E. Spar­tacus—Lőrinci 3:1. awtoEssm » faépu/fá,- caú TARNAMENTI Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Kál, keres megvételre, sürgősen, új állapot­ban levő 10 és 20 tonnás hídmérle­get. Cím: Tarnamenti Mezőgazda­sági Termelőszövetkezet, Kál, tele­fon: 46. A MIKÖFALVI Kossuth Terme­lőszövetkezet közös megegyezés alapján felvesz legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező mezőgaz­dászt. A fiietés megegyezés alap­ján. Jelentkezés: Mikófalva, Kos­suth Termelőszövetkezet, Kossuth u. 63. sz. EGERCSEHI bányatelepen kertes ház eladó, fizetési könnyítéssel. Érdeklődni: Molnár Ferenc, Ma­lom u. 7. ELADÓ Skoda, 1100-as, használt, üzemképes személygépkocsi. Ér­deklődni lehet: Atkár; Sztálin u. SL Telefon: Ifi. EGYEDÜLÁLLÓ, 53 éves, szerény igényű, tiszta, munkabíró, egész­séges nő elhelyezkedne háztartás­ban. Levélcím: Budapest, Lenin krt. 13., n. 3. Rlés. PRÍMA állapotban levő, 1952-es kiadású Opel Olimpia eladó. Ér­deklődni: Molnár András, Autó­javító, Eger, Széchenyi u. 5. sz„ délután 2-ig. ZÖLD Pannónia kitűnő állapot­ban eladó. Füzesabony, Huszár u. 11. Nappal: Füzesabonyi Állami Gazdaságban. EGERBEN, belvárosban, 15 négy­zetméter raktárhelyiség, költség- megtérítéssel átadó. Cím a Kiadó­hivatalban. JOKARBAN levő piros Pannónia eladó. Cím: Andornaktálya, sütö­Olvassa! Terjessz«! a NÉPÜJSÁG01 HIRDETÉSI DIJAK: Apróhirdetés hétköznap szavanként L— Ft vasárnap szavanként 2.— Ft-*■ -A A. A. A A J Építők, Építtetők FIGYELEM! Frissen kitermelt föld töltésnek díjmentesen, betontörmelék, alapba, jutányos áron, azonnal' kapható. KÁL, CEMENTÄRUGYÄR. "V Az Egri Lakatosárugyár azonnali belépéssel vállalati gondnokot keres Jelentkezés önéletrajzzal a személyzeti osztályon

Next

/
Oldalképek
Tartalom