Népújság, 1961. augusztus (12. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

CK VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA Holdi János: A „SENKI” VÖLGYE ★ RIPORT A KÄLI FELVÁSÁRLÓKRÓL KISZ-ESKÜVŐ MAKLÄRON ★ MODERN LELKIPÁSZTOROK ★ LABDARÚGÁS, VÍZILABDA, ÚSZÁS, KÉZILABDA II háború száműzése, az örök béke megteremtése a kommunizmus történelmi küldetése A TASZSZ kivonatos ismertetője a Szovjetunió Kommunista Pártja új programjának tervezetéről MOSZKVA (TASZSZ): Július 30-án közzétették a Szovjetunió Kommunista Pártja programjának tervezetét. Az SZKP Központi Bizottságának júniusi plénuma egyhangúlag jóváhagyta a program tervezetét. A plénum határozatának értelmében a programtervezetet a Szovjet­unió minden kommunistája, valamennyi dolgozója elé terjesztik széleskörű megvitatása végett, s végső megtárgyalásakor figyelembe veszik a vita eredményeit. A párt újprogramját az SZKP XXII. kongresszusa elé terjesztik megvitatás és jóváhagyás végett. A programtervezet bevezetésből és két részből áll. Az alábbiakban kö­zöljük a tervezet tartalmi összefoglalóját. BEVEZETESt A programtervezet bevezetése elöljáróban hangsúlyozza: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom új korszakot nyitott az emberi­ség történetében: a kapitalizmus pusztulásá­nak és a kommunizmus megszilárdulásának korszakát. A tervezet bevezető része a továbbiakban rámutat, hogy a nemzetközi forradalmi moz­galom középpontja a XX. század elején Oroszországba tevődött át. Oroszország hősi munkásosztálya a Vlagyimir lljics Lenin ve­zette bolsevik párt irányításával e mozgalom élcsapatává váh. A tervezet ezzel összefüggésben kiemeli: az 1903. évi 11. pártkongresszuson elfogadott első programot, amely Oroszország munkásosz­tályát és valamennyi dolgozóját harcba hívta a cári önkényuralom megdöntéséért, majd pedig a burzsoá-rendszer megszüntetéséért és a proletárdiktatúra megteremtéséért, meg­valósult. Ugyancsak valóra vált a párt 1919. évi Vili. kongresszusán elfogadott második prog­ram is, amely kitűzte a szocialista társadalom felépítésének feladatát. A Szovjetunió Kommunista Pártja nap­jainkban fogadja el harmadik programját: a kommunista társadalom felépítésének prog­ramját. A kommunizmus történelmi hivatást tel­jesít: mentesít minden embert a társadalmi egyenlőtlenségtől, az elnyomás és kizsákmá­nyolás minden formájától, a háború szörnyű* ségeitől, s a földön békét, munkát, szabadsá­got, egyenlőséget és boldogságot teremt min­den nép számára. s A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet — az emberiség fejlődésének útja Az emberiségnek világtörté­nelmi jelentőségű fordulata a kapitalizmustól a szocializmus felé, amelyet az októberi for­radalom indított el, a társada­lom fejlődésének törvényszerű eredménye. A tervezet első része hang­súlyozza: a kapitalizmus belé­pett utoló szakaszába: a mono­pólkapitalizmus, az imperia­lizmus szakaszába. Az impe­rializmus rothadó, haldokló ka­pitalizmus, a szocialista forra­dalom előestéje. A kapitalista világrendszer egészében véve megérett a proletáriátus szo­cialista forradalma számára. A tervezet ezután taglalja az októberi forradalom világtör­ténelmi jelentőségét, mélyre­hatóan elemzi azt az utat, amelyet a szovjet nép a szocia­lizmus győzelméig a Szovjet­unióban megtett, s levonja ez út legfőbb tanulságait. A ter­vezet megállapítja: a Szovjet­unió tapasztalata bebizonyítot­ta, hogy a népek csupán a szo­cialista forradalomnak és a proletár diktatúra megvalósí­tásának eredményeként jut­hatnak el a szocializmusba. A Szovjetunió tapasztalata telje­sen igazolta azt a marxista— leninista tanítást, amely a kommunista pártnak a szocia­lista társadalom megteremté­sében és építésében betöltött döntő szerepéről szól. A tervezet ezután leszögezi: a Szovjetunió a kommunista építés feladatát nem egyedül, hanem a szocialista országok testvéri családjában oldja meg. A német fasizmus és a ja­pán militarizmus szétzúzása a második világháborúban a Szovjetunió döntő szerepével — kedvező feltételeket terem­tett ahhoz, hogy európai és ázsiai országok népei megdönt- sék a kapitalisták és földes­urak hátainkét. A szocializmus építésének útjára léptek Albá­nia, Bulgária, Magyarország, a Német Demokratikus Köztár­saság, a Vietnami* Demokrati­kus Köztársaság, Kína, a Ko­reai Népi Demokratikus Köz­társaság, Lengyelország, Ro­mánia, Csehszlovákia, s még korábban a Mongol Népköz- társaság népei, s a Szovjetuni­óval együtt megalapították a szocialista tábort. A szocializ­mus útjára lépett Jugoszlávia is. A jugoszláv vezetők azon­ban revizionista politikájukkal szembeállították Jugoszláviát a szocialista táborral és a nem­zetközi kommunista mozga­lommal, 6 előidézték azt a ve­szélyt, hogy a jugoszláv nép elveszti forradalmi vívmánya­it Az európai és ázsiai orszá­gok szocialista forradalmai újabb hatalmas csapást mér­tek az imperializmus állásaira. Különösen nagy jelentőségű volt a forradalom győzelme Kínában. Az európai és ázsiai országok forradalmai 1917 ok­tóbere után a világtörténelem legnagyobb eseményét alkot­ják. A társadalom politikai szer­vezetének új formája keletke­zett: a népi demokrácia, a pro­letárdiktatúra- egyik formája. Ez a szocialista forrada'om fejlődésének sajátosságát fe­jezte ki olyan viszonyok kö­zött, amikor az imperializmus meggyengült, az erőviszonyok a szocializmus javára változ­tak meg, kifejezésre jutottak az érdekelt országok történel­mi és nemzeti sajátosságai is. Kialakult a szocialista vi­lágrendszer: a szocializmus és a kommunizmus útján haladó, a közös érdekek és célok egy­ségében összefort, a nemzet­közi szocialista szolidaritás szálaival szorosan összefűzött, szabad és független népek tár­sadalmi, gazdasági és politikai együttműködése. A szocializmus építésének elszigetelt, a szocialista orszá­gok világméretű együttműkö­désétől elkülönülő irányzata elméleti tekintetben nem helytálló, mert ellene mond a szocialista társadalom objek­tív fejlődési törvényeinek. Gazdasági tekintetben káros, mert a társadalmi munka té­kozlására, a termelés növe­kedési ütemének csökkenté­sére, s az országnak a kapi­talista világtól való függősé­gére vezet Politikai tekintet­ben reakciós és veszélyes, mert nem összeforrasztja, hanem elválasztja egymástól a népeket az imperialista erők egyesített frontjával szemben, táplálja a burzsoá-naciona- lista irányzatokat, s végső so­ron a szocialista vívmányok elvesztésére vezethet A szocialista világrendszer magabiztosan halad a döntő győzelem felé a kapitalizmussal vívott gazda­sági versenyben. Már a legkö­zelebbi időszakban biztosítja felsőbbségét a kapitalista világ- rendszerrel szemben a teljes ipari és mezőgazdasági terme­lés tekintetében. Még fokozot­tabban megnövekszik a szocia­lista világrendszer hatása a tár­sadalmi fejlődésnek, a béke, a demokrácia és a szocializmus érdekében való menetére. A tervezetben fontos helyet kap a jelenkori világkapita­lizmus válságának elemzése. Az imeprializmus a hanyat­lás — és a pusztulás időszaká­ba lépett — állapítja meg a tervezet. — A bomlás feltar­tóztathatatlan folyamata tető­től talpig úrrá lett a kapita­lizmuson, kiterjed gazdasági és állami rendszerére, politikájá­ra és ideológiájára. Az imperia­lizmus végérvényesen elveszí­tette hatalmát az emberiség többsége felett. Az emberiség történelmi fejlődésének fő tar­talmát, fő irányát és fő sajá­tosságait a szocialista világ- rendszer, azok az erők hatá­rozzák meg, amelyek az impe­rializmus ellen, a társadalom * mák korszakát éli. A nemzeti felszabadító forradalmak ha­talmas hulláma elsöpri a gyarmati rendszert, alámossa az imperializmus pilléreit. A volt gyarmatok és fél gyarma­tok helyén fiatal, szuverén ál­lamok keletkeztek és keletkez­nek. Ám a harc még nem ért vé­get. A kolonializmus bilincseit lerázó népek a felszabadulás különböző fokán állnak. S®- kan közülük a nemzeti állam megteremtése után gazdasági önállóságra és a politikai füg­getlenség megszilárdítására tö­rekszenek. Az össznemzeti feladatok megoldásának az alapfeltétele az imperializmus elleni követ­kezetes harc. Az imperializmus arra törekszik, hogy a volt gyarmatokat és félgyarmatokat megtartsa a kapitalista gazda­sági rendszerben, s ennek kere­tei között rögzítse egyenlőtlen helyzetüket. A mai kolonializ­mus fő oszlopa az Egyesült Ál­lamok imperializmusa. A nemzeti felszabadító forra­dalom a politikai függetlenség kivívásával nem ér véget. Ez a függetlenség ingatag lesz é> fikcióvá válik, ha a forradalom a társadalmi és a gazdasági életben nem vezet mélyreható változásokhoz, ha nem old­ja meg a nemzeti újjászületés életbevágóan fontos feladatait. A nemzeti felszabadító moz­galmakkal foglalkozó rész ki­mondja: Az SZKP nemzetköri politi­kája egyik sarkkövének te­kinti a gyarmati és félgyarmati igától megszabadult népekkel való testvéri szövetséget. burzsoá ideológia i harc kapcsolatok új, szocialista tí­pusával. Ezután megállapítja: A szocialista államok kül­politikája, amely a békének, a népek egyenjogúságának, önrendelkezésének, valameny- nyi ország függetlensége és szuverenitása tiszteletben tar­tásának elvein, valamint a szocialista diplomácia becsü­letes, emberséges módszerein nyugszik, egyre növekvő be­folyást gyakorol a világhely­zetre. Korunk alapvető kérdése: a háború és béke kérdése. A háborús veszély egyedüli forrása az imperializmus. Az imperialista tábor a legszór- nyűbb bűncselekményre készü­lődik az emberiség ellen: ter­monukleáris világháborúra, amely soha nem látott pusztí­tást okozhat egész országok­nak, egész népeket irthat ki. A hatamas szocialista tábor, a békeszerető nem szocialista államok, a nemzetközi mun­kásosztály és a békéért síkra- szálló valamennyi erő össze­fogásával a világháború meg­akadályozható. A szocializmus világméretű győzelme végérvé­nyesen kiküszöböli bármilyen háború keletkezésének társa­dalmi és nemzeti okait. A há­ború száműzése, az örök béke megteremtése a kommuniz­mus történelmi küldetése. A tartós béke biztosításának radikális útja a szigorú nem­zetközi ellenőrzéssel végre­hajtandó általános és teljes le­szerelés. Az emberiségnek a szocia- (Folytatása a 2. oldalon', monopólkapitalizmus hallatla­nul fokozza a militarizmust. A militarizmus, miközben a mo- nopolisztikus burzsoázia egyes csoportjait gazdagítja, ugyan­ekkor a nemzetek kimerülésé­re, a népek elnyomorodására vezet. Napjainkban a nemzetközi reakció fő pillére az Egyesült Államok monopolisztikus bur­zsoáziája, amely a kapitalizmus „megmentőjének” szerepét vál­lalta. A tervezet ezzel kapcsolat­ban leszögezi, hogy a monopo­lisztikus burzsoázia még nuk­leáris fegyverrel sem képes szembeszállni a történelmi fej­lődés megmásíthatatlan mene­tével. Az emberiség nem akar és nem fog megbékülni a ka­pitalizmus történelmileg el­avult rendszerével. ily nemzetközi mozgalma válhat, ha nem harcolnak kö­vetkezetesen ellene. Az SZKP abból indul ki, hogy a revirionizmus, a dog­ma ti zmus és a szektásság, a leninizmustól való bármiféle elhajlás ellen vívott kérlel­hetetlen harc szükséges felté­tele annak, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom egysé­ge tovább erősödjék, hogy a szocialista tábor még szilár­dabbá váljék. A nemzeti felszabadító moz­galommal foglalkozó fejezet kimondja: a világ a viharos nemzeti felszabadító forradal­A kommunista és a között A tervezet a továbbiakban a két ideológia — a kommunista és a burzsoá ideológia — kö­zötti harccal foglalkozik. Az imperializmus fő eszmei- politikai fegyvere az an ti kom­munizmus, amelynek lényege a szocialista rendszer rágalma­zása, a kommunista pártok po­litikájának és céljainak, a marxizmus—leninizmus tanítá­sának meghamisítása. A programtervezet mélyre­hatóan, érvekkel alátámasztva, bírálja mindazon „elmélete­ket”, amelyek a burzsoá-rend- szer kizsákmányoló természe­tét álcázzák, a kapitalizmust kendőzik, majd zárófejezete a békés egymás mellett élés és az egyetemes békéért vívott harc kérdéseit taglalja. Kimondja, hogy az SZKP külpolitikai tevékenységében fő céljának tekinti, hogy bé­kés feltételeket biztosítson a Szovjetunióban a kommunista társadalom felépítésében és a szocialista világrendszer fejlő­déséhez, valamint hogy az összes békeszerető népekkel együtt megszabadítsa az em­beriséget a világméretű, pusz­tító háborúktól. Az SZKP abból indul ki, hogy a világon kialakultak és fejlődnek az egyetemes béke megőrzésére és megszilárdítá­sára alkalmas erők, létrejön­nek a feltételek az elvileg új államközi viszonyok megszi­lárdulásához. A programtervezet szembe­állítja az államok közötti kapcsolatok alá- és föléren­deltségen alapuló régi imperi­alista módszerét, a nemzetközi szocialista átalakításáért har­colnak. Az első világháború és az ok­tóberi forradalom előidézte a kapitalizmus általános válsá­gát. A második világháború és a szofialista forradalmak so­rán számos európai és ázsiai országban kibontakozott a ka­pitalizmus általános válságá­nak második szakasza. A vi­lágkapitalizmus most e válság új, harmadik szakaszába lé­pett. Ennek az új szakasznak az a legfontosabb sajátossága, hogy nem világháború folytán bontakozott ki. A tervezet a továbbiakban megállapítja, hogy az impe­rializmus korszakában az ál­lami monopólkapitalizmus nagyarányban kifejlődik, majd elemzi a kapitalizmust marcan­goló legmélyebb ellentmondá­sokat, rámutat, hogy az állami A munkásoszti forradalmi A munkásosztály nemzetkö­zi forradalmi mozgalma világ- történelmi jelentőségű győzel­meket aratott. Fő vívmánya a szocialista világrendszer. A győztes szocializmus a maga példájával forradalmi befo­lyást gyakorol a tőkés világ dolgozóinak értelmére, harcra buzdítja őket az imperializmus ellen és roppant nagy mérték­ben megkönnyíti e harc felté­teleit. A munkásosztály világtörté­nelmi küldetésének teljesítése szempontjából fontos feltétel, hogy megszüntesse soraiban a szakadást. Az akcióegységben fellépő, összeforrott munkás­osztállyal szemben az imperia­lizmus egyetlen bástyája sem tud helytállni. Ugyanekkor a kommunisták bírálják a szociáldemokrácia ideológiai álláspontjait és jobboldali opportunista eljá­rását, leleplezik a szociálde­mokrácia jobboldali vezéreit, akik nyíltan a burzsoázia mellé álltak, s lemondtak a munkásosztály hagyományos szocialista követeléseiről. A kommunista mozgalom a különböző opportunista irány­zatok éllen vívott harcban nö­vekszik és edződik. A mai vi­szonyok között a kommunista mozgalomban a fő veszély a revirionizmus, a jobboldali op­portunizmus, mint a burzsoá befolyás visszatükröződése. A revizionisták tagadják a szo­cialista forradalom és a prole­tárdiktatúra történelmi szüksé­gességét, a marxista—leninista párt vezető szerepét, kikezdik a proletár internacionalizmus pilléreit, a nacionalizmushoz szegődnek. A másik veszély a dogma­tizmus, a szektásság, amely kibékíthetetlen ellentmondás­ban van a forradalmi elmé­let alkotó fejlesztésével, a kommunistáknak a nagy tö­megektől való elszakadására, elszigetelődésére vezet, a kommunistákat passzív vára­kozásra kárhoztatja, vagy a forradalmi harcban balos, kalandos akciókba sodorja, akadályozza a változó helyzet értékelését és az új lehető­ségeknek a munkásosztály, valamint az összes demokrati­kus erők érdekében való ki­használását. A dogmatizmus és a szektásság egyes pártok fejlődésének bizonyos szaka­szában szintén fő veszéllyé

Next

/
Oldalképek
Tartalom