Népújság, 1961. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Megy az aratógép, kéve hull nyomában... AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEG YEI TANÁCS NAPILAPJA XII. évfolyam, 153. szám ÄRA: 50 FILLÉR 1961. július 1., szombat Az emberért... ... s az emberekért törté­nik minden erőfeszítés, amelyet a Horthy-rezsim idejéből ránk maradt em­bertelen munkahelyek, s | munkakörülmények fel­számolására tett és tesz népi államunk. Tíz észtén- | dő alatt mintegy 37 milliárd forintot fordítottunk mun- j kásvédelmi célokra. A ne- | héz fizikai és az egészségre ; ártalmas munkát gépesítés­sel enyhítettük sok helyen. A biztonságtechnikai és az '• egészségügyi berendezések j is jelentősen csökkentették | a baleseti veszélyt. Mégis, ; mint a néhány hete lezaj- | lőtt SZOT X. teljes ülése ! megállapította: „a baleseti I és egészségvédelmi helyzet javulása nem tart egyfor- ( mán lépést szocialista épí- ; tésünk lendületével”. En­nek oka sok helyütt abban , keresendő, hogy a termelést j és a munkavédelmet nem tekintik összetartozóknak, s a munkavédelmet — a tér- - meléstől elszakítva — kü­lön „komponensként” keze- lik, kisebbítve annak jelen­tőségét, csorbítva fontossá­gát. Ahol ezt a helytelen i felfogást leküzdötték, ott ! tudják: ha az üzemszerve- ' zéssel nincs baj, ha rend, tisztaság uralkodik a mun­kahelyeken, s a gépek is fizembiztosak, megteremtet- ( ték a balesetveszélyektől ' mentes munkahelyet, —1 óriásit nő a munka terme- , lékenysége. Igaz, ezt „elvi síkon” mindenki érti, min­den felelős műszaki és gaz­dasági vezető tudja, csak éppen gyakorlatban nem követnek el mindent, hogy megfelelőképpen gon- , doskodjanak a munkások : védelméről. Tanúja voltam egy munkavédelmi megbí- ! zott felelőtlen és meggon- j dolatlan tettének. Megyénk egyik fűrészüzemében ját- ! szódott ez le. A nagyfokú I tervlemaradás megszűnte- J tésére egy harmadik műsza­kot is be kellett indítani, s I ehhez, új, gyakorlatlan, I nyers munkaerőket vettek ! fel. A munkavédelmi meg- J bízott aláíratott két mun­kással valamiféle kötelez- i vényt, s csak később ma­gyarázta meg az újsütetű „fűrészeseknek”, mit is ír­tak alá, mire kötelezték | magukat. (A munkavédelmi oktatáson való részvételről volt adott esetben szó!) Ez I a felületesség, sietség nem megengedhető, hiszen álta­lános tapasztalat figyelmez­tet bennünket a veszélyre, s ez a tapasztalat azt mutat­ja, a balesetek döntő rész­ben az új dolgozókkal for­dulnak elő. Ezek oktatását közvetlenül a munkahelyen kell elvégezni, elsőrendű kötelesség, hogy a gép mel­lett magyarázzák meg, mit s hogyan csináljanak, mire vigyázzanak, hogy balese- ] tek elő ne fordulhassanak. 1 Sok-sok eszköz, lehetőség, mutatkozik arra, hogy üze­meinkben a baleseti és egészségvédelmi helyzet ja­vulása nagyobb ütemű le- ] gyen. Ilyen eszközök, lehe- i tőségek: a balesetvédelmi kiállítások, a balesetelhárí­tási oktatásokon való rész­vétel megszigorítása, mun­kavédelmi őrjáratok, stb. A [ szocialista brigádszerződé- j sekben szerepel: a tagok rendszeresen részt vesznek i a munkavédelmi oktatáso­kon. Ha mindenki tisztában i van a veszélyekkel, — job- , ban vigyáz testi épségére, s i felelősségérzettel figyelmez- | tét másokat is a könnyen bekövetkezhető bajra. Csak 1 így csökkenhet a balesetek < száma. Július 15-én Gyöngyösön vendégszerepel a berlini rádió nagy tánczenekara és Fred Frohberg Magyarországi vendégsze­replése során július 15-én Gyöngyösön vendégszerepei a Demokratikus Német Rádió nagy tánczenekara és a ha­zánkban nagy népszerűségnek örvendő Fred Frohberg. Az este nyolc órakor kezdő­dő előadást a szabadtéri szín­padon rendezik meg, s a vár­ható érdeklődésre való tekin­tettel az egrieknek is lehetővé teszik a műsor meghallgatását A megyeszékhelyről a tervek szerint július 15-én délután fél hatkor indítanának külön autóbuszt, vagy szükség esetén autóbuszokat, Gyöngyösre. A részvételi díj személyenként hatvan forint, ebben az összeg­ben már benne van az előadás megtekintésére jogosító jegy ára is, A gyöngyösi utazásra az egri Városi Művelődési Ház irodá­jában lehet jelentkezni, július 13-án délig NEMZETKÖZI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁNAK REÁLIS ÚTJA ★ BÉKEKÖLCSÖN NYEREMÉNY JEGYZÉK ★ ROMÁNIÁI ÜZENET ★ FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZETI HÍRADÓ ★ SZÉPEN FEJLŐDIK EGERBEN j A HÁROMTUSA SPORTÁG Megy az aratógép, dús kalászú kéve hull nyomában. A gép után szorgos 1 rakják a csomóba a sárga kévéket. Az egerszalóki Vörös Csillag Tsz földjén ja folyik az aratás. Az őszi árpával kezdték, most az olasz búza van soron. Hajas traktorista és Pelyhe Flórián aratógépkezelő azon a táblán dolgozik, amelyet össze vetettek be. A dús kalászok láttán vidul az ember szíve s ha jó a kedv, jó a te mény is. Ök ketten átlagosan 15 holdon aratják le a gabonát. Két segítőjük,^ Simor rencné és Szajc János, a kévehordók. (Márkusz László felvét A szakszervezeti aktivisták oktatása Fontos szerep hárul a szak- szervezeti aktivistákra. A mű­helyekben, és irodákban, a gépeknél, a tervezőasztalok­nál a dolgozók mellett állnak. A termelés első frontján tő­lük várnak példamutatást, se­gítséget Kell, hogy vélemé­nyük legyen az üzem, a gyár belső életéről, a termelés szer­vezéséről, de tisztán kell lát­niuk politikai kérdésekben is. Helyesen és jól kell tájékoz­tatni a dolgozókat, a párt és a szakszervezet megbízását becsülettel kell képviselni. A munka, a feladatok egyre növekszenek, a dolgozók egy­értelmű, határozott állásfog­lalást igényelnek. A mai kö­vetelményeknek csak az a szakszervezeti aktivista felel­het meg, aki rendszeresen ta­nul, állandóan képzi magát. A szakszervezetek vezetősé­ge intézményesen gondosko­dik az oktatásról. Ezt mutatja két számadat összevetése: 1956 előtt a szakszervezeti aktivis­táknak mindössze négy száza­léka részesült rendszeres ok­tatásban, jelenleg 30 százalé­kát képezik szervezetten. A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsa megfelelő in­tézkedést tett, hogy az okta­tás színvonalát javítsák, és az aktivistákat munkakörük, va­lamint előző oktatásuk figye­lembevételével megfelelő is­kolára jelöljék ki Feltérképe­zik és nyilvántartásba veszik az aktivisták eddig végzett tanfolyamait, így akarják el­kerülni, hogy egyesek kétszer, esetleg háromszor is ugyan­olyan fokú oktatásban vegye­nek részt. Általános törekvés, hogy a különféle oktatásban részt vevők számának növelé­se mellett növeljék az okta­tás színvonalát. A LOTTO nyerőszámai A lottó 26. heti sorsolását a harkányfürdői strandon ren­dezték. Ezúttal 4 149 750 lottó- szelvény vett részt a játékban, így egy-egy nyerőosztályra 1 556 156 forint nyeremény jut. A kihúzott lottószámok a kö­vetkezők. 28, 48, 57, 66, 73 A jövő héten sorrakerülő ju­talomsorsoláson a 23. játékhét szelvényei vesznek részt. (MTI) — A POROSZLÓI Béke Termelőszövetkezet tagságai 665 000 forint árutermelési tervét (250 hízott sertés, 80 ezer liter tej, 45 mázsa ba­romfi) előreláthatóan 20 szá­zalékkal teljesíti túl az idén. Meghonosodott a korszerű frontfejtés Egerese h i ben A legtöbb bányaüzemben, s Egercsehiben is a termelés zö­mét nagy százalékban a front­fejtések adják. A frontfejtések­ből korszerű, nagy termelé­kenységű munkahelyeket lehet kialakítani a szállítás gépesí­tése, acéltámok beépítése, s a frontok „automatizálása” se­gítségével. így történt ez Eger­csehiben is a 10-es ereszkei acéltámos frontfejtésben. Az acéütámmal biztosított front­homlokhoz páncélkaparót sze­reltek be, és a robbantásnál erre a páncélkaparóra hull a szén több mint hatvan száza­léka. Nem kell tehát annyit lapátolni, s a kaparóra hullott szenet önműködően továbbít­ják a csilletöltő álláomásra, majd a csillékben a felszínre. Az Egercsehi Bányaüzemben az önrakodásos, páncélkaparós frontfejtés sikerrel bevált. Műszaki embereknek számí­tásai szerint az önrakodásos frontfejtéssel jelentős — több mint 20 — százalékkal járul­nak hozzá a termelékenység növeléséhez. Ugyanakkor az ilyen frontfejtésben dolgozó bányászok munkája is köny- nyebb, s biztonságosabb. Idénynapközik a tsz-asszonyok segítéséi A kisgyermekes anyák nagy gondja a nyári munkák alatt a gyermek elhelyezése, hogy nyugodtan dolgozhassanak a közös földeken. A füzesabonyi járásban e gond megoldásá­ban segítettek a termelőszö­vetkezeti nőbizottságok is. A szövetkezetek és a község ve­zetőinek összefogásával sike­rült is minden községben oldani a kisgyermekek lyezését, összesen 5 nai otthont és négy óvodát veztek idényjelleggel. A zesabonyi járás minden ki gében biztosítva van most a kisgyermekek gondozás nagy nyári munkák idejér. Két jelentés újítás az egri I. számú és II. számú téglagyárban . Az egyik újítást Fecz Miklós, a II. számú téglagyár vezetője dolgozta ki; az újítással a szint­különbségekből adódó szállí­tási nehézségeket szüntetik meg, s ezáltal megkönnyítik a száraz tégla berakását is a ke­mencébe. Az I. számú, Homok utcai Téglagyárban két szállí­tószalagot állítanak be az anyaghulladék elszállítására — ezzel a megoldással egy főt szabadítanak fel a nehéz fizi­kai munkakörből, akit más, hasznosabb területen foglal­koztathatnak majd. „Bűncselekmények a vasútnál” Dokumentációs kiállítás a füzesabonyi állomáson A füzesabonyi vasútállomá­son „Bűncselekmények a ] vasútnál” címmel dokumentá­ciós, tablós kiállítást rendez­tek; a bűncselekmények do­kumentációit, fényképeit két vasúti kocsiban helyezték el. A kiállítás keretében a füzes­abonyi vasútállomás olvasó várótermében filmvetítéseket is tartottak a vasúti bűncse­lekményekkel kapcsolatban. A j kiállításon és a filmvetítése­ken több részt. mint százan vettek UT Z£i összejött a munka most eléggé a szövetkezetben. Kötözik a szőlőt, de már érett a. gabona is, s a drága szénát is gondosan be kell gyűjteni, kazlazni. Az egerszalóki Vörös Csillag Tsz-ben egyikkel sem. akarnak elmaradni. Már kazlak egész sora magasodik a tsz-majorban, de még újabbat raknak. Keli a takarmány télen a sok jószágnak. Sok utat rendbehoztak az I elmúlt két évben az Űtfenn- ' tartó Vállalat dolgozói. Az is igaz, hogy soha ilyen for- \ galom, ennyi autó, motor- kerékpár nem járt útvona­lainkon, mint éppen nap- , jainkban, és ha sok a pa- ' nasz még az utakra, azt is , megértjük: türelem, egy- \ szerre nem lehet mindent! Szólnunk kell azonban , olyan problémáról, amely ; aránylag könnyen, olcsón < és gyorsan megoldható len- | ne, csak egy kis jóakarat, törődés kellene hozzá. így ] számos aszfaltutunkon — így Egerben is — valóságos lyu- ’ kak, gödrök keletkeztek,! amelyek egyre inkább mé- I lyülnek és amelyeket be \ lehetne önteni. Legutóbb ] Egerben, a Sas úton zuhant el „szerencsésen” egy moto­ros, mert beleszaladt az út ' közepén levő gödörbe. Jó és helyes lenne, ha az ' illetékesek arra felfigyelné- ' nek és eltüntetnék legalább \ a főközlekedési utakon levő, egyre mélyülő árkokat, göd- > röket. Biztos, hogy több sú- I lyos szerencsétlenségnek ! vennék így elejét. (sz...y) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom