Népújság, 1961. május (12. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Május- elsején... AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGY El TANÁCS NAPILAPJA XII. évfolyam, 102. szám ARA: 50 FILLÉR A jókedv s a felszabadult öröm viragos ünnepe volt az idei május elseje. Hajladoz­lak, kisimullak és suhogtak az enyhe-kék le­vegőben a május lobogói. Eggyéforrott me­netben vonultak — közös zászlók alatt — a termelőszövetkezetek parasztjai s gyárak munkásai. Vonultak a szovjet űrhajó makett­jeivel, az első űrutas, Gagarin őrnagy arcké­pével — mert ez az ünnepi vonulás szinte mindenütt a világűrt meghódító Ember ün­neplésének jegyében telt el. Vonultak az em­berek virágokkal, illatos füzérekkel, koszo­rúkkal. Vonultak örömmel és jókedvvel. So­kan — termelőszövetkezeti tagok — életük­ben először vettek részt az idei ünnepi me­netben, Vonultak az úttesteken. Hömpölyögve és hatalmasan. Az emberek tavaszi áradása el­öntötte a várost és szinte szűknek bizonyul­lak az utcák — a zászlóerdőkkel vonuló em­bereknek. Munkáskezek, parasztkezek emel­ték magasra a zászlókat. Munkáskezek, pa­rasztkezek, amelyek az emberi összefogást, ezt a csodálatos erőt jelentik. Szép, szívmelegitően szép volt az idei má- : jusunk. Meghitt hangulatok találkozása. A ; menetben ott voltak a veteránok is, a múlt idők, a történelmi események szemtanúi. Mellettük a fiatalabb generáció. Mint az öre­gedő, kemény fák mellett a frissebb fák, az erősebb hajtások. Megyénkben lezajlott május elsejei ünnep­ségekről számolnak be riportjaink, tudósitá- ! saink.. Hatalmas tömeg kémlelte az eget délelőtt tíz óra előtt és mindenki igyekezett jó helyet elfoglalva várni a felvonulást. Egy kevéske időre még a nap is kisütött, s biztatóan lemo- solygott a fanfárosokra, akik pontban tíz órakor a tribünnel szemközti erkélyről megfújták a kürtöket. Ezzel kezdetét vet­te a hatalmas, impozáns fel­vonulás. Elén meghajtott zászlókkal a Pedagógiai Főiskola d’-szszá- zada lépdelt, majd hét úttöri- kürtös nyitotta meg a tizenkét egri iskola menetét. A vakító­an fehér úttörőingeken büsz­kén lobogott a vörös nyakken­dő. A menetelő gyerekek ar­cán az új generációt jellemző mosoly lebegett, amikor han­gos üdvözléssel vagy „hurrá” kiáltással elhaladtak az emel­vény előtt. Az előtt az emel­vény előtt, amelyen a párt, a megyei és vároii tanács és a társadalmi szervek képviselői foglaltak helyet, többek között Putnoki László, az MSZMP megyei bi%>ttsága első titkára, Kácsor Jánosné, az MSZMP városi bizottságának titkára, Libertiny Sándor, a párt-VB tagja. A III. számú iskola elöl haladó kislányai virággal dí­szített kosárkákból a békét jelképező galambokat enged­tek fel, utánuk a Bartók Béla téri általános iskola növendé­kei hozták új iskolájuk kicsi­nyített mását, mögötte a táb­lát: „Köszönjük szép, új isko­lánkat!” Majd sorba vonult a jövő munkások, értelmiségiek, dolgozó parasztok fehér inges, vörös nyakkendős serege, köz­tük a január elsejétől Eger­hez tartozó felnémeti általános iskola csapata is. Az úttörőket a Dobó István Sportiskola menete követte, majd felvonult a legkisebbek közül néhány — a bölcsődék babakocsis serege. Kedves él­ményben volt része azoknak, akik látták azt a jelenetet, amikor a tribünön tapsolok üdvözlésére mintegy válasz­Egerben ként az egyik csöppség felállt beszíjazott kocsijában, lehúzta fejéről a pici kötött sapkát és utánozhatatlan gyermekmo­sollyal integetni kezdet az emelvény felé. A közlekedési dolgozók után két élüzemmé lett üzem a Posta és a MEGYEVILL dol­gozói vonultak fel, kezükben a táblák, amelyek a népek ba­rátságát, a munka eredmé­nyeit hirdették. A menetben utánuk kedves vendégek, a városban tartóz­kodó szovjet turisták vonultak fel, akiket éppen Egerben ta­lált a nemzetközi munkásság nagy ünnepe. A felvonulásuk után felmentek a tribünre, hogy végignézzék Eger város dolgozóinak hatalmas sereg­szemléjét. A Dohánygyár fiataljai már jó előre elkészítették azokat a cigaretta-imitációkat, amelyek munkájuk eredményét jelen­tik. Követte őket a Bútorgyár, az először felvonuló, új Dobó Termelőszövetkezet, az igaz­ságügyi dolgozók, a járási ta­nács, a nyomda dolgozóinak menete, majd feltűnt a Gár­donyi Géza Gimnázium leány­tanulóinak szép, ízléses mene­te. Amikor az I. körzet dolgo­zói feltűntek a kanyarban, messziről valami egészen új, egészen „érdekes” látszott kö­zeledni. Ennek a „valaminek” az útját megelőzte a nagyszá­mú nézőközönség moraja, így érthető volt az az érdeklődés, amellyel mindenki várta a kórháziak megjelenését. A vá­rakozást felülmúlta a megle­petés, mert a hatalmas föld­gömb körül keringő űrhajó még hangjában is igyekezett utánozni a nagyot, amelyik — mint ahogyan a földgömb kö­rül írva állt — meghódította a világűrt. De ezzel nem ért véget a meglepetés, mert szinte elő­úszott a park fái mögül egy hatalmas, tökéletesen kiépített hajó. amelyiken csinos mat­rózlányok és matrózok „telje­sítettek szolgálatot”. Ez a ne­héz szolgálat abban állt, hogy apró nyilaikból és parittyáik­ból miniatűr ejtőernyőket és rakétamodelleket lőttek ki, és elmondhatjuk, hogy a felvo­nulás egyik igazán színpompás foltja volt a kórháziak felvo­nulása. Valaki azt mondta mellettem a nagy tömegben' „fogadjunk, hogy ezek már most elkezdenek készülődni a jövö május egyre!” Nem hin­ném, hogy szó szerint, de elv­ben igaza van ennek a meg­állapításnak, mert minden esz­tendőben nagy gonddal és nagy- nagy szeretettel készülnek a kórház dolgozói arra, hogy de­monstrálják az ünnep jelentő­ségét, a'hogy fiataljaik, de a város számára is felejthetet­lenné tegyék május elsejét. A sok ezer néző előtt elvonuló hajó zúgó tapsvihar közepette hagyta el a teret, s a kilőtt apróságok után megindult a gyereksereg hajszája. Akinek sikerült megkaparintania egy rakétamodellt vagy ejtőernyőt, az büszkén lobogtatta a többi- előtt. Miközben vonult a Gyógy­szertár Vállalat, a Finomme­chanikai Vállalat, a MOKEP, a KIOSZ, a Faipari Vállalat és a ktsz-k népes serege, a magasban egyre több léggömb keringett és szálltak, repültek, egyre feljebb, mintegy hirdet­ve ezzel is a felszabadult, bol­dog örömet. Aztán a tribünnel Ez a május elseje, a munkásosztály nagy seregszemléje, annak a nagy eseménynek a jegyében zajlott le, amelyik a világ minden békeszereto emberének a szivét megdobogtat­ta, amelyet úgy könyvel majd el a százados krónika: 1961 Gagarin őrnagy meghódítja a vi­lágűrt. Ezért választotta a felvonulása jelképévé az egri kórház is a földgömböt, amelyet ugyancsak jelképesen, de nagyon kifejezően repült körbe, meg körbe a híres rakéta kicsi­nyített mása. (Márkusz László és Kiss Béla felvételei) szemben kinyílt; a posfagalam- bokat rejtő; kalitka ajtaja rép a pihegő kis madarak surranva hasították a levegőt, vitték gazdáiknak — szárnyuk alá kötött apró levélkén — „Békét a világnak!” Az egész színes tömeg tar­kán hullámzott a téren, a tíz óra előtt elfoglalt járdaszéle­ken és hangos kiáltásoktól, énektől zengett a tájék. A menetelük pattogó ritmusát a Honvéd Helyőrség fúvószene­kara és a városi zenekar fel­váltva diktálta. Csak akkor hallgattak el, amikor egy-egy felvonuló csoport, zenével, han­gos énekszóval'közeledett. ■ ■ Aztán vonult a tömeg to­vább, hömpolygött a közel húszezer felvonulók hatalmas serege. Jöttek a Háziipar, a városi tanács, a Kiskereske­delmi Vállalat, a pénzintéze­tek, a KIK, a Városgondozás, a Vendéglátóipari Vállalat, az Állami Aruház, az Építőipari Vállalat, a MEZÖSZÖV, a MÉK, a megyei tanács, az Er­dőgazdaság, a Terményforgal­mi Vállalat dolgozói. Eredmé­nyeiket és gondolataikat ki­fejező táblákkal feltűnt a menetben a Hajtóműgyár fel­vonuló csoportja, velük együtt a jóhírű és szorgalmas embe­rek szövetkezete, a Nagy Jó­zsef Termelőszövetkezet dol­gozó parasztsága, 'majd a hen­germalmiak után a Lakatos- árugyár menete következett. Az üzem dolgozói ugyancsak meglepetést hoztak, bár elő­re nem árulták el a készülődé­seket, nehogy megelőzze őket valaki. Ez a felvonulás — azt hiszem, nemcsak nálunk — a legnagyobb esemény, a vi­lágűr: meghódítása jegyében zajlott. így a ■ lakatosárugyári- ak is megszerkesztették a sa­ját elgondolásuk szerinti űr­állomást, mellette a fellövésre kész rakétát, amely mögött „felszállásra készen” állt két apró űrhajós emberke, stílsze­rű ruhában. Csak csillogó sze­mük látszott az öltözékből, de azt hiszem, életük örök­szép emléke marad ez a fel­vonulás, amelyen ők jelké­pezték az első űrhajóst, Jurij A. Gagarint. A Vízművek és a Vegyes­ipari Ktsz dolgozói után a Szilágyi Erzsébet Leánygim­názium növendékeinek szemet gyönyörködtető menete ha­ladt. Az egyforma matrózru­hás lányok közül az első so­rokban haladtak azok, akik szebbnél szebb kézimunkákon mutatták be az ország mesz- sze földön híres parasztmű­vészetét. Ezzel is szemléltet­ni akarták, hogy a mai gimná­zium már. sokkal közelebb áll az élethez, mint elődei, hi­szen nemcsak száraz, lexiká- (Folytatás a 2. oldalon.) A Magyar Honvédelmi Sportszövetség motorosai a felvonuláson A tizenkét egri általános iskola úttörőinek impozáns menete. Kiskereskedelmi Vállalat dolgozóinak békedemonstrációja Tízezrek vidám, lelkes ünnepe volt Heves megyében a 17. szabad május 1.1

Next

/
Oldalképek
Tartalom