Népújság, 1961. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

WLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kertészkedő gimnazisták AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XII. évfolyam, 51. szám Ara 50 fillér 1961. március 1., szerda Hűek maradtak a faluhoz Amikor a kis diák elindul a falujából, amikor először teszi fejére a diáksapkát, a szülök azzal engedik el: „térj vissza, fiam!”. Van,; akit felszív a város, az épü­lő gyárak, akit örökre első- , dór falujából az élet, de | van, aki visszatér. Vannak, 1 akik látják az épülő iskolát, parkot, kórházat, művelő- ! dési házat és járdát, és ‘ mindazt, ami a jövő faluját jelenti. Legnagyobbrészt a peda­gógusok térnek vissza a fa­luba. De köztük van legtöbb olyan, aki a faluból is indult eL S ha ezek az emberek visszatérnek, akkor életü­kön, munkásságukon az a jelszó húzódik végig — se­gíteni a falut, oktatni a gye­rekeket nevelni az új értel­miségei, az új falu új embe­rét. Ezt vallja Juhász Gyula pedagógus Vécsen, aki jól fizetett tanácsi állást ha­gyott ott azért, hogy bonzár- fingjon a tanításhoz ebben az apró, zegzugos falucskában. Aztán szabad idejét, szabad pcceeK áldozta fel azért, hagy a főiskolán megszerez­ze a hiányzó képesítést. Nem is akar elmenni a fa­luból, vagy ahogy ő mondta: J8t is emberek élnek, s én la falusi gyerek vagyok.’’ te valahogy így vSeke- * erről dr. Thummer Fe- , aki az egyetem elvóg­___után őrömmel téri vísz­tt a a faluba, Sarudra, hogy gyógyító munkájával segít­ségére legyen az új utat já­ró embereknek Nem vá- lsaiil ltn a hófehér kórházi folyosót, a csillogó klinikát, ««nem odament, ahol ugyanolyan szüksége van rá az embereknek, mint a vá­A pétervásári gyógyszer­tárban is találkoztunk vala­kivel, aki bár fiatal, de mi­vel ismeri a falut, megtalál­ja itt is az élet szépségeit. Németh László beosztott gyógyszerész nemcsak szak­tudásával vívta ki becsüle­tét, de azzal is, hogy öröm­mel belekapcsolódik a falu életébe, munkájába. És ott találjak a falvakban a védő­nőket, a hajdan talán féltett kislányokat, akik most még gumicsizmában dagasztják a sarat, de előremutató taná­csaikkal segítségére vannak az édesanyáknak abban, hogy egészséges embereket neveljenek. Es sorolhatnánk vég nél­kül azokat, akik a faluban nem az elmaradottságot, hanem elsősorban az em­bert, másodsorban a per­spektívát látják. Esek az emberek valahogy Pávd Korcsaginnal gondolkod­nak: „Életet csak egyszer kap az ember és ezt úgy kell leélni, hogy ne kelljen saj­nálkoznia a céltalanul eltöl­tött évek felett”. Ezek az emberek nem csinálnak magukból fáklyavivő hőst, egyszerűen csak dolgoznak, munkálkodnak azon a terü­leten, ahová az élet állította őket, egyszerűen visszatér­tek oda, ahonnan elindul­tak. Es a falu, a hatalmas fa, amely megérlelte gyümöl­csét, most védőn, az össze­fogás óriáskarjaival öleli újra magához azokat, akik nem feledték árnyékát, s a pihenés órái után a mun­kához is visszatértek. Munkás- és tsx-jiatalok találkozója Hatvanban A hatvani MTH-iskola tanu­lóinak színjátszó csoportja Soós György Pettyes című darabját adta elő. Február 24-i, pénteki előadásukra meghívták a város tsz-eiben dolgozó fiatalokat is. Teherautókkal jöttek be a vá­rosi kultúrházba még a legtá­volabbi tanyák lakói is és me­legen ünnepelték a munkás színjátszókat, akik szép és tar­talmas előadás élményével ajándékozták meg a tsz-ek tag­jait. Előadás után a termelőszö­vetkezetek fiataljai sörrel és szendviccsel viszonozták a munkásfiatalok figyelmessé­gét. Sörözés és szendvicsezés közben előkerült a magnó is. Táncoltak, szórakoztak a fiata­lok. Ismerkedtek egymással, egymás életével, munkájával. S ez kezdetnek igen szép és ked­ves volt (húr közi) Suha Andor: NE CSAK A FONÁKJÁT, AZ ÉLET SZÍNÉT IS LASSÚK ★ Márkusz László: KRITIKA HELYETT ★ Kovács Endre: TÖBB FÉNYT, VILÁGOSSÁGOT ★ Horváth József: ARANYKALITKA ★ KÜLPOLITIKA HÍREK Szőlőtermesztési szakkönyvismertetést tartottak Eeséden Az elmúlt hét keddjén az Ecsédi Községi Tanács és a községi könyvtár — a Mező- gazdasági Könyvkiadó segítsé­gével — szőlőtermesztési 6zak- könyv-ismertefcósre hívta össze a község tsz-einek szőlőterme­lőit A szőlőtermesztés szak­mai kérdéseiről Zilai János, a Szőlőfajtáink című könyv társ­szerzője, a budapesti Kertészeti Főiskola adjunktusa tartott előadást. Zilai János adjunktus elő­adásában elsősorban a szőlő- termesztés nagyüzemi módsze­reit ismertette, hangsúlyozva a gépesítés szükségességét A Kertészeti Főiskola oktatója beszélt a különböző — úgyne­vezett bak-, kordon-, lugas-, guyó-termesztési módozatokról. Végül a yJMóser”-féle magas művelést ismertette az egybe­gyűlt hallgatóság előtt Elmon­dotta, hogy e művelésnél a sor­távolság 240—340 cm, s ennek előnye az, hogy a művelést szinte teljesen gépesíteni lehet a metszés és a szüret kivételé­vel. További előnye még a Móser-féle művelésnek az, hogy a szőlősorok között zöld­trágyát lehet termelni. Az előadás után a tsz-tagok kérdéseket tettek fel Zilai Já­nosnak különböző tárgykörök­ből, többek között a lugasos művelés, a kecskeméti fajta és az ikersoros művelés iránt mu­tatkozott nagy érdeklődés. Az ikersoros művelésről Zilai elv­társ elmondotta, hogy korsze­rűtlen művelési mód, s cseppet sem kifizetődő. Békés György könyvtárvezető A Gárdonyi Géza Gimnázium diákjai a jól jövedelmező gombatenyésztés után most a kertészkedésre térnek át. A mezőgazdasági oktatásban részt vevő fiatalok az egri ipari- tanuló-intézet fiataljainak és tanárainak segítségével melegházat építettek. Az építési mun­kálatok befejeződtek és a napokban megkezdik a diákok a dísznövények és a primőrök pa­lántázását. Képünkön SzecsJcó Bálint és Bodnár Margit tanulók a virágház belső állványait szerelik. (Foto: Körmendi Károly) Egyhetes tsz-munkacsapatvezetöi tanfolyam indult Egerben • . • * i v ■*. '4 '■'*1 vj A Hazafias Népfront városi- bizottságának rendezésében egyhetes tsz-munkacsapatveze- tői tanfolyam indult hétfőn, február 27-én az egri Rákóczi Tsz-ben. A tanfolyamon 30 tsz- tag vesz részt, amelynek fő tárgyköre: a munkaegység fo­galma, a munkaegység-számí­tás. Értékes külpolitikai előadás volt hétfőn délután az egri TIT-kiubban péti.őn . délután öt órai kez­dettel az egri TIT-kl ubban a megyei békemozgalmi, opera­tív bizottság előadói konferen­ciát rendezett. A konferenciát Horti Béla, a megyei béke­mozgalmi operatív bizottság társadalmi elnöke nyitotta meg, majd Tatár Imre, az Esti Hírlap külpolitikai munkatár­sa tartott tájékoztatót A bé­kemozgalom időszerű felada­tai, a nemzetközi békemozga­lom helyzete és az ebből adó­dó magyár békemozgalmi' fel­adatok címmel. Az előadó a tárgykörön belül részletesen foglalkozott az új amerikai elnök és kormányának politi­kájával, valamint ennek vár­ható fejleményeivel. Az előadás után a megje­lentek számos kérdést tettek fel a laoszi, kongói és algériai helyzettel kapcsolatban, ame­lyekre Tatár Imre válaszolt TFiimLÓIZÖVETKÍlljm^ «IIP' Meggyorsult a területkiosztás megyénk termelő* szövetkezeteiben A megye termelőszövetke­zeteiben az utóbbi héten meg­gyorsult a munkaigényes nö­vények területének brigádok­ra, munkacsapatokra és csalá­dokra történő kiosztása. Ked­vező a helyzet a hevesi, a gyöngyösi, és a hatvani járás­ban, ahol a tsz-ek zöme már be is fejezte ezt a fontos mun­kát. A gyöngyösi járásban például valamennyi régebbi szövetkezet megállapodott már a családokkal a területkiosz­tást illetően és megállapodá­saikat írásba is foglalták. Kü­lönösen dicséretet érdemel­nek Viscmta, Abasár, Márkáz termelőszövetkezeteit, ahol a vezetők idejében gondoskod­tak az idei munkaerőszükség­letről. A hat új termelőszö­vetkezet a gyöngyösi járás­ban szintén ezekben a napok­ban fejezi be ezt a munkát. Lemaradás mutatkozik a te­rületkiosztás tekintetében az egri és a pétervásári járásban, noha már márciust írunk, és kezdődnek a határban a tava­szi munkák. Helyesen teszik ezért az említett két járás ter­melőszövetkezeteinek vezetői, ha az elkövetkezendő napok­ban meggyorsítják, illetve be­fejezik a családokkal a terü­letkiosztásra vonatkozó meg­állapodásokat. Megyénk több termelőszö­vetkezetében megkezdődött a háztáji gazdaságok területé­nek kijelölése is. Elkezdődtek az idei tervek, most folynak a jóváhagyások Már az elmúlt évek bebizo­nyították, hogy a jó gazdálko­dás alapja a jó tervkészítés. Ezt ma már tudják termelő­szövetkezeteink és ezért ipar­kodtak is terveiket reálisan megállapítani, mielőbb elké­szíteni. A megyei tanács me­zőgazdasági osztályától nyert értesüléseink szerint mintegy két héten belül befejeződik az 1961. évi tervek jóváhagyása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tsz-ek zöme az idén minden tekintetben jobb, alaposabban átgondolja tagsággal megbeszélt terveket készít, mint bármikor az elő­ző években. A tervkészítéshez — meg kell mondani — igen nagy segítséget nyújtottak azok a szakemberek is, akika különböző vállalatoktól, szer­vektől siettek a szövetkezetek segítségére. Megkezdődtek megyénkben a tavaszi munkák Legfrissebb’ jelentéseink sze­rint megkezdődtek megyénk termelőszövetkezeteiben a ta­vaszi munkák. Erdőtelek, Kői, Kápolna homokos vidékein a termelőszövetkezetek vetik a mákot ét egyes helyeken már a borsót is. Hír érkezett arról, hogy Abasár, Márkáz, Gyön­gyös vidékén megkezdték a szőlő metszését és a jelek sze­rint már a legközelebbi na­pokban ez a munka kiterjed a megye egész szőlős vidéké­re. Néhány nap óta meggyor­sult — de még mindig nem kielégítően halad — a tavaszi szántás. így például a péter- vásári járásban már 8 terme­lőszövetkezetben kezdték el a szántást a gépállomások trak­torai. így például Sírokon, Bükkszenterzsébeten a hétfői napon összesen 80 holdat szán­tottak fel a gépek. Az egri, a füzesabonyi, a gyöngyösi járások területén azonban, sajnos, még mindig nem olyan mértékben végzik a tavaszi szántást, mint aho­gyan azt kellene. (Sz) Sikert aratott a Sxáshása* lakodalom Füzesabonyban Szombaton este a füzesabo­nyi Járási Művelődési Házban mutatták be a helyi KISZ-1 szervezet színjátszói Simon Magda Százházas lakodalom című színművét. A román író­nő mai, termelőszövetkezeti tárgyú színdarabja sikert ara­tott a járási székhelyen. A színművet Molnár Gyula füzesabonyi KISZ-titkár ren­dezte és tanította be. A Százházas lakodalom sze­replői tehetségről és nagy lel­kesedésről adtak tanúságot a bemutatón. Diákelőadás kere­tében rövidesen meg kell is- mételniök a KISZ-fiataloknak Százházas lakodalmat. (szigetváry) Gépesítéssel gyorsítják a siroki lakásépítkezéseket Gépeket indítottak útba a siroki lakóházak építéséhez. Tavaly kezdték a 27 lakásos épület munkálatait. A kedve­ző időjárás következtében jól haladt a munka. A gyár veze­tői remélik, hogy szeptember­re beköltözhetnek az új la­kók. A remények valóra válá­sát bizonyára elősegítik az építőipari gépek és a munká­sok igyekezete. A második ötéves tervben még egy 24 lakásos épületre számítanak. Ennek tervezési munkálatai megkezdődtek, de az építkezések időpontjáról még bizonyosat senki sem tud a Mátravidéki Fémműveknél. Kifelé ballagunk a télből. Három hét múlva hivatalo­san, naptár szerint is bekö­szönt a tavasz. A szele azonban máris itt nyargal az egri szűk utcák házai kö­zött, pörgeti, felkavarja, az ember szemébe vágja a port. A köztisztasági vállalat végre rászánta magát, hogy tegyen is valamit a por el­len. Tegnap délelőtt a ha­talmas Skoda locsolóautó megjelent az egri főutcán s vízzel árasztotta el az út­testet. A por rövid időre el­tűnt... de lett helyette egy kis sár, amit a nap egyre melegebbé váló sugarai fel­szárítanak. S újra az ember arcába, ruhájára verik a port a mellettük elrobogó autók. Pesten ilyentájt megnyitják az utcai vízcsa­pokat — így tisztítják meg az úttesteket a tél szennyé­től, porától. Egerben is víz­sugárral mosták le a járdá­kat, nem is olyan régen, az éjszakai fagyok miatt. Ezt kellene csinálni most is. Mert a por vízzel való lelo- csolása csak félmegoldás. Az utcák változatlanul po­rosak maradnak... (kyd)

Next

/
Oldalképek
Tartalom