Népújság, 1960. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-11 / 137. szám

u VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Bútorkiállítás Yerpeléten (Szabó Lajos képes riportja) AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 137. szám Ara 50 fUlér 1960. június 11., szombat Megvalósuló ígéretek Mi lesz a sorsa azok­nak, akik már öregek, akiknek erejéből nem fut­ja az évi 2—300 munka­egység megszerzésére, akik nem tudnak már versenyt kaszálni, kapálni a fiata­lokkal, sőt már arra is el­nehezült munkában tört testük, hogy valami köny- nyebb beosztásba kerülje­nek a szövetkezetben? Ez a kérdés sokszor foglalkoztat­ta a falvak népét — és fog­lalkoztatja még ma is ott, ahol a döntés előtt állnak. Mi lesz azokkal az öregek­kel, akik már nem bírják megművelni földjeiket, de akiknek nem is akad már részesük, amikor az egész falu a közösségi útra lépett. A megnyugtató szavak sok­szor elhangzottak: álla­munk gondoskodni kíván róluk, és ezen túlmenően, se­gíteni fogja őket az egész közösség. De az igazi meg­nyugtatást végső soron mé­gis az jelentette, ami leg­utóbb Kisnánán már meg is történt. Hetvenkilenc öreg, tehetetlen emberhez kopog­tatott be az elmúlt napok­ban a postás, hozta a havi öregségi járadékot, amelyet az idős, dolgozni már nem tudó, de a nyugdíjjogosult­sághoz szükséges éveket megszerezni sem képes dől- { gozó parasztoknak biztosít államunk. Az első nyugdíj l megnyugtatta az öregeket, eloszlatta kétségeiket, meg­értette velük, hogy ebben az országban á munkában megöregedett embernek na­gyobb becsülete van a kö­zösség előtt, mint volt vala­ha, a saját gyermekei előtt. De megnyugtatást jelentett a ma még dolgozni tudó fia­talabb termelőszövetkezeti tagok számára is. Azok szá­mára, akik dolgoznak ugyan már a közös gazdaságban, de szívükben még mindig ég a kétség, vajon jól tet­ték-e, hogy a szövetkezeti utat választották, vajon csakugyan képesek lesz­nek-e a szövetkezetben megteremteni maguknak a többet, a jobbat. Az egyik, — legnagyobb érdeklődéssel kísért problé­mára most már az élet adta meg a választ. És ez bizto­sítékot jelent arra, hogy a többi ígéret is a megvalósu­lás útjára került. De ami­kor ezt mondjuk, újra és újra el kell mondani azt, államunk már ezzel is nagy áldozatot vállalt magára. S ahhoz, hogy a többi ígéret is megvalósuljon, ahhoz, hogy a termelőszövetkezeti gazdálkodáshoz fűzött re­mények és tervek valóra váljanak, ahhoz munkára, becsületes, sokszor nehéz —■ de igen sokat ígérő munká­ra van szükség. Arra, hogy erősebben fogják meg a ka­pa, a kasza nyelét, arra, hogy nagyobb gonddal vé­gezzék a kertészetekben a munkát, arra, hogy meg­teremtsék a nagy jövedel­met hozó közös állat- tenyésztés alapjait, sőt, fej­lesztésének minden feltéte­lét. Hogy mennyire válnak be az ígéretek, az azon is múlik, és nem kis részben, hogy a közösségben élő em­berek mennyit vállalnak magukra azok megvalósítá­sából. Mert mint ahogy az öregek sorsának megnyug­tató elintézése is mutatja, ami népi államunktól függ, az meglesz. De a dolgozó parasztok összefogására is szükség van. 20 ezer forint ■f 500 csibe A nagykökényesi Rákóczi Tsz tagsága az idén baromfite­nyésztéssel is kezdett foglal­kozni. Márciusban 3000 napos­csibét vásároltak, s szerződést kötöttek 12 mázsa baromfi le­adására. A csibék egy részét már át is adták, s rövidesen sor kerül a szerződés teljes egészében való teljesítésére. A szövetkezet két asszony - tagja foglalkozik a csibék gon­dozásával. A baromfitenyész­tés ebben a szövetkezetben is beváltotta a hozzá fűzött re­ményeket. A szövetkezet veze­tői kiszámították, hogy ennek a 3000 csibének felnevelése 20 ezer forint tiszta hasznot ho­zott, azon felül, hogy 500 törzs- állománynak megmarad. A kö­zeljövőben újra hoznak napos­csibét, s még azt is átadják az év folyamán. — A MAGYAR Honvédel­mi Sportszövetség autó—mo­toros klubja, szombaton este 7 órakor rendkívüli taggyű­lést tart, amelyen megbeszé­lik a június 12-én megrende­zésre kerülő rejtvénytúra le­bonyolítását és a külföldi utazás feltételeit. FILMFÓRUM ★ Szalay István: A PILLANGÓ ★ Szemes Piroska: A FUTÓ SZENT ★ Fazekas László: PÄRTHATÄROZAT ÉS VALÓSÁG A HATVANI téglagyárban ★ A FÖLDEKRŐL JÖTTÜNK, ODA MEGYÜNK VISSZA ★ KÉSZÜL A HEVES MEGYEI MŰEMLÉKI TOPOGRÁFIA ★ HÍREK — SPORT Kombájn segítségével aratnak az egri járásban A naptár szerint Is már ugyancsak benne vagyunk a júniusban, az aranyló Nap su­gara érleli a rozsot, segíti a búza fejlődését a határban. A növényápolási munkákkal fá­radoznak még az egri járás termelőszövetkezeti tagjai', de már megkezdték a jövő évi ke­nyér biztosításának, az aratás­nak előkészületeit. A napokban megkezdték a termelőszövetkezeteknél a gé­pi aratásra való szerződéskö­tést. Az Egri Gépállomás hét kombájnnal — még egy kom­bájn érkezését várják —, va­lamint nyolc aratógéppel segí­ti az aratást. A szerződéskötés­sel egy időben végzik a kom­bájnterületek felmérését és a kombájnszérűk kijelölését is. Nagy segítséget jelent a já­rás termelőszövetkezeteiben a közel húsz gép munkája, de még így is körülbelül 7—8 hold aratnivaló jut egy-egy arató­párra. A szövetkezetek tagjai ezért a nagy nyári munkára a családtagokat is bevonják, hogy idejében végezzenek a gabona betakarításával. Társadalmi munkával sportfürdfi létesült üncon Az apci sportszerető embe­rek már hónapokkal ezelőtt azon gondolkodtak, hogyan le­hetne sportfürdőt építeni az öltöző szomszédságában, ahol emberi körülmények között tudnának mosakodni, fürödni a játékosok. A gondolkodás eredményre is vezetett. A közeli napokban megtarthatják Apcon az új sportfürdő megnyitását. Az öl­tözőből nyílik egy ajtó az új fürdőbe, ahol tusok és mosdó­kagylók állnak a sportolók ren­delkezésére. Sok munka kellett hozzá, amíg a fürdő felépült. Az apci Fémtermia Vállalat munkásai társadalmi munkával segítet­ték. hogy minél előbb elké­szüljön az új épület. Külön meg kel] dicsérni Kővári Jánost, a Fémtermia igazgatóját, aki szívügyétiek tekintette a fürdő elkészülését és minden támo­gatást megadott az építkező munkásoknak. Nagyszabású kiállítás keretében mutatta be a verpeléti földművesszövetkezet a bútorüz­letében kapható hazai és külföldi bútorokat. A kiállításon csehszlovák, NDK, lengyel és jugoszláv bútorokkal ismerkedtek meg a látogatók, több mint félmillió forint értékű búto­rok között válogattak a község és a környező falvak vásárlói. Az egyhetes kiállításon vala­mennyi szoba- és konyhabútor vevőre talált. Képünk a kiállítás bejáratát mutatja, ahol már a kora reggeli órákban nagy tömeg gyűlt össze, hogy a nyitáskor elsők között tekint­sék meg a kiállított bútorokat. (Folytatáfsa az 5. oldalonJ Kiváló újítók a Mátravidéki Erőműben A munkásújítók száma igen magas a Mátravidéki Erőmű­ben. Az újítógárda tagjai rend­szeresen foglalkoznak a terme­lést könnyítő módosításokkal, ésszerűsítésekkel. A Mátravidéki Erőmű mun­kásainak ezt a munkáját érté­kelték. amikor a múlt hónap­ban kiváló újító éremmel tün­tették ki az erőmű három dol­gozóját. Szalay Ferenc turbina­technikus arany, Farkas és Ko­vács elvtársak pedig bronz kitüntetést kaptak. A kitüntetés még további jó újító munkára serkenti őket és az eddigi eredményekét figye­lembe véve,- ■ megérdemel tép kapták ezeket a kitüntetéseket, A LOTTO e heti nyerőszámai A 24. játékhéten 4 221 766 lottószelvény érkezett a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság­ra. Egy nyerőosztályra ennek megfelelően 1 583 162 forint nyeremény jut. A sorsolást a veszprémi sza­badtéri színpadon rendezték. Mintegy háromezer főnyi kö­zönség előtt. A kihúzott szá­mok a következők: 37, 45, 75, 77, 81. (MTI) Nagy népszerűségnek örvend a balesetelhárítási totó, az egri 32-es számú Autóközlekedési Vállalatnál Újságunk korábbi számában már hírt adtunk arról, hogy az egri 32-es számú Autóközlekedési Vál­lalatnál munkavédel­mi és balesetelhárítá­si hetet tartottak, amelynek keretében úgynevezett baleset- elhárítási totót adott ki a vállalat vezető­sége. A balesetelhárítá­si totó végleges ered­ményét csütörtökön hozták nyilvánosság­ra, igen nagy érdek­lődés mellett. A gép­kocsivezetők, a szere­lők és a rakodók ré­szére külön elkészí­tett szelvényekből összesen 467 darabot állítottak ki. Tekin­tettel a nagy sikerre, az üzemi bizottság 461 forinttal meg­emelte a nyeremé­nyek összegét. A vizsgáló bizott­ság a legnagyobb gondossággal bírált el minden totószelvényt, s amint kiderült, a gépkocsivezetők és a szerelők közül 33-an értek el telitalálatot. Tizenkét találatos szelvénye van többek között Zs. Nagy Ist­ván és Kun József gépkocsivezetőknek, Kis Vencel, Szabó András és Mészáros Viktor szerelőknek. A telitalálatos szelvé­nyekre egyenként 41 forintot fizetnek. Tizenegy találatot 22-en értek el, ezek nyereménye 15 forint. Ilyen szelvénye van például Cseh János, Szaniszló Ferenc, Nyeste Ernő gépko­csivezetőknek, vala­mint Kácsor László, Murányi Elemér és Szeredi Mihály szere­lőnek. A tíztalálatos szel­vények száma 44. Köztük már találko­zunk rakodók nevé­vel is, Nagy Istváné­val és Oszlánczi Gá­boréval. Ők egyen­ként tizenegy forintot nyertek. Ezek a számok is bizonyítják, hogy a balesetelhárítási totó megnyerte a dolgozók tetszését, nagy sikert aratott, és igen nagy népszerűségnek ör­vend. Külön említés­re méltó, hogy a 12 találatot elért dolgo­zók között két ipari . tanuló — Sékely Gyu­la és Szamosvári Im­re — nevével is ta­lálkozhatunk. Ez azt bizonyítja, hogy ipari tanulóink zöme tisztában van a legfontosabb óvó­rendszabályokkal és a balesetelhárítási sza­bályokkal. A balesetelhárítási totót ingyen kapták a totózók. A nyere­mény nem óriási ösz- szeg, de mégis, nagy a jelentősége, mert a totózó munkások tu­dásuk ^Legjavát adták s nem restelltek át­nézni néhány „elfe­lejtetté’ közlekedési szabályt. Reméljük, hogy amint erre mód nyílik, az egri 32-es AKÖV dolgozóinak újra kezébe kerül az új­szerű totószelvény, a „Balesetelhárítási to­tó”. (D. I.) Egerben járt a Francia Kommunista Párt küldöttsége A néhány nappal ezelőtt or­szágunkba érkezett francia pártküldöttség tegnap elláto­gatott Egerbe is. A Francia Kommunista Párt küldöttei főleg mezőgazdaságunk fejlő­désének tanulmányozására jöt­tek országunkba. Az öttagú küldöttséggel két pártfunkcionárius jött: Fer­nand Clavand, a Francia Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának tagja, a mezőgazdasá­gi osztály helyettes vezetője, a küldöttség vezetője , és • Jean Bourlon, a landesi terület me­gyebizottságának tagja. A kül­döttség másik három tagja: Georges Mercier, Agustin Bí­rón és Armand Rosier gazdál­kodó parasztemberek. A francia vendégek megte­kintették a város nevezetessé­geit, ellátogattak a várba, a kazamatákba, a strandra, majd látogatást tettek dr. Lendvai Vilmos elvtársnál, a megyei tanács VB-elnökénél. Lendvai elvtárs röviden ismertette a vendégek előtt megyénk gaz­dasági helyzetét. A délutáni órákban a ven­dégek megtekintették az Álla­mi Pincegazdaság Eged-hegyi üzemegységét, ahol nagy elis­meréssel nyilatkoztak a szépen fejlődő, új telepítésről. Az egri látogatásra elkísérte a vendé­geket Nádas Gábor elvtárs, a pártközpont mezőgazdasági osztályának munkatársa és az Humanité budapesti tudósító­ja. A megye és a város vezető szervei nevében Bíró József, a megyei' pártbizottság másodtit- kára, Kácsor Jánosné, a városi pártbizottság titkára, Tóth Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Kocsmár Já­nos, a városi tanács VB-elnö- ke üdvözölték és kísérték a kedves vendégeket. Az Eged-hegyi látogatás után francia vendégeink meg­tekintették a borkombinátot, s megkóstolták az egri borvidék híres borait. A zeneóvodások vizsgaelőadása Az Egri Zenepedagógus Munkaközösség irányításá­val működő zeneóvoda kis ta­nulói június 12-én vasárnap délután 4 órai kezdettel tart­ják hagyományos évzáró vizs­gaelőadásukat. A Városi Mű­velődési Házban bemutatásra kerülő mesejátékot Halasy László, a Népújságból ismert egri szerző írta, betanította Dienes Tiborné a zeneóvoda pedagógusa. A mesejáték címe: Megérkezett Kikelet. Törzskönyveseit sertéseket adott el a hatvani Petőfi Tsz A hatvani Petőfi Termelő- szövetkezet igen nagy gondot fordít az állatállomány növe­lésére és különösen a sertésál­lomány gyarapítására. A ter­melőszövetkezet saját állomá­nyának fejlesztésén kívül fog­lalkozik olyan törzsállatok te­nyésztésével, amelyeket aztán később más termelőszövetke­zeteknek adnak át. Nemrégen harminc törzskönyvezett koca­süldőt adtak el. A tenyészál­latokat a füzesabonyi Petőfi Termelőszövetkezet vásárolta meg. Egy cseppet sem mellékes helyiségről szeretnénk né­hány szót ejteni. Bár jól­lehet, köznyelven e helyisé­get mellékhelyiségnek is szokás nevezni. Konkréten a Széchenyi. utcában levő 15-ös cukrászda említett helyiségéről van szó. Van ebben a kis kajütben mos­dó, annak rendje és módja szerint, szappannal és törül­közővel is ellátva. Csak az a kis alkalmatosság.... De minek tekergessük ennyire precízen, talán ez már nem is illene. Meg azután jól tudják az illetékesek, hogy mi a baj, hogy mi hiányzik, csak éppen nem javíttatják meg. Ez annál is szembe- ötlőbb, mert mindenki tud­ja, hogy a cukrászdát nem­régen hozták helyre: új függönyök, gyönyörű falfes­tés, minden a világon, csak az a fránya illemhely. néz ki illemtelenül. Ma öt francia, tegnap két­száz szovjet ember járt Egerben, ebből nem egy a cukrászdában, s így megy ez nap mint nap. De hát itt volnánk mi, magyarok, (na­pi 4—500 turista látogat Egerbe) és egriek. Talán ér­tünk is megérné... (s)

Next

/
Oldalképek
Tartalom