Népújság, 1960. március (11. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-02 / 52. szám

tWÖ. március 8., szerda NÉPÜJSAG 5 Néhány ssó a pályaválasztásról B'játalok, szülők, névelők kö­zölj kérdése a pályaválasztás. Közeledik az érettségi, s a végző lányoknak, fiúknak dönr teniük kell, hogy milyen szak­idét kívánnak tanulni, vagy hol akarják folytatni tanulmá­nyaikat. Sok érettségiző fiatal tétován torpan meg a pálya- választás kérdése előtt, mert nincs felkészülve a látszólag váratlanul jelentkező feladat megoldására. Az érettségi nem mindig jelent pályavá­lasztási érettséget is. Vannak tanulók, akikben még a gim­názium negyedik osztályában sém alakultak ki szakmai haj­lamok. $ a környezethez való alkalmazkodás és felelősség- vállalás tulajdonságai. A külső világ jgmeretébéin is vannak hiányosságok az isko­lai tanulmányokkal szemben. Ma még sok gimnáziumi ta­nuló csak ferde és kezdetleges valóságismerettel rendelkezik a gyakorlati élettel kapcsolato­san. A készülő gimnáziumi re­form a tanulók gyakorlati készségéinek fejlesztését tűz; kj egyik leglényegesebb céljá­ul. Megvalósítása nagymérték* bén segíti majd a pályaválasz­tást is. Ma azonban még akadnak számosán, akik tájé­kozatlanul állnak a pályavá­lasztás kérdésé előtt és nérti tudják, mihez fogjanak érett­ségi után. A helyes pályaválasztási ta­nácsadás nevelői — elsősorban osztályfőnöki — feladat. Min­den nevelőnek elsőrendű fel­adata. hegy gondos szeretettel, az emberség tiszta érzésével, tudásának legjavával készítse elő a jövő nemzedékét arra, hogy minőségileg magasabb szinten vegye át a mi_ nemze­dékünk helyét. Nevelési fel­adat. hbgy a felnövekvő ifjú­ságot hozzásegítsük önmaga megismeréséhez, s hiányossá­gainak akarati erőfeszítések­kel való kiküszöböléséhez. A fiataloknak meg kell érteniük, hogy életünk tevékenységének nagyobb részét a társadalom érdekében végzett munka fog­lalja el. Arra kell tehát ne­velnünk őket, hogy egyéni ér­dekeiket hozzák összhangba a társadalom érdekeivel és ér­deklődési körüket egyeztessék össze a társadalom igényeivel. Tanulóinkat a tétvgazdálko- dás számára készítsük elő, mert szocialista népgazdaságot csak jól irányított munkaerő­gazdálkodással lehet fejleszte­ni. A népgazdaság és a pálya- választók — a dolgozóit — ér­dekeinek összhangja a gazda­sági élét fejlődését és az egyén munkájával való benső meg­elégedést jelenti. A nevelő tai'tsa tiszteletben a gyermexi fejlődés és nevelés adta lehe­tőségeket. Különös tekintettel kell lennünk a tanulók érdek­lődésére. képességéinek kiala­kulására. értelmi és érzélmi féjlődésükre, személyiségük sokoldalú fejlesztésére. A pályaválasztóknak jól kell ismerniük az életpályákat, belső tartalmukat és ázőkat a követélményekét, amelyekét a munkavállálóval szembén tá­masztanak. A tanulók és a szülők igazi nehézségé az hogy nem tudnak választani a több mint tízezer nyilvántar­tott pálya közül. Természete­sén, ez a sokféle pálya a ró* kónvonások alapján pályákö- rökre vonható össze, s éppen ezért, nem meghatározott fog­lalkozást Kell ajánlani valaki­nek, hanem a neki megfelelő pályakört jelölhetjük meg, hi­szen az átlagemberek jóíiéhány gyakorlati foglalkozásra alkal­masak. A fentiekből követke­zik, hogy nem annyira a pá­flz erdőgazdaság a mezőgazdaságért Az erdészet a legszebb fog­lalkozások egyike. Legalábbis így szokták ezt mondani. Az erdésznek azonban egészen más a dolga, mint lombszínű ruhájában. fütyörészVe járni az erdőt és'néha lőni egy-egy va­dat.: Ezt mutatják a Nyugat­bükki Erdőgazdaság első ne­gyedévi eredményszámai is. Ezek szerint a gazdasági év első negyedében — tehát októ­ber 1-től december 31-ig — a tervezett 31 749 helyett 35 986 köbméter ipari és tűzifát ter­meltek. A gazdaság saját üzémében készült fagyártmányok értéke­sítéséből 511 ezer forint nyere­séget ért el. A gyártott cikkek: parketta, parkettléc, kerékkül­lő, kéréktalp, szőlőkaró, kut- ricad észka, bányabéléspalló, húsklópfoló és fakalapács ké­szült a gazdaság felnémeti te-, lepéh. Ezek az eszközök tűzi fából készülnek, amelyek nagy-: ban növelik az ipari fa Kiho­zatalának mennyiségét. Az erdőgazdaság nagyban se­gíti a termelőszövetkezetek fej­lődését, amennyiben nagy, mennyiségű különféle anyago­kat és kész építményeket bo-, csát a mezőgazdasági szövet-: kezatex rendelkezésére. így rö­vid deszkát, fiaztatókat, csibe- nevelőt sertésólat, juhakólt, összesen mintegy 81 építményt, adnék át a nyár elején a mé- zusr ‘dr,tágnak. Ezenkívül még négV mennyiségű szerszámfa- anje got is kap a niezőgazdá-, ság. A. erdőgazdaságban a ter­me' ’ "ébesítve van. Két 800-as tr ‘ \ Két lánctalpas gép és k'1 v tató vészi a faanyag- n- jétás jelentős részét. 18 He'vreállítiák a élold-piramis» Mexikóban Mexico City közelében meg­kezdték az ősi Hold-piramis helyreállítását. A nagyobb Nap-piramis helyreállítása már néhány éve befejeződött, ugyanakkor más ősi épülete­ket is helyreállítottak a Sár Juan Teótihuacen régészeti «wezetbea, motorfűrész is dolgozik a gaz­daságban. Az első negyedévben a gaz­daságokban, 5ss2esen 1800 fi­zikai és adminisztratív sze­mély dolgozott, akiknek most az a feladata, hogy a második negyedévben a fakitermélést befejezve, a már most folyó időszaki munkálatokhoz, a csemetekert gondozásához és erdőművelés munkájához lás­sanak. A gazdasági ez évi féládata, a —■ a tavalyi tényszámokhoz viszonyítva — mintegy 4,5 szá­zalékkal emelt terv végrehaj­tása. A termelékenységet 2,5, a termelési értéket pedig mint­egy 8 százalékkal kell meg­emelni. A gazdaság dolgozói vállalták, hogy 10 százalékos önköltségcsökkentést érnek el. Ó. M. lyák hiánya, mint pályaismeret teszi a pályaválasztást, ügyi Minisztérium inkább a kérdésessé A Munka­évről évre Szőlőbogyózók, cetreszivattyúk, lővontatású permetezőgépek készülnek a gyöngyösi Agromeehanikai Ktsz-nél kiadott pályamegnevezési tá­jékoztatója — megfelelő elem­zéssel — sok segítséget nyújt­hat valamilyen foglalkozás ki­választásában. A pályaválasztónak ismernie kell. hogy a választott munka­kör milyen testi és értelmi te­vékenységet, előképzettséget kíván meg, melyek a tanulás feltételei és milyen kereseti lehetőségekre számíthat. Ked­vezőtlen jelenség, hogy a fia­talság egy részéhek pályavá­lasztása és a népgazdaság igé­nyel nincsenek összhangban. Túl sokan jelentkeznek pél­dául orvosi, elektromérnöki, rádióműszerészi, motorszerelői, fodrász-kozmetikus pályákra. Hazánkban a tízezer lakosra jutó orvosok száma nagyobb, mint például az Egyesült Ál­lamokban. Tavaly a budapesti Orvóstudományi Egyétemré 500 hélyré l30Ó-an jelentkeztek. A mémökj jelentkezések szak­megoszlása is helytelen. Sokan jelentkeztek az elektromérnöki szakra, de kevesen például az út-, híd- és általános mérhöki pályákra. A népgazdaság érde­kéit figyelőmbe Vévé, nem lé­hét annyi orvost kiképézhi, mint amennyi éppén jelent­kezik, mért ném tudjuk elhe­lyezni őkét. Ugyanez vonatko­zik a rád i óműszerés zékre, koz­metikusokra is. Mindazok pe­dig. akik tanult szakmájukban nem tudnának elhelyezkedni, gazdasági életünk fejlődésének akadályaivá válnának, s kárba veszne a tanulásra fordított idő, fáradság és költség is. A pályaválasztási tanács­adás a nevelőmunka fontos te­rülete. Azonban maguknak a nevelőknek is gondot okoz, ho­gyan tudnának e téren az if­júság segítségére síétm. A Mű­velődésügyi Minisztériummal karöltve fel kellene tárnia, ki kellene kutatnia mindazokat a lehetőségeket, amelyek fiatal­jaink előtt állnak, s ezekről részletes tájékoztatókat kelle­ne kibocsátaniok az iskola* számára. Az érdekelteknek ma is állnak rendelkezésére olyan intézmények, amelyek: taná­csot adhatnak. Ilyenek példá­ul a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézete (Buda­pest, Váci út 107. sZám) és á Magyar Tudományos Akadé­mia Gyerméklélektani Intéze­te (Budapest, VI. Szondy utca 83—85. szám) Végső következtetésként: a pályaválasztási tanácsadás jobb megszervezés féjlödésünk menetében jelentkező társa­dalmi szükségszerűség, amely­nek megoldása kedvezően hat­na vissza gazdasági előrehala­dásunkra. Dr. Honiért Rezső Gyöngyös Csendes, szerény emberek dolgoznak az Agromeehanikai Ktsz-nél. Nem dicsekszenek, ha beszélünk velük, nem han­goskodnak, ha gyűlésen vannak és így sokan nem is sejtik, hogy mi minden készül ebben a kis gyöngyösi üzemben. A kapu alatt hengeralakú tartályfélék sorakoznak. Cson­tos István elvtárs elmondja, hogy a hengeralakú tartályok permetezőgépek lesznek. A MEZÖSZÖV rendelt belőle százat és 40 már kész. — Régen foglalkoznak per­metező készítéssel? — Ebben az évben kezdtük. — Kinek kösZönhétő az öt­let? — Csontos elvtárs elmoso­lyodik és válasz helyett arról beszél, hogy a lóvontatású per­metezőgépek gyártásához a szövetkezeti mozgalom fellen­dülése adta meg az ötletet. A tartály 80 literes, hat szórófe­jet lehet rászefelni és két sór szőlőt Visz egyszerre. Gyors számítás után kiderül, hogy az új konstrukció nyolc ember munkáját végzi majd él égy náp alatt. Ha pél­dául valaki gyülmöcsfákat akar perrtiétézni, szükség sze­rint annyi szórófejét vesz le, amennyi gumicsövét fel akar rákrti és ézZel kész a gyü­mölcsfapermetező. A gép nem fogja forradal­masítani a szőlőmunka gépesí­tését, de egy lépéssel előbbre viszi azt, és ez a ktsz lelkes kollektívájának érdeme. A „Vinó 65—150—350” mű­helyében zümmögnek az esz­tergák. A munkások keze alatt bronz munkadarabok formá­lódnak, alakulnak a szakem­berek akaratának megfelelően. Lehóczki László elvtárs el­mondja, hogy itt készülnek az ország borgazdaságai számára a különböző teljesítményű szi­vattyúk. A „Vinó” elnevezésű szivattyúk óránkénti teljesít­ménye 65,150 és 350 hektoliter. Azért készítik háromféle vál­tozatban, hogy a kisebb gaz­daságokban is rentábilis le­gyen a használata. A szivaty- tyúk megtervezése Lehóczki László és Major József elvtár­sak nevéhez fűződik, cefre, borsöprő és folyadék szivaty- tyúzására egyaránt használ­ható. A 25 literes tejeskanna nagyságú gépeket a Szőlőszeti Kutató Intézet tudományos munkatársai úgy jellemezték, hógy „a szivattyú” minden ed­dig általunk ismert szerkezet­nél biztosabb. Az Agromeehanikai Ktsz még be sem fejezte a perme­tezők és szivattyúk legyártá­sát, máris újabb feladatok előtt állnak. A Vaskúti Állami Gazdaság bízta még őkét az épülő bor- kombinát szőlőfeldolgozó gé­peinek elkészítésével. Csontos és Lehóczki elvtársak annyit mondanak e tervekről, hogy a feldolgozó gépek mellett alig lesz majd szükség az emberi munkaerőre. A szalagszerű fel- dolgozási rendszerben a bo- gyózó lesz az első lépcső. In­nen a szőlőmalomba, lélevá- lasztóba, hidraulikus présbe „vándorol” a szőlő. Utána • törkölytépő, majd ismét a hidraulikus prés következik egy szállítócsiga segítségévek anélkül, hogy kézi munkaerőt venne igénybe. A szerződés úgy szól, hogy a berendezést felszerelve kell átadni és­pedig úgy, hogy az őszi ter­melésre készen legyenek vele. Nyilvánvaló, mint eddig, ez­után is teljesítve lesznek e nagyszerű feladatok. Az agromechanika a fejlő­dés korszakát éli. A közeljövő­ben rátérnek a teherfelvonók, hűtő- és presszógépek javítá­sára is. Embereik közül néhá- nyan a közelmúltban szerezték meg az ehhez szükséges képe­sítést és ezzel adva vannak a feltételek e speciális gépek szakszerű javítására. Ezek mellett természetesen, tovább gyártják a mezőgazdasági gé­peket is, talán még nagyobb odaádással, mint régebben, meft mint az üzemben mon­dották, a szövetkezeti mozga­lom fejlődése serkenti erre őket, hogy mindennapi munká­jukkal, szorgalmukkal ők is hozzájáruljanak mezőgazdasá­gunk gépesítéséhez. Erki Jánot Ahol nyerni nem a szerencse dolga.,. VASAÄNAP délelőtt rendez­ték meg az egri diákok vidám vetélkedőjét a szovjet film ün­nepi hétének megnyitója al­kalmából. Ez a fejtörő nem is annyira vidámságával tűnt fel. Sokkal inkább meglepte a fel­nőtteket az alapos tudás, a tá­jékozottság az irodalom, mű­vészetek terén. Az általános iskolásoktól is kérdezett Ki­rály Gyula olyan dolgokat, amelyek megmutatták, hogy kisiskolásaink nemcsak írni, Olvasni tanultak, hanem más is érdekli őkét. Ám a kicsik készségversenyében feltűnően jó képességű fiúk, lányok mu­tatkoztak be. Itt van mindjárt az I. számú Általános Iskolából Koppány Mária, aki rögtönzött csasz- tuskájával, előadásával óriási sikert aratott, s veretlenül győzött. Jutalma? Egy könyv, égy hónapig vendégeskedhet a Bródy-moziban, meg néhány apróságot, közöttük természe­tesen papírszalvéta. A második helyezett Kovács Lajos, aki ugyancsak fordulóról forduló­ra kitűnően szerepelt, végül egy, a szovjet film ünnepére helyszínen írott versével vég­zett a 2. helyen. A mesélő, a riporter szintén igen jól sze­repeltek, s megérdemelték a jutalmakat. N.agy érdeklődés kísérte a középiskolások versenyét. Itt elsőnek az az érdekes tény tűnt föl, hogy sokkal több lány jelentkezett a versenyre, mint fiú. Tudás vagy bátorság kérdése volt?! Mindenesetre az egri középiskolák nem val­lottak szégyent versenyzőik­kel. Az iskolák döntőjében ma­gasan első lett a Szilágyi Er­zsébet Leánygimnázium: 43 ponttal. A fej-fej mellett hala­dó Dobó és Gárdonyi Gimná­zium vérsenyéből végül a Do­bó Gimnázium II., a Gárdonyi Gimnázium III. helyen vég­zett. Őszintén sajnáljuk, hogy az MTH intézet nem küldött versenyzőket. A versenyzők boldogan hallgatták az ered­ményhirdetést. Bizonyára Top­tOOOOÓOOÓÓOOOCáO(*>OÓÓCOCCŐŐOOOOOCOGv OCX xxxxx>ooooooooooooooot>: ler Zsuzsa egy kis büszkeség­gel fogja nézegetni az 1000 fo­rint értékű festményt, amelyet iskolája kapott. A IX. helye­zett iskola a „Tretyakov galé­ria” című reprodukciós gyűj­teményt, a Gárdonyi Gimná­zium pedig 11 darab értékes könyvből álló sorozatot nyert. De TALÁN nem érdektelen megemlékezni azokról az iz- guló-piruló diákokról sem, akik a reflektorfényben is ősz- sze tudták szedni gondolatai­kat, s egy-egy feleletükkel ha­talmas tapsot érdemeltek ki a jelenlevőktől. Abkarovics End-, re tanár kérdései olyanok vol­tak, amelyek a filmek, a film­csillagok ismeretén túl, alapos irodalmi, mégpedig világiro­dalmi tudást követeltek. Töp- ler Zsuzsa, a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium veretlen győztese például olyan össze­szedetten, olyan szépen, tájé- kozottan beszélt mind az orosz, mind az angol irodalom feltett kérdéseiről, hogy mindenki Vé­leményével egyezett győzelme. ? — Hogyan készült fel a ver­senyre? — kérdezem. } — Sehogy. Illetve, régen ké­szülök. Ügy értem, hogy szom­baton tudtam meg, hogy ver­senyezni fogok. De ha egy hó­nappal ezelőtt mégtudtam vol­na, az se jelentett volna sem­mit, ha nem lenne tartalé­komban a sok-sok megtanult* látott, elolvasott irodalmi al­kotás. Ilyen versenyben csak [az nevezhet be tiszta lelki- jismerettel, aki sokat, nagyon [sokat olvag — válaszolja Zsu- !zsa. > Igazát Birkás Sarolta, a Gár­donyi Gimnázium versenyzője* >a II. helyezett is alátámasz­totta. Az egyéni verseny har- madik helyét Kóczián János* a Dobó Gimnázium tanulója szerezte meg. AZT HISZEM, mindenki egyetért velem abban, hogy a Heves megyei Moziüzemi Vál­lalat és az ifjúsági szervezetek nagyon élvezetes, izgalmas va- ssárnap délelőttöt szereztek sok­asok iskolásnak ezzel a vetél- jkedővel. Volt totó, volt ver­seny, de nem a lóhere és Vak- jszerencse jegyében, hanem a ítudás alapján. S ha sok gye­sieknek hiába mondja nevelője iaz őskori mondatot: „Magad­nak tanulsz, fiam!”, akkor 5 most ezt sok gyerek megér­tette, kimondatlanul. Megér­hette, mert ugyan melyik 14— Í18 éves nem szereti a fényt, a :tapsot, s azt az érzést: „Merek, jmert tudok!” A. 8. 91 amelynek végén kiderül, hogy 8 ő, Sz., aki pedig nem is párt- g tag, akadályozott meg egy több g ezer forintos kárt, amit a Bo- | zóky eltolt... 8 Később egyre belemelegedett i — én már olyan régen szól- f tam, hogy tán beszélni is el- ' felejtek — és huncutkás mo- a sollyal súgja: — Jó ám az, ha ennyi fűnk- § dója van az embernek. Így a § hivatalban nem nézik olyan 0 szigorúan, ha néha-néha sű- § rűbben telefonálgatok. ugye 8 könnyebben kimehet így az 8 ember a városba is, no meg az- 8 tán így nem probléma olykor- § olykor kimaradni sem. Ide me- g gyek értekezletre, ott van gyű- 8 lés és a feleségem — nagyon } rendes, kicsi asszony, majd g egyszer feljössz hozzánk — sze- 8 gény ö egy szót sem szól. tud- g ja: az egzisztenciáért ezt is § vállalni kell... a Most megint az érdemeiről, 3 a tehetségéről, a bátyja, és o 8 sógora. az egész család és a 8 rokonság politikai megbízha- a lóságáról és szilárdságáról be- § szél már egy félórája, amikor § egyszer csak, mint akinek va- g lami nagyon eredeti dolog jut § az eszébe, felkiált: — Te, öregem, írjál rólunk, g rólam; Én megígértem neki, és : amint az olvasó is láthatja, 8 írtam róla. Igaz, egyelőre még csak kéz- ■: döbetűkkel írva a nevét... : Papp János „ Csak kezdőbetűkkel .. . tályvezetőjét és engem ismé- télten mint jó barátját, régi jó elvtársút, akik úgy összetar­tunk, mert hisz ugye, hű fiai vagyunk a népi demokráciának mind a ketten. És ez így megy még egy jó párszor. Perceken belül bemu­tat vagy tíz embert — és én perceken belül elfelejtem eb­ben az ismerkedési „kampány­ban’‘ nevüket, arcukat. Míg aztán meg nem unom és meg nem kérem: elég már, min­denkit ismerek... Bár igaz, hogy ismerkedési esten va­gyunk, de ismerkedjünk a po­hárral is. Tovább folyik a szó — újdon­sült barátom kifogyhatatlan. Hogy: rendesnek rendes em­ber az osztályvezető kartárs, de hát kivételez. Másnak ta­lán fel sem tűnne, de hát öt kijátszani, az ő eszén túljárni, azt aztán nem lehet. — Persze, szóvá fogom ten­ni — mondja kérdésemre —, de még hordozom magamban, gyűjtöm a konkrétumot. Vagy: — Csuda jópofa az a Bozóky, de tudod öregem — ez is én vágyók! — tehetségte­len. Tehetségtelen. Pedig kár érte, fiatalmber, még sokra vihetné és lehet, hogy viszi is... mert ő, a Bozóky párt­tág. NO, nem azért mondom, de amit a múltkör is csinált — ...és egy hosszú mesébe kezd, gozik, hány testületnek, szerv- ; nek a tagja — nem, nem soro­lom fel: kilencnek —, hogy i alig-alig kerülközik egy sza­bad estéje, állandóan társa­dalmi munkát végez, hogy mennyi. de mennyi még a probléma. Látom a szemén, várja az * elismerésemet — gyakran pis­log a zsebemre. ahonnét a jegyzettömböm kikandikál — várja, hogy azt mondjam: bi­zony, bizony, fia ilyenek nem volnának, mint ön, nem kon­szolidálódtunk volna, ó, nem tártanánk még itt, dehogyis tartanánk, ahol most tartunk. De én nem mondom — és a jegyzettömböm sem veszem elő — mert nem így gondolom és ö egyre tovább produkálja magát... Ismerőse közeledik, karonfogva vezeti hozzám és hadarja neki: — Bemutatom a barátomat — már mint engem, akit egy pár perce ismer — újságíró. És halkan, de úgy, hogy én azért halljam, odasúgja még legújabb ismerősöm fülébe (s közben jelentőségteljesen rám, néz): Régi, jó elvtárs! De már ugrik is. újabb is­merőst fedez fel és már hoz­za, vonszolja asztalunkhoz. Hogy, hogy nem, már tegező- dünk, most nékem mutatja be (Engedd meg, kérlek...) osz­3 Bemutattak egy embert. Jó­■ viális arcú, alig őszülő, de mát < pocakot eresztő, jó kedélyű, 40 5 év körüli férfit. 3 — Sz. J. vagyok — nyújtjá a • kezét. 5 Jó estét köszönök, majd bé- \ mutatkozom én is. Azután egy ' pár másodpercig vizsgáljuk \ egymást — ahogy ez már lenni i szokott, amikor két idegen ta- : lálkozik. ; Ö találja fel magát először. ■ Hozzám fordul és kérdez: 5 — Szintén elvtárs? ; Meglép a szokatlan kérdés, • de azért válaszolok: \ — Szintén. I Azután beszélgetünk. Ki hol • dolgozik, mit csinál, van-e csa- l Iád, majd jön a politika, a i kongresszus, a tsz, áz értél- i miségi problémák és minden. | Űj ismerősöm azonban — rhi- í után megtudta, hogy újságíró- \ val beszél — egyre inkább ma­• ga körül gombolyítja á beszéd í fonalát. Elmondja, hogy ő már í 1956 júliusában látta, hogy itt 8 ellenforradalom készül, figyel- § meztette is áz illetékeseket, | ..de hát tudja, hogy volt áz, § mi' volt akkor." Hogy úincs g még egy émber az országban, 0 áki úgy helytállt volna, niint a ő. (Nem, nem voltam karhatal­1 mista — válaszolja kérdésemre I —, éppen az anyósáéknál I volt disznótorban, néhány na- | pig ott máradt, és pánt akkor | szervezték a kárhatálrnat. ig „Péch, de hát tnit csinálják” | — mondja lesújtottam) 8 Hogy ő ma is mennyit doh

Next

/
Oldalképek
Tartalom