Népújság, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-20 / 16. szám

NÉPÚJSÁG 1960. január 20., A mérlegen: 1959 Fokozatos javulás a női dohószámokban Az atlétika versenyszámaiban Szerte a világon a dobószámokban tapasztalható a legnagyobb fejlő­dés. A versenyzők, edzők és egyéb szakemberek szinte mérnöki pon­tossággal dolgozzák ki a különböző technikákat és ennek köszönhető, hogy a néhány éve még elérhetet­lennek hitt eredmények ma már nem is keltenek különösebb fel­tűnést. Megyei viszonylatban — bár még messze vagyunk az országos szint­től — szintén érezhető a javulás. A rangsorban szereplő sok fiatal te­hetség közül többen már ebben az évben is métereket javulhatnak 1 Súlylökés: »96 Németh Kálmánné (Gy. Bányász) <-) 979 Szekendy (GyVSC) (864) 976 Radnóti J. (HVSE) (841) 928 Bozóky (Gy. Bányász) (856) 890 Mihályfi (ESC) (908) 876 Harasi (Gy. I. sz. isk.) (-) 879 Horváth A. (H. gimn.) (916) 862 Csányi M. (E. Szilágyi g.) (-) 835 T. Bognár Lili (Gy. Bány.) (-) 782 Molnár (GyVSC) (-) Elért átlagok: 1956-ban 872. 1957­ben 859, 1958-ban 881, 1959-ben 899 (csúcsátlag). Diszkoszvetés: 35,82 Némethné (Gy. Bány.) (—) 32.30 Szekendy (GyVSC) (30,16) 29,15 Bozóky (Gy. Bányász) (27,80) 27,97 Harasi (Gy. I. sz. isk.) (24,76) 27.80 Ivádi (H. gimn.) (—) 27.31 Radnóti G. (HVSE) (26.51) 27.05 Horváth A. (H. gimn.) (27,82) 26,08 Hanka (GyVSC) (-) 26.06 Dienes (GyVSC) (24,79) 25,25 Zele (Káli gimn.) (-) Elért átlagok: 1956-ban 26,80, 1957- ben 24,11, 1958-ban 27,40, 1959-ben 28.48 (csúcsátlag!). Gerely hajítás: 36.80 T. Bognár Lili (Óy. Bány.) (34,82) 36,12 Radnóti J. (HVSE) (33,42) 31,40 Bozóky (Gy. Bányász) (31,22) 29,45 Halmóczky (GyVSC) (23,39) 28.80 Dienes K. (GyVSC) (29,10) 28.10 Ivády K. (H. gimn.) (-) 27,76 Zilahi (Gy. Bányász) (-) 25,79 Bobory (E. Szilágyi) (-) 25,22 Hanus A. (E. Szilágyi) (24,34) 19,90 Szekendy (GyVSC) (—) Elért átlagok: 1956-ban 23,86, 1957- ben 26,31, 1958-ban 27,73, 1959-ben 28,93 (csúcsátlag!). A három dobószám 30 versenyző­je közül 16 tavaly is szerepelt, és 14 új nevet találunk. Kár, hogy az újak legtöbbje nem jobb eredmény révén került a rangsorolásra, ha­nem azért, mert az 1958-ban szere­peltek közül többen vagy abba­hagyták a versenyzést, Vagy pedig elkerültek a megyéből. Némethné nagy tehetség. Kár, hogy csak néhány versenyen in­dult. A diszkoszvetésben hamaro­san 40 méteres eredményt érhetne el, sajnos, egészségügyi okokból ősszel már nem versenyzett és jú­lius előtt az idén is aligha számít­hatunk rá. Szekendy Szilvia még serdülő­korú. Több, mint egy métert ja­vult, de még messze van képessé­gének felső határától. Nem elég szorgalmas, így technikája fogya­tékos és inkább csak erőből dob. Így is tagja volt a megyei váloga­tottnak és minden megyei ifjúsági, valamint serdülőversenyt meg­nyert. A hatvani Radnóti Júlia iga­zolta azokat, akik nagyobb dobó­tehetségnek tartották, mint futó­nak, főleg gerelyhajításban ért el jó eredményeket. Legszebb fegy­verténye az volt, hogy egy megyei válogatóversenyen a csúcstartó T. Bognár Lilit is legyőzte. Mozgása még bizonytalan — ezt érzi is és bizonyos gátlásokkal indul a ver­senyeken —, de ha eltalálja a rit­must, akkor jó messzire repül a gerelye! Bozóky Márta mindhárom dobó­számban az élcsoportban foglal helyet. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy még jobb eredménye­ket érjen el. Nála az a baj, hogy nem tud összpontosítani és mozgá­sát elkapkodja. Reméljük, hogy még 1960-ban túlszárnyalja a n. osztályú szintet. Mihályfi Éva csak alkalmilag in­dult súlylökésben, — nem érte el tavalyi legjobbját. Harasi Vandáról tavaly mint rangsorolás nélküli te­hetségről írtunk, az idén — bár még most is csak úttörőkoru — mégis bekerült az élcsoportba! Korszerű technikával dob, főleg a diszkoszvetésben elért 27,97 mé­teres eredményét értékeljük a legtöbbre, melyet Jászberényben sokkal idősebb, rutinosabb ver­senyzők elleni győzelme alkalmá­val ért el. Testalkata, ereje és küz- denitudása alapján nem csodálkoz­nánk, ha egy-két éven belül az or­szágos élvonalba kerülne. Horváth Anna ritkán versenyzett, eléggé fogyatékos technikával dob. Csányi Magda — bár győzött a megyei ál­talános iskolás bajnokságon — nem fektetett nagy súlyt erre a sport­ágra. Ha csak kis időt is szentelne az atlétikára, nagy eredményeket érhetne el. A középiskolás bajnok­ságon nagyon megnehezítette a gyöngyösi Szekendy győzelmét. T. Bognár Lili és Molnár I. keveset versenyeztek ebben a számban. Csaknem, minden súlylökővei ta­lálkozunk a diszkoszvetők között is, így külön csak azzal a néhány versenyzővel foglalkozunk, akik nem szerepeltek a súlylökőknél. ivádi Katalin szeszélyesen verseny­zett, egyetlen jól sikerült dobásá­val került a rangsor ötödik he­lyére. Hanka Katalin kezdő ver­senyzőnek számít, de ha komolyan veszi a diszkoszvetést, 1960-ban el­érheti a 35 métert. Dienes Kati alig indult ebben a számban, mé­gis megyei ifjúsági bajnokságot nyert. Zele Ilona több versenyzés­sel javíthatna eredményén. T. Bognár Lili közel tíz éve a megye legjobb gerelyhajítója. Csak a fontosabb versenyeken indult — mégis két métert javított előző évi eredményén! Nagykanizsán elnyer­te az országos Bányász-bajnok cí­met. Sportszeretetből és lelkese­désből követendő példát mutat a fiatalok számára. Radnótiról és Bozókyról már fentebb szóltunk. A serdülő korú Halmóczky Ili 1958- ban mint úttörő bekerült a legjobb tíz közé és nagy jövőt jó­soltunk neki. Ezt nagyrészt valóra is váltotta, nemcsak hatméteres javulásával, hanem azzal is, hogy elsős gimnazista létére megyei kö­zépiskolás bajnokságot nyert, s e győzelmét októberben megismétel­te Egerben! Benne látjuk T. Bog­nár Lili utódját. A többiek csak alkalmi gerelyhajítók voltak. Dobóatlétáink tehát, ha nem is nagy lépésekkel, de előre haladtak 1959- ben. KÖMLEY KAROLY Birkózás Az Egri Vasas nyerte a szabadfogású területi ifjúsági CSB-t A Heves megyei Birkózó Szövet­ség Egerben rendezte meg a sza­badfogású területi ifjúsági csapat- bajnokságot. A bajnokságon a Diósgyőri Vasas, az ózdi Kohász, a Miskolci Honvéd és az Egri Vasas mintegy 40 versenyzője vett részt. (Hol maradtak a gyöngyösiek?) A mérkőzések általában igen erős, színvonalas küzdelmeket hoztak, minden csapat tudása leg­javát nyújtotta, amit a szoros eredmények is bizonyítanak: Diósgyőri Vasas—Ózdi Kohász 12:8, Ózdi Kohász-Miskolci Hon­véd 10:10, Egri Vasas—Ózdi Ko­hász 12:8, Egri Vasas—Miskolci Honvéd 10:10, Egri Vasas—Diósgyő­ri Vasas 12:8, Diósgyőri Vasas- Miskolci Honvéd 12:8. A bajnokságot tehát teljesen megérdemelten az Egri Vasas csa­pata nyerte öt ponttal, a négy­pontos Diósgyőri Vasas, a kétpon­tos Miskolci Honvéd és az egypon­tos ózdi Kohász előtt. A területi bajnokság az országos csapatbajnokság főpróbája volt, amelynek alapján az északi terü­letet az Egri Vasas csapata képvi­seli majd az országos bajnokságon. Jelvényszerző versenyek az olimpia tiszteletére A KISZ KB kezdeményezésére a | Magyar Testnevelési és Sport Ta­nács, a SZOT, a KISZ és az MHS az olimpia évében, 1960-ban olim­piai jelvényszerző versenyt hirdet. 1. A verseny célja: Lehetőséget biztosítani a dolgozók és a tanulók számára, hogy e versenybe bekap­csolódva, minél többen sportolja­nak rendszeresen. A jelvényszerző verseny ismertesse és terjessze az olimpiai eszmét és ezzel is erő­sítse a népek közötti barátság, az alkotó béke szellemét. 2. A verseny időpontja: i960, feb­ruár 1-től november 30-ig. 3. A verseny részvevői: Az olim­piai jelvényszerzőn 13 éves kortól, nemre és korra való tekintet nél­kül, mindenki részt vehet. 4. Nevezés, nevezési díj: A ver­senyre nevezni a munkahely, az iskola, a lakóhely sportkörében (ahol a sportkör még nem alakult meg, ott a továbbiakban üzemek­ben a szakszervezeti bizottságok, községekben és iskolákban a KISZ és úttörő szervezetek értendők) lehet. Minden jelentkező nevezés­kor egy forintot köteles nevezési díjként fizetni, amelyet az ered­ménylapra rá kell vezetni és az eredménylapokkal együtt fel kell küldeni az illetékes TST-nek. 5. A verseny követelményei: a) Egy előadás meghallgatása az olim­piáról. Az igazoló aláírást a sport­kör elnöke adja. b) Egy szabadon- választott labdajáték bajnokságán rendszeresen részt kell venni. Iga­zoló aláírást a sportköri vezetőség ad. c) Négy meghatározott sportág (atlétika,, torna, úszás, kerékpár) közül kettőben a meghatározott szintek'"'* kell teljesíteni. Atlétiká­ban választani lehet a síkfutás, a távolugrás, vagy a súlylökés egyi­kének teljesítése között. Üszásban a meghatározott távolság leúszása, kerékpározásban a meghatározott távolságnak a meghatározott idő alatt megtétele, tornában az előírt gyakorlatanyag bemutatása számít. Igazoló aláírást a versenybíróság adhat. 6. A verseny megrendezése: a) Az olimpiai előadás történhet üzemi, községi, iskolai szinten, illetve a szakszervezet, az úttörő, a KISZ- szervezet, vagy önállóan a helyi sportkör szervezésében, b) A ver­senyeket az egyéni sportágakban a sportkörök rendezik. Az egyéni sportágakban a követelményeket kizárólag az ,,olimpiai jelvényszer­ző” versenyeken lehet teljesíteni, amelyeken az illetékes TST meg­bízottja jelen van. Az egyéni sport­ágak versenyeit falun nem lehet a Falusi Dolgozók IX. Spartakiádjá- nak községi, járási versenyeivel együtt, egyszerre megrendezni, c) A labdajátékok egyikében való rendszeres versenyzést az ötödik pont szabályozza. 7. A jelvény megszerzése: Azok a részvevők, akik az olimpiai elő­adást meghallgatták és csoportjuk­ban a követelményeket teljesítet­ték, megkapják az olimpiai jel­vényszerző verseny jelvényét. A jelvény ünnepélyes átadása lehe­tőleg közvetlenül a teljesítés után, vagy taggyűléseken, a sportkör ve­zetősége részéről történik és az át­vételt a sportoló az eredménylapon aláírásával igazolja. A jelvényeket az illetékes TST-től kell igényeim a sportköröknek. A magyar sportélet 1960. évi ese­ményei közül az egyik legjelentő-, sebb verseny az olimpiai jelvény- szerző verseny, amely hatással lesz az egész sportéletre. A jelvény igen szép, színes, az olimpiai öt­karikát, egy futót és az olimpiai fáklyát ábrázolja. Az egri fiúk fokozott szorgalom­mal készülnek a Budapesten feb­ruár 13—14-én megrendezésre ke­rülő országos versenyre. Mit nyújtottak az egri verseny­zők a területi bajnokságon? Az 50 kg-os súlycsoportban Ko­vács Kálmán, az 53 kg-os súlycso­portban pedig Bőgős Béla minden mérkőzését tussal nyerté. Bőgős győzelmének értékét emeli, hogy teljesen újonc ifjúsági versenyző­nek számít. Az 56 kg-os súlycsoportban Ke­lemen István nyugodt, magabiztos birkózásával minden mérkőzésén diadalmaskodott, az 59 kg-os súly­csoportban Tollner Ferenc egy al­kalommal győzött ugyan, de ez szép teljesítmény1 volt, mert azt a diósgyőri Vinczét győzte le, aki az 1959. évben országos ifjúsági vi­déki bajnokságot nyert. Tollner tavaly még serdülő versenyző volt..; A 62 kg-os súlycsoportban a nagy rutinnal rendelkező Ludnai József minden ellenfelét tussolta, és ez­zel isrhét felhívta magára a sport­ág szakvezetőinek figyelmét. Érde­kes, hogy mindössze másfél éve versenyez, de ez idő alatt sok el­lenféllel került már szembe és amit kevesen mondhatnak el ma­gukról — egyetlen edzésről sem maradt el! A 66 kg-os súlycsoportban Szűcs Béla sem rendelkezik többel, mint féléves birkózó múlttal, mégis több alkalommal bebizonyította már, hogy tehetséges versenyző. Va­sárnap is két alkalommal győzött tussal. A 70 kg-os súlycsoportban Vin- cze Béla egy tuss-győzelmet ara­tott, de a többi mérkőzést is végig ő irányította, s csupán rutin­hiánynak tudható be, hogy mégis vereséget szenvedett. A 74 kg-os súlycsoportban Sza­kács Sándor képviselte az egri színeket, aki teljesen kezdőnek számít, hiszen mindössze két hó­napja birkózik. Mégis keményen és nagy odaadással küzdött a csa­pat jó szerepléséért s * Az Egri Vasas fiatal birkózóinak sikere nagy örömmel tölti el a sportág vezetőit és az iránta ér­deklődőket. A vasárnapi eredmé­nyek arra mutatnak, hogy Kún István edző kezében jó kezekben van a birkózó-sport utánpótlása, s ha Egerben megfelelő terem áll majd a birkózók rendelkezésére (reméljük, hogy a 700 nézőt befo­gadó sportcsarnok még ez évben elkészül) — országos viszonylatban is számottevő helyet foglal majd el a város birkózó sportja. Az Egri Vasas fiataljai készül­jenek szorgalmasan, lelkesen az országos döntőre, és ott igyekezze­nek becsülettel helytállni. —dy. f Olvasd! | Terjeszd! , ! o KÉPÚJSÁGOT j Rakétakorszak és vallásosság; A vallás alapjait ingatja a ^ rohamléptekkel száguldó tudomány, ingatják korunk nagy társadalmi változásai és ingatja a mind humánusabbá és hazugságoktól mentessé vá­ló új emberi élet. Persze, a vallásos emberek száma ugyan fogyóban van, de olyan hordó ez, hogy soká fog még kifogy­ni nagyon. Mert nem is lehet néhány év alatt megsemmisí­teni azt, amit két-, meg több ezer éven át építettek. S mi nem is a megsemmisítés útját választjuk, hanem a felvilágo­sításét, a meggyőzését. Tudjuk, nagyon nehéz a vallás ellen érvekkel harcolni, mert a hit­hez elsősorban hit keil, nem érvek. Ez a hit és ez a vallás a tu­datlansággal kezdődött, majd a kultúra, a tudás térhódítása idején minden erejével azon volt, hogy átmentse hadállá­sait az új világba is. Először a biblia szolgált a hit szerint a tudományok alapköveként — majd amikor rájöttek arra, hogy e könyv, bármennyire sokféleképpen értelmezhetők is, homályos, szimbolikus kité­telei, mégsem alkalmas a fej­lődő tudomány követésére, az újabb kor teológusai maguk láttak hozzá olyan elméletek fabrikálásához, amelyek hivat­va voltak vagy lettek volna a tudományban is bebizonyítani és igazolni mindazt, amit a hittel az érzelmek területén sikerült elérniök. |VI indezt azért mondtuk el, mert egészen a leg­utóbbi időkig a világűr volt a hit védelmezőinek utolsó nagy támasza. Hiszen itt, a Földön már minden bebizonyosodott, s ami bizonytalan még, azt a je­lenlegi és azt követő világűr­kutatásoknak kell még eldön­tendők. Egyszóval azok, akik valaha még ki akarták irtani a darvinizmust, akik a terem­tés hat napjával akarták a földtörténet geológiai korsza­kát meghatározni, kiszorultak a földről és a titokzatos világ­űr felé fordították minden ér­deklődésüket. mondván, hogy arról a világűrről, ahol nem járt még sem ember, sem emberalkotta anyag, bármit le­het állítani. Nem véletlen, hogy a buzgó katolikus Jeans egész iskolát teremtett a csil­lagászat berkeiben. Nos, ez az utóbbi, utolsónak látszó mentsvár az elmúlt két évben — a mesterséges hol­dak, űrrakéták és űrállomások fellövése után — már kezdte elveszteni mentsvár-jellegét, s azok a teológusok, akik két­ségtelen hatalmas tudásukat a hit gyertyafényével párosítot­ták, most kezdenek bizonyta­lankodni, hogy jóslatuk elle­nére az ember hamarabb fogja megismerni a világegyetem szabad térségeit, mintsem el­következnék a világegyetem „hőhalála", az idő végtelen felgyorsulása stb. E homályos és — általában — a tudomá­nyos bizonyítás alapját nélkü­löző jóslatok egy csapásra hát­térbe szorultak abban a pilla­natban', amikor az első szovjet mesterséges bolygó elhagyta a Föld légterét. jVT indez mit jelent? Azt, hogy oszlanak a kéte­lyek, oszlik a bizonytalanság, s a világegyetemet illetően is mind biztosabb alapokra kezd épülni az emberi tudás. S ahol az emberi tudás egyszer tért hódít, ott a hit elveszti hadál­lásait. Ha bebizonyosodik — azok számára is. akik nem hittek eddig a színképelemzés bizonyítékaiban — kézzelfog­hatóan is, hogy a világegye­tem egyetlen olyan anyagot nem tartalmaz, amely — vagy amelynek alkotóeleme — ne lenne megtalálható a Földön, tehát bebizonyosodik a világ anyagi egysége, akkor a SZAKKÉPZETT csemegés eladót azonnalra felvesz. Csemegebolt, Eger. RADiöJAVÍTAST, televíziós an­tenna szerelést garanciával vállal az Egri Vas és Fém Ktsz rádiója- vitó műhelye. Eger, Széchenyi u. 7. szám. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, testvérünk, nagyanyánk, ÖZV. FEJES .TANOSNÉ súlyos betegség után 1960. január 17-én Budapesten el­hunyt. Kedves halottunkat az egri hatvani temetőben 1960. január 21-én, 14 órakor fogjuk örök nyugalomra he­lyezni. A gyászoló család. Az É. M. 45. sz. Állami Építőipari Vállalat, Bu­dapest. VI., Szív u. 60. KŐMŰVES- és ÄCSTANULÖKAT vesz fel. Jelentkezhet az a 14—17. életév közötti fiatal, aki a VIII. általános iskolát elvégezte. Teljes ellátás és szállás biztosítva, sport és kulturális lehetőséggel Jelentkezés írásban, vagy személyesen a fenti cím alatt. Bővebb felvilágosítást a jelentkezéskor adunk. iiiiaiiiiiaiiiiiiniiiiiii'iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!aiii!ii' NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suba Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Tóth József. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. Telefon: 56-74. 56-78 Postafiók: S3 Kiadóhivatal: Eger. Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat Eger. Bródy Sándor u. 4. Felelős vezető: Mandula Ernő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dü: egy hőnapra U Ft ELADÓ Lőrinci községben, beköl­tözhető, főútvonalon levő modem ház, mely áll kettő szoba, kom­fort, plusz egy szoba, konyha, spelz, sok melléképülettel. Cím a Kiadóhivatalban. HÁZTARTÁSI alkalmazottat, be­járónak, vagy bentlakónak azon­nal felveszünk. „Vidéki is lehet” jeligére a Magyar Hirdetőbe, Eger. A zaránki földműves­szövetkezet szakképzett BOLTVEZETŐT keres azonnali belépésre. Fizetés kollektív szerint. Jelentkezés az fmsz igaz­gatóságánál. személyesen vagy írásban. Föld nem lehet tovabbr* is „isten kegyeltje", a más­tól kölönböző bolygó, hanem a legvakbuzgóbb hi­vő számára is a világegyetem egyik alkotóelemévé kell vál­nia. s a hit ismét elveszít egyet oszlopaiból. S ha az em­ber majd űrhajóba ül, és min­den isteni beavatkozás nélkül a maga fizikai és szellemi ere­jének ügyességével eljut a világűrbe, akkor esetleg olya­nok szemében is nő majd a tudomány tekintélye és nagy­sága, akik eddig hallani sem akartak erről a nagyságról és erőről. Persze, ismerjük a vallásos­ság „érveit". Ez az érv rend­kívül bonyolult, de az alap- gondolat azért érthető. Esze­rint: „a tudomány tulajdon­képpen isteni adomány. Ez az isten teszi lehetővé, hogy az általa adott tudománnyal ha­ladjon előre fejlődésünk. Te­hát: az ember hiú és elbiza­kodott. amikor azt hiszi, hogy önmaga erejéből képes arra, hogy felfedezzen, alkosson. Nem, istentől kapta ezt a ké­pességét.” Mindenesetre fur­csa azért, hogy — ismervén ezt a megállapítást —, a legújabb- kori tudomány legragyogóbb eredményeit napjainkban ép­pen azok a köztudomásúlag ateista szovjet tudósok érik el, akik egymás után röpítik raké­táikat a magasba, akik immár két év óta sikerrel ostromol­ják a világűrt. I? gy szóval: a rakéták kor- szaka, az űrhajózás korszaka nem kedvez a val­lásosságnak, nem kedvez a vallásos hitnek — annál in­kább kedvező légkört teremt a tudományos világnézet ter­jedésének. És ezt tudomásul kell venniök mindazoknak, akik mindeddig figyelmen kí­vül hagyták a tényeket. Ezek a tények most egyre sokasod­nak. A fejlődés, az igazság, a tudomány mellett áll. S az értelem és a hit évezredes mér­kőzése lassan a döntő ütközet felé közeledik. A Hajdúsági Iparművek a már legyártott és forga­lomban levő „HIMFI“ típu­sú háztartási centrifugákon biztonság; okokból konst­rukciós változtatást hajt végre. A gyár ezért felhívja azon érdekelteket, akik „HIMFI” centrifugával rendelkez­nek. hogy levelezőlapon kö­zöljék címüket és lehetőség szerint telefonszámukat. A közlés birtokában a válla­lat — előzetes értesítés mel­lett — a megadott címeken folyamatosan és díjmente­sen kicseréli a centrifugá­kat. Levélcím: Hajdúsági Ipar­művek Service, Budapest, VII., Nagymező utca 43. A Budapesti Hajtóműgyár egri telepe felvesz ESZTERGÁLYOS és HORIZONTÄL-ESZTERGÄLYOS szakmunkásokat valamint egy fő VILLANYHEG ÉSZTÖT, aki szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. Cím: Eger, Kistályai út 3. szám. = 0 Most vásárolhat olcsón! Férficipő Női cipő Gyermekcipő Csizma Női kabát Férfiöltöny Bakfis-flanellruha PVC motorosöltöny 160,— Ft-tól 98,— Ft-tól 17,50 Ft-tól 366,— Ft-tól 340,— Ft-tól 400,— Ft-tól 40,— Ft-tól 373,— Ft 75,— Ft-ig Méteráru maradékok 10—30°/e-os árengedménnyel / / az Állami Áruház pavilonjában a húsospiacon

Next

/
Oldalképek
Tartalom