Népújság, 1959. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-09 / 237. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Tízéves fennállását ünnepelte az HDR AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA X. évfolyam, 237. szám ARA: 50 FILLÉR 1959. október 9., péntek. Az „Ifjúság a szocializmusért mozgalomról Az a ma már hagyománnyá váló mondás, hogy „ml, fiatalok, a szocializmusban tovább élünk, tovább élvezzük áldásait, mint az idősebbek, ezért dolgozzunk is érte töb­bet” — hatalmas mozgalmakra, kezdeményezésekre, s fő­leg tettekre ösztönöse fiataljainkat. Bizonyságul sok-sok példát lehetne erre felsorolni, kezdve a Hanság lecsapolá- sától a megyeszerte végzett közhasznú társadalmi munká­kig, amelyekből sok ezernyi fiatal vette ki részét. Ezekkel a tettekkel az ifjúság hitet tett a párt. kor­mány, a szocializmus építése mellett, így teljesen érthető, hogy a párt Központi Bizottságának márciusi határozata is lelkes visszhangra talált a fiatalok körében. Kisz’sták és szervezeten kívüli fiatalok tettek felajánlásokat a párt­kongresszus tiszteletére, lelkes munkájuk nyomán fellen­dültek a fiatalok korábban szerzett versenymozgalmai, s a tavalyinál is nagyobb számban kapcsolódtak be az ön­kéntes társadalmi építőmunkába. Számtalan ötlet és kezdeményezés tanúskodik arról, hogy a fiatalok megértették a pártkongresszus jelentő­ségét és szorgalmas munkával járulnak hozzá a szocializ­mus építésének meggyorsításához. Az újból fellendült ifjúsági takarékossági mozgalom, az iskolai és szakmai továbbképzések, a szocialista brigádok — mind megannyi bizonyítékai ennek. A KISZ Központi Bizottsága a fiatalok lelkesedését látva, a közelmúltban határozatot hozott az „Ifjúság a szocializmusért” próba megindítására. Azóta a KISZ- tagok többsége országszerte megismerkedett a felhívással és valamennyien helyeslik ezt a kezdeményezést. A he­lyeslésen és az egyetértésen túl most már elérkezett az ideje annak, hogy az ifjúság széles tömegei sikeresen megbirkózzanak e próbatétellel. Sikerrel teljesítsék a próba első követelményét, hogy termelési és tanulmányi munkájuk mellett részt vegyenek a KISZ-vállalások egyi­kének valóra váltásában, vagy a KISZ termelési mozgal­mak egyikében. Más szóval, teljesítsék vagy a tíz napi KISZ önkéntes tálKirban való részvételt, vagy 20 órát töltsenek közhasznú társadalmi munkában. Vegyenek részt az export-brigádok versenyében, a „Szakma ifjú mestere” mozgalomban, vagy hasznos tagjaivá váljanak a „Szocialista munka ifjú brigádja”' címért dolgozó kol­lektíváknak. ' ' " Az ezekben a mozgalmakban való részvétel a fiatalok számára igen hasznos, s ez a cél lelkesítő is, mint ahogyan hasznára válik minden fiatalnak, ha politikai tudását fejleszti, részt vesz a párt-, vagy a KISZ-oktatásban. meg­ismeri a dolgozó emberek, a párt harcát a jobb életért, megismerkedik felszabadulásunk történelmi körülményei­vel, szocializmust építő népünk munkájával, az SZKP XXI., az MSZMP VII. kongresszusának anyagával. De aki az „Ifjúság a szocializmusért” próbatételt sike­resen le akarja tenni, ahhoz az is szükséges, hogy tevé­kenyen részt vegyen a kulturális és sportéletben. Mindezekért a célokért dolgozni, tanulni, minden kiszistának becsületére válik és elérkezett az ideje, hogy sok-sok fiatal ifjúi lendülettel teljesítse ezeket a követel­ményeket. Annál is inkább, mert ez a mozgalom lehető­séget nyújt ahhoz, hogy a fiatalok kongresszusi felkészü­lése egységes, hatalmas mozgalommá váljék. Lehetővé teszi, hogy mindazokat a kezdeményezéseket és tetteket, amelyeket pártunk VII. kongresszusa és fel­szabadulásunk 15. évfordulójának tiszteletére vállalt a megye ifjúsága — teljesíthesse is. De lehetőséget ad ez a próba arra is, hogy a munka mellett tanulásra, a szocia­lista kultúra ápolására, a tömegsport-mozgalom fejleszté­sére serkentse a fiatalokat. Mindezek a szocializmus építésének meggyorsítását segítik elő, így tehát az a fiatal, aki teljesítette az „Ifjú­ság a szocializmusért” próbaküvetelmcnyeit, elmondhatja, hogy erejéhez és tudásához méltóan, aktívan hozzájárul a párt határozatának megvalósításához — 3 ilyen célok elérése melyik fiatalt ne lelkesítené. Balesetvédelmi kiállítás a Mátravidéki Erőműnél ŰTTÖRtíÉLET Kovács János: EGYMILLIÓ FORINT HELYETT — 12 MILLIÓ ★ Kozaróczy József: KÖLTÉSZET ÉS SZÍNPAD ★ Hevesy Sándor: EGER ÉPÍTÉSZETE A TÖRÖK IDŐK UTAX ★ Halasy László: A VÉN TRONYIK ★ Somody József: SZÓVÁ KELL TENNÜNK ★ ÉRDEKESSÉGEK. HÍREK A NAGYVILÁGBÓL — AZ EGRI szőlészeti kí­sérleti telepen október I4-én a telep kutatói értekezleten számolnak be a jelenlegi munkák állásáról és a gazda­sági feladatokról. Az értekez­let után a részvevőknek be­mutatják a kísérleti telepet. ülést tart a Pétervásári Járási Tanács A Pétervásári. Járási Tanács október 9-én, pénteken délelőtt 9 órai kezdetiéi a Járási Mű­velődési Ház nagytermében ülést tort. Az értekezleten két napirendi pontot tárgyalnak Elsőként Kelemen Ferenc v. b. elnök ismerteti a járás terme­lőszövetkezeti községeinek po­litikai, gazdasági és kulturális helyzetét, valamint az ezekből származó további feladatokat. Második napirendként Szabó János pénzügyi osztályvezető előterjeszti az ez évi átárazott költségvetést és ismerteti an­nak végrehajtását. Halálos gyermekjáték Értékelik az egri járás népművelési fenét Október 9-én, pénteken ke­rül sor a járás kultúrotthonai népművelési tervének értékelé­sére. Az értekezleten részt vesznek a járás kultúrotthcnai- nak igazgatói, népművelési ügyvezetői. Schillinger Attila, az egri Városi Művelődési Ház igazgatójának beszámolója után Bak László, a járási népműver- lesi csoport megbízott vezetője ismerteti az általános népmű­velési tervet. A beszámolók után a megjelentek hozzászó­lásaikkal, javaslataikkal egé­szítik ki az előadott művelődési tervjavaslatot. Karádi Imréné kiskunfélegy­házi lakos a szalmazsákból ki­szedte a szalmát és a lakásban hagyta'. Kiment friss szalmáért és a párperces távolléte alatt négyéves Imre nevű gyermeke a fogason levő ruhája zsebéből kivette a gyufát és meggyúj­totta a laza állapotban levő szalmát. Mire .Karádiné vissza­érkezett, a szalma lángba bo­rult. A tűz következtében a négyéves Imre. a két és féléves János, a másféléves Ferenc és az öthetes Julianna harmadfokú égési sebeket szenvedett. Mind az öt sérültet kórházba szállí­tották. ahol János és Ferenc égési sebeibe belehalt. A kiskunfélegyházi szeren­csétlenséggel egy időbeli Kul­csár István petőmihályfai iakos ötéves gyermeke a pajtában gyufával játszott, s játék köz­ben tüzet okozott. A tűz három család portájára terjedt át és következtében leégtek különbö­ző gazdasági épületek, vala­mint mezőgazdasági termények. A tűz tovaterjedését csak nagy erőfeszítések mellett sikerült megakadályozni. (MTI) >ia délután rendezik meg első ízben Egerben a kisgyermekek névadó ünnepségét Érdekes . ünnepségre kerül isar n?a délután.Egéren, ,á W- ;pasi tanács - inagytermépén.' A-városi tanács .és a Haza­fias -Népfront városi' elnöksége első. ízbjen, rendezi meg a -kis­gyermekeik névadó, ünnepsé­gét. A névadó ünnepséget kul- ■túröhűáórcal kötik egybéj niái-d isar kerül a névadó szülők £<c •gadalómtételére,- akik vállal­ják, hogy. a gyermek nevelésé­re gondot fordítanak. Működik a Heves megyei művelődési autó A Heves megyei művelődési autó folyó hó 7-én, tegnap egy Or. Kulin György csillagász, a Magyar Urhafózási Bizottság elnöke at Föld-Hold-szputnyik útjáról .4 teljes keringési idő 14,8 nap — Mit üzen a Hold az embereknek? — A 3. szpntn vik visszaérkezésének ideje: október 18. délután „Társadalmi rendünkben legfőbb érték az ember", mondja a Munka Törvény- könyv egyik bekezdése s ez a megállapítás nem csupán jel­szó, a valóságban intézménye­sen megszervezett munkavé­delem, formájában minden em­ber által ismert valóság. A biztonságos munkakörülmé­nyek megteremtésével minden munkahelyén védik a dolgozók egészségét, testi épségét. A Mátravidéki Erőműnél is igen nágv • .gondót ' fordítanak arra: hogy a dolgozók egészsé­gét és testi épségét' veszélyez­tető 'műnkahalyekerí megfelelő védőberendezések álljanak a dolgozók rendelkezésére s azok valóban betöltsék hivatásukat, de emellett állandó munkavé­delmi oktatásban is részesítik a dolgozókat, Ennek egyik megnyilvánulá­sa az október 8-tól november 7-ig tartó munkavédelmi kiál­lítás, amelyet az üzem vezető­sége rendezett a lakótelepen, ahol szemléltetően mutatják be: hogyan kell helyesen hasz­nálni egyes gépeket, berende­zéseket. A kiállítás ugyanak­kor felhívja a figyelmet árra is, hogy a gépek helytelen ke­zelésével milyen veszélynek, balesetnek teszik ki magukat a figyelmetlen dolgozók. A kiállításon külön bemuta­tásra kerül az üzemi, közleke­dési és egészségügyi balesetel­hárítás módja, de foglalkozni a háztartási kisgépek és az egyéb munkakönnyítő tárgyak helyes használatával is. A tanulságos kiállítást egész napon át megtekinthetik az erőmű dolgozói, az érdeklődők Levay András A TASZSZ által kiadott hi­vatalos jelentések után dr. Kulin György csillagász, a Ma­gyar Űrhajózási Bizottság el­nöke számításokat végzett, s ezek eredményeiről a követke­zőket mondotta: — Számításunk alapján kö­zöltük, hogy egy magára ha­gyott holdrakéta, ha üzem­anyagot nem visz magával, semmiképpen , sem kerülheti meg a Holdat 9—10 napnál rö- videbb idő alatt A Föld-Hoid- szputnyik 2,5 nap alatt, a szá­mításoknak megfelelően, elér­te a Holdat és ebből sokan azt a téves következtetést vonták le, hogy a rakéta még aznap visszafordul és így öt nap alatt megjárja a teljes utat. Ez pe­dig égitechnikai lehetetlenség. A legutóbb kiadott hivatalos közlemény alapján olyan ada­toknak vagyunk a birtokában, hogy kiszámíthattuk a ponto­sabb pályát Eszerint a rakéta 470 000 kilométerre távolodik el a Földtől, azaz a Holddal történő találkozás után a találkozási helytől még mintegy százezer kilomé­ternyi távolságot tesz meg. Csak e találkozás körülmé­nyeiből lehetett megállapítani a rakéta további sorsát is. A Hold és a Nap együttes zava­róhatása következtében felvet­te azt a sebességet, ami az út­ja további részét már éléve meghatározza. ., — Egyes kommentárok ózta tényt is tévesen értelmezték. A tény ugyanis az, hogy októ­ber 6-án délután 15 óra 16 perckor a rakéta 7000 kilomé­terre haladt el a Hold mellett, annak a jobb oldalán. A rakéta folytatta útját a Földtől távolodó irányban, a Hold pedig a Föld körül. Üt­jük iránya tehát egymásra szinte merőleges volt. Mire azonban a rakéta eléri távol- pentját és visszafordul, — a Föld nehézségi erejének hatá­sára, ami ugyanolyan alapel­ven képzelhető el, mint a fel­dobott kő visszazuhanása — addig a Hold már kijut ebből a hurokból. A rakéta tehát a valóság­ban nem a Holdat kerüli meg, hanem azt a helyet, ahol a Holddal találkozott. Hiszen ebben a távolságban a rakéta sebessége már csak tört része a Hold pályabeli sebes­ségének. Mire pedig. visszatér a Föld közelébe, a holdtöltén is túl leszünk már két nappal. A rakéták keringési ideje a Föld tömegének és a leírt pá­lya átmérőjének a függvénye. Kiszámítható, hogy ennek a rakétának a pályája olyan el­lipszis amelynek egész nagy­tengelye 510 000 kilométer. Ebből pedig szükségszerűen következik, hogy a teljes ke­ringési idő 14,8 nap. Mivel az indulás október 4-én, hajnal­ban volt, a visszaérkezés októ­ber 18-án, délután következik be. Ez a keringési idő keve­sebb csak akkor lehetett volna, ha a pálya szorosabban zárul a Hold és a Föld köré. Amikor á rakéta 7000 kilométernyire haladt a Hold mellett, az álta­lunk látható rész felét és az ismeretlen oldal felét látta. A rakéta innen tovább távolodott a Holdtól, egyre jobb rálátás­sal az ismeretlen félholdra. De mivel a Hold nagy se­bességgel távolodott, a ra­kéta látószöge legfeljebb az ismeretlen oldalnak csak mintegy háromne­gyed részét foghatta be. A rakéta műszerei értékes adatokat gyűjtenek a Hold fel­színéről és a kozmikus térség­ről. Ezeket az adatokat a táro­lóberendezések megőrzik. Egy részüket lesügározzák a napi adásokban, más részét akkor fogják rádiójel alapján lehív­ni, amikor a rakéta földközel­be jut. Amennyiben televíziós felvételeket készített a rakéta a Hold túlsó feléről, ezeknek a képeknek október 18-án jutha­tunk birtokába. Természetes tehát, hogy az egész világ fe­szült figyelemmel várja azo­kat a közleményeket, amelye­ket a rakéta tárolóeszközei őriznek számunkra. (MTI) órakor kezdte meg ütemterv­szerű munkáját. A kocsit a me­gyei művelődésügyi osztály ve­zetője indította el első útjára a megyei tanács udvaráról. Az új művelődési autó az el­ső napon Visontára és Atkár községbe látogatott el, ahol filmvetítést rendeztek a dolgo­zóknak. Vasárnap, október 11- én Mátraszentlászlóra és Mát- raszentistvárura, a következő hé­ten pedig Hevesre, Boconádra, Sírokba, Sarudra és Besenyő- telekre látogatnak el. Nem .két­séges. ; hogy a művelődési autó teljes mértékig betölti hivatását és ejjuttaii^ á kultúrát me­gyénk legeldugottabb helyeire, a . legkisebb tanyákra is. — SZERDÁN KISNÄNÄN a végrehajtó bizottsági ülésen az október 11-én megtartan­dó tanácsülés napirendjét be­szélték meg, amelyen a föld­művesszövetkezet munkáját, valamint az ez évi költségve­tési tervet beszélik meg. ' Komoly segítoszándék jel­lemzi a füzesabonyi járás községeinek lakóit. Ahol az óvoda, vagy iskola segítség­re szorul, vagy bővülni akar, ott a községfejlesztési keret mellett mindig meg­jelennek a szülők is. így például Kálban két foglal­kozási teremmel. Sziholmon egy teremmel bővítik az óvodát. Lassan beköltöznek a kis lakók, s nem is sejtik, hogy ebben a járásban kö­zel félmillió forint értékű társadalmi munkát végez­tek a felnőttek. (á-)

Next

/
Oldalképek
Tartalom