Népújság, 1959. július (10. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

I NEl'ÜJSÄG 1959. július 1., szerda Noszvaji üdülők között .ÄSSÄN AZ EGÉSZ ország- í elterjed a noszvaji KSZ- ■ 1 üdülőjének híre. Meg kell lani, megérdemli az üdülők séretét. Az árnyas, hatalmas k, a csend, az üdülő beosz- a. mindez hozzájárul ahhoz. <y a beutaltak kipihenve, óban felüdülve folytathas- a két hétre megszakított nkát. Kevés hivatali dolgo- találunk a kastélyban, mert ;g termelőüzemi munká- : kapják a beutalást. S talán •edüli üdülő, ahol a külön- ;ő korosztályú vendégek — más nyugalmát nem zavar- — kedvükre szórakozhat­■lost is. ahogy a szemlélődő ■ülnéz, a legkülönfélébb el- laltság közepette találja a vanöt üdülőt. Van aki a •nyező hegyeket rója. néhá- ip a park legtávolabb, eső iában kedvenc könyvüket aásák. ismét mások napoz- i.: kedélyes csevegéssel fű- rgzik az egymásrautaltság íyezérét. A fiatalok röplab- mak. de ez 'nem zavarja az s nénik csendes szundikálá- A pompásan felszerelt sszóban néhány megrögzött etekávés beszélget, s az elé- uló gyönyörű kilátásban >n.y őrködik. ..assan előszivárognak az ülők, kezdődik az ebéd. Né- iy nap alatt kialakulnak a ikkek”, pletykapartik, per­ez csak kedélyes csipkelő- ;. de ahcfl ennyi nő kerül egy lél alá?! V GONDNOK, SZÉKELY társ, áz egész üdülő osztat- ; rokonszenvét élvezi. Meg tesz mindent azért, hogy a ívelem, a pihenés es nem ilsósorban a hízás biztosítva ;yen. A nők vonalai is érdek- , de ilyen formában:- Nos, kilenc napja van itt jves Erzsiké, mennyit hízott?- Két kilót — pirul el a fia­lány.- Csak? Ezentúl jobban 11 ebédelnie, és kevesebbet llabdáznia, mert magára még [alább egy kiló kell! — ren- Ikezik kedvesen. A kétjsózike, az üdülő üdvös- i. békésen pihennek az elke- ett pajj^yrészben. Közelükben epedéuTe Kovács bácsi, aki y budapesti szövetkezetből X pihenni. Vidámságáért, •hetetlen kedélyéért nagyon mar megszerették, s világjá- 'elbeszéléseit komoly figye- nmel hallgatják a fiatalok. MÄR-MÄR FURCSÁLLJA ember, hogy ebben az üdé­ién nincs panasz, hisz a ven­dégkönyv is csupa jót; csupa megnyugtatót tartalmaz. Ám egy kedves, idős néni. felrez­zenve csendes bóbiskolásábói hozzám hajol: — Tudja. kedvesem — mondja —. mióta itt vagyok, még nem aludtam ki magam — Miért? Talán zavarják a nénit a későn jövő fiatalok? — érdeklődöm, mert esténként vi­dáman táncolnak a -gyönyörű presszó előtti gyepteraszon — A. dehogy! Azokkal nincs baj! Hanem, képzelje — sutto- góra fogja a hangját —. horkol a szobatársam! S mintegy igazolásul. a szomszédos nyugágyból egyre erősödő horkolás hangáik;, fe­lénk. — No hallja, kedveském? — int jelentőségteljesen. —• PeÚig áldott jó lélek, anriyit tudunk beszélgetni, mint otthon. Bé­késcsabán senkivel! Hm. hm. Hát ez valóban kel­lemetlen. s hálát adok a sors­nak. hogy családomban senki sem horkol. Különben mit tu­dom én? Éjjel aludni szoktam, de a néni úgy látszik, már ne­hezebben bírja az éjszakát horkoló szomszédja társaságá­ban. Beszélgetésünk végén ar­ra jutottunk, hogy azért csak nem lehet ráírni az üdülőjegy­re: „Kizárólag nem . horkolók részére!” Másik panasz az volt, hogy­ha a sétáló vendég a faluban szeretne rántottat enni, vagy friss tejet inni. bizony nem ta­lál. pedig Noszvaj nagyon jól berendezkedhetne az üdülő vendégek ellátására, mert tu­dott dolog, hogy kiránduló, üdülő, utazó ember mindig éhesebb, s költekezőbb, mintha otthon, megszokott környezeté­ben van. Ezen némileg segített a tsz! elárusító pavilonja, de ez még nem minden. S valószínű­leg meg is fogják találni a mó­dot arra, hogy a vendégek ez irányú kívánságát teljesítsék. Hiszen nemsokára megnyílik a volt Gallasy-kastélybeli üdülő is és Síkfőkút. Várkút kirán­dulói, nyaralói is gyakran fel­keresik a községet, ahol intel­ligens. a' világ dolgai iránt ér­deklődő. vendégszerető nép la­kik. CSEND BORUL a kastély kényelmes szobáira, itt-ott cso­magolás nesze hallatszik. , van aki már előbb útrakel. szólítja a munkája. A többiek békésen alszanak, álmukban talán a csa­ládjuk körében vannak, s reg­gelre ébredve mégiscsak azt mondják: ..Mindenütt jó. de legjobb otthon!” Cs. Ádám Éva Egri hélyeggyű jtők A bélyeggyűjtés egyidős ' a postai bélyeg megjelenésével. Már az első időkben is voltak emberék, akik szívesen és ér­deklődéssel tették, félre a borí­tékokom levő kis. — egy-egy tájat, arcot, vidéket ábrázoló — képeket. A bélyeggyűjtés nagy tért hódított hazánkban is. A gyűjtők száma sok-sok ezer: A szakszervezeti kultúrott­hon keretében Egerben is mű­ködik egy bélyeggyűjtő szak­kör és mintegy 160 tagja van. A szakkör tagjai igen értékes munkát végeznek. Legutóbbi kiállításuknak — amelyen sok szép gyűjteményt és bélye­get mutattak be — több, mint kétezer látogatója volt. A kultúrotthon vezetősége a bélyeg-szakkör mellett most megszervezte a „Ki mit gyűjt?” kört is, amely iránt ugyancsak nagy az érdeklődés. EGRI VÖRÖS CSILLAG Dzsungel könyve EGRI BRODY A vihar kapujában GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Bogáncs GYÖNGYÖSI PUSKIN A 18-as év " HATVANI VÖRÖS CSILLAG Fekete szem éjszakája HATVANI KOSSUTH Feleségem a sziái FÜZESABONY Főutca PÉTERVASARA Huszárok HEVES Chaplin-parádé EGRI KERTMOZI Csodagyerekek (szélesvásznú) Wfl 1959. július 1, szerda: 1921: Megalakult a Kínai Kom- munLsta Párt. 1914: A 81,3 km hosszú Panama- csatorna megnyitása a kereskedel­mi haj ózás szá má ra, 1884-ben született Kisfaludi- Strobl Zsigmond. 1914-ben halt meg Zsélyi Aladár mérnök, a repülés egyik magyar úttörője. 1904-ben halt meg G. F. Watts angol festő és szobrász. 1889-ben született Vera Muhina szovjet szobrászművésznő. O Névnap V Ne feledjük, csütörtökön: OTTOKÁR Íiinzlí — A DEMJENI általános is­kola felszerelésének bővítésére ez év első felében négyezer fo­rintot fordítottak községfej­lesztési alapból. — BŐVÍTIK a villanyháló­zatot az idén is az egri járás községeiben. A tervezett bő­vítés összesen mintegy négy kilométer. — AZ EGRI járás községei­ben az év első felében mintegy 50 katasztrális holdon végez­tek korszerű legelőjavítást. — ANDORNAKTÁLYÁN, Szócsőn és Tarnaszentmárián egy-egy áteresz-hidat építe­nek ebben a% évben. Az épí­téshez szükséges összeget a községfejlesztési alapokból biztosítják. — BALATON, Mónosbél és Verpelét községekben az idén több hangszóróval bővítették a hangoshíradót. A felszerelt tíz hangszórón kívül, a terv sze­rint, a jövőben még 11-et he­lyeznek el Bekölcén, Demjén- ben, Makiáron és Tamaszent- márián. — CSAKNEM kétszeresére növekedett az elmúlt évhez képest a községfejlesztésre fordítandó hozzájárulás ösz- szege az egri járás községei­ben. Az idei hozzájárulás a j lakosság részéről 12,6 száza- I lékos és ez 1179 000 forintot ! jelent. — ÖTVENEZER forintot j költöttek ez év tavaszán a I bükkszéki' strandfürdő csinosí­tására és korszerűsítésére. A2 ősz folyamán újabb kabinokat építenek. Könyvespolc Sásdi Sándor: Elhagyott szerető (Szépirodalmi Könyvkiadó) Kitűnő regény! Az 1919-es Tanácsköztársa­ság leverése után vagyunk, a féktelen antiszemitizmus gyű­rűjében, a fasiszta háború ka­pujában. A cselekmény szín­tere: Karta, egy parányi Pécs környéki falucska. Sásdi hőse, a regény főalak­ja. Serei Sere Tamás, uradal­mi intéző. (Az uradalom a két­ezer-négyszáz holdas birtok a Rákoscsabai Takarékpénztár tulajdona.) Sere Tamás jellem- telen, karrierista alak. Deklasz- szálódott, virtuskodó úrifiú. Lelkirokon Nagy Lajos „1919. május” című novellájának hő­sével, a duhajkodó, zsidó-tán- coltató Petur Pistával. Igaz, Serei Sere Tamás más úri szó­rakozásokat űz, mint Petur Pista, — ő nem borotváltat cigány-legényeket a megijedt borbéllyal az útszéll csárda te­tején, de különben nem szé­gyenkezhet véghezvitt cseleke­detei miatt. Serei Sere- Tamás „a pécsi zsidótemplom előtti piacon keresztülugratta az al­máskofa standját”, s aztán kártyán — „huszonegyezve” — elnyerte a városi medvetáncol­tató medvéjét, stb. Nagy szoknyahajcsár. Nem mulaszt el semmilyen kínálko­zó lehetőséget. Nála nem a szépség dominál: a női testek izgató egyformasága csak! Kasszírnő, vagy „ötpengős” ut­calányok a pécsi éjszakából? Nem válogat köztük, egyfor­mán szereti őket. Szeretőjévé teszi Dobos Jós­ka, a „szűkszavú, ritkán neve­tő” uradalmi gulyás feleségét is a kékszemű Erzsit. Józsika a gulyásné egyszem fiacskája is Sere Tamástól való, — beszélik mindenfelé. De le sem tagad­hatná. annyira hasonlít hozzá a gyermek: dróterős fekete haj, fekete szem. „Mondják, a té­len akkor ugrott ki Dobos Jós­ka ablakán, mikor a gulyás már a konyhaajtót nyitotta.” Telhetetlen ember. Szere­tője egész seregnyi akad. A kö­vér hőket szereti legjobban, mert „rajtuk van mit megfog­ni”. Gyakran megszorongatja Karolint, a kartai kocsmárosék lányát. De vásdk a foga a fia­talokra is: külön, egymagában, berendelte a kisbíró lányát az irodájába átlátszó, buta ürügy­gyei napszámfizetéskor. Min­den hét szombatján a pécsi Nádor-mulatóban hódol vá­rosi szeretőinek: ilyenkor iszik és kártyázik. Egyízben 16 ezer pengőt, kártyázik el .az urada­lom pénzéből Szennyes, romlott ember. Minden gátlás és gondolkodás nélkül gázol az asszony! hű­ségbe. Hálójába szédíti kenet­teljes modorával Varga Évát, a huszonhét éves pesti lányt, aki a nyári hónapokra tátogat, el nagybátyjához. Kartára. Éva karcsú, csinos, kékszemű, sző­ke; segít bácsikájának a Futu- ra adminisztrációi uan, köny- velget. A megszédített lány szerelmesen hisz az intéző ha­zugságainak. lányságát is oda­dobja neki. De keservesen csa­lódnia kell: Serei Sere Tamás sohasem veszi feleségül a „kol­dus” Varga Évát. Cinikusan és hetykén csak ez a válasz jön a férfitől: „Én nem vagyok méltó hozzád.” Éva, az elkeseredett és „elhagyott szerető”, öngyil­kosságot kísérel meg: a Pipa- csos-tóba veti magát. Kimen­tik a vízből. Nagybátyja kíséri vissza szüleihez. Pestre. A ió' megformált epizódfi­gurák gondos megfigyelések, gazdag ámvalatok hordozói, Különösen Hantoss Viola, a „negyvenes lábával és mély leikiéletével”. Viola egy nyu­galmazott tanárcsalád ..homá­lyos származású” lánya, akire hatalmas örökség. 180 ezer pen®* vár. Sere langyosan ud­varodat a lánynak, miközben éli a maga züllött életét, ölelger ti a „Nádor” Ilusát, Bözsit á guiyásnét, és tönkreteszi — lányságát is elrontva — Varga Évát. Hogy miért nem kell az egyszerű, értelmes pesti lány. az intéző úrnak, nem kétséges előttünk. Elvégre 180 ezer, ügye, az 180 ezer... Érdekes alakok még: Marczin Lajos, a Futurás, aki 1919-ben direktóriumi tag volt, Tarján Péter, a tüdőbajban meghalt tanító, Fein Dezső az üldözött kartai zsidó. Csolosz Nándi a nyilas pécsi fényképész, stb... Ezek az élettel telitett, valósá­gos alakok, becsületes, vagy becstelen emberek, élénkítik a regényt, hitelesebbé teszik a „sereiseretamások” úri Ma­gyarországának nagyszerű tár- sadalomrajzát. l'ataky Dezső A VI t a*o wwőfwrOA'^j Idegenvezető voltam Alföldiekkel a Mátrábau Luciano Emmer „Ki-ki a maga Paradicsomában” cím­mel értékes dokumentumfil­met készített, amely 25 film­szakembernek a világ külön­böző tájain öt év alatt készített felvételeit foglalja magában. A film megörökíti a legegzotiku- sabb országok lakosságának életformáját és szokásait is. ★ Elkészült Gianní Franciolinl olasz rendező rendezésében az EGY NYÁR ASSZONYA című olasz film, amelyben az alkotó 24 óra tragikomikus kaland­jait eleveníti fel. A film fő- szereplői: Michele Morgan és Marcello Mastroianni. . A-'-'-. iSi. . .. Az en drag a I( cyiiu szovjet film bei .SOl,,' *v, rült Amerikában, a ^ ük.-, emeli Batalov alakú elis­merően nyilatkozik a tuu . ope­ratőri munkájáról, de elma­rasztalja a forgatókönyvírót az ; elavult fogások miatt. ★ ; A San Francisco-i fesztivált jjo- . vember 11—24. között tartják meg. \ Ebben az évben 60 országnak külét- . tek meghívót, többek között a ; Szovjetunió, Magyarország, Cseh­► Szlovákia és Románia részére. ★ ' / I Rigában német filmfesztivál ! kezdődött. Ez alkalommail ke- 1 rült bemutatásra a „Berlini ! románc”, a „Lissy”, a „Kölni I kapitány”, a „Koldusdiák” és !több német dokumentumfilm, > ★ > Viehyben megtartották a X. > nemzetközi filmszemlét. A leg- >jobb francia film díját Jean > Meyer Figaró házassága, a leg­jobb külföldi film díját „Az >ég nem eladó” című német >film és a legjobb dokumentum- . film díját „A tiroli Alpok szép­ségei” című filmek nyerték. > ★ 5 A: Szállnak a darvak című Iszoiijet filmet a vöröshadsereg > napja alkalmából meghívott I közi ínség előtt mutatták be í Bari rimihn n. Tolnába, Szabolcsba, hadd? jusson a távoliáknák is vala-1 mi gyémántpor ebből a hatal-< más természeti Kohinoor-ból. < Rövid pihenő után a mű-í utón indulunk vissza. Sokan < előreszaladnak, hiszen itt m.árí nem lehet eltévedni, s magya-< rázatra sincsen szÜKség. Még érintjük a Jávorost, az; egyetlen utunkba eső forrást.; — Ez igen, forrásból inni,; tenyérrel, ez az igazi. — En nem is vagyok szóm-; jas, csak azért iszom, head.; forrásból mindig kóstolót; szoktam venni. — Ne igyátok meg az égé-: szét. hagyjatok nekem is. j Még néhány pohár, pár; fényképfelvétel, aztán indu­lunk vissza Mátraházára. Út­közben Besztercaey tanár el­mondja, hogy a kirándulást teljesen a saját erejükből fede­zik. összejöveteleket rendez­tek, disznót hizlaltak, szenet hánytak, krumplit szállítottak a diákok évközben, a gyakor­lati idő alatt keresett pénz né­hány százalékát is beadták, így tudták megrendezni ezt a nagyszerű túrát, anélkül, hogy a szülőknek áldozatot kéllett volna hozniuk. A most lezaj­lott érettségin az egész osz­tály megfelelt, így aztán tel­jesen megérdemelt a pihenés. Sok móka, hancúrozás :ö- zött visszaérünk Házára, el­búcsúzom kedves útitársaim­tól, aztán az autóbusz eltűnik a kanyarban. A KIRÁNDULOK tovább utaztak. Várja őket Párád gyógyvize, Eger megannyi tor­nya, Lillafüred tószeme. Agg­telek kristályoszlopai. De a Mátrát, az ország zászlótartó­ját nem fogják most már so­ha elfelejteni. — i*n7A.u — Ez tényleg még a Kisal­földnél is szebb — lelkende­zik a Kisalföld tündére. — Bizony, ilyen hegyek még Répcelakon sincsenek! — mo­solyog valaki. — Hát, szóval ez nem is igazság. Ennyi szépség . egy csomóban. Haladunk a sípályán felfe­lé. Most már senKi nem pa­naszkodik a meredekre. A gyönyörködés írjával kenege- tik a fáradt lábakat. A lá­nyok virágot szednek, a fiúk botosat faragnak. És újra foszladozik a nóta az erdő csendjében. így érünk fel a csúcsra. Kő­rakás tetején szikladarab tró­nol, rajta az írás: Kékes, 1015 m. — Na, milyen érzés az or­szág tetején lenni? Vannak telhetetlenek. Az egyik fiú felkapaszkodik a szikla tetejére: — Én vagyok most a legmagasabban Ma­gyarországon.’ Egy tisztásról kilátás nyílik a Kárpátokra. Dölyfösen húz­zák össze magukon felhőpa­lástjaikat a magas hegyek, de cifra nyomorúság ez: az or­muk, meg a lábuk kilátszik a ködből. Itt már nincs sem­mi megjegyzés. AMIKOR AZTÄN minden­ki elkészítette emlékezete réz­metszetét. lemegyünk a gyógy­intézethez. A szegény utasel- látós alig tudja kielégíteni a megnövekedett sör-, szörp- es képeslap-igényt. Mennek a 1 lapok apának, nagymamának, unokatestvérnek Biharba, ti, vág vissza Öles. — Na,. a Kis-Alföldet már abbahagyhatnátok. Folyton az én pátriámat bántjátok. Van az is olyan szép, mint a Mát­ra, ha nincsenek is negyede — fakad ki egy kislány. — Csak folytasd. A végén még kiderül, hogy a Kisalföl- dön van a Csomolungma is. Bizonyára összekapnának a lokálpatrióták a kérdésen, ha nem látnák meg a szanatóriu­mot. — És akik oda bekerülnek, mind meggyógyulnak? — Legtöbbször igen. — Jaj, hálistennek. — Nyug­szik meg egy szőke lány. BEGÖRDÜLÜNK a mátra­házi buszmegállóhoz. Innen gyalog megyünk a Kékesre, jól fog esni egy kis séta a sok buszozás után. Most már én veszem át a vezetést. Nagy nehezen fölizzadjuk magunkat a „Nagyhalálan". — Hű, ha ilyen meredek lesz végig, én még most le­ülök. y — Ne félj, kibírod. Nézz meg jól mindent, ki tudja, hátha soha többét nem ke­rülsz el ide. Érdemes volt fölmászni, á táj mindenkit elbűvöl. Körös- körül a zöldszőrű hegyhátak dorombolnak, oldalukon szür­ke szerpentinek csordogálnak lefelé, az erdők komor tógája alól virgoncán kandikálnak ki az üdülők, szállók pajzán bo­kái. —■ Csak lennék poéta-lélerc — sóhajt fel jellegzetes du­nántúli, e-t a-nak gömbölyíti tájszólással egy fiú. nél sokkal nagyobb sikere volt a Kozmáry-kiiátónaz, amely állítólag nagyon hason­lít az egyik mecseki toronyra. ÚTKÖZBEN kellett rájön­nöm arra is, hogy az utóvul­káni működéseknél sokkal na­gyobb érdeklődésre tarthat számot az, hogy: — Nézzétek, milyen érde­kes! A sok . sűrű erdő között ott egy egész nagy területen nincs egy. fa sem. A tisztás sarkában meg körülkerítettek egy részt. Vajon mi lehet az? Biztosan csemetés. — Né azt nézzétek. Ott a hegy tetején. van egy nagy üdülő. Az Galyatető, biztosan megismerem,, mert kaptamon- nan egyszer egy képeslapot. — Gyerekek, a Mátra na­gyon hasonlít a Mecsekhez, ugy-e? — Dehogy is hasonlít. Egyik hegy sem hasonlít a másikhoz. — Nézd meg, vannak itt mészkövek? — Jé, ott szállt egy har­kály! Vannak itt farkasok is? Farkasok a Kárpátokban is alig vannak. Itt csak vaddisz­nó van. Igaz? Mint „legfelsőbb fórum*, jóváhagyom a feltevést. — Az meg nem bánt, hate nem bántod — nyugtatják ; meg egymást. Persze, másfélé • természeti csodák is lekötik a ■ figyelmet. Például: — Figyelj ételi az ölest! Mi­■ óta elindultunk, már a har- i madik kiflit eszi, pedig areg- , gélt sem várta meg, már négy­■ órakor ..hajnalizott”. — Hiába, én nem vagyok ■ olyan , karakán kisalföldi, mini „Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom, Tejes gyetek, a legelső a világon; Ha bemegy, ha bemegy Kapuvárra) Hódítása olyan biztos, mint az óra."­3Z AN ÁSZÉT surran a vi- mság pattogatott kukoricá- a kis Ikarusban, ki-kilop- n a nyitott ablakokon, gurul, kfencezik le a szerpentin­ről a tavalyi avarra. Kapuvártól testvérek kö- tt is legalább háromszáz ki- héternyire vagyunk, Gyön- östöl meg. hét és félre, 'ész pontosan: most mutat- nk hátat Mátrafürednek. és ízára tartunk. Kapuvár: úti- nsaim hazája. A Kapuvár élletti Csermajorból jött égj rszra-való fiú és lány or- ágjárása közben a Mátrába t. Csermajorban van az or- ág egyetlen tejipari techni- íma, és ezek a kiránduló1-: . iskola most érettségizel >gzös növendéked, akik bú- ukirandulásra indultat izak-Magyarországon. Én pedig úgy kerültem kő­jük, hogy szerettem volnt “számolni olvasóinknak, ho- an látják vidékünket az or- ág túlsó -Végéből ideérkezf rándulók. Beszterczey tanái ívesen teljesítette kérése .et, s nagy elhamarkodottat :ra is megkért, legyek ide myezetőjük. Én lélkiismere sen fel is készültem err: ■olvastam vagy három vas os kötet a Mátráról, de min iderült, fáradságom felesle es volt. Próbáltam én beszél i flóráról, faunáról, andezit ífáról, sőt, még nagyhirtele ében azt is elmeséltem, rr z a sztrató-vulkáni felépíté: e, ezzel nem mentem semmi Megtanulták már ezt a di kök az iskolában. Az enyém

Next

/
Oldalképek
Tartalom