Népújság, 1959. július (10. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

!LÁ(j PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Képek a Szovjetunióból AZ MSZMP HEVES MEGVEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA X. évfolyam, 152. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1959. július 1., szerda Tömegszervezés és Hazafias Népfront 1 A szocializmus éutése ] nagy és sokrétű feladatokat J ad minden dolgozó ember- ? nek. Amikor népgazdasagi j terveink elkészültek és el- l készülnek, a párt és a kor­mány messzemenően figye­lembe veszi azokat az anyagi és társadalmi erő­ket, amelyek rendelkezésre állnak az előirányzatok és célkitűzések megvalósításá­ra. Emberek, az emberek teremtő munkája nélkül minden terv nem lenne több utópiánál. A tömegek összefogása valamely cél elérése érde­kében óriási erőt jelent. Azt is jelenti, hogy az emberek képesek nagy alkotások lét­rehozására. — újjá tudják formálni mindazt, ami régi, és újat is tudnak terem­teni, — megalkotván az új társadalmi rendet, a dolgo­zó emberek rendszettét: a szocializmust. Azt mondtuk: a tömegek összefogott ereje — óriási erő. Ez pedig azt jelenti: a tömegek mozgósításának feladata igen nagy és sok­oldalú, nagy emberismere­tet, széleskörű kapcsolato­kat igénylő munkát kíván. Ilyen munka elvégzésére hivatott többek közivtt, és elsősorban a Hazafias Nép­front-mozgalom. A Hazafias Népfront;, mint tömegmozgalom — a párt vezetésével — nagy fejlő­désen ment keresztül, kü- í> lönösen az ellenforradalom leverését követő clmúH két és fél esztendőben. A nép­front-bizottságok mind poli­tikai, mind pedig szervezeti ! szempontból megerősödtek, \ fokozatosan, mind nagyobb . aktivitással és eredménnyel L vették ki részüket a politi- í kai munkából, s ma már — > az elnyert politikai swerep- I körben olyan tényezővé > nőtték ki magukat — s nöt- l te ki magát az egész moz- j galom —■, amelynek szám- í bavétele nélkül cl sem kép- ' zelhető előrehaladásunk. í A Hazafias Népfront- mozgalom átfogja egész j társadalmunkat, társadal- r műnk minden rétegét. Ak- j tívái mindenütt megtalál­ja hatók, ahol az élet problé- [ mákat vet fel. Az idei tava- j szón, amikor a „tavaszi 1 rügyfakadás” megindult fal- í vainkban, s a paraszti tö- ! megek mind nagyobb szám- r mai indultak meg a nagy- ! üzemi gazdálkodás irányába ) — a népfront-aktívák az el- j ső sorokban voltak a moz- I galom fejlesztésében és fej- 5 lődésében. S ami nagy ered- í mény született a mezőgaz- f daság szocialista átszerve- l zésében, az a Hazafias Nép- 1 front hasznos és áldásos tc- í vékenységét is dicséri. De ! ott van a Hazafias Népfront J akkor is, amikor országgyű­lési képviselőink, tanácstag­jaink beszámolnak válasz­tóik előtt és meghallgatják az emberek észrevételeit, problémáit — és serény munkásain keresztül továb­bítja is azokat, hogy kedve- ' ző elintézést nyerjenek. < A Hazafias Népfront- ! mozgalom — élő mozgalom, ’s amely a tömegekben gyöke­> rezik, a dolgozó tömegek, ) akaratát, kívánságát és óha- s jait fejezi ki a szocializmus f építésének feladatai köze­i pette. Nem kétséges: legve- ÍJ nek előttünk bármilyen Í nagy feladatok, a párt ve­zette Hazafias Népfront tö- , megmozgatnia elórehaladá- í sunk nagy és kifogyhatat- I lan erejű bázisa lesz. m mi/ Képzőművészeti kiállítás nyílt Egerben A magyar képzőművészek es iparművészek szövetsége egri munkacsoportja tagjainak mű­veiből kiállítást rendezett a béke és barátság napja alkal­mából. A kiállítás megtekinthető az egri Pedagógiai Főiskola dísz­termében. A művészetet kedvelő közön­ség július 10-ig naponta 10—13 és 16—19 óráig nézheti meg a mintegy 50 műből rendezett tárlatot. A kiállítás értékelésére la­punk egy későbbi számában visszatérünk. Az abasári Új Élet Tsz megkezdte az árpa cséplését Az abasári Űj Élet Tsz a gyöngyösi járásban elsőnek kezdte meg az őszi árpa csép- Iését. Az eddigi eredmények alapján 15—16 mázsás holdan­ként termésátlagra számíta­nak. Ilyen termésátlag a tsz- ben még nem volt. Szalóki József, agronómus. ÚTTÖRŐÉLET ★ Kiss János: BESZÉLGETÉS A BÉKE JUBILEUMÁN ★ I Császár István: nyugdíjas házaspár ★ TAPASZTALATOK A HEVESI GÉPÁLLOMÁSON ★ MEZŐGAZDASÁGI TANÁCSADÓ: Amit a peronoszpóráról min­den szőlőtermelő gazdának tudnia kell ★ A MEGYEI LABDARÚGÓ- BAJNOKSÁG FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI Az ogyesszai terület fekete-tengeri partvidékén megkezdődött az iskolás gyerme kék nyári nyaraló- és fürdőidénye. A gyerekek első, nagyobb csoportjai már megérkezte] az üdülőkbe és birtokukba vették ezt a szép, festői területet. (Folytatása az 5. oldalon '\/VVVVN/%/V\A/vVVVV\<VVN/VA/VVVVVVVVVVWVNAAAAAAAZVW^ Az előadás után táncest kö­vetkezett, a falu dolgozói a vendegek zenekarának ütemére egészen a késő órákig ropták a táncot. Másnap délelőtt á színját­szók meglátogatták a termelő- szövetkezet rizstelepét és meg­tekintették a kombájnnal tör­ténő aratási és csóplési mun­kákat. Háromnapos autóbusztúrára indulnak a füzesabonyi ipari tanulók A sikeres iskolaév végén háromnapos autóbusztúrára indul negyven füzesabonyi ipari tanuló pénteken reggel. Az útiprogramban első helyen szerepel a Parádsasvárl Üveg­gyár megtekintése, majd mát­rai kiránduláson ismerkednek a hegységgel a füzesabonyi fi­atalok. Gyöngyösön megtekintik a Váltó- és Kitórőgyártó ÜV.-t és a testvér gyöngyösi MTH iskolában töltik első éjszaká­jukat a kirándulók. Másnap a kora reggeli órák­ban indulnak tovább Buda­pestre, délután érkeznék meg Siófokra, ahonnan kirándul­nak a tihanyi oldalra. A vasárnap délutánt Buda­pesten töltik és a késő esti órákban indulnak haza Füzes­abonyba. A hatszáz kilomé­ternyi út sok élményével vár­ja a kirándulókat, akik seré­nyen készülnek az utazásra. Népszerű az egri I ilmklub Mint ismeretes, Egerben is megalakult annak idején a filmklub. A klub igen nagy érdeklődést váltott ki. Tagjai­nak száma — az átlagot te­kintve — mintegy 420 fő. Ha­vonként két előadást tartanak s a filmek vetítését, értékes és érdekes ismertető előzi meg. Az előadások anyagát a Film­tudományi Intézet küldi meg a klubnak. A klub egyébként az utóbbi időben rendszeresen tart filmankétokat is. A filmklub tagjai előtt hét­főn a Tarzan diadala című, 1945-ben készült amerikai fil­met vetítették le: Elvtársi segítségnyújtás A horti földművesszövétke- zet dolgozói legutóbbi terme­lési tanácskozásukon a párt­kongresszus tiszteletére vállal­ták, hogy a horti Petőfi Ter­melőszövetkezet növényápolási munkáját társadalmi munká­val segítik. 250 társadalmi munkaórát ajánlották fel, s eb­ből a szövetkezet 20 dolgozója máris jelentős részt teljesített a szőlő horolásában. Ezenkívül két-három föld­művesszövetkezeti dolgozó vé­gez népnevelő munkát a tsz megszilárdításáért, az újonnan belépett tsz-tagok között. I INyolcsr.ázötvcnncI több fiatalt vesznek le) az agráreg* etemre, a mezőgazdasági akadémiákra és főiskolákra Tunávsiagi fogadónap uz egri Makiári álon Az immár rendszeressé váló tanácstagi fogadóórákon gya­korta vesznek részt megyei ta­nácstagok és más fontosabb be­osztásban dolgozó tanácsi veze­tők is, hogy közvetlen nekik mondhassák el panaszaikat, javaslataikat a kerület válasz­tópolgárai. Csütörtökön este Egerben a II. pártkörzet helyiségében ke­rül sor ilyen fogadónapra, ahol dr. Csernik József megyei ta­nácstag és Eger város tanácsá­nak elnöke: Kocsmár János hallgatják meg a választók vé­leményét, panaszait. V isseit hang verseny Fiisesabonyban A budapesti állatorvosi főis. kólán megkezdődtek a felvételi vizsgák és még e héten meg­kezdik működésüket a felvé­teli bizottságok a többi agrár felsőoktatási intézményekben is. Az Agrártudományi Egye­temre, a főiskolákra és az aka­démiákra általában kétszer- háromszor annyian jelentkez­tek, mint ahány fiatalt felve­hetnek. Az idén a jelentkezett fia­talok több mint fele kitűnő, jeles és jórendű. A jelentke­zők 15—20 százaléka előzetesen egy-két évig fizikai ínunké végzett valamelyik nagyüzem gazdaságban, s ezek nemcsal felvételi vizsgákra készültei fel alaposan, hanem bebizo­nyították állhatatosságukat hogy mezőgazdasági szakem­berek kívánnak lenni. Tekintettel a magyar mező- gazdaság alakulására és nö­vekvő szakember-szükségleté re, az idén nyolcszázötvenne több fiatalt vesznek fel az ag­rár felsőoktatási intézmények be, mint az elmúlt évben. (MTI 45000 orvosi fecskendő egy hónap alatt / Az Egri Fi non isaerelv én y - gyárban nagy jelentőséggel bír az orvosi fecskendők gyártása is. Orvosi fecskendőkből főleg külföldi országokba történik szállítás. Eddig havonként 10- 15 ezret tudott gyártani a Fi- nomszerelvénygyár, most belső átszervezéssel és kisebb gépek összeállításával korszerűbb lett a termetes, emelni tudtak a; előállított orvosi fecskendői számát, s így június hónapbar már 45 ezret szállítanak a Szov unióba, s ha a betanított szak­munkások jobban elsajátítja! munkájukat, akkor minden' re­mény megvan arra, hogy ez t 45 ezres szám rövid időn belüi még tovább emelkedik. Ismeretterjesztő előadások az egri szakszervezeti kultárotthonbun A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának Kultúr- otthona a napokban készítette el tevékenységének ez év első félévi mérlegét. A kultúrott­hon jelentős munkát végzett. Különösen nagy népszerűség­nek örvendtek a megrende­zett ismeretterjesztő előadá­sok. Nagysikerű előadás hangzott el többek között az űrrakétá­ról, melyben a technika ilyen­irányú hatalmas fejlődését is­merhették meg a hallgatók. Filmvetítéssel egybekötött elő­adás hangzott el a társadalmi tulajdon védelméről is. Ren­dezett a kultúrotthon vezető­sége számos találkozást orvo­sok és az érdeklődő lakosság között is. Az atom jövője cí­mű filmvetítéssel egybekötött előadáson, mintegy 120ü-an vettek részt. Nagyon sok élményt adc előadás hangzott el Liszt Fe­renc, Verdi életéről; az elő­adásokat hanglemezműsorra] kötötték össze. Érdekesek és tanulságosak voltak az iro­dalmi kérdésekről megrende­zett viták is. Igazi vizsga-hangulatot mu­tatott az elmúlt napokban a füzesabonyi járási kultúrház: a helybeli két iskolából, s a szomszédos Mezőtárkány, Eger- farmos, Dormánd, s Besenyő- telek községekből mintegy 70 zeneiskolai növendék és két- szeránnyi hozzátartozó népesí­tette be a tágas épületet — várták a vizsgahangversenv kezdetét. Részt vettek a megye és a járási tanács, valamint az Egri Állami Zeneiskola képvi­selői is. A megjelenteket Vár­hegyi Ferenc, a II-es számú Általános Iskola igazgatójának megnyitó beszéde után. Sike Ildikó növendék, közvetlen, meleg szavakkal köszöntötte. Ezután megkezdődött a közel kétórás műsor: a kezdők lec­keszámait népzenei feldolgozá­sok, majd Bach, Schumann. Mozart, Schubert és Clementi, Bartók és Szelénvi szerzemé­nyek követték. A hegedűsök dr. Kiss Kálmán tanár zongo- rakíséretével. a tangóharmoni- kások szólóban, a zongoristák pedig egyenként, majd négy­es hat kézre játszottak. Az egyszerű paraszt- és munkásszülők ugyanolyan fe­szült figyelemmel kísérték a műsort, mint az értelmiségi foglalkozásúak és sok tapssal jutalmazták a szereplőket. A tanulók műsora után Ze- lei Lenke tanár zongorázott, majd dr. Kiss Kálmánná tanár és Csonka Herman hegedűket­tőssel szerepeltek. Mindhármuk művészi játékát osztatlan elis­meréssel ünnepelte a közönség. Végül Botond István karnagy vezényletével a zeneiskola vo­nóskara, adott elő két művet — utóbbit négykezes zongorakí­sérettel — olyan jó összjáték- kal, hogy a lelkes tapsok után meg kellett ismételni az utolsó számot. A hangverseny végén a ta­nári kar tagjainak hálás sza­vak kíséretében nyújtották át a szeretet virágait a növendé­kek. Ezután a legszorgalma­sabb és legjobb eredményt el­ért tanulók megjutalmazására került sor. Az errrtter önkéntelenül is a falu régi fiataljainak életmód­ját és a mait. a zenei művelő­dés útjára lépett gyermekse­regnek — az előzőtől lényege­sen eltérő magasabb színvona­lú életformáját mérlegelte. Nem kétséges tehát, hogy a mérleg a mai fiatalság javára billent. Éppen ezért az elisme­rés és dicséret illeti a türel­mes, fáradságot nem ismerő nevelői kar minden tagját és Várhegyi Ferenc általános is­kolai igazgatót és azokat, akik állandó segítő közreműködé­sükkel vettek részt a szerve­zésben. Munkájukhoz további sikert kívánunk. Dr, Godál Gyula tanár — AZ EZ ÉVBEN végzett nagyarányú járdaépítést a jö­vő évben tovább folytatják Nagyrédén. A Gyöngyösi úton 600 métert, az Atkári úton 800 és a Haladás utcában 400 métert fognak építeni 130— 140 000 ezer forintos költség­gel. községfejlesztés Felnémeten Utak, hidak, járdák rendbs- hozására, építésére 123 500 fo­rintot fordítanak az idei év­ben Felnémeten. Ez az összeg mintegy fele annak a pénz­nek, amennyit az idén össze­sen községfejlesztésre előirá­nyoztak. A többi rendelkezés­re álló pénzt a napközi ott-, hon és az általános iskola rendbehozására, tatarozására fordítják. A fejlesztési munkákból a község lakossága is kiveszi a részét: a lakosok igen nagy­értékű társadalmi munkát vállaltak.; s&gesm, Majd mindennapos látó- J gató Ludason a gyöngyösi J AKÖV párttitkára — mióta a vállalat patronálja a lu- dasi Üj Élet Tsz-t. Látoga­tásai során nem ritkák a szenvedélyes viták sem, de ezek az estébe nyúló „han­gos beszélgetések” csak kö­zelebb hozzák a megértést, a vitatkozó feleket. Mert szeretik az őszinte szót, az igazságot a ludasi tsz-parasztok is, ezért ahe­lyett, hogy haraggal váltak volna el a kemény vita után, ezekkel a szavakkal fordult az üzemi párttit­kárhoz a tsz egyik tagja. — Az elvtárs nagyon jól beszélt. Világosabb most már előttünk is a dolog, s ha meg nem sértem ... szí­vesen látjuk a lányom es­küvőjén. S az invitálást követő kézfogás őszinte barátságot pecsételt pieg a tsz-paraszt és az üzemi párttitkár között. K. E. & fővárosi Pannónia Szőrmeártsgyá? színjátszói Tarnaszentmiklőson a la rnaszentmik losi terme-1 lószövetkezetet patronáló fő­városi Pannónia Szőrmeáru-' gyár színjátszói- június 27-én nagy sikerrel mutatták be Tarnaszentmiklőson a „Ci­gány“’ című háromfelvohásos színművet. A nagysikerű előadást több mint 700-an tekintették meg és szűnni nem akaró tapssal jutalmazták a .vendégszínját­szók élvezetes játékát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom