Népújság, 1959. március (10. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

íflLÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Útban az új élet felé AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA S X. évfolyam, 51. szám ÄRA: 60 FILLÉR 1959. március 1., vasárnap j 4 cél közöst j A szocialista mezőgazdaság megteremtése Erről beszélnek mindenhol manapság: vonaton, üzletben, az esti poharazgatásou, a tanácsházán és a leg­eldugottabb tanyákon is. Erről esik szó, ahol emberek ösz- szekerülnek. legyenek munkások, orvosok, vagy tanárok, erről vitatkoznak, érvelnek a hivatalokban, bányában, erről beszél a munkás-igazgató, a gépkocsivezető, egyszó­val az egész társadalom érdeklődik a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésének ügye iránt. És ez az érdeklődés nemcsak a kíváncsi, de felelős­séget érző emberé, aki bizodalommal, aggodalommal gon­dol arra, sikerül-e a lemaradást pótolni falun a szocializ­mus építésében, előbbre tud-e lépni a falu, hogy a vi­szonylag fejlett szocialista iparral együtt haladhasson tovább. Ez az aggodalommal vegyes bizakodás azért kerít hatalmába annyi embert mostanában, mert egyre többen érzik, kötelességük segíteni abban a nagy munkában, amelynek eredményeként a mezőgazdaság klsparcellák kátyújába ragadt szekerét kiemelhetjük a szocialista gazdálkodás gyorsabb előrehaladást biztosító útjára. Mert, hogy jó mély kátyúban hevert ez a szekér mar évek óta, az tagadhatatlan. Űgyis, hogy keveset és drágán termeltek az egyéni gazdák az elaprózott földe­ken, úgyis, hogy alig tudtak előre lépni a modernebb ter­melési fonnák hasznosítása felé. A kisárutermelő parasztság zöme, az utóbbi évek­ben is csak önellátó volt, inig a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok egyaránt, lehagyták az egy holdra eső termelésben és 30 százalékkal olcsóbban állították elő termelvényeiket, mint a paraszti gazdaságok. így á kis egyéni gazdaságok nemcsak a hazai szo­cialista szektorokhoz képest maradtak le, de miatta az egész magyar mezőgazdaság hátul kullog a számos népi demokratikus, de a kapitalista ország termelési eredmé­nyeihez képest is, ahol elenyésző a kísbirtokek száma, és nagyüzemi »uódon, olcsón és több mezőgazdasági cikket állítanak elő. mint nálunk. Lemaradt tehát mezőgazdaságunk, s ezért gyorsí­tani kell a fejlesztés ütemét, hogy versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság terméke, ez pedig nemcsak pa­raszti ügy, ez az egész társadalom ügyé, hiszen a mező- gazdaság elmaradottságának káros hatását egyformán érzi a parasztság, munkásság, de az értelmiség is. Ezért válik egyre jobban közös üggyé a mezőgaz­daság szocialista átszervezése, ezért figyelik érdeklődés­sel a napjainkban végbemenő gyökeres átalakulást a falvakban, s ezért segít ebben a munkában a gyárigaz­gató, a pártmunkás, a falusi orvos, a pedagógus, a bánya­mérnök, az író, és úgyszólván az ország társadalmának minden rétege. _ Nem csinálnak titkot belőle, hogy saját _ érdekük is a mezőgazdaság átszervezése, hiszen több vajat, húst, olcsóbb kenyeret, főzeléket, gyümölcsöt akarnak, mely­nek előfeltételeként nagyüzemi gazdaságokat kell szer­vezni. De ez csak az érem egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy szeretnék, ha minél előbb mind a gyá­rakban, mind'a földeken is a gépek vegyék le a nehéz fizikai munka terhét az emberek válláról. Ezért hát az egész ország összefogása, amelynek máris jelentős sikerei mutatkoznak megyénkben is, ahol a földterületnek csaknem a fele már nagyüzemi gazda­sággá vált. vagy válik a közel jövőben, éppen annak a közös összefogásnak eredményeképp. K’ss Ferenc gyöngyösi gyegyszerésznek kenős hasznos hozoit a nyeremény-betétkönyv Földi Pál: BESZÉLJÜNK. A LUKACS-KÉRDÉSRŐL 'A* Süha Andor: LEVÉL NÉHÁNY KÁROGÓNAK ★ KÉT VÁLLALATNÁL AZ ÉRETTSÉGIZETTEK NYOMÁBAN ★ Szaiav István: favAgök it ÉRDEKES HÍREK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL ★ HÍREK — SPORT Még 1958. tavaszán történt a nyereségrészesedés kiosztá­sok idején, hogy Kiss Ferenc gyöngyösi gyógyszerész taka­rékbetétkönyvben kérte ^ a já­randóságának kifizetését. Ek­kor még nem is gondolta, mi­lyen kettős haszonnal jár ez. Nagvon jól jött az a kis pénz, amit kapott Kiss Ferenc, mert télikabátra gyűjtötte a pénzt. Ezer forintja volt a ta­karékbetétkönyvben és a vá­sárláshoz szükséges másik 2000 forintot odahaza gyűjtötte ösz- sze. Mikor együtt volt a pénz, bement az OTP-hez és kérte az ezer forintját a takarékbetét­könyvből. Legnagyobb csodálkozására, a betett forintok megszaporod­tak. 1400 forintot számoltak ki neki és amikor mondta, hogy itt valami tévedés lehet, akkor felvilágosították, hogy nincs tévedés, mert közben 50 száza­lékkal kihúzták a takarékbe­tétkönyvét.. Akkor bánta már, hogy az odáhaza gyűjtött pénzét .nem tette takarékba. Kiss Ferenc tanult ebből az esetből és — ahogy mondta — ez évi nyereségrészesedését és az összegyűjtött pénzét is nye­remény-betétkönyvbe helyezi. Ezt a táblát maguk kapnák... Besenyőtelken sokszor veszik kézbe a község tér­képét, nézegetik, melyik szövetkezetnek hol lenne jobb helyen a táblája. A három régi szövetkezeti elnök: Forgács András, Bölkény Gábor, Nagy István, és a tanács elnöke• Vadnai László természetesen az új szövetkezetekre is gondol ilyenkor. Mert ha több sző vetkezet is van, azért csak egy nagy család már a falu! (Riport az 5. oldalon) * AA^N^^AAA/VVVV^AAAAAAA/V1A/VVVVVVi\^/VVV*i,Vv>VVNA/\(VVV\'VVA/v/v^/i<vNA/VS/VVVVV\AAÁAA/VvVV/VSAAAAA/VVVVVVVVVN^VV Köztisztasági ankét Egerben Eger varos tanacsa március 2-án (hétfőn), este 6 órai kez­dettel a ítis tanácsteremben | ankétot rendez. Az ankétem a város köztisztaságát, a köz- I egészségüggyel kapcsolatos j problémákat, az utcák parko­sítását, valamint a játszóterek felszerelésével kapcsolatos feladatokat vitatják meg. Legú jabb t Több iiiiiit 10 vjLvr család, közel 60 ezer holddal lépett be a szövetkezetekbe három hét alatt Vetnek az új szocialista községek dolgozó parasztjai Sürgősen szükség van már a csere vetőmagra A szombat déli jelentések szerint megyénkben egy nap alatt ismét 1198 család lépett be a szövetkezetekbe. Ezzel megyénkben az új tsz-esalá- dok száma meghaladta a 10 ezret, a földterület pedig meg­közelítette a hatvanezer hol­dat — 59 293 hold. Szombat délig Egerszalókou kívül Nagykökényes és Beköl- ce lettek termelőszövetkezet! községek. A szokatlanul meleg, feb- ruárvégi időjárás kicsalta a földre az embereket, és me­gyénk déli községeiben már megkezdődött a vetés. örvendetes jelenség, hogy az új, szocialista községekben ko­moly ütemben folyik a tavaszi készülődés és több községben már vetik a tavaszi árpát és a , borsót. A tamamenti közsé- 1 gekben, ahol a talaj különösen I gyorsan szárad, már két-há- | vom nap óta végzik a tavaszi 1 munkákat. Hevesen, Hevesvezekényben Kiskörén, Tiszanánán a borsó , és tavaszi'árpa vetésével van» íz nh tatást ér első féléves ntuuktí járói tárgyaltak a pedagógusok Tegnap délután Egerben a város és a megye pedagógusai ankéton vitatták meg az okta­tási év első féléves munkáját Az ankéton megjelent Péter Ernő elvtárs, az országos Pe- degógus Szakszervezet főtit­kára, Pucnoki László elvtárs, az' MSZMP Heves megyei tit­kára, valamint a oan es más tömegszervezetek képviselői. A beszámolót Brózman László, a Feöag'ógus Szakszervezet TB elnöke tartotta. Értékes beszá­molója után többen felszólal­tak és részletesen megvitat­ták, értékelték az. elmúlt félév munkáját. nak elfoglalva a dolgozók. Amikor minderről elegedet» ten számolunk be, nem hagy­hatjuk figyelmen kívül, hogy a Terményforgalmi Vállalat nem gondoskodott idejében arról, hogy a tavaszi árpa vetőmag­vak kikerüljenek az egyes községekbe. A hevesi járás főagronómusának például nin­csen tudomása arról, bogi' egyetlen község is megkapta volna a szükséges árpa vető­magot. A Terményforgalnrí Vállalat eddigi késedelmét csak ,a leggyorsabb Intézkedés­sel pótolhatja. . Eger első gyorskiszolgáló boltja A kereskedelem új kiszolgá­lási módszerek alkalmazásá­val kívánja elősegíteni a fo­gyasztók gyorsabb, kényelme­sebb vásárlását. Ilyen új for­ma a gyorskiszolgálás is, me­lyet holnaptól vezetnek be az Eger és Környéke Kiskereske­delmi Vállalat egri Dobó-téri fűszer-csemege üzletében. A gyorskiszolgálással műkö­dő áruda a vásárlók érdekében másfél műszakban ‘ dolgozik, réggel Va 7 órától este 7 óráig egyfolytában tart majd nyitva. Uj cikket is vezetnek be áz átalakítás' alkalmával. A „Mi­relité” (mélyhűtött) áruk új­donságaiból is vásárolhatnak majd a fogyasztók Eger első gyorskiszolgáló boltjában. I nemzetközi nőnapra készülnek a népfront-bizottságok Lottó-táj ék ózta tó A lottó ,9. játékhetében i 340 767 szelvény vett részt a sorsoláson. Öt ralalgtot egy szelvényen sem értek el. A négy találatos szelvények szá­ma húsz darab nyereményük egyenként 162 778 forint. Há­rom találatos szelvény 2127 darab volt, s ezekre 765 £o- int nyeremény jut. A két ta- lálatosok száma 76 915, nye­reményük 21,10 forint, (MTI) Egemalók az egri járás első szövetkezeti községe Hírt kaptunk arról, hogy '■ Egerszalók dölgozó parasztsága , is egyöntetűen a nagyüzemi ‘ gazdálkodás útját választotta. ' Az új szövetkezeti tagok már a jövő terveiről beszélget­nek, hol és hogyan alakítsák ki tanyaközpontjukat, hol he­lyezzék el a közös jószágállo­mányt. Egerszalók az egri já­rás első szövetkezeti községe, Yyári Sándor az Egri Bútorgyár csiszolója, csaknem egy évtizede , öolgo- .ik az üzemben. Az eltelt ívek alatt kiérdemelte, hogy íz egyik legjobb munkáskén! emlegetik az üzemben. A nunkája mellett jelentős uiyagmegtakarítást ér el, és jgyike azoknak, aki a legtöbb újítást adta be az üzem ve- etőségének. Jó munkájáért 'öbbször kapta meg a sztaha­novista oklevelet, a jelvényt, majd később a szakma kiváló dolgozóm lett. A napokban kapja meg az 1958. második félévében végzett jó munkájá­ért a kiváló dolgozó okié*-- tet és a vele járó egybe* • zetést. A nemzetközi nőnap évről évre megismétlődő ünnepsé­geire készülnek a népfront- bizottságok is. A bizottságok március 8. előkészítése idejé­vel egybeeső rendezvényeken, gyűléseken -foglalkoznak a nemzetközi nőnap jelentősé­gének ismertetésével. Az ösz- szejöveteleken ismertetik a megyei nőmozgalom eredmé­nyeit, sokoldalú, vonzó mun­káját, amit a békéért, gyer­mekeink boldogabb jövőjéért tesznek. A békegyűléseken összehasonlítást tesznek a gyarmati országokban élő és a népi demokratikus . orszá­gokban élő nők között. Ezeket a megemlékezéseket használják fel a népfront-bi­zottságok arra is, hogy a nő- tanács és a népfront-bizottság közötti kapcsolatot még erő­sebbé tegyék. A nőnap alkalmával a nép­front üdvözlő lapokkal kö­szönti a megye kiváló dolgozó nőit, az élenjáróknak pedig a népfront megyei titkársága fogadást ad. UT Iteniulalkuzoít megvénl« harinadik Irodalmi S/iu|>:i(Ih Tegnap este mutatkozott be a gyöngyösi Irodalmi Színpad. Első előadásukat Cirkusz cím­mel rendezték, amelyet Ka­rinthy műveiből Papp Miklós állított össze. Az Irodalmi Színpad első be mutatkozó előadásának mélta tására még visszatérünk Tanulnak; a Selyp! Cementgyár müvezelői Az egyre koa-szerűsödő gyár­tás-technológiai folyamatok megkövetelik, hogy Selyp! Ce­mentgyár brigád- és műveze­tői tovább képezzék magukat. A második negyedévben tan­folyam szervezését tervezik, amelyen a cementgyár műsza­ki vezetői a fejlett gyártás- technológiával ismerkednek meg. Akkorra már a termelés el­éri a tetőpontot és a közben adódó hibákat, észrevételeket javaslatokat m^* tudják be­szélni és ha szükséges, orvo­solják is. A nagy események — egy-egy község döntése a szocialista mezőgazdaság mellett, — nem voltak hij- ján olyan eseményeknek sem, amelyeken olykor­olykor egy egész falu de­rült. Egyik községünkben egy 10 holdas paraszt a kocsmában poharazgató ple­num előtt jelentette ki nagy hangon, hogy hamarább lesz belőle pápa, mint tsz- tag. Ez történt az egyik nap. a másik napon aláírta a belépési nyilatkozatot, s annyira belemelegedett a munkába, hogy egymaqu > negyven családot szervezett be. Az emberek kicsit mo­solyogtak, — de megértet­ek. Mert hiába, nehéz a döntés, sok mindent numa íz ember olyankor, de vég ső soron ki akarna a saját zsebének ellensége leinti?-

Next

/
Oldalképek
Tartalom