Népújság, 1958. szeptember (13. évfolyam, 188-212. szám)

1958-09-02 / 188. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 188. szám Ara. 50 túlér 1958. szeptember 2., kedd Köszöntjük a* új fané vet Ma megkezdődik a tanítás az ország valameny- nyi közép- és általános is­kolájában. Megtelnek a két hónapja üres tantermek, a padokba könyvek, füzetek kerülnek, s az órakezdést jelző csengöszó után újra találkozik tanító és tanít­vány. Gond. bizakodás, öröm — de mindig ünnep ez a nap. A tavaly végzettek helyét már elfoglalták az utánuk következők. Az első osz­tályban új arcokkal talál­kozik a tanító, s akkor min­dig eszébe jut: tavaly má­sok voltak, jövőre mások lesznek — felnő és jogát követeli az új generáció. Üj tanév kezdődött, ren­dezettebb, nyugodtabb a tavalyinál. Az elmúlt évben még nagy gondot okozott a sok zavaros felfogás, a sok tisztázatlan gondolat, ame­lyet több szennyével együtt az októberi ellenforradalom szült. Néphez és párthoz hű pedagógusaink segítségével azonban ezeken a bajokon segítettünk — megszilárdí­tottuk iskolarendszerünket. De valamiről nem szabad mcgfeledkezniök pedagógu­sainknak. Az élet, a társa­dalom fejlődése, s a felelős­ség, amelyet viselnek, kö­telezi őket arra, hogy az új generációt a szocialista tár­sadalom, a kommunista esz­me szellemében neveljük. Be kell látniok a ma még bizonytalankodóknak is: nem elég a széleskörű tár­gyi ismeret! Kevés az, ha valaki csak a munkájának él, s előirt óráit rendesen megtartja. Emberi életek, sorsok alakulnak a pedagó­gus keze alatt, és ezt nem nézheti a jótékony semle­gesség veszélytelennek vélt —, de nagyon is veszélyes páholyából. Látniok kell, hogy munkájuktól is függ a felnövekvő nemzedékek gondolkodásmódja és élet­felfogása. Scgíteniök kell abban, hogy a fiatalok az élet helyes szeretetére ne­velődjenek. Segítségükre van a tantárgy is: a ma­gyar történelemben és iro­dalomban nem kell semmi­féle „vonalat" belemagya- rázniok. Petőfi, Kossuth, Ady és József Attila gondo­latait értessék meg, hazafi- ságukra. a nép szeretetére tanítsák meg az ifjúságot. A szocializmus szereteté­re, a munka megbecsülé­sére nevelni a fiatalokat -- «t kéri társadalmunk pe­dagógusainktól. Az ifjúság­tól pedig szorgalmas, kitar­tó tanulást várunk, akik a jövő munkásai, mérnökei, tanárai lesznek. Tevékeny részük lesz eljövendő fel­adatainkban, de ez a mun­ka megköveteli tőlük a na- ; gyobb szaktudást, a maga- I sabb műveltséget. i Ezekkel a gondolatokkal I köszöntjük az új Iskolaévet, ■ tanart. szülőt, diákot egya­ránt, * kívánunk feladataik ! megoldásához sok sikert. Jól jövedelmez az aprómag-termelés Megyénk sok községében ter­melnek már aprómagvakat. Beigazolódott, hogy ez igen jól jövedelmez. Mezőszemere községben a termelőszövetke­zet most csépeli a salátama­got. Üt hold salátát vetettek és holdanként mintegy 6 má­zsás termést várnak. A szövet­kezet szép jövedelmet vár a 8 hold hagymamagból is. A mezőszemerel tsz. salátamag­jával jelentkezett az Országos Mezőgazdasági Kiállításra is. — EGER VÁROS Népi El­lenőrzési Bizottsága a kisipa­rosok munkájának felülvizs­gálatát végzi a napokban. A v izsgálat eredményéről ké­sőbb beszámolunk. Ma: EGY FÓRRA DALMARNÜ Élete ★ HETEDSZER LETT ÉLÜZEM AZ ÉMASZ ★ TIZENHÁROM éves A VIETNAMI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG ★ ÜJABB FELTEVÉSEK A7, ÉV LEGBORZALMASABB REPÜLÖSZEREN ESETLEN­SÉGÉNEK OKÁRÓL ★ NEMZETKÖZI SZEMLE ★ B. Galies: ÉLÖSDIEK ★ HÍREK — SPORT Egyre >la^áobb tért hódít Magyarországon a televízió, A gyöngyösi, hatvani cs egri hazak tetején is. de nem egy faluban megjelentek a jellegzetes telev íziós antennák. Egyre jobbá válik az adás is. így nem csodalatos, hegy mindinkább növekszik az érdeklődés a tele­víziós készülékek vásárlása iránt. Az egri Állami Áruházát nap mint nap felkeresik a vásárlók, hogy televíziós készüléket vehessenek. Honvédelmi nap Verpeléten Vasárnap mintegy 2000— 2500 néző előtt zajlott le a Honvédelmi nap Verpeléten. Délelőtt 11 órakor ünnepi meg­nyitót mondott a Magyar Hon­védelmi Sportszövetség Heves megyei Elnökségének részéről Fenyves Olivér, maid a verpe­léti honvédségi alakulat ököl­vívói mérkőztek egymással. Ezután az egri motorverseny­zők ügyességi bemutatót tar­tottak, majd a MHS miskolci klubjának rendezésében, beta­nított farkaskutyák következ­tek. Itt láthattuk a júliusban Makiáron megtartott repülő- napon bemutatkozó „Pajtás” kutyát is, „aki eddig már 20 ugrást hajtott végre, s most másik öt kutyával együtt ő is bemutatta ügyességét: kézmoz­dulatra kúszás, ugatás, szimat után tárgykeresés, maid a me­nekülő ember megfogása. Ezután következett a mo­dellező-bemutató, melyen egri és gyöngyösi modellezők vet­tek részt. Az ejtőernyős ugrás a nagy szél miatt sajnos, el­maradt. A bemutatókat éjfélig tartó táncmulatság követte. Lakatos István a Mátradereoskei Téglagyár berakója tizenkét éves volt, amikor az üzemhez került. Azóta képzett szakmunkás lett belőle, s most mint brigád­vezető dolgozik. Jó munkájá­ért már két esetben kapta meg a kiváló dolgozó kitün­tetést. Havonta 150—160 szá­zalékra teljesíti tervét, ami annyit jelent, hogy naponta 13—15 ezer téglát rak be a kemencébe, 40—60 fokos hő­ségben. A jó munkánas meg­van az eredménye is, mert átlagoson 2800—3000 forintot keres. Négyes találata volt a lottón egy 10 érés keresi kislánynak Az Országos Takarékpénz­tár Heves megyei fiókja ezen a héten egy négytalálatos szel­vényt fizetett ki. A szerencsés nyertes Kovács Istvánnak, a Hevesi Gépállomás vontató­vezetőjének 10 éves kislánya. Mária. A család rendszeresen lottózik, minden héten egy da­rab szelvénnyel. Az 50 ezer forintos nyereményből 30 ezer forintot vettek fel, amelyből most épülő házukat hozatják rendbe, ezenkívül mind a né­gyük részére vásároltak kerék­párt, ruhaféléket. Két kislá­nyuk részére már előre meg­vették a stafirungot. A nyere­mény többi részét a takarék­ban hagyták. A bányásznap tiszteletére: túlteljesítik tervüket a rózsái bányászok A róasaszentmártoni IX-es akna bányászait nem egyszer lícsértük meg már azért, mert Ló munkát végeztek. Az első r félévben is jó munkaeredmény született, 108.7 (százalékra tel­jesítették tervüket. A legutótv bi termelési értekezleten a bá­nyásznap tiszteletére mind a fizikai, mind a műszaki dolgo­zók vállalták, hogy 101.5 szá­zalékra teljesítik tervüket. Négymillió forint hűségjutalom A Mátravidéki Szénbányá • szati Tröszt Petőfi-altáró üzemében a bányásznap elő.t 4 793 000 forintot osztanak ki hűségjutalom címén az altáró munkásainak. A megyei tanács művelődési osztálya szeptember 1-én, hétfőn reg­gel értekezletet tartott az eg­ri városi művelődési ház klub- helyiségében. Az értekezlet megvitatta az osztály elmúlt évi munkáját, s meghatározta azokat az irányelveket, fela­datokat amelyek megszabják a megye népművelési munká­jának szeptember 1-től, jövő augusztus 31-ig tartó tenni­valóit. A „Mórica grófnő" Gyöngyösön Ma, szeptember 2-án kelle­mesen szórakozhat a gyöngyö­si operettkédvelő közönség. A városi nultúrházban az egri Gárdonyi Géza Színház mű­vészei Kálmán Imre nagysi­kerű operettjét, a Marica grófnőt mutatiák be a közön­ségnek. A főbb szerepekben nem lesz változás csupán a kórus egészül ki új tagokkal, valamint a cigányleány sze­repében ismerkedhetnek meg a nézők egy új arccal: Szegő Zsuzsával. Ui belépőkre számítanak az atkán termelőszövetkezetek Atkár község szántóterüle­tének már több mint 75 szá­zaléka szocialista szektor. A meglevő termelőszövetkezetek jól és eredményesen működ­nek és eredményeiket elismeri az egész falu. Most az ősszel arra számítanak, hogy mint­egy 20—25 család választja a közös gazdálkodás útját. Az Egervári bűvész- szinház megyénkben Augusztus 30-tól kezdve egy-két hónapig megyénkben vendégszerepei a romániai útjáról hazatért Egervári bű­vész-színház. Műsorán a vi­lág egyik legszebb száma sze­repel. amit állítólag a XX. század „csodájának“ nevez­nek: a levegőben s' —badon lebegő nő bemutatása. A kí­nai vörösláda titkát, s az ab­ból való rejtélyes eltűnést is láthatia a közönség. Ezenkí­vül 30 különböző számot mutatnak be. Előadásaikat, nagy érdeklődéssel kísérik a megye községeiben. Megkezdődött a nemzetközi borverseny Hétfőn, a városligeti Vajda- hunvad várában megnyílt a nemzetközi borverseny. Az ün­nepi beszédet Magyari. András, földművelésügyi miniszter- helyettes mondotta. Hangsú­lyozta, hogy a nemzetközi bor­versenyen képviselve van a világ csaknem valamennyi ielentős bortermelő állama, összesen 18 államból érkeztek borminták. A miniszterhelyet­tes a továbbiakban megemlé­kezett Mathiász János világ­hírű magyar szőlőnemesítő születésének 120. évfordulójá­ról és Mathiász emlékérmet adott át a legkiválóbb szőlé­szeknek és borászoknak. Ez alkalommal nyílt meg a mezőgazdasági múzeumban a Mathiász János emlékkiállítás es az. állandó borászati kiállí­tás is, amelyet Tömpe István, a földművelésügyi miniszter első helyettese nyitott meg. Fotoszakkör indul a gyöngyösi kulfúrházban A gyöngyösi kultúrház ve­zetősége változatos, gazdag programot dolgozott ki az el­lövendő évre. Nemcsak kul­túr és ismeretterjesztő előadá­sokat szerveznek, dé különbö­ző szakköröket is indítanak, hogy a város fiatalságát tanít­sák és neveljék. Ebből a cél­ból indították meg szeptember 1-én a fotoszakkört is. Úgy tervezik, a hónap közepe felé egy fényképkiállítást rendez­nek, amelyet a legszebb és légi óbban sikerült felvételek­ből állítják össze, hogy több fi_tal kapion kedvet a szak­köri munkához. Több segítséget körnek az apci méhész-szakcsoport tagjai Három évvel ezelőtt alakult meg a szakcsoport. Kezdetben igen sok nehézséggel kellett megkezdeniük a 10 tagból álló kis csoportnak, hogy eredmé­nyeket érjenek el. Ez évben már mind a család-szaporítás­ban, mind a mézelésben jó kö­zepes eredményt tudnak fel­mutatni. Jelenleg 30 család méhük van. Most tervbe vet­ték, hogy a kívülálló méhé­szeket is meggyőzik arról, hogy mennyivel helyesebb, ha ők is a csoportos gazdálkodást vá­lasztják. Ehhez minden esetre több segítséget várnak az apci földművesszövetkezet vezető­ségétől és ha a földművesszö­vetkezet vezetősége segíteni fogja a méhész szákcsoportot, — amely már augusztus 4-én, az Apcon megrendezett mező- gazdasági kiállításon oklevelet szerzett munkájáért. — akkor a jövő évben még több mézet tudnak termelni a népgazda­ságnak. Megalakult a kufyatenyésztő egyesület Heves megyében Is A világhíressé vált magyar pásztor-, haszon- és munka­kutyák tenyésztésének felka­rolására — a többi megyék után — Heves megyében is megalakult az Ebtenyésztők Országos Egyesületének me­gyei szakosztálya. A megyei tanács állatte­nyésztési csoportja felkéri a kutyatenyésztés iránt érdeklő­dő sporttársakat, hogy 1958. szeptember 15-én, (hétfőn) 18 órakor a megyei tanácson (Eger, Kossuth Lajos utca S szám) tartandó alakuló gyűlé­sen jelenjenek meg. Jurányi József, főállattenyésztő. UT Újabb sikertelen rakéta-kísérlet Cape Canaveral (Reu­ter): Az amerikai légierő Snark nevű távolból irányított rakétája, amelyet szombaton kísérletképpen kilőtték, hat­ezer mérföldre tervezett re­pülése alatt technikai hiba következtében hét órával a kilövése után a tengerbe zu­hant. j r A gyöngyösi SZTK-ban a i 5 napokban egy horti tsz-tag 5 r járt. Megrendelő-lapot mu- j j tatott, amelyen ez állt: i 5 „húsz darab iszappakolást í t és 20 darab fürdőjegyet ké- { í rek kiutalni a nevezettnek." J ] Az illető nem kapta meg, { » mert a tsz-iagok a befize- t i tett hat forintjuk után í ) csökkentett kedvezmények- j { ben részesülnek. Keltemet- J j lenül érintette az eset, dü- t » hős is volt: „mi már nem I t egyszer mondtuk, hogy szí- j í ttesen fizetünk 18 forintot, t ) csak adjanak meg szá- ) l munkra is minden kedvez- J ( ményt." Igaza volt. Kössön ( 1 velük szerződést az SZTK, ) i úgy gondoljuk, ennek nem \ | lehet különösebb akadalya. j t “ h ~ , Tért hódit a televízió

Next

/
Oldalképek
Tartalom