Népújság, 1958. augusztus (13. évfolyam, 162-187. szám)

1958-08-06 / 166. szám

6 «Efojsag 1958. augusztus 6., szerda fl TECHNIKA ÉS fl TUDOMÁNY VILÁGÁRÓL Villanyárammal keresik a vizet a sztyeppén A kazahsztáni olajfúrások- rál nagy gondot okozott, hogy megfelelő mennyiségű ivóvizet találjanak a száraz sztyeppén. A kutatások nem sok ered­rétegei alatt nagy mélységben található. A villanyáram köny- nyen felfedezi az édesvizet. A főigazgatóság dolgozói megkezdték az édesvízkutatá­ken létesült állami gazdaságok részére. A vízben szegény, sőt viztelen sztyeppés vidékeken hamarosan artézi kutak adják Stark 37OS cm-re javította a megyei ménnyel jártak: vagy kevés vizet találtak, vagy pedig nem volt iható. A Szovjetunió me­zőgazdasági minisztériumának szakemberei, a kutatás meg­gyorsítása és olcsóbbá tétele végett, villanyáram felhaszná­lásával kezdték a vizet kutat­ni. Közismert tény, hogy a száraz kőzetnek igen magas­fokú ellenállása van. A ned­vesség fokozásával az ellen­állás csökken. A villanyáram könnyen felfedezi az ásvány- tartalmú vizeket. Minél több só van az ilyen vízben, annál kisebb a részleges elektromos ellenállás. A folyamat a következő: né­hány szárazelem egyenáramát fém-elektrodákkal a földbe vezetik. Az elektródák lánco­latában műszer méri az áram­erősség és grafikonra rögzíti. Egyes helyeken az édesvíz a különböző keserű- és sósvizek sokat a kazahsztáni szűzfölde­Halászat vízala Japánban egyre gyakrabban alkalmazzák a halászat egy igen radikális módszerét, amely gyorsabb és sokkal na­gyobb eredményekkel jár, mint a szokásos hálóhalászat. A tenger felszíne alatt hosszú sorokban, lánc formájában izzólámpákat helyeznek el, amelyek éjjel magukhoz csal­ják a halakat. Egy-egy ilyen lánc a parttól a szabad ten­gerben elhelyezett húzóhálóig ér, a 300—400 watt erejű lám­pák kb. 60 méter átmérőjű kört világítanak be. Kétórán- ként kikapcsolják a parthoz legközelebb fekvő lámpákat, aminek következtében az ott összegyűlt halak a következő lámpához úsznak, ahol már egy másik csoport is rajzik. az üdítő vizet a dolgozóknak. ti kivilágítással Két perc múlva ezt a lámpát is eloltják, ekkor az egész tár­saság a harmadik lámpához ér, illetőleg csoporthoz vándo­rol. Végül a halak lavinasze­rűen növekvő raja az utolsó, a nagy háló közepén található fényhez ér. Most már csak partra kell húzni a gazdag zsákmányt. SZINTETIKUS ROVAR HORGÁSZOK SZÁMÁRA! Az egyik francia műanyag­feldolgozó gyár a szintetikus rovarával váratlan nagy sikert aratott. A horgászok, akik a műanyagrovarokat kipróbál­ták, kijelentették, hogy ezek segítségével sokkal több halat fogtak. Házépítő hajó AZ EGRI FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZET ajánlja megvételre t. * j 1V2 villanymotorral egybe- j » építi j ségű Hitting-kályhát. Ma építve, 1500, m3 fűtőképes j gassúg 1,7 m, szélesség 65x [ I 80. Megtekinthető Egerben, j í a Földművesszövetkezet j * l I Vas-szaküzletében, Zalár u. j Képzeljünk el egy közönsé­ges hajót, amely mintegy 800 családot befogadó ötemeletes épülettömb felépítésére képes. A moszkvai lakástervező inté­zet építészéhez, Bella Etosin elvtársnőhöz fordultunk, hogy tájékoztasson bennünket en­nek az úszó-gyárnak a miben­létéről. — A felépítendő ház, vagy épület alapvető építőanyaga a sziklakalcit (mészpátos anyag). Ez az anyag homokból, mész- böl és vízből készült, tehát legjobb lelőhelye a folyók med­re. Ez vezette a szovjet építő­ket arra a ' gondolatra, hogy úszó gyárat építsenek. Az úszó­gyár, vagyis erre a célra meg­felelően átalakított hajó, elő­regyártott elemek gyártásához szükséges berendezésekkel van felszerelve. A folyamat a kö­vetkező: a folyóból nyerik a nyersanyagot és a hajón állít­ják elő az előregyártóit ele­meket, amelyeket azután part­ra tesznek és összeállítanak. Elhatározták, hogy a moszkvai, később pedig a volgai gőzhajó- zás vonalain dolgozó munká­sok és alkalmazottak ilyen épületekben kapnak majd szol­gálati lakásokat. Apróhirdetések Egy jó állapotban levő 350-^e Izs motorkerékpár, kedvező fize­tési feltételek mellett eladó. Eger, Lenkei u. 5. Termelőszövetkezetek! Egyéni termelők! A szerződéskötés biztonságos értékesítést jelent. Kor­mányzatunk úiból lehetővé tette, hogy 1959. évre marhahixlalási szerződést lehet kötni Szerződést lehet kötni minden hizlalásra alkalmas bika, tinó és üszőborjúra. Bika. tinóborjúra 70—300 kg-os, üsző- borjúra 50—280 kg beállítási súlyig. A vállalat állat- darabonként 300 Ft kamatmentes előleget folyósít a szer­ződéskötéstől számított 5 napon belül. A 4—18 hónapos hizlalás után a vállalat a biká. tinó átvételét 430 kg, míg az üsző 380 kg-os legalacsonyabb súlytól. A tinót 11—17 Ft, bikát 10—16 Ft. üszőt 9—14 Ft-06 kg-kénti egységáron veszi át. Az érvényben levő hízott­sertés akcióban még lehet szerződést kötni augusztus 31- i g. Bővebb felvllágflsftásért forduljon a területileg illetékes kirendeltségeinkhez, illetve a helyi felvásárlóinkhoz Szolnok—Heves megyei Állatforgalmi V. Kukorica — árpa csere ! A tsz és dolgozó parasztság szemestakarmány ellátott­ságának biztosítására Főhatóságunk árpa és kukorica cse­reakciót is engedélyezett éspedig 115 kg morzsolt ókuko­ricáért 100 kg takarmányárpát adunk. Árpa és újkukorica cserében csak tsz-ek részesülhetnek. 120 kg májusi szárazságú kukoricának megfelelő új termésű csöveskukoricáért 1 mázsa takar­mány árpát adunk. Az igénylőd jelentkezzenek a Termény­forgalmi V., vagy a Földművesszövetkezet felvásárlóhe­lyein, ahol a részletes felvilágosítást megkaphatják. r Megérkezett (ffH egri Állami Áruházba a ® hordozható | cseréphályha az előjegyzett vásárlók gjjj már átvehetik. Állami Áruház ÉPÍTÉSVEZETŐT, lehetőleg technikumi végzettséggel felvesz a Pusztaszikszöi Állam) Gazdaság. Személyes jelentkezés hét­főn és pénteken, a délelőtti órákban >iióTreiio Eladó férfiszoba garnitúrával, hármasszekrény, ingaóra, asztal­tűzhely, antikasztal. Cím: Kiadóhi­vatalban. Elveszett egy Momikon fényké­pezőgép. Becsületes megtalálója 200 forintban részesül. Eger, Kö­nyök u. 39. Pattanásos arcbőr kikezelése — nyári arcfoltok eltüntetése teljes szőrtelenítés: Szövetkezeti Kozme­tikánkban, Eger, Tizeshonvéd u. 16 szám. Jókarban levő 125-ös Puch mo­torkerékpár eladó hétezerért. Bez- ze Antalnál, Ecséden. 350-es Izs új állapotban oldalko­csival eladó, Nyíregyháza, Selyem utca 7. Négyéves gyakorlattal két sze­mély boltkezelői állást keres a megye területén. Cím a Kiadóhi­vatalban. Eladó egy 125-ös fekete telesz­kópos Csepel motorkerékpár. Cím: Bemáth István, Verpelét, Kossuth utca 97. Építkezésből kimaradt 4 darab 6 m, 2 darab 4 méteres tölgy­gerenda eladó. Gyöngyös, Vasöntő utca 1. Apróhirdetés díja: hétköznap 10 szóig 10 forint, minden további 6zó 1 forint. Vasárnap: 10 szóig 20 forint, minden további szó 2 forint. A hirdetés szövege postán is be­küldhető a Népújság Kiadóhivata­la, Eger címre. A postán küldött hirdetési szöveg mellé csatolandó a díj befizetését igazoló postai fel­adóvevény. Üjsághirdetés Egerben. Gyöngyö­sön és Hatvanban az Állami Hir­dető Irodájában is feladható. NEPCJSAG Az MSZMP megyei bizottsága és a Megyei Tanács napilapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: * Suha Andor felelős szerkesztő, Papp János helyettes szerkesztő Gyurkó Géza főmunkatárs. Felelős kiadó: Putnoki László. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky o. L sz Telefon: 24-44. Posta fiók: 23. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 56-74. 56-78 sz. Heves megyei Nyomda V., Eger. Fi v.: Mandula Ernő. Eger. A lapot árusításban és előfizetés­ben a megyei postahivatalok ter­jesztik. Előfizetési díj egy hónap­ra 11 forint. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. disxkossvető csúcsot Dienes Katalin 480 Az atlétikai EB III. oszt. verse­nyét a Gy. Bányász rendezte. A nagyon elhanyagolt pályán mégis néhány jó eredmény született, köztük egy serdülő csúcs is. Ezt az egri Stark érte el a serdülő diszkoszvetésben. Dienes Katalin (Gy. VSC) 480 cm-et ugrott távol­ba, s P. Bardóczy M. (Gy. Bá­nyász) versenyen kívül indulva bi­zonyította be jó formáját. Részletes eredmények: 60 m leány úttörő: 1. Erdei (E- SC) 8.6, 2. Lakatos M. (ESC) 8.8, 3. Huszár (GyVSC) 9 mp. 100 m leány serdülő: 1. Juhász M. (ESC) 14. 2. Langer (ESQ) 14.6, 3. Kréti (ESC) 16 mp. 100 m meghívásos: 1. P. Bardó­czy (Gy. Bányász) 13, 2. Nagy Ka­talin (H. Gimn.) 13.1 mp. 200 m női I. oszt.: P. Bardóczy 26.8, II. oszt.: Radnóti Júlia (HVSE) 29.4, III. oszt.: Budai Éva (H. G.) 29.4 mp. Távolugrás. női. III. oszt.: 1. Die­nes Katalin (GyVSC) 480, 2. Budai E. (H. G.) 448, 3. Szekendy Szilvia (GyVSC) 432, 4. Lakatos (ESC) 422, 5. Nagy E. (GyVSC) 415, 6. Juhász M. (ESC) 412 cm. cm-t ugrott s győzött II. oszt.: Nagy Katalin (H. G.) 474 cm. Diszkosz, női: 1. Szekendy Sz. (GyVSC) 26.29, 2. Bozóky M. (Gy- Bányász) 25.31, 3. Dienes K. (Gy­VSC) 24.10, 4. Harass V. (GyVSC) 20.85, 5. Budai (H. G.) 20.81 méter. Gerely, női, meghívásos: 1. Rad­nóti Júlia (HVSE) 31.82. 2. Bozóky Márta (Gy. Bányász) 27.31 méter. Férfi versenyszámoU: 100 m meghívásos: 1. Szabó La­jos (GyVSC) 12.1, 2. Sztepanov (E- SC) 12.1, 3. Ligeti (ESC) 12.3, 4. Laczay (GyVSC) 12.5 mp. A még serdülő és ált. iskolás Sztepanov igen tehetséges. 200 m: 1. Kovács Gyula (H. Kin.) 24.4, 2—3. Radnóti (H. Kin.) és Tóth M. (HVSE) 24.6, 4. Kristóí (Gy. Bányász) 24.7, 5. Deák (H. Kinizsi) 25.6, 6, Bogdány (GyVSC) 25.6 mp. Meghívásos: 1. Sztepanov 24.5, 2. Miazovszkiy (ESC) 25.6. 800 m: 1. Kristóf György (Gy. Bányász) 2:11.3, 2. Mester (HVSE) 2:12.4, 3. Usztöke (HVSE) 2:16.8, 4. Miazovszky (ESC) 2:17.2, 5. Zimá- nyl (ESC) 2:23.9 perc. Nagy Katalin ellen Hármasugrás: 1. Ivády (H. Kin.) 11.98, 2. Radnóti (H. Kinizsi) 11.89, 3. Bogdány (GyVSC) 11.30, 4. Szabó (GyVSC) 10.82 méter. Diszkoszvetés, serdülő: (1,5 kg) 1. Stark Ferenc (ESC) 37.03, (me­gyei serd. csúcs! 2. Márkus János (GyVSC) 32.20 méter. Diszkosz ifi és felnőtt: (2 kg) la Kristóf (Gy. Bányász) 29.05, 2. Bog­dány (GyVSC) 28.70 méter. A versenyre előírt gát és aka­dályfutást gátak hiányában nem lehetett megrendezni. Heves me­gyében egyetlen pálya sincs ezek-* kel felszerelve. A most rendezett verseny min­den III. osztályú indulója, aki a kötelező szintet elérte, a pontérték táblázat alapján kapott pontot. így alakult ki a következő sorrend. 1. Gyöngyösi Vasutas SC 6750 p 2. Egri SC 3678 p 3. Hatvani Kinizsi 2551 p 4. Gyöngyösi Bányász 2028 p 5. Hatvani Gimnázium 1376 p 6. Hatvani VSE 1285 p Komiéi Károly Hatvani VSE—Miskolci MTE 4:1 (4:0) Hatvan, 600 néző. V: Bácskai. Hatvani VSE: Berényi — Hídvé­gi. Srei, Pete — Rékasi, Kovács — Fehér, Zámbó, Sáfrán, Hanty, Bo­ro nkai. Hatvan kezdett jobban és már az 5. percben Hídvégi előrevágott lab­dájával Fehér elfutott és Zámbó kapta a labdát, aki a 16-os sarká­ról a kapuba vágta. 1:0. A gól után továbbra is a hazaiak ma­radtak támadásbari, Pete labdáját Rékasi kapta, majd Hantyhoz ját­szott, de Őt Kocsár szögletre sze­relte. Boronkai ívelte be a labdát és az érintés nélkül a hálóba ju­tott. 2:0. Ezután a vendégek is vezettek néhány erőtlen támadást a hazaiak kapuja ellen, de Gappel és Kovács támadásai a jól játszó hazai védelem mindent hárított. A 27. percben a hazaiak a jobb­oldalon vezettek támadást Zámbó révén, aki a jó ütemben érkező Boronkai elé rúgta, s Ő a hálóba vágta. 3:0. A 30. percben Siffman előre vágott labdáját Ludur sze­rezte meg és Kovácshoz játszott, de őt Pete szerelte és máris Hanty futott el, de lövése a kapu mellé szállt. A 45. percben Pete Sáfrán- hoz játszott, aki a 16-os vonalig vitte a labdát és a szabadon levő Hantynak adta, aki nagy gólt rú­gott. 4.0. Szünet után is Hatvan maradt támadásban és széllel szemben is egymásután vezette támadásait, de a csatároknak nem ment a gól­lövés. Az 55. percben Kovács sze­rezte meg a labdát Balázsitól és Rékasihoz játszott, majd Hanty t kiugratta, de a csatár lövését is­mét nem kísérte szerencse. Ellen- támadás során Ozsváth futott el jobb helyzetben és Ludurhoz ját­szott, akinek lövését Berényi könnyen védte. A 71. percben si­került a vendégeknek szépíteni az eredményen, Siffman előrevágott labdáját Pisztráng szerezte meg és kihúzódott a jobboldalra és a feleslegesen kifutó Berényi mel­lett a hálóba rúgta. 4:1. Az utolsó 15 percben a hazaiak • erősen tá­madtak és a csatárok egymásután vezettek támadásokat a miskolciak kapuja eilen, de Hanty kapáslö­vése hajszállal kapu mellé jütött* majd Sáfrán, Zámbó és Fehér lövései mentek kapu mellé, vagy Tölgyesi zsákmánya lett. A len­dületesen játszó Hatvan nagyobb gólarányú győzelmet is arathatott volna. Góllövő: Boronkai (2), Zámbó; Hanty, illetve Pisztráng. Jók: Híd­végi, Kovács, Fehér, Pete, Srei, il­letve Kocsák, Pisztráng. Herédi István Miért csalódtak a futball rajongói Rocsken? A plakátok öles betűkkel hirdet­ték már napokkal a mérkőzés előtt, hogy a Salgótarjáni Bányász kombinált labdarúgó csapata ba­rátságos edzőmérkőzésre látogat Recskre vasárnap. A helyi sportkör vezetőségének a vendégcsapat elnökségével tör­tént megegyezése alapján 4—5 olyan játékost is szerepeltetnek majd, akik erősségei a magyar futballnak. Szőj ka, Vasas játékára — még ha csak öt-tíz percig is — számí­tott az ezer főnyi közönség, akik a környező falvakból vonaton, ke­rékpáron érkeztek. A recski sport­vezetőség és az érdeklődők meg­lepetésére egyetlen egy NB I-eő játékos sem érkezett a jelzettek közül. A salgótarjániak szerint mindnyájan kinn voltak a busz­nál, feleségükkel együtt, de az utolsó pillanatban Kálmán Lajos elnök leszállította őket azzal, hogy négy hétre elvonja a kalériajáran- dóságot, ha mégis elutaznának^ A salgótarjáni csapat becsülete­sen küzdött a mérkőzésen, de a kedvetlen közönség előtt levizsgá­zott a vezetőség. Nem tartotta be ígéretét és ezzel vétett a két bá­nyász-csapat évekre visszatekintő sportbarátsága ellen. (— kovács jános —) Oz iramváltoztatás szerepe a labdarúgásban Ju. Hodotov, a szovjet labdarú- gó-edzőtanács tagja röviddel ez­előtt cikket írt a Szporttyivnije Igri című, sportjátékkal foglalkozó havi folyóiratban. Az érdekes cik­ket az alábbiakban ismertetjük: Milyen legyen egy mérkőzés irama? Mit jelent a gyorsaság a táma­dásban és mit a védekezésben? Mikor gyorsítja egy-egy csapat az iramot és mikor lassítja? Meddig gyorsítható a iabdarúgójáték? Fontos kérdések ezek. A szovjet labdarúgó-csapatnak mindig erénye volt a gyorsaság. A gyorsaság és az állóképesség. Ezt atlétikus edzéseiknek kö­szönhetik. Nem vitás: a gyorsabb játékos legyőzheti a lassúbbat, ha nem rosszabb a labdakezelése. A gyors helyzetfelismerés, a gyors helyzetkihasználás mindig elő­nyösebb, mint a Lassúbb... Igen- ám, de gyors mozgás közben lé­nyegesen megnehezül a labdakeze­lés. Mehet tehát a gyorsaság a technika rovására? Aligha. Erre vonatkozólag a 43. éves Stanley Matthews, az angol „va­rázsló” a következőket tartja: „A gyorsaság nagyszerű tulaj­donság a labdarúgásban, de csak abban az esetben, ha nem megy a pontosság rovására. A korszerű, nagyiramú játékban bizony elég sok a hiba, mert a gyorsaság fej­lesztésével a technikai tudás fej­lesztése nem tud lépést tartani...” Éppen ezért Matthejvs a követ­kező tanácsot adja: „Csak olyan gyorsan szabad játszani, hogy a labdakezelésbe ne csússzanak hibák. Ha ennél gyor­sabb a játék, akkor — növeksze­nek a hibák.” A gyorsaság tehát tulajdonkép­pen csak akkor hasznos, ha meg­felelően ki is használható. Mit sem ér a gyors lefutás, ha a játékos közben elveszti a labdát: haszonr tálán a gyors kapuralövés, ha a labda elkerüli a kaput; nem sok haszna van a gyors labdaátvétel­nek, ha elpattan a játékostól a labda. Persze, törekedni kell a minél nagyobb gyorsaságra, mert ez hasznos. Törekedni kell rá, de csak akkor szabad alkalmazni, ha a technikai tudás megengedi. A gyors játék sok tekintetben új­szerű technikát követel meg. Ez a technika jóval nehezebb, mint az, amelyet azelőtt alkalmaztak; azelőtt, amikor volt idő a labda­kezelésre, a helyzet áttekintésére, stb. Különleges jelentősége van lab­darúgásban az iram változtatásá­nak. Gondoljunk csak például az egyéni játékra. A gyors megindu­lásokra, a felgyorsításokra, ame­lyek nagyon alkalmasak az ellen­fél ott hagyására. De ugyanilyen hatásos a hirtelen lefékezés is. Ha az ellenfél gyors, a csapat igyekszik — még gyorsabban ját­szani. De néha éppen ellenkezőleg: mindent elkövet, hogy lelassítsa a játékot, mert neki ez felel meg jobban. Ilyenkor a megszerzett labdát pontos adogatásokkal „tartják”, az ellenfelet kikapcsol­ják. Lassúbb, gyengébb erőben le­vő csapat taktikája ez. Ismeretes az is: ha vezetünk, igyekszünk tartani a labdát, igyekszünk lassí­tani a játékot. Viszont, ha az ef­Garabás Ferenc Vasárnap Ózdon került megren­dezésre Észak-Magyarország pont­szerző bajnoksága 13. fordulójára. Űzd, Pétervására, Klsterenyei országúton III. osztályban Szarvas László 2. helyezése nagyon értékes, mert háromperces előnnyel nyer­te. Ifjúságiak között Gyenes Sán­dor géphiba miatt 300 méterre le­maradt az élmezőnytől és rossz taktikára hallgatva kénytelen volt a 7. helyezéssel megelégedni. La­katos László kezd javuló formát mutatni. Serdülőknél Garabás Fe­renc 4 perces előnnyel futott be elsőnek. Vaskerekes Ifjúságiak között a jó formában levő Bárdos sérülése miatt nem tudott Indulni, Tóth Lászlónak és öller Jánosnak több és szorgalmasabb edzésre van szüksége. Mindkettőből lehet jó versenyző. Vaskerekes serdülőnek lenfél vezet, mindent beleadunk; gyorsak, mozgékonyabbak va­gyunk. Az Iram változtatását sok or­szágban alkalmazzák taktikai fegyverként is. így például első­sorban Magyarországon, Csehszlo­vákiában és Ausztriában. Az iram változtatását gyakorol­ni kell, mert csak így alkalmaz­ható ez a fegyver tervszerűen. De nemcsak taktikai gyakorlatokkal; hanem egyéni és társaslabda-gya- korlatokkal is, Ilyenek: lassú; majd hirtelen felgyorsuló labda- vezetések — cselek — lassú, majd gyors helyváltoztatások, stb. AZ edzők számtalan módját ismerik az ilyesféle gyakorlásnak. És minél többet kell gyakorol-* niok a játékosoknak a gyors lab­dakezelést, mert a játék gyorsítá­sához ez elengedhetetlen. Még a lassú, kombinatív, de gyors táma­dásbefejezésekkel végrehajtott já­tékhoz is szükségesek ezek, hát még az állandó gyorsiramúhoz! csak egy versenyzőt tudott Indí­tani az Egri Spartacus kerékpár szakosztálya, ami az utánpótlás szempontjából nem valami kecseg­tető. Eredmények: III. osztály, 120 km: 2. Szarvas László (Egri Spartacus) 3 óra 24 perc, 4, Lakatos Sándor (Egri Spartacus) 3 óra 28 perc. Ifjúságiak, 80 km: 6. Lakatos László (Egri Spartacus) 2 óra 17 perc, 7. Gyenes Sándor (Egri Spar­tacus) 2 óra 17 perc. Serdülők, 50 km: 1. Garabás Fe­renc (Egri Spartacus) X óra 24 perc (35 km-es óraátlag). Vaskerekes II. osztály, 50 km: 3. öller János (Egri Spartacus) 1 óra 40 perc. Vaskerekes serdülő, 40 km: & Erdélyi László (Egri Spartacus) 1 óra 28 perc. Fejér Fere®6 szilárdan tartja veretlenségét, Szarvas László javaié formában van

Next

/
Oldalképek
Tartalom