Népújság, 1958. augusztus (13. évfolyam, 162-187. szám)

1958-08-01 / 162. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK l AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 162. szám ARA: 50 FILLÉR 1958. augusztus 1., péntek Tizenkét éves a forint Alig valamivel több mint egy évtizede, az emberek akaratukon kívül is járato- sabbak lettek a számolás tudományában. Ilyeneket kellett nekik megfejteni: hogy lehet az, hogy az az egy kiló liszt, amely reggel 100 000 pengőbe került, másnap már csak 400 000 adópengőért, harmadnap pedig 600 000 millpengőért kapható... Infláció volt ez a javából, amelyben végül már kilóra mérték a pénzt. A havi át­lagos fizetésért néhány to­jást, vagy néhány deci ola­jat adtak a piacon, persze csak akkor, ha idejében át­váltottuk a pénzt, különben az is elveszett. Az infláció elképesztő mé­reteket öltött az országban, s sokszor úgy tűnt, hogy a pénz eszeveszett ámokfutá­sát többé nem lesz már ké­pes semmi sem megállítani. Sokan nyugat felé kacsin­gattak, s nyíltan hirdették: amerikai segély nélkül csődbe jut az ország. Csak az arany az egyedüli, amely még segíthet... És amíg ezek a siránko- zók képesek lettek volna hazánkat egyszerűen eladni - cserébe hitvány dollá­rokért és aranyakért —v ad­dig a párt vezette munkás- osztály hősi erőfeszítéseket tett az infláció torkonraga- dására. az új pénz megte­remtésére. Rongyosan, éhe­sen, de feszülő izmokkal vállaltak minden áldozatot, így született meg párt és a nép közös akarásából, mun­kavállalásából az annyira várt, annyira óhajtott új pénz: — a forint. Voltak persze sokan, akik azt állították, hogy kellő aranyfedezet hiányában rö­videsen megbukik a forint. Nem lett igazuk. A forint bevonult életünkbe, s új korszakot jelentett. Szebb, jobb, gazdagabb korszakot. Mert a forintnak az arany­nál is százszorta értékesebb fedezete van: a munka és a nép hite a szocialista rendszer iránt! A billiókat és az adópen­gőket felváltották a csillo­gó 10 és 20 filléresek, a ke­mény zizzenésű 10—20—100 forintosok. Simogattuk, bá­multuk őket, próbavásárlá­sokat eszközöltünk velük és örültünk az értük cserébe kapott áruknak. Azóta tizenkét év telt el, s jól megtanultunk bánni a forinttal. Ki tudná mindazt felsorolni, amit ez idő alatt vele építettünk. A forint szilárdan kiállt minden belső és külső támadást, le­gyűrte a spekulánsok ra­vasz manővereit, s az ellen- forradalom okozta gazda­sági megpróbáltatások ide­jén is erős maradt. Ezért szeretjük és becsül­jük. Tudjuk, hogy lehet rá építeni. Bízunk a forintban és erősítjük értékét, mert a több és jobb termelés ará­nyában lesz gyengébb, vagy erősebb. A tizenkétéves forint él- 'en még sok-sok születés­napot, szolgálja dolgozó né­pünk jólétét! Járási tanácsülés lesz szombaton Hevesen A hevesi járási tanács szombaton reggel tartja ese­dékes tanácsülését. Az ülésen a járás egészségügyi helyze­tének problémáit vitatják meg a tanácstagok .és az ülésre meghívott egészségügyi szervek vezetői. — NÉPES VOLT a községi tanácsülés a legnagyobb mun­ka idején is Üjlőrincfalván. A tanács és a dogozók kap­csolatának állandó javulásá­ra jellemző, hogy az aratás közepén megrendezett tanács­ülésnek 65 részvevője volt a tanácstagokon kívül. — 1830 KILÓ fehérfémet gyűjtött össze az elmúlt hó­napban a Heves megyei MÉH- vállalat. Ma: Tóth József: A SZEMLÉLTETŐ AGITACIÓ: HASZNOS MÓDSZER ★ Gyurkó Géza: DOMOSZLÓ — ANNO 1958. ★ Somody József: JÄGER JÓSKA betyArtanyAja ★ HEVES MEGYE VARAI ★ SPORT ★ HÍREK Sok külföldi országban ismerik megyénk gyümölcseit. A boron és szőlőn kívül előszeretettel vásárolják a környező országokban a jóízű dinnyét, paradicsomot, paprikát és a zamatos gyöngyösi sárgabarackot. A termelőktől a földművesszövetkezetek vásárolják fel a gyümölcsöt, majd ládákba rakva, jegelt vagonokban indul el hosszú külföldi útjára. Felvételünk a gyöngyösi 1-es számú telepen készült. A Tüzép válaszol: Van-e protekció? Kivételt tesznek-e készpénzes és utalványos vásárlék között? Tönkremegy-e c szón? Egyik olvasónk panaszos le­velében azt kifogásolta, hogy az egri Tüzép telep nem tartja be a nyitási időt, s előbb a protekciósokat szol­gálják ki, aztán nyit a pénz­tár. Panaszolta azt is, hogy akik 11—12 óra között viszik a szenet, jobb minőségűt kap­nak mint a többiek. Továbbá azt, hogy a szén kiadásánál kivételt tesznek a készpén­zes és utalványos vásárlók között és a Tüzép telepen sok szén megy tönkre, melyet a vásárlóknak adnak ki. Az Eger—Salgótarjáni Tüzép Vállalat ellenőre vizsgálatot indított a pa­nasz alapján, s a követ­kezőket állapította meg: A gyakori ellenőrzések so­rán nem tapasztalták, hogy a nyitást indokolatlanul el­húznák, vagy soronkíviil szol­gálnának ki vásárlókat. Adó­dik azonban olyan eset, hogy valamilyen megbeszélés miatt késik néhány percet a nyitás. A nyitás időszakában nem a protekciósokat szolgálják ki, hanem a közületi vásárló­kat, s legfeljebb a Tüzép dol­gozóit. A keverési arány be­tartásával kapcsolatban azt derítette, ki a kivizsgálás, hogy a Tüzép elsősorban dol­gozóinak juttat egercsehi sze­net, de adódnak olyan esete..c is, hogy a vállalatvezhtőség tudtával szolgáltatnak ki jobb keverési arányú szenet, de ez nem befolyásolhatja dön­tően a lakosság ellátását. Igaza van a panaszosnak abban, hogy különbséget tesz­nek az utalványos és kész­Fontos kérdésekről tárgyalt tegnap az egri városi tanács Tegnap délután az egri vá­rosi tanács végrehajtó bizott­sági ülést tartott. Az ülésen négy napirendi pontot tár­gyaltak. Elsőként a helyiipar fejlesztésével kapcsolatos fel­adatokat, második napirendi oontként a vállalatok takaré­kossági mozgalmának ered­ményeit, harmadikként au­gusztus 20, alkotmányunk ün­nepének előkészítését. Utolsó napirendi pontként a gyógy- és üdülőhelyek díjbeszedésé­nek felosztását. Ezzel kapcso­latban beszélték meg azt is, hogy a jövő évben a fürdői kabindíjak befolyt összegéből mintegy 30—40 kabinnal bő­vítik az egri strandot. Új tszcs alakult Kiskorén Kiskörén a napokban az alapszabály be nem tartása miatt feloszlatott tszcs ötven tagja újra megalakította a ter­melőszövekezeti csoportot. El­határozták. hogy munkájukat az alapszabály szigorú betar­tásával szervezik meg. A bányagépek ax új F 5-ös kivételével állják a próbát A Mátravidéki Szénbányá­szati Trösztnél a múlt évben hat F—4-es elővájó gép segí­tette a bányászokat, s az idén újabb kettővel szaporodott e földalatti kombáinok száma Megérkezett az F—5-ös gép is. azonban az utóbbi két hónap azt mutatta, hogy ez a gép még nem tudta elérni az F— 4-esek teliesítményét. s ennek egyik oka az, hogy a kombájn­kezelők és karbantartó iparo­sok nem ismerik rpég eléggé, s a gépen néhány nem éppen szerencsés változtatás történt. A gépek segítségével a múlt évben 7586 folyóméter vágatot hajtottak ki, s ez év első felé­ben már négy és félkilométert haladtak előre a gépek, s jobb az egy gépmüszakra jutó tel­jesítmény is. Ez év eredményei azt bizo­nyították, hogy a trösztnél al­kalmazott bányagépek kiállták a próbát, s hasznos segítőtár­saivá váltak a bányászoknak „Szegfű-bál" lesz Gyöngyösön A gyöngyösi KISZ-szervezet augusztus 9-én este „szegfű- bált” rendez. A bál egy meg­határozott időszakában a fiúk csak szegfűvel kérhetik fel a lányokat, s a bál győztese az a lány lesz, aki a legtöbb szegfűvel rendelkezik;- TEGNAP Vécsen tartott ülést a tanács, ahol az Állami Biztosító körzeti megbízottja tartott beszámolót. A csányi átvevőhelyen teherautóra rakják a dinnyéi, s a szépen csomagolt paradicsomot, s úgy szállítják el a vasútállomásra. i^/'AAAAAAAAAAAAAAAAAÁVV\AAAAAAAAAA/yAAAAAAAAAAAAAAAAÓAÁAAAAAVW' A „Doktor űr* Hatvanban A Hatvani Cukor- és Kon­zervgyár színiátszó csoportjá­nak minden fellépése élénk figyelmet, érdeklődést kelt a gvár dolgozói között. Legutóbb iúlius 26-án és 27-én, szombat és vasárnap este mutatkozott be műsorának új darabjával. Molnár Ferenc: „Doktor úr” című háromfelvonásos zenés vígjátékávál. A szereplők, valamennyien tehetséges műkedvelők, játék­tudásuk legjavát nyújtották szerepeikben. Különösen Sza­bó Veronika. Bérczy Kárólv- né. Huszár József és Tuza Lászlőné emelkedett az együt­tes többi tagja fölé. megnyerő, tetszetős iátékával, tökéletes­nek mondható szövegtudásá­val. A közönség hálás vastapsok­kal köszönte meg az együttes iátékát. i Turóczy Károly 2£7 — 400—450 HOLD földön végeztek másod vetést a he­vesi járás termelőszövetkeze­teiben, hogy pótolják a rossz időjárás okozta takarmány- termés kiesést. Hasznos újítás Simon András, az ÉMÁSZ művezetője és Nagy Lajos la­katos országos jelentőségű újí­tást adtak be iúlius hónapban. Az újításukat a transzformá­tor-fedél átalakításánál alkal­mazzák. ahol szigetelők beépí­tését egy új módszerrel üzem­biztossá teszik. Ennek az újí­tásnak egy-egy trafónál való alkalmazása körülbelül 250 forintos megtakarítást jelent, Ez megyei viszonylatban je­lentős összeget tesz ki. mert körülbelül 55—60 darab ilyen transzformátor van. ahol ezt az újítást alkalmazhatják. Ülést tartott a pétervásárl járási tanács végrehajtó bizottsága vetkezetek fejlesztésével A pétervásári járási tanács végrehajtó bizottsága tegnap ülést tartott. Az ülésen Vere- bély Antal, a járási tanács mezőgazdasági előadója tar­tott beszámolót a termelőszö­es eddigi munkájukkal kapcso­latban. Az ülésen értékelték az 1958. évi községfejlesztési tervek végrehajtását is. Valamit tenni kellene a pincével nem rendelkező egri borkóstolók boraival ebben a nagy melegben, mert a zárás után felébe—< harmadába maradt hordók­ban elveszítik minden egri zamatjukat és hasonlato­sakká lesznek az alföldi kocsmák 11 forintos lőréjé­hez... Nem akarunk üzlet- rontók lenni és borszakér­tői minőségben sem tetsze­legni, de — éppen az egri bor híre érdekében — szóvá kell tennünk, hogy ezekben a kóstolókban bizony nem illata, hanem állott szaga és íze van a bikavérnek és leánykának. Egy kis jó bort í inni messze vidékről eljön- I nek Egerbe az emberek — | ne okozzunk nekik csaló- > dást. S főleg ne engedjük meg, hogy magukkal hozott korsóikat — borsos áron — máshol töltessék meg. Ne erőszakkal, ne engedjük! Töltsék olyan borral, amit ha a kóstolók bármelyiké­ben megízlelnek, ne hagy­ják ott, hanem kétannyit vegyenek belőle. Ez lenny a legjobb kereskedelmi szempont... (-r) pénzes árukiadásnál, s ennek : a panasznak a megszüntet«- : sere intézkedést tettek, s : ezentúl egyenlő minőségű szenet szolgáltatnak ki. Kétségtelen — állapította meg a vizsgálat — hogy sok gyenge minőségű szenet le­het látni a telepen, melynek a felülete már elporladt. Ez azért adódik, mert a lakos­ságnak inkább a jobb minő­ségű szeneket adták ki, a'gyen­gébb minőségű szén megma­radt. Ez azonban igen el­enyésző mennyiség. A vállalat vezetősége in­tézkedett arról is, hogy az irodában csak közületek kép­viselői tartózkodhatnak, s nyilvántartást vezetnek azok­ról, akiknek jobb szenet ad- naK ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom