Népújság, 1958. június (13. évfolyam, 110-134. szám)

1958-06-01 / 110. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 110. szám ÁRA: 60 FILLÉR 1958. június 1., vasárnap HAZAFISÁG ÉS NACIONALIZMUS ★ n M V. Csertyilin: LELKIISMERETI SZABADSÁG ÉS A SZOCIALIZMUS ★ == Molnár Jenő: ENYÉM • ★ ® Szalay István — ÜREG TANÍTOM ★ AZ ATOMROBBANTÄSOK HATÄSA AZ EMBERI SZERVEZETRE RÁDIÓMŰSOR—HÍREK SPORT Köszöntjük őket Bartes Imre gimrv i tvau cA 'Tómű miQipel fiáMkiz& tticLg Ittieie, a wiQjggt pAdagÁgjunllíőz Köszöntiük ők»*- í A szinte szeretettel köszöntjük a mai I ' ' Pedagógus Napon Heves megye peda­gógusait. Köszöntjük a falusi nevelőt, a Fő- . iskola tanárait, köszöntjük a középiskolák pedagógusait, köszöntjük mindazokat, akik a : legfontosabbal: ifjúságunk, gyermekeink ne­velésével foglalkoznak Őszinte szeretettel szól köszönetünk azoknak akik kora gyer­mekkortól, majd érett férfikorig, hosszú éve­ken keresztül csepegtetik a tudományt az új nemzedékbe, akik jellemet és embert formál­nak, példát adnak, akiknek szobrászújjaikon a gyermeki lélek viaszából a férfi lelkének gránitja válik. A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves [ megyei bizottsága üdvözli a pedagógusokat 1 zen a napon, amikor vele együtt egy ország, < egész népünk köszönti a nevelők társadalmát. sEz a nap is kifejezője annak a megbecsülés- Inek, amely méltán övezi életünk egyik leg- l fontosabb területének munkásait, — a pe- I dagógusokat. < Évtizedekkel ezelőtt, a megye, az ország í egyik kiemelkedő íróegyénisége, Gárdonyi |Géza, a „Lámpás”-ban állított emléket a ta­< nítónak, a nevelőnek. De emléket állított ő ] is, sok más író is a pedagógusok kitaszátottsá- J 'iának, kiszolgáltatottságának. A tanyai, a > falusi tanító, de városok nevelői is a feleke­zeti iskolák napszámosai, s nem egyszerűen a I .nemzet’’ napszámosai voltak. Presbitérium, 1 'a klérus, a nagygazdák döntöttek sorsa, al­kalmaztatása felett, nem egyszer és nem rit­kán afelett is, hogyan és mit tanít. Nem be­csülték sem munkáját, sem személyét, állás­talan pedagógusok egész sora volt kénytelen protekcióért kilincselni, magánórákat adni, vagy éppen alkalmi munkát keresni, hogy I egyáltalán betevő falatját biztosítsa. „Lámpá- l sok” voltak ők, amelyek be akarták világí- Stani Horthy Magyarországa sötétségét, de a | lámpáshoz nagyon vékonyan adagolta az (urak országa az elengedhetetlen olajat. Ki- {szolgáltatva, a legprimitívebb körülmények j között vívták nem egyszer meddő harcukat, (hogy valóra váltsák Széchenyi álmát, a ..ki­sművelt emberfők sokaságát”. < Ez g harc azonban mindaddig nem hozta, í mert nem hozhatta meg eredményét, amíg a íKossuthi eszme meg nem valósult: legyen I először szabad a nemzet. Ezért a szabadsá­gért hosszú évtizedeken keresztül harcolt dol- \ gozó népünk, harcoltak a kommunisták, és j soraik között harcoltak a pedagógusok leg- hjobbjai is. A harc, a küzdelem azonban csak ! 13 esztendővel ezelőtt, a Szovjetunió segítsé- j gével hozta meg az eredményét: felszabad alt {Magyarország, felszabadult a magyar dolgozó j nép, megnyílt az út a „kiművelt emberfők ! sokaságához”. Olyan forradalmi változás zaj­lott le az elmúlt 13 esztendő alatt, amelynek s magával kellett ragadnia és magával is ra­! gadta a pedagógusok társadalmát a nevelők ’egjebbjait. A párt kuitúrooUiikáia nyomán Európa egyik „legsötétebb” országában a szellem napvilágára lépett népünk. Megszűnt az analfabétizmus, új iskolák egész sorát épí­tettük fel, 10 esztendővel ezelőtt, az iskolák államosításával megnyílt az út a marxista— leninista szellemű nevelés megvalósításához, általában a nevelés minőségének és lehetősé­geinek forradalmi változásához. A nyolcosztá­lyos kötelező általános iskolai oktatás beveze­tése, ennek nyomán a dolgozók iskoláinak létrehozása, a munkás- és parasztfiatalok be- özönlése a közép- és felsőiskolákba, az isko­lák felszerelésének nagyarányú kibővítése és i korszerűsítése, az a sok milliárd forint, »me- I lyet a közművelődésre fordít kormányzatunk:1 mind e kultúrforradalom győzelmének egy- i egy állomása. Ha voltak is hibák a közoktatás, a közne­velés terén, mert voltak, — hisz ilyen hatal- ( más feladatok megvalósításában könnyen elő- j fordulhatnak torzítások, — mégis az elmúlt 13 esztendő eredményei fényesen igazolták a i párt politikájának helyességét, olyan légkört! és lehetőségeket teremtett a pedagógusok munkája számára, mint soha ebben az ország­ban. Kétségtelen, hogy nem volt kielégítő el- J ső sorban az a munka, amely a pedagógusok társadalmának marxista—leninista nevelése ! terén végeztünk. Nem egy esetben türel­metlenség volt tapasztalható ezen a téren, i ugyanakkor sekélyes és mechanikus volt ez | a nevelés, kikerültük a vitákat, nem tisztáz­tuk kellő elvi szilárdsággal, de ugyanakkor, türelemmel és következetességgel egész sor J olyan problémát, amely nyitott kérdés volt a pedagógusok előtt, s problémát jelent még < ma is jónéhányuk előtt. Az eltelt másfél esztendő alatt nemcsak gazdasági és politikai, nemcsak tágabb érte­lemben vett kulturális életünkben, de a ne­velés terén is konszolidálódás és lényeges előrehaladás tapasztalható. A pedagógusok közül azok is, akik jónéhány hónappal ez­előtt még bizalmatlanul szemlélték a hazánk­ban végbemenő folyamatot, ma már szívvel és lélekkel dolgoznak a maguk területén a közös ügy: a szocializmus, a béke megterem­tése és védelme érdekében. Baráti szóval, ele elvi következetességgel tisztáztuk és tisztáz- ; zuk azokat az ideológiai problémákat, ame- ’ lyek foglalkoztatták és foglakoztalják a ne­velőket. s amelyek tisztázása nélkül nincs to­vábbhaladás. Közösen, vállvetve dolgozunk az ifjú nemzedék nevelésén, s e nevelés, s a nevelők életkörülményeinek továbbjavításán Nehéz gazdasági viszonyaink közepette is si­került rendezni a pedagógusok fizetését, új iskolákat építünk — tudjuk, hogy meg ko­rántsem elegendőt — új tankönyveket adunk, bővülnek a szertárak, sor kerül a polytechni- kai oktatás bevezetésére. A mai Pedagógus <, Napon is egész sor nevelőt tüntetnek ki áldó- | zatcs és eredménves munkájukért. A párt és a kormány erejéhez képest mindent elkövet, hogy a lehető legjobb körülmények között, megbecsülve végezhessék munkájukat peda­gógusaink. Adjon ez a mai nap. az egér.z ország ma fe­léjük áradó szeretete új erőt és hitet minden < tanítónak, tanárnak, miuden nevelőnek. Dol­gozzanak a holnapért, ifjúságunkért sok-sok j sikerrel, sok-sok eredménnyel. Érezzék, mert érezni is fogják a ncp. a párt, kormány bi­zalmát és szeretetét, s tegyenek meg mindent, ! hogy igaz hazafiak, szocialista emberek, a 1 ..kiművelt emberfők sokasága” nevelődje­nek fel kezeik alatt. Köszöntjük Heves megye pedagógusait 1958-i Pedagógus Nap alkalmából. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA Ebergényi Tibor gimnáziumi tanár. Eger. Leblancz Zsolt igazgató-helyettes, Gyöngyös- pata Nag-- Ferenc főisk tanszékvezető tanár, Eger. Szuromi Ferenc igazgató He^o Mihályit Győző tanító, Besenyőtelek, Tóth Tibor, a megyei tanács csop, vezetője. Tihanyi Miklósné vezető óvónő, Eger­Tóth Antal tanító, Gyöngyös.

Next

/
Oldalképek
Tartalom