Népújság, 1958. május (13. évfolyam, 84-109. szám)

1958-05-21 / 100. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! írásbeli XIII. évfolyam, 100. szám ARA: 50 FILLER 1958. május 21., szerda AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA / Jogos és jogtalan panaszok A különböző hivatali és egyéb fórumokhoz — közöt­tük lapunk szerkesztőségé­hez is — gyakran fordul­nak az emberek panasszal, egy-egy vélt, vagy való sé­relmük orvoslása érdeké­ben. A panaszok kivizsgá­lása, jogosságuk, vagy jog­talanságuk megállapítása, igen nagy körültekintést és hozzáértő munkát követel. Emberek gondjairól, prob­lémáiról van szó, s ezekkel törődni elsőrendű feladata mindazoknak, akik a dolgo­zók bizalmából kerültek ve­zető beosztásukba. Az ideális természetesen az lenne, ha az embereket munkájuk, életük során egyáltalán nem érnék akár kisebb, akár nagyobb sérel­mek. Ez azonban — éppen azért, mert emberek va­gyunk, s akaratlanul is el­követhetünk hibákat,— saj­nos. elképzelhetetlen. A pa­naszok becsületes kivizsgá­lása és ilyen vagy olyan módon történő elintézése éppen ezért is komoly fele­lősséget jelent. Meg kell azonban mon­dani, hogy a beérkező pana­szok között igen sok az. amelyik jogtalan. A példák sokaságát lehetne Idézni csak azokból a panaszos le­velekből is, amelyeket íróik szerkesztőségünkbe külde­nek. A nyereségrészesedés kifizetések idején például számosán sérelmezték, hogy ők egyáltalán nem. vagy a vártnál kevesebb pénzt kaptak. A kivizsgáláskor sok esetben kiderült, hogy a vállalatok vezetői az adott esetekben helyesen jártak el, s a panaszosok nem ismerték a nyereség- részesedés kifizetésével kapcsolatos rendeletet. A jogtalan panaszok jelentős része egyébként éppen eb­ből, a különböző jogszabá­lyok és intézkedések nem kellő ismeretéből ered Per­sze, gyakori az olyan eset is, hogy sí panaszos nagyon is tisztában van a különbö­ző szabályokkal, de az , aki mer. az nyer” elve alapján mégis megpróbálkozik... Sajnos, előfordul — bár Igen ritkán — olyan eset is, hogy különböző szervek vagy magasabb beosztású hivatali vezetők védelmük­be vesznek egy-egy jogta­lan nanaszt, vagy megne­hezítik azok kivizsgálását és megfelelő elintézését. < Ennek helytelenségéről és j tarthatatlanságáról nem is J kell külön beszélni. j A dolgozók panaszainak I kivizsgálása és elintézése v igen fontos formája az em­berekkel való foglalkozás­nak, a velük való törődés­nek. Ha valakivel igazság­talanság történt s látja, hogy panasza meghallgatás­ra ta'ál és kedvezően elinté- I ződík. — ez megerősíti őt a 1 népi hatalomba, a vezetők- > be vetett bizalmában. A f jogtalanul panaszkodók is ; megkaniák a tényeket tisz- j tázó vá'aszt leveleikre, me- f Ivekből levonhatták a meg- l fe'eiő következtetéseket, j Felvilágosítani őket téves I elkénzelőseikről, vagy fe'fo- ; gásukről. éppen olyan fon­tos feladat, mint a jogos panaszok körültekintő ki- vÍ7Kgőlé*a és becsületes el­intézése. g Ma mutatják be utoljára a Párizsi vendég cimű színdarabot A nagysikerű vidéki turnék után az Egri Gárdonyi Géza Tanítóképző Intézet színját­szói ma újra és utoljára be­mutatják a „Párizsi vendég” című színdarabot a tanító­képző dísztermében. Ez a be­mutató egyben a második Hámán Kató kulturális se­regszemle városi bemutatója is lesz. A vidéki turnék elő­adásai alatt befolyt pénzösz- szeget a tanítóképző KISZ- szervezete a nyári táborozá­sok költségeinek fedezésére fordítja. Ma: Kreskai János: A BALATONI PART­SZERVEZET MUNKÁJÁNAK TAPASZTALATAI ★ Furucz János: HOGYAN TOVÁBB? ★ Gyurkó Géza: ÉBERSÉG ÉS TÜRELEM ★ A TECHNIKA ÉS A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL ★ MEZÖGAZDASÄGI tanácsadó ★ HÍREK — SPORT ★ Takarékossági híradó Hz önköltséget 12,9 százalékkal csökkentenék a Recski Kőbányában A Recski Kőbánya az első negyedévi tervét 124.4 száza­lékra teljesítette. A relatív megtakarítás 252 000 forintot, az egy főre eső megtakarítás 175 forintot tesz ki. Takarékosságukat, jó mun­kájukat dicséri az is, hogy a földelési tervüket 135,4 száza­lékra teljesítették az első ne­gyedévben 100 százalékos lét­szám mellett és béralap túllé­pés nélkül. Önköltségüket 12,9 százalék­kal csökkentették, ami pénz­értékben 212 000 forint meg­takarítást jelent a népgazda­ságnak. Kis színészek — nagy siker Még egy-két hét és befejező­dik a Hámán Kató kulturális verseny. Ennek a keretében adta elő a füzesabonyi I. számú álta­lános iskola a Szépek szépe cí­mű vígjátékot Az előadás hét órakor kezdődött, de az öltöző­ben már öt órakor nagy volt az izgalom. ' Molnár tanító néni ügyes keze pillanatok alatt nagy- bajuszú tudóst varázsolt a fia­tal színészekből. Mire megcsen­dül az első gongütés, mindenki a helyén van és a nézőtér el­csendesül. A darab főszereplője a kis Réz Zsuzsi, 13 éves korához ké­pest kitűnően alakította a kis Hamupipőkét — a jószívű ki­rálylányt, aki megbocsát gonosz testvéreinek. De sok tapsot kap­tak a többi szereplők is, s őszin­tén elmondhatjuk, hogy megérde­melten. Ha azt vesszük, hogy 13—14 éves gyermekekről van szó, nem mindennapi siker volt ez, amely persze nagyrészt Pé- lyi Klára tanítónőnek, a darab betanítójának is köszönhető. GYULA IBOLYA A megye középiskoláiban folynak az írásbeli érettségik. Az egri Közgazdasági Tech­nikum IV. d. osztályos tanulói Móricz és Mikszáth írói munkásságáról írnak érettségi dolgozatot. Képünkön Szabó Lajost mutatjuk be dolgozatírás közben. Mikorra fogjuk látni a szputnyikot ? A szputnyik láthatóságáról, valamint a műholdak fény­képezéséről adott tájékoztatót Almái- Iván csillagász, a Ma­gyar Űrhajózási Bizottság tit­kára az MTI munkatársának: — Mindaddig, amíg csak rá­diómegfigyelésekről van tudo­másunk, a szputnyik pálya­meghatározása igen nehéz. A rádióvétel ugyanis nem teszi lehetővé annak megállapítá­sát, högy hol, milyen irány­ban és tőlünk milyen távol­ságbán vonult el a mestersé­ges égitest. Ne képzeljük, hogy valahányszor mi itt Bu­dapesten halljuk a szputnyik hangját, hogy az közvetlenül fejünk felett repül el. Sőt többnyire az a helyzet, hogy még igen nagy távolságban más országok felett halad át, amikor már rádiója jólhall- hatóan jelez. — A teljesen csillagszerű fénypont körülbelül olyan se­bességgel mozog, mint egy magasan haladó kivilágított repülőgép és közben rendsze­rint alig változtatja fényessé­gét. Az új szputnyik nagy méretei miatt általában min­den csillagnál nagyobb fényű, különösen akkor, amikor a földközelben jár. Ilyenkor még közönséges fényképező­géppel is le lehet fényképez­ni. A fotoamatőrök a felvé­telt tíz-húsz másodperces ex­pozíciós idővel kísérelhetik meg. Gondosan kell ügyelni arra, hogy a gép tökéletesen mozdulatlan legyen. Remél­hetőleg rövidesen nálunk is sikerül majd fényképen meg­örökíteni legújabb égi kísé­rőnket, a Szputnyik III.-at.- SZANISZLÖ JÖZSEFí a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt dolgozója, Moszkvics személyautót vásárolt. Hazánkba érkezett a Komszomol küldöttsége Kedves vendégei érkeztek kedden a magyar ifjúságnak: a KISZ Központi Bizottságá­nak meghívására hazánkba érkezett a Szovjetunió Ifjúsági Szervezetének küldöttsége, a Komszomol nyolctagú delegá­ciója. A küldöttséget A. N. Aksz- jonov, a Komszomol Központi Bizottságának titkára vezeti. A delegáció fogadására a fe­rihegyi repülőtéren megjelen­tek Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagja, a KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Sándor József, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a KISZ Központi Bizottságának titkárai, vala­mint a KISZ budapesti bizott­ságának több tagja, s többszáz kiszista fiatal, akik lelkes hur­rázással, meleg szeretettel kö­szöntötték az érkezőket, éltet­ve a KISZ-t és a Komszomolt, a két ország ifjúságának ba­rátságát. Jelen volt az érkezésnél V. V, Asztafjevnek, a budapesti szovjet nagykövetség tanácso­sának vezetésével a nagykö­vetség több vezető munkatár­sa. A KISZ Központi Bizottsága és a magyar ifjúság nevében Komócsin Zoltán üdvözölte a vendégeket. — Meggyőződésünk — mon­dotta —, hogy a Lenini Kom­szomol küldöttségének, drága szovjet barátainknak magyar- országi látogatása megerősíti a szovjet és a magyar ifjúság barátságát. Beszédét befejezve, a szov­jet és a magyar ifjúság meg­bonthatatlan barátságát éltet­te, amit a megjelent fiatalok hatalmas tapssal fogadtak. Az üdvözlésre a szovjet kül­döttséget vezető A. N. Akszjo- nov válaszolt, megköszönve a szívélyes, baráti fogadtatást. Megismétlődött filmtörténet a valóságban MOSZKVA (MTI) Nemrégiben a magyar filmszínházak is nagy sikerrel játszották a „Ha a vilá­gon mindenki ilyen volna“ cí­mű francia filmalkotást. A film arról szólt, hogyan mentettek meg rádióamatőrök segítségével súlyosan megbetegedett halászo­kat. A filmtörténet — ha csak részben is — most megismétlő­dött a valóságban. Május 15-én éjjel Vlagyimir Mirgorodszkij, a rjazani rádiósklub tagja rádió- jelzéseket fogott fel, amelyek sürgősen gyógyszert kértek egy súlyosan beteg csehszlovák kis­fiú számára, olyan orvosságra van szükség, amely nincs meg Csehszlovákiában. A rjazani rádiósamatőr azon­nal érintkezésbe lépett a moszk­vai központi rádiósklubbal. A rádiósklub vezetői már 16-án, a korareggeli órákban hozzáláttak a gyógyszer megszerzéséhez. A csehszlovák rádióamatőr jel­zéseit a távoli Asztrahányban is felfogták. Bondorjuk rádióama­tőr, aki meghallotta a-csehszlovák segélykérést, azonnal a repülő­térre sietett és a kórház által kért Embihin nevű gyógyszert — amely véletlenül birtokában volt — a menetrendszerű repülő­géppel útnak indította Moszkva felé, hogy onnan Prágába to­vábbítsák. A központi rádiósklub révén a segélykérésről értesült a Kom- szomolszkaja Pravda c. lap szer­kesztősége is. A lap munkatár­sai megállapították, hogy a Prá­gába induló legközelebbi TU— 104. repülőgép indulásáig Aszt- rahányból nem érkezhet meg a szükséges gyógyszer. A lap mun­katársai a moszkvai Kísérleti Patológiai és Rákgyógyitási In­tézethez fordultak, Az intézet vezetői rendelkezésükre bocsátot­ták a szükséges gyógyszereket, sőt a kért Embihin helyett, an­nál hatásosabb új gyógyszerké­szítményeket juttattak a lap szerkesztőségének. A lap mun­katársai azonnal továbbították a gyógyszert a repülőtérre, ahon­nan moszkvai idő szerint 14.45 órakor, alig fél nappal a cseh­szlovák rádióamatőr segélykérése után útnak indították Prágába. A lap szerkesztősége kapcsolatot teremtett a prágai Mlada Fronta cimű lap szerkesztőségével és ér­tesítették őket a gyógyszerkülde­mény útnak indításáról. A cseh­szlovák ifjúsági lap munkatársai légitaxival azonnal Hradec— Kralova városába továbbítónak a gyógyszert. 18.51 órakor, nem egészen egy nappal az első rá­diójelzések után a súlyosan be­teg kisfiú már megkapta az élet­mentő gyógyszer első injekció­ját. Havonta 80 kilométer hosszú kerékpárláneot készítenek a Mátravidéki Fémművekbén A Mátravidéki Fémművek dol­gozói a különböző vontató- és erőgépalkatrészek tömeges gyár­tása mellett igen szép eredménye­ket érnek el a motorkerékpórlán- cok készítésénél is. A gyárban jelenleg havonta nyolcvan kilo­méter. hosszúságú, kiváló minő­ségű láncot állítanak elő, amely 55 000 motorkerékpárra elegen­dő. Ebből tíz kilométer hosszú­ságot Pannónia motorokhoz gyártanak, melyből havonként 6600 darabot tudnak fölszerel­ni elsőosztálvú hazai láncokkal. Feleannyi kftltség — nyolcezer mázsa várható tcrinéstöbblei Megyénkben ez évben hatvan mázsa vegyszeres gyomirtó­szert osztottak ki a termelő­szövetkezeti és egyénileg gaz­dálkodó parasztok között. A korábbi eredményeket látva, a kisebb földterülettel rendel­kező gazdák sem acatolással irtották a sűrűn előforduló gyomot, hanem háti gépről szórták a gyomirtószert. A gyöngyösi Növényvédő Állomás eddig csaknem négy­ezer holdon irtotta ki tizen­hat motoros gépével a kalá­szosok erejét szívó növénye­ket. A termelőszövetkezetek közül nem egy, teljes gabona­területének gyomtalanítására kötött szerződést. A kiskörei Dózsa Tsz négyszázötven hol­don igényelte ezt a fontos gépi munkát, mert a tagság tapasztalásból tudia, hogy az acatolás kevésbé hatékony és Az egri járás lakosságához . . . Az egri Járási Tanács végrehajtó bizottsága értesíti a járás lakosságát, hogy fo­lyó hó 23-án, pénteken de. 9 órakor a járási tanács II. emelet 115. számú nagyta­nácstermében tanácsülést tart. Ez alkalommal megtárgyal­jak az egri járás állattenyész­tésének helyzetét, és jóvá­hagyják az 1958. évi költség- vetést. Molnár László, v. b. elnökhelyettes. majdnem kétszerannyi költ­ségbe kerül. •A szakemberek számításai szerint megyeszerte mintegy nyolcezer métermázsával több gabonatermés várható a vegy­szeres gyomirtás jó elvégzé­se eredményeként. UT Egerben, a Bródy Sándor utca közepetáján, az árok partjára odavetve, egy haj­dan igen jó állapotban le­hetett, de ma már igen rozsdamart kétkarú emelő- csörlő szomorkodik hanyag gazdái után, immár jó pár hónapja. Bizonyosat senki sem tud arról, hogy kié — tolán a városgazdálkodási hivatalé —, s a kutya sem törődik az igen nagy értékű szerszámmal. A minap arra jártunk, s láttuk, hogy — vasgyüjtő hónap lévén — két úttörő pajtás éppen szemre iz'telezte a mintegy két—kérik ; fél mázsás „le­letet”. .m is sajnálnánk az úttörőktől ezt a zsák­mányt, jó pénzt kapnának érte a MÉH-től. de azért szólunk, hogy hátha na­gyobb szüksége volna az il­letékeseknek rá. Mert a MÉH átveszi, tsak azután onnan már sokba kerülne kiváltani... (— r)

Next

/
Oldalképek
Tartalom