Népújság, 1958. május (13. évfolyam, 84-109. szám)

1958-05-01 / 84. szám

2 NÉPÚJSÁG 1958. május 1. csütörtök A Hatvani Cukorgyár pártszervezetének édes gyermeke a KISZ Bármit lehet kérdezni a hat­vani cukorgyár párttitkárá- tól, Kocsis József elvtárstól, a KISZ-re vonatkozóan, min­denre határozott kielégítő vá­laszt ad. Ez azt mutatja, hogy a pártvezetőség törődik a fia­talokkal, tud problémáikról, eredményeikről, és a bajban mindenkor segítségükre siet. — A párttitkár elvtárs szin­te naponta felkeres, vagy én látogatom meg őt munkahe­lyén — mondja Rácz Margit, a fiatal vegyészmérnök, KIS&- titkár. A kapcsolat a párttal ott kezdődik, hogy a pártvezető­ség valamelyik tagja rendsze­resen részt vesz a KISZ ve­zetőség ülésén, a taggyűlése­ken. Ha ifjúsági problémáról esik szó, a KISZ-titkár is ott van a vezetőség ülésén. Továb­bá a munkatervet, a KISZ vezetősége a pártszervezet jó­váhagyásával készítette és a pártvezetőség ellenőrzi is a terv végrehajtását. Vajon milyen eredményeket hozott a párttal való szoros kapcsolat a KISZ munkában? — Az eszmei, politikai ne­velést tartjuk legelsőbbrendű dolognak — számol be Kocsis elvtárs a KISZ tevékenységé­ről. Húsz fiatalt bevontunk a pártoktatásba, alig kevesebben SZALAY ISTVÁN: az ifjúsági akadémia hallgatói, és a nevelés érdekében tíz fiatal párttagot adtunk át a KISZ-nek. Ezek a párttagok pártmegbízatásként patronál­ják az ifjúsági szervezetünket. Sajnos, a cukorgyári KISZ- ben a tél folyamán még erősen érezhető volt a kultúr- és a sportjelleg, mert például több fiatalt elvontak az ifjúsági akadémián való részvételtől, azzal a megindokolással, hogy a kultúrcsoportban vegyen részt. A párt és a KISZ közötti kapcsolat kifejeződik abban is, hogy a pártszervezet minden­kor mozgósítja a fiatalokat a legfontosabb termelési felada­tokra. Most az anyagtakaré­kossági mozgalom kiszélesíté­sében vesznek részt a KISZ- esek. A pártszervezet, a KISZ feladataként jelölte meg. hogy készíttessenek egy munkater­vet a fiatalok anyagtakarékos­sági mozgalmáról, — amit az­tán végre is kell hajtani. — Szeretném azonban, ha munkánkat értékelné is az üzem vezetősége — mondja Rácz Margit KISZ-titkár. — Április 4. tiszteletére is versenyre lép­tek egymással a fiatalok, a gépek minőségi kijavításáért, az anyagtakarékosságért, de a verseny értékelése elmaradt. Az értékelés nélküli verseny és takarékossági mozgalom pe­dig nem ösztönöz újabb ered­ményekre. A pártszervezet bizonyára nem feledkezik el majd a má­jus 1-i versenyszakasz során a bíráló bizottság életrehívá- sáról és működtetéséről. A párt erősödése, tagságá­nak gyarapodása tekintetében is gyümölcsöző a KISZ-szel való jó kapcsolata. A párt- szervezetek vezetősége figye­lemmel kíséri a fiatalok mun­káját, a szervezetben végzett tevékenységüket és ennek so­rán megismerik azokat, akik méltók a párt soraiba. Jelen­leg is van ilven fiatal: Tóth Géza, vagy Szurgyik Mihály. Mindketten munkájukban, ma­gánéletükben példásak, — a KISZ-munkából jól kiveszik a részüket és szóba is került párttagjelöltségük. A cukorgyári példa tehát bi­zonyítja, hogy a termelési, po­litikai eredményeknek az ifjú­ság. nevelésének egyik alapja a párt és a KISZ jó kapcsolata. Helyes lenne, ha a megye egyes pártszervezetei megvizs­gálnák munkájukat ezen a té­ren és az eddiginél több segít­séget adnának az ifjúsági szer­vezetnek.- TÓTH ­KÉT MÁJUS Az öreg Tamóci Jánost mindenki ismeri a vidéken. Juhász volt még a nagy­apja is, — a legöregebb Tarnóci — ahogy ő maga szokta emlegetni néhanapján. A Pé- chieknél, azután a Majthényiaknál szolgál­tak nemzedékeken át. Azt mondják, hogy egyszer a vén gróf egy gyönyörű tajtékpipát ajándékozott az öregnek, mert eltilinkózta a legkedvesebb nótáját... De ki tudja, talán csak szóbeszéd az egész, mivel az öreg Tar­nóci János mostanság is csak cseréppipá­ból szívja a dohányt. Most,- május elsején lésZ egy esztendeje, hogy beszéltem az öreggel otthon, a fa­lumban. A faluban, mert János bácsi erre a napra a bojtárokra, meg a kutyájára hagy­ja a nyájat. Fényesre bokszolja csizmáját, felveszi az ünneplőt, fényesre dörzsöli a ju­hászbot rézkampóját, aztán beballag a fa­luba. Igv tett az öreg tavaly is, mikor utószor találkoztam vele. Az iskola előtti téren meg­hallgatta a „programot”, aztán benézett a csárdába. Asztal mellé ült, kért egy liter bort és hallgatva nézte a jövő-menőket, a pántlikás legényeket. Ahogy leültem mellé, jól megnézett, kezet nyújtott és megszólalt: — Tán csak nem az Erdős Pista fiához van szerencsém? — De igen — válaszoltam és most már barátsággal megszorítottuk egy­más kezét. — Hát ha már így össze­találkoztunk, akkor éltessen az Isten, öcsém, tarts velem. Ünnepeljük együtt május el­sejét. — Leültem hát az öreg Tarnóci János mellé, de hogy a május elsejét mondta, valami szöget ütött mégis a fejembe. — Az ördögbe is, hisz az öreg még búcsúkor sem hagyja ott a nyájat, miért éppen május el­sejét akarja ilyen nagy tisztességgel meg­ünnepelni? Később, mikor már szó esett mindenről, mégiscsak előhozakodtam. — Hát aztán, János bácsi, mióta tartja ennyire május elsejét? — Az öreg rámnézett, nem szólt egy darabig, aztán mégiscsak elkezdte. — Két május elseje nevezetes előttem. Az első, az 1907-ik, a második éppen 40 évvel később, az 1947-es. — Hogy nem szóltam rá semmit, az öreg folytatta. — Elmúltam tizenkét esztendős, mikor leg­először cselédnek szegődtem. Hatan vol­tunk testvérek, aztán otthon is úgy látták jónak, ha elkerülök valahová. A birtokra még nem kellettem, mert gyerek voltam, így valami kisebb urasághoz akart elállítani az apám Abban az időben az volt a szokás, hogy liba, disznó, malacok mellé csak így elsején, május elsején kellett elszegődni. Itt, a kocsmában volt a fogadás. Idejöttem én is az apámmal 1907 május elsején, hogy sze­rencsét próbáljak. Volt itt már akkor vagy három magamfajta gyerek, azok is ajánlkoz­tak. Anám leült az asztal mellé, hitelbe kért egy félliter bort, hogy jobban teljen az idő. A kocsmáros másnak nemigen, de az apám­nak adott hitelt is, mert tudta, hogy ju­hász, ha másképp nem, hát gomolyába megy le majd az adósság. Egyszer, ahogy töltjük az időt. megáll egy bricska a kocsma előtt és leszáll róla a Galagonyás tanyasi nemze- tes úr. — Adjon Isten, — köszönt, ahogy belépett. — Hát úgy látóin, nem jöttem hiá­ba — kezdte, és mindjárt rajtam akadt meg a szeme, ahogy ott álltam az apám háta megett. — Magáé ez a gyerek, Tarnóci — szó­lította névről az apámat — Igenis, nemzetes uram — mond a apám és láttam rajta, hogy örül, hogy névszefint szólította a nemzetes úr. — A'-k'-'r ió, — leült ő is szembe velünk, az asztal mellé. Hozatott egy liter bort, aztán elkezdte. — Szóval elállítja a gyereket? Muszáj kérem szépen - válaszolta apám és megfogta, végigtapogatta a karomat. - Erős gyerek ez már nemzetes uram, jó hasz­nát veheti. — A nemzetes úr bólintott és most már végigmustrált, mint az eladó ök­röt szokták a vásáron. — Nekem disznók mel­lé kéne — vetette oda a szót és kicsit félre­tartva magától, mégegyszer megnézett tető- től-talpig. - Aztán mit kérnének? - Kér­dezte apámtól, hogy jól megnézett. —, Csak rendesen — mondta apám. Tizenkét koronát, két köböl búzát, kocsi szalmát, meg válasz­tási malacot beszorulásig. — Az sok, sok. Sokallotta a nemzetes úr az ajánlatot. Eny- nyit nem lehet, hanem igyunk tán egyet, majd jobban összeférünk. Ittak. Apám is ve­le ivott, aztán végnélküli alkudozásba kezd­tek. Úgy alkudtak rám, mint lóra szoktak a kupeeek. — Nyolc koronát malac nélkül — mondta a nemzetes úr, — meg kosztot Ma­guk a kosztot semmibe se nézik! Mit gondol, mit eszik egy ilyen gyerek. — Az apám csak csóválta a fejét. — Nem lehet nemzetes uram. Kevés, nagyon kevés. — Hozz még egy liter bort, kiáltotta a kocsmárosnak. — Megint- csak ittak. — Hát nem bánom, legyen tizenegy meg a malac — adta leiiebb apám. A szomszéd asztalnál egv másik gyereket 11- ért szerződtették, így neki is engedni kellett. A nemzetes úr nem tágított. Apámnak már megártott a bor és könnyebben hajlott. Tízbe megegyeztek, de a malacot nem akart adni a nemzetes űr. — Anélkül nem adom a gye­reket — jelentette ki anám4 határozottan és láttam rajta, hogv megkötötte magát Végre megegyeztek és áldomásként a harmadik li­ter bor került az asztalra ... A nemzetes úr erősen rámnaranesolt. hogy reggel jelentkezzek a tanyán és elment. Én még akkor is ott álltam az apám háta mögött. — Gyerünk tán háza édesapám — szólaltam meg később —. mert nekem reggel már mennem kell. — Az apám meefnrdult és mintha csak most látna először, lehúzott ma»a mellé a lócára. — Tevál! — mondta határozottan és bort tett elébem. Ittunk, Az apám dalolt a többi emberekkel akik szin­tén eléllították a gyereküket. Éifélre járt, mikor hazaveckeredtünk. — Eladtam a gyereket, mondta keserűen otthon apám. Anyám sírt keservesen és könnyei rá­csurogtak az arcomra. Másnap összepakoltuk n r+'n-nt és elindultam a nemzetes úr ta­nyájára. Ezzel elkezdődött az a hosszú-hosszú cselédsors, ami csaknem negyven esztendeig tartott. Az öreg abbahagyta a szót. Koccintottunk. — Hát ez volna az első — mondta elgondol­kodva. de most már ha ezt meghallgattad, hallgasd meg a másodikat is. — Azt a második máius elsejét Pesten töltöttem a fiamnál Talán még te is emlék­szel a Jancsira — Bólintottam, hisz együtt jártunk elemibe, még az öreg kántor keze alá. — No. hát nála voltam. Felhívott magá­hoz éppen május elseiére. Csepelen lakik Művezető. Az volt aztán egv máius elseje. Férfiak, asszonyok, gyerekek az utcán. A munkásság felvonult. örült, boldog volt mindenki. Délután mulattunk, szórakoztunk sétáltunk a Ligetben, a Dunaoarton. Ott volt a kis unokám is. Akkor nagyon boldog vol- fam és azóta minden évben megünnenlem a május elsejét. Megünenlem az újakat és visszaemlékszem a régiekre. Akkor még egy darabig beszélgettünk az öreggel, aztán elbúcsúztunk egymástól. Azóta se láttam az öreg Tamóci Jánost, de most májú* elsején valahogy mégis eszembe jutott. Macmillan és Gaitskeil alsóházi nyilatkozat Nagy-Britannia csendesóceáni nukleáris robbantási kísérletéről Adenauer az erőpolitika folytatása mellett a világ minden tájáról tywvyyvwywvYVWYvwyvvwvyyr Spanyolország: Németország: 1 A farsangi szezon kezdetekor a toledói püspök körlevelet bo­csátott ki egyházmegyéjében. A körlevél azo­kat a legfonto­sabb szabályo­kat tartalmaz­za. melyeket a nőknek be kell tartaniok ha nem akarják megszegni az egyház erkölcsi törvényeit. A körlevél szerint nem tanácsos a túl díszes ru­hák viselete. Öltözékük feltét­lenül érjen térden alul, a kö­nyöküket ne nagyon mutogas­sák Elítéli a merész kivágáso­kat. Azok a lányok, akik már betöltötték 12. életévüket, fel­tétlenül viseljenek harisnyát. A püspök befejezésül leszögezi, hogy a felállított normák és -.zabályok ellen vétkezőket ki­zárják az iskolákból, szüleiket oed'g megfeddik. Egyesült Államok: Azok az amerikai polgárok, akik a Los Alamosi atomku­tató központban dolgoznak, — kötelesek nevü­ket és címüket a legnagyobb titokban tarta­ni. Ha ezekben a családokban gyermek szüle­tik, Los Alamosi szülei ilyen­formán értesítik hozzátartozói­kat és ismerőseiket: „A 75-ös postafiókban leány született vagy a 145-ös postafiók lakói mindenkit értesítenek arról, Ihogy fiuk született”. A bonni rendőrség a közel­múltban letartóztatta a 33 éves olasz Ettore Veronesit. Az ele- gáns és feszte- wl dStsL ’en modorú fia- talember — aki egyébként a már nem létező Calamantó gróf rang ával és ne­vével is dicse­kedett — 12 nőt csapott be és rabolt ki Európa különböző or­szágaiban. Miután ünnepélye­sen megígérte mindegyiknek, hogy feleségül veszi, hatalmas összegeket vett fel . kölcsön”, szerencsétlen áldozataitól, — majd hirtelen nyoma veszett, hogy nem sokkal később egy másik országban tűnjön fel. Franciaország: Nagy feltűnést és közbot­rányt okozott Sciltián olasz festő egyik festménye, melyet a Faubourg Saint Honoré egyik képtárá­ban állítottak lei A kép egy öregembert áb- ázol amint fi­atalok egv cso­portjának elő­adást tart arról hogyan lopja­nak és raboljanak. „Szép is példa!” — állapította meg a ''özönség és a kép azonnali ávolítást követelték Ez azon­ban nem sikerült. A festmény a megállapftások szerint kö- lülbelül 15 millió frankot ér. kormányfői értekezlet utáni időpontig. Gaitskell ezután azt a kér­dést tette fel, hogy valóban szükség van-e további rob­bantási kísérletekre a kor­mányfői értekezlet előtt. A munkáspárti vezér hangoztat­ta, hogy a kísérletek folyta­tása esetleg arra bírhatja a Szovjetuniót, hogy újra kezd­je abbahagyott kísérleteit és ez gátat vethet a kísérletek beszüntetéséről szóló sokolda­lú egyezmény létrejöttének. Francia közéleti személyek felhívása PÁRIZS (MTI) Harminchét ismert francia baloldali köz­életi személyiség felhívást adott ki a kormányválsággal kapcsolatban. Emmanuel D’ Astier, Claude Baurdot, Got­ton asszony, Lyon-Caen pro­fesszor, André Philip, a szo­cialista pártból kivált volt miniszter és Jean-Paul Sartre neve is ott szerepel a felhí­vás alján, amely megállapít­ja, hogy egy olyan politika folytatása, amely Szaki't bombázásához és Franciaor­szág nemzetközi elszigetelésé­hez vezetett, csak még _ na­gyobb katasztrófát idézhet elő. Az egyetlen megoldás olyan kormány létrehozása, amely el van szánva arra, hogy Algériában megteremti a békét. HÍREINK ADEN (Reuter) Angol ka­tonaság és adeni zsoldosok szerdán reggel megkezdték a régen várt támadást, körül­belül ezer arab felkelő ellen, akik körülzárva tartják Assza- rir határmenti erődöt. Az angolok ki akariák szabadí­tani az erődben csandába ke­rült Somerset, anaol politikai megbízottat és néhány zsol­dos katonáját. WASHINGTON (Reuter) Az amerikai had!tengerészei ked­den este közölte, hogy a leg­utóbbi Vanguard-kísérlet ku­darcát szerelési hiba okozta. A rakéta második lépcsőié­ben elhelyezett elektronikus ..agy” egy kát*ri elszakadása tv,rat* no.m inrit+nttci meg o harmadik lépcsőt. NEW-YORK (Reuter) Dufek alten«emaey, a** Egyesült 41- ’amok sarkkutató oroarám- iának vezetnie kedHer beje­lentette. hogy felkérték Ausztráliát és Argent’nát az Egyesült Áramok ké* H^lsarki támaszpontnak átvét 'lére. v.pirpt a fáma«—''n-Un1 t az amerikaiak takarékossági okokból adják fel. idő járás jelentés Nappali felhőképződés. Várható idői árás csütörtökön festig: Nappal felhőkénződés, né­hány helyen délutáni záporeső. Mérséklődő északi, északkeleti szél. A nappali felmelegedés kissé fokozódik. Várható leg­alacsonyabb hőmérséklet ma éj­iéi: 5—8 fok. Legmagasabb nappali hőmér­séklet csütörtökön: 16—19 fok között. Távolabbi kilátások: a hőmér­séklet emelkedik« (MTI) LONDON (MTI) A Reuter iroda jelenti: Macmillan br't miniszterelnök az alsóház keddi ülésén közölte, hogy a Csendes-Óceán középső tősé­gében hétfőn végrehajtott brit nukleáris robbantási kísérlet megatom-tipusú nukleáris bombával folyt le. Hangoztatta, hogy ezt a kí­sérletet továbbiak követik és elutasította Gaitskellnek, az ellenzék vezérének azt a ja­vaslatát, hogy a robbantási kísérleteket függesszék fel a kozva követelte, hogy a nyugat folytassa a Szovjet­unióval szemben követett „erőpolitikáját”. A nyugat­német atomfegyverkezésről szólva Adenauer cinikusan megjegyezte, hogy „a lakos­ság természetesen fel van ka­varva a Németország terüle­tén felállítandó rakéta támasz­pontok miatt. Ezt a hangula­tot azonban nem szabd „túl­becsülni.” A Szövetségi Köz­társaság végre fogja hajtani mindazokat a döntéseket, melyeket a NATO hozott” — fűzte hozzá. BERLIN (MTI) Strauss bonni hadügyminiszter ápri­lis 25-én nyilatkozatot adott Randolph Hearst-nek, az INS hírügynökség tulajdonosának és főszerkesztőjének. A had­ügyminiszter nyilatkozatéban szabad kezet követelt c ra, hogy Nyugat-Németország mindenfajta atom- é<3 rakéta­fegyvert gyárthasson, vala­mint, hogy ezekkel felfegy­verezze hadseregét. Adenauer kancellár a múlt hét végén ugyancsak nyilat­kozatot adott Hearst-nek Szovjet „fenyegetésre” h'vat­A Szovjetunió határozati javaslata a Biztonsági Tanácsban NEW YORK (TASZSZ) A piztonsági Tanács keddi ülé­se előtt az ENSZ titkársága a tanács tagjai között szétosz­totta a szovjet küldöttség ha­tározati javaslatát, amely a következőképpen hangzik: „A Biztonsági Tanács, miu­tán megvizsgálta azt a Szov­jetunió által felvetett kérdést, hogy tegyenek sürgős intézke­déseket atom- és hidrogén­bombákkal felszerelt amerikai katonai repülőgépeknek a Szovjetunió határai irányában folytatott repüléseinek beszün­tetésére. Ügy vélekedik, hogy az ilyenfajta repülések fokozzák az államok közötti feszültsé­get, fenyegetik a népek biz­tonságát, és folytatásuk az egyetemes béke megbontásá­ra, pusztító atomháború kitö­résére vezethet Ennélfogva a Biztonsági Ta­nács felszóllítja az Amerikai Egyesült Államokat, tartóz­kodjék attól, hogy atom- és hidrogénbombával felszerelt katonai repülőgépeit más ál­lamok határai felé irányítsa, abból a célból, hogy fenyeges­se azok biztonságát, vagy ka­tonai demonstráció céljából. A Biztonsági Tanács figye- lembevéve, hogy mielőbb in­tézkedéseket kell tenni az atomháború veszélyének kikü­szöbölésére és a nemzetközi feszültség enyhítésére, meg­elégedéssel állapítja meg, hogy az érdekelt államok között tárgyalások folynak egy, a kormányfők részvételével megtartandó értekezlet össze­hívására, hogy azon több ha­laszthatatlan nemzetközi problémát vitassanak meg, be­leértve a rajtaütésszerű tá­madás veszélyének elhárítását célzó intézkedések kidolgozá­sát. A Biztonsági Tanács kife­jezi azt a reményét, hogy a kormányfők részvételével megtartandó értekezletre a legrövidebb időn belül sor ke­rül”. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom