Hevesmegyei Népújság, 1958. február (9-32. szám)

1958-02-06 / 13. szám

• ••liTjWBpBpiiMíiwiMTP'flíri'ii~ ~ ....hí:. A8 1 958. február 8, csütörtök A mérlegen: 1957. Gyors ütemben fejlődik Heves megye atlétikája ii. FÉRFIAK: 100 méter: 11.2 Mihályi! László (ESC). 11.9 Tóth Miklós (HVSE). 12.2 Kristóf György (Gy. Vasu­tas). A 10-es átlag 12.3, 1956-ban 12.4. A fejlődés, mint látjuk Jelenték­telen. 1958-ban jobb munkára lesz szükség 200 méter: 22.8 Mihályfi László (ESC). 24 6 Tó*h Miklós (HVSE). 25.0 Kristóf György (Gy. Vasu­tas) 10-es átlag 25.6, 1956-ban 25.6. Ebben a számban a jövőben lé­nyeges javulás várható, 400 méter: 53 5 Mácsár József (ESC). 55 4 Kristóf György (Gy. Vasu­tast. 55.9 Eperjesi Antal (Gy; Bá­nyász). A 10-es átlag 57.4, 1956-ban 58.8. Elég sokat feilődött az átlag, de erősen elgondolkodtató, hogy itt sincs vérbeli 400-as. A rangelső Máosárnak ez csak kiegészítő táv­ja 800 méter: 1:58.2 Mácsár József (ESC). 2:04.8 Gubancsik Sándor (Gy. Vasutas). 2:07.3 Kiss Antal (Gy. Bányász). A 10-es átlag 2:10.4. 1956-ban 2:io i K’»érrCŐ q fellövés, amelv- nek a továbbiakban folytatódnia ken 1500 méter: 4:00.8 Mácsár József (ESC). 4:06.8 Kiss Antal (Gy. Bányász). 4:14.4 Gubancsik Sándor (Gy. Vasutas). A 7-es átlag 4:25 9, 1956-ban a 10-es átlag 4:33.0. A számokban felmutatható fejlődést lerontja az a körülmény, hogy 1957-ben mind­össze heten indultak ezen a tá­ron. Külön örvendetes az élvonal nagv feilődése. 5000 méter: 15iV.S Kiss Antal (Gv. Bánvász). 10.000 méter: 32.03 Kiss Antal (Gy. Bányász). 3000 méteres akadály: 10:12 12 Kiss Antal (Gy. Bá­nyász!. Rendkívül sajnálatos, hogy eze­ken" a távokon csak egyetlen ver- s°nvző indult a megyében. Távolugrás: 696 Mihályfi László (ESC). 630 Vámos György (ESC). 553 Laczai Tibor (Gy. Vasutas). A 10-es átlag 564, 1956-ban 581. igen sajnálatos visszaesés, amely- íek súlyosságát még fokozza az a cörülmény, hogy Mihályfi ered- nénye végeredményben igen so­rát emel az átlagon. Magasugrás: .75 Pelle János (Gy. Bányász). 170 Bogdány György (Gy Vasu­tas). 170 Erki Imre (Gy. Vasutas). A 10-es átlag 162, 1956-ban 160. Ennél bizony nagyobb fejlődésre lenne szükség. Hármasugrás: 12.30 Mihályfi László (ESC). 11.87 Forgách József (Gy. Vasu­tas). 11,85 Eperjesi Antal (Gy. Bá­nyász). A 10-es átlag 11.33, 1056-ban 11.19. Igen gyenge átlag, amely jól mu­tatja ennek az atlétikai számnak az elhanyagoltságát. Rúdugrás: 290 Munkácsi István (Gy. Bá­nyász). 270 Nagy Sándor (Gy. Bányász). 270 Petreczki Zoltán (HVSE). Az 5-ös átlag 270. 1956-ban 242 cm. Lényegében rúdugrásról me­gyei viszonylatban nem is lehet beszélni Súlvlökés: 12.61 fsányi Barna (ESC). 11.61 Pelle János (Gy. Bányász). 11.06 Mihályfi László (ESC). A 10-es átlag 10.89, 1956-ban 10.34, Tűrhető átlag, szép fejlődés, ame­lyen még javítani lehet. Diszkoszvetés: 35.48 Erki Imre (Gy Vasutas). 35.18 Citrom Tibor iGy. Bá­nyász). 33.84 Kiss Lajos (HVSE). A 10-es átlag 30.28, 1956-ban 25.14, Ebben a számban volt talán a leg­nagyobb javuls, s megyei viszony­latban az átlag is kielégítő. Gerelyhajitás: 43.85 Nagy Sándor fGy Bá­nyász). 43.78 Csányi Barna (ESC). 39.64 Ebner János (ESC). A 10-es átlag 38.34, 1956-ban 40.10. Igen erős a visszaesés, amelynek egyik fő oka, hogy tu­lajdonképpen egyetlen igazi ge- relyhajítója sincs a megyének. (Folytatjuk) Ma sem csendes a Kossuth tér • . . Február 4, kedd. Minusz 1 fokra hűlt le a levegő, ma sem lesz te­hát csendes az egri Kossuth tér. S valóban, ha valaki a tér tájá­ra vetődik, fiúk és lányok kipi­rult seregét látja tovasiklani a szikrázó jégen, egyesek kezdőlépé­seket teszik meg szülői felügyelet alatt, mások már magabiztosan fogócskáznak, vagy „bógniznak“ a pálya széltében-hosszában. vidám zsivajuk meg-megállítja néhány percre az arrajáró felnőtteket is. Nincs valami szervezett rend a pályán, de azért békésen megfér­nek egymás mellett korcsolyázók és ..civil csúszkálok“. S hogy tel­jes legyen a kép, lámpagyújtáskor megjelenik az egriek elmaradha­tatlan kedvence, Miki és harsány Apa . . . Abony... kiáltással neki­fut a sinkőnak. A gyerekek körül­veszik, biztatják és Miki vérsze­met kapva repked a jégen, egé­szen addig, amíg nagyot nem puffan rajta, két lába az ég felé kalimpál, de ő akkor is nevet: Apa... Abony...! Szóval teljes az üzem a pályán, csak egy kis zene hiányzik, meg azok a Népkerti padok, amelyek­kel bizony nem ártana körülkerí­teni a jeget. Sokan azt vitatják: helytelen volt a Kossuth térből jégpályát csinálni. A sokszáz korcsolyázó fiatal azonban máskép vélekedik és mi úgy gondoljuk, nekik van igazuk. Mert az a fontos, hogy jól szórakozzanak, hogy hódolhassa­nak kedvenc sportjuknak gyerme­keink... (—dy) * r y"W^ *^*^4 rovat A Népújság, mint napilap, ismét segítséget nyújt a megye sakko­zóinak azzal, hogy immáron ál­landó jelleggel, minden csütörtöki számában sakkrovatot indít. A rovat feladványversenyekkel, ér­dekes játszmákkal szórakoztatja az érdeklődőket Sajnos nem örömmel: ürömmel kell rovatunkat kezdenünk. Ismét hiába kopogtatunk? A már annyi­szor szóvátett egri sakkszakosztály ügye még mindig rendezetlen. Sőt. Ez a rendezetlenség jóvátehetet­len bajt okozott az idei egri sakk­életben. Az idei országos csapatbajnoki versenyeket ugyanis a megyei ve­télkedésből győztesen kikerülő TERMELŐSZÖVETKEZETEK! BOLGOZÖPRRflSZTßH! Új sertés szerződéses hizlalás! akelő 1958. február 1-től. Szerződni lehet jócsontozat ú, hízásra alkalmas 20 kg-on felüli süldőre. Minden leszerződött sertés után egyéni terme­lőnek — — — — — — — — — — 400 Ft Termelőszövetkezetnek — — — — — — 600 Ft kamatmentes előleget biztosítunk. A szerződés alapján átve,+ sertésekért az alábbi vétel­árat fizeti a vállalat: 106 kg-on felüli hús- és húsjellegű serté­sért — — — — — — — — — 14,80 Ft/kg 126—165 kg súlyú zsír- és zsír jellegű serté­sért — — — — — — — — — 14,50 Ft/kg 165 kg-on felüli zsír- és zsírjellegű serté­sért — 14,80 Ft/kg 170 kg-on felüli súlyú tenyésztésbe fogott koca, kanlott sertésért — — — — — — 14,— Ft/kg Bővebb felvilágosítást ad az Állatforgalmi Vállalat helyi megbízottja és a járási kirendeltségek. Szolnok—Hevesmegyei Állatforgalmi Vállalat csapatok bevonásával rendezi meg az OTSH. Megyénkben a legerő­sebb két csapat az egri és gyön­gyösi 10-es került egymással szem­ben. Irigykedve hallottuk a gyön­gyösiek jogos dicsekvését arról, milyen megértő támogatás, meny­nyi pénz áll szakosztályuk rendel­kezésére. Gyöngyösön évek óta intenzív és anyagilag komolyan alátámasztott sakkélet folyik, míg Egerben csak tengődnek a sakko­zók. Pedig — s ez az egriek ré­széről minden előkészület nélkül vívott első forduló 5:5 arányú döntetlenjéből is kitűnt — az egri játékosanyag átlaga egy hajszállal jobb a gyöngyösinél. De mi hasz­na mindennek, ha a visszavágót a gyöngyösiek egyszerűen megnyer­ték, hiszen az egri szakosztálynak egy fillérie sem volt, hogy Gyön­gyösre elutazzon. Még szerencse. Országos szégyen lett volna ugyanis, ha a vissza­vágóra elutazó egri csapat netán megnyerte volna a mérkőzést, s utána visszalépni kényszerült vol­na, mert még egy miskolci utat sem engedhetett volna meg magá­nak a megyei rangelső csapat ..Szerencsére“ egyik ,.volna*, sem fenyegette az egrieket. Viszont sürgős és hathatós megoldásra van szükség a szakosztály, s nngymul- tü versenyzögárdája érdekében. Addig is: javasolunk egy táv­meccset a most már mindennap meglelenő Nénúiság hasábján a két város sakkörei között! Feles dinnyéseket keres a Horvátkimlei Állami Gazdaság 30 hold príma területre, melegágyi ablakkeret, trágya bőségesen áll rendelkezésre I/ehetőleg olyan dinnyések jelentkezzenek, akik a korai zöldségtermelésben is jártasak. Ugyancsak két feles dinnyést keres az Uraiújfalui Állami Gazdaság — Vasmegye — hasonló feltételek mellett, mint a Horvátkimlei. Jelentkezni lehet személyesen Is. vagy levélben mindkét állami gazdaság igazgatójánál: Horvát- kimlel Állami Gazdaság Győr megye, Uraiújfalu Vas megye. FIGYELEM.' Árpa, szalma őszi és tavaszi, eladó nagy mennyiségben mázsánként 40 Ft Vasútállomás közel. Érdek­lődni a Zagyvaszántói Ta­nácsnál. Cím: Zagyvaszántó Községi Tanács elnökénél. Heves megye. — Telefon­szám: 1. Külföldi sportüíradó — Nem mindennapi labdarúgó csemegeben volt részük Zombor- ban a Radnicski—Split Hajdúk ju­goszláv labdarúgó kupamérkőzés nézőinek. A találkozó a rendes já­tékidő után 2:2 arányú döntetlen eredménnyel végződött, hosszab­bításra azonban a közben beálló nagy köd miatt, csak hétfőn ke­rülhetett sor. Ez a játékrész sem hozott döntést, mert az eredmény változatlanul 2:2 maradt. Erre a kupaszabályok értelmében a két csapatnak 5—5 lt-est kellett rúg­nia! Mindkét együttes azonban csak 2—2 büntetőt tudott értékesí­teni, így 4:4-re alakult az ered­mény. Ezután a Radnicski és a Haiduk is berúgta az úiabb 11-est, s 5:5-re alakult az eredmény. A következő sorozatban a Hajdúk­nak kedvezett a szerencse, s- így végeredményben tizennégy 11-es után 6:5-re nyerte a mérkőzést — Szerdán, három napnal a stockholmi sorsolás előtt já'szot- t.ák le Cnrdlffban az Wolsó labda­rúgó világbajnok! selokoző mérkő­zést a Wales—'*zmoi találkozót. — Ma este kerül sor Snori- csarnnkban a budapesti Honvéd— Belgrádi Partizán nemzetközi ökölyfvé mérkőzésre. A Jugoszláv ököbuvó badnokesanat az előző nanokban T en"vilorszáeban ven- déesze^-ecelt. A Rn, Honvért esa- natában helvet kin a két egri fiú is, Jaozké és Pogonyi. :1fí Sporthírek — Hatvanban megalakult a Hon­védelmi Sportszövetség járási el­nöksége. A jövőben a repülőmo­dellező és az ejtőernyős köröket egy klubban egyesítik és a MÁV alapszervezetében működnek to­vább. — Négyhetes előkészület után Egercsehiben is sor került az NB Ill-as labdarűgóesapat első idei kétkapus edzésére. Az edzőmér­kőzésen a második csapat volt az NB III-as együttes ellenfele. — Gödöllőn rendezték meg az országos vidéki asztalitenisz baj­nokságot. A férfi ifjúsági egyes­ben az egriek tehetséges verseny­zője. a fiatal Hart Géza a máso­dik helyet szerezte meg az erős mezőnyben. — Az egri, Foglár-kerti sportte­lep futópályáját és kézilabda pá­lyájának egy részét alaposan fel­túrták, összevagdalták azok a lo- vasko^sik, amelyek — nem tudni mi okból — a sporttelepre törme­léket szállítanak. Két kérdést sze­retnénk az illetékesek felé fel­tenni: 1. Kinek az utasítására hordják a törmeléket a sporttelep­re? 2. Ha már hordJák. miért kell a drága pénzen felépített pályá­kat tönkretenni .. Hainan rás anphöopßMS Podonyi János és Szabó Ágnes herédi (Rákóczi u. 56.) lakos, szü­lőknek Hatvanban, 1958. január 24-én István, Gyula nevű gyer­meke született. népüjsag Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. Megjelenik hétfő Kivételével minden nap. Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság. Tagjai: Suba Andor felelős szer­kesztő, Papp János nelyettes szer­kesztő. Gyurkó Géza főmunkatárs. Felelős kiadó: Putnoki László. Szerkesztőség : Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 56-74, 56-78. sz. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 1. Telefon: 24-44. Postafiók: 23. Hevesmegyei Nyomda V., Eger F. v.: Mandula Ernő, Eger FEBRUAR 1-TÖL feh.ér betek AGYNEMÜVÁSZON 24.80 FT-TÓE 32.— FT-IG LEPEDŐVÁSZON 50.90 FORINT ÁGYNEMŰ DAMASZT 48.20 FORINT BETONELEMEK ELADÁSA! A Gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyár mátra? füredi telepén eladásra kerül leszállított áron kü­lönböző méretű, alakú betonelem nagy mennyiség­ben. HILL-PALLÓ, ABLAKPÁRKÁNY, LÉPCSŐELEM, KÜLÖNFÉLE GERENDÁK. Érdeklődni lehet: Szerszám- és Készülékgyár (Fülöp). Expressz-kutak az öntözéses zöldségtermesztés szolgálatában A hevesi járás az ország csapadékban legszegényebb vidékei közé tartozik. A szak­emberek ezért évek óta azon fáradoznak, hogy itt megta­lálják az öntözés olcsó, hatá­sos módját és a fejlett dinnye- és dohánykultúra mellett jö­vedelmezővé tegyék a ker­tészkedést is. A hároméves kísérletezés eredménnyel járt: azt a sokmillió köbméter vizet, ami évente a Mátrából a lábainál elfekvő törmelék­rétegeken keresztül — fokoza­tosan mind mélyebbre és mé­lyebbre jutva — az Alföld felé leszivárog, úgynevezett expressz-kutakkal fogják fel és hasznosítják a kertészetek számára. A csekély 2—3000 forintos költséggel, pár órai munkát igénylő fúrással létrehozott 25—32 cm átmérőjű kutakból — a víztároló talajréteget mintegy „csapraütve” — 5—10 méter mélységből a talajvizet öntözőmotorral emelik ki a vízvezető kék homokrétegek­ből. Ezek az „expressz-kutak” jól beváltak Boldogon, Tarna- bodon. Idén a tarnamenti községekben és a hevesi ha­tárban alkalmazzák nagyüze­mi méretekben. Számbavették az újmód- szerű öntözés lehetőségeit a zöldségtermesztés fejlesztésé­ről szóló hároméves tervben is. A kertészetek területét nem növelik, a hozamokat viszont az öntözéssel úgy gyarapít­ják, hogy egy-egy hold jöve­delme 10—12.000 forinttal nö­vekedjék. A tervek szerint ez évtől kezdve úgy kiszélesítik az ex- pressz-kutas öntözést, hogy a következő három év alatt a járás községei határának leg­alább 30 százalékát öntözéses műveléssel hasznosíthassák. (MTI) Nyolcezer csemele fasorfásítá«™, legelő-, mezővédő erdősávokra Borsod- és Heves megyében fásítási A Nyugatbükki Állami Er­dőgazdaság dolgozói ez évben magukra vállalták az egyéb­ként a MÁV-ot, az Útfenn­tartó Vállalatot, az állami gaz­daságokat és termelőszövetke­zeteket érintő fásítási felada­tokat. így gyorsabban, egysé- ségesebben, szakszerűbben prog­oldják meg a ramot. Ez évben nyolcezer facse­metét és suhángot ültetnek el az erdészek fasorokba, legelő- és mezővédő erdősávokba, majorsági fásításra Heves és Borsod megyében. (MTI) 11 szakkör, 25 tanfolyam a dolgozó parasztok számára Több, mint félezer dolgozó paraszt hasznosítja a téli hó­napokat tanulásra a megyé­aéKum Kúti tstK Korlátolt mennyiségben vegyes hazai sima vesző (bor és csemege) kapható. Szőlészeti Kutató Intézet, Eger, Lenin u 122. Arcápolás, pattanásos arcok szakszerű kikezelése, Szövetkezeti Kozmetikánkban, Tízeshonved utca 16. Fényezett háló, festett konyha, egyéb festett és fényezett lakás­bútort, épületasztalos munkát, egyéni megrendelésre, minőségi munka készítéssel vállal a Gyön­gyösi Épület és Bútorasztalos KTSZ. Órajavítás. Vidékieknek azonnal. Eredeti alkatrész, olcsó árak. Ga­ranciával. Liceum mellett (volt trafik). Eladó, Eger, Kolozsvári út 15. számú ház, azonnal beköltözhető Érdeklődni: Pacsirta utca 49 és Kolozsvári út 15. sz. alatt. Ha jó zenekar mellett akar szó­rakozni, bál, lakodalom és egyéb rendezvények alkalmával, kerese fel Csiky Gusztáv zenekarvezetőt, Csilty utca 66. Eladó egy családi ház Hort köz­ségben, Ecsédi úton. Azonnal be­költözhető. Érdeklődni: Hort Gép­állomáson, Pethő Mihélynál. Kerítésfonatot, hullámos fonatot, diszkerílést, oszlopokat, kapukat, epedarúgót legolcsóbban készít, bérmunkában is, helyszínen szere­lést vállal, Schneider Pál gépla­katos, Budapest, Vili., Bródy Sándor utca 15. Gyöngyösön alkalmazunk a vá­ros területére agilis, jómegjele­nésű férfiakat és nőket, szervezési munkára. Jelentkezés: Állami P-iz*osító Gyöngyösi fiókjánál, Sztálin tér 1 Figyelem! Az egri Asztalos és Kárpitos Ktsz Felnémeti úton levő új üzemház feltöltésére törmelé­keket. salakot lerakni engedélyez, zük. magánosoktól is. Egri Aszta­losok és Kárpitosok Ktsz Eger. Eladó! Abasár Visontai határá­ban 3 darb príma oltvány szőlő. Kiss Bertalan, Abasár. ben. A legjobb szakemeberek 12 általános mezőgazdasági, hat állattenyésztési és hét ker­tészeti tanfolyamon oktatják az érdeklődőket. Emellett tizenegy mezőgaz­dasági szakkör működik, ahol méhészek, szőlő- és gyümölcs­termelők, állattenyésztők gya­rapítják ismereteiket. (MTI) l&ádió mai műsora CSÜTÖRTÖK, FEERUÁR 6. Kossuth-rádió: 3.10: Könnyű ze­ne. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: A Gyermekrádió műsora — 9.43: Indulók és dalok. — 10.10: Rádióegyetem. — 10.40: Dalok. — 11.00: Két elbeszélés. — 11.25: Ma­gyar nóták, csárdások. — 12 10: Vidám ritmus. — 13.00: Catorina. Moravia elbeszélése. — 13.15: Operarészletek. — 14.20: Mezőgaz­dasági lapszemle. — 34.30: Egy falu — egy nóta. — 14 50: Tréfás kórusok. — 15.10: Fiatalok sakkis­kolája. — 15.20: A Gyermekrádió műsora. — 15.35: Ifjúsági műsor. — 16.10: Yves Montand énekel. — 16.50: Gyári sziréna .. — 17.10: Né­pi zene. — 17.45: Költők a magyar nyelvről. — 1«,10: Könnyűzenei híradó. — 18.45: Riportműsor. — 19.00: Hangszerszólók. — 19.10: Kairói jegyzetek — 19.15: Puccini: Bohémél°t. Dalmű négy felvonás­ban. 21 45: Szerelmes versek. —• 2.2.15: Boldizsár Iván tollraizai. — 22.25: Ténezene. — 23 07: Zenekari hangverseny. — 0.10: Verbunko­sok Petőfi-rádió: 14.20: Tánczene. — 15.23: A külföldi sajtó hasábjairól. — 15.30: Részletek Smetana vigope- rájából. — 15.20: Könyvismertetés. — 16.40: Fiatalok zenei Utságia. — 17.10: Egy földgolyón élünk Előadás. — 17.25: "'perettreszletek. — 18.10: Rádióegyetem. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolya­ma. — 19.3.5: Válaszolunk hallgató­inknak. — 19.25: DunaJevszkij és Visky András fimzenó’éböl — 20.00: Én ezzel a kis dallal üze­nem. — 20 45: Zenei anekdólák. — 2105: Fúvószene. — 21 30:, Verbun­kos muzsika. — 21.50: Allergiás megbetegedések gyermekeknél. — 22.00: Könnyű szimfonikus hang­verseny — 22.45: Versek. AZ EGRI 214. SZ. MTH TANINTÉZET Kőműves- és ácstanulókat vesz fel 1958. április 1-i beiskolázásra. Felvételre jelentkezhetnek és szerződést köthetnek mind­azok, akik a 14. évüket betöltötték, de még a 17. életévet nem érték el. Az áll alános iskola nyolcadik osztályát eredményesen elvégezték. A választott szakmára egészségileg alkalmasak. A tanuló felvéiel KŐMŰVES és ÁCS szakmára vonatkozik. Mind a két szakmában a tanuló idő 3 érig tart. (Elmé le ti, gyakorlati.) Jelentkezni lehet Eger, Dobó tér 4. sz. 111. emelet, illetve az egri MTH tanintézetben. Határidő: I95tt. m i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom