Népújság, 1956. október (77-83. szám)

1956-10-24 / 83. szám

r NÉPÚJSÁG A kukoricaértékesítésről A Minisztertanács határoza­tot hozott a kukoricaértékesí­tési — a továbbiakban E ku­korica — és ezzel összevont sertés- és baromfihízlalási szer­ződéses rendszerről Minden termelő szabadon választhat­ja meg az É kukorica szerző­dési kötelezettségének módját október 31-ig. Ez azt jelenti, hogy kukorica helyett szerződ­het sertésre és baromfira egy­aránt. Minden leszerződött és átadott hízottsertésre 400 kilo­gramm, baconsertésre 250 ki­logramm, libára 20 kilogramm, kacsára és pulykára 10—10 ki­logramm, s egy kilogrammos csirkére 4 kilogramm É kuko­rica engedményben részesül. Ha tehét valakinek 60 kilo- cramrn É kukorica szerződési kötelezettsége van, azt teljesít­heti vagy három darab szerző­dött libával, vagy hat darab szerződött kacsával, illetve pulykával, vagy pedig 15 darab szerződött csirkével. Az így le­szerződött baromfiért kilo­grammonként a mindennapi szabadárat kapja a termelő. A baromfi szabadárakról a helyi földművessszövetkezeti barom­fifelvásárló mindenkor pontos felvilágosítást ad. Igyekezzen minden érdekelt termelő október 31-ig a reá leg­kedvezőbb formában leszerződ­ni, mert a határidő lejárta után már a szabad választása megszűnik. Heves megyei Mezőgazdasági Tei~mékeket Értékesítő Szövet­kezeti Központ, Eger. RÁDIÓ MŰSOR Szerda, október 24. Kossuth-rádió: •.10: Népszerű operarészletek. 9: Kádióegyetem. — 9.40: Széki és la­kodalmas dalok. — 10.10: A szegény «mber igazsága. Mesejáték. 10.40: Pillantás a nagyvilágba. — 10.50: Farka Gizella zongorázik. — 11.40: Szülők, nevelők, gyerekek! — 12.10: Tánczene. — 13.15: Zene dél- időben. — 14.15: Schubert: Rosa- munda — közzene. — 14.20: Kodály: I. vonósnégyes. — 15.10: Kispajtá­sok hanglemeztára. — 15 35: Fiata­lok sporthíradója. — 15.55: Zene­kari hangverseny. — 16.45: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 17.10: Szív küldi. — 17.40: A nagy riport. Dokumentjáték a budapesti—szom­bathelyi repülőgép 1956. július 13—i elrablásáról. — 19: Jó munkáért, szép muzsikát! — 19.42: Külpoliti­kai kérdésekre válaszolunk. 19.52: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.20: Közvetítés a Nemzeti Szálló étter­méből. — 21: Kilátó: A Rádió vi­lágirodalmi folyóirata. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: A Ma­gyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. — 23.10: Zsolnai Hédi éne­kel, zongorán kíséri Vécsey Er­nő, Túrán László zongorázik. — 23.30; Operarészletek. Csütörtök, október 25. Kossuth-rádió: 8.10: A sárbogárdi népi zenekar játszik — 8.40: Szimfónikus tán­cok. — 9.20: Csodálatos János. Bre- tagnei népmese. — 9 40: A zala­egerszegi Állami Zeneiskola kóru­sa énekel. — 10.10: Rádióegyetem. — 10.40: Szterszky Adrienne éne­kel. — 11: Válaszolunk hallgató­inknak. — 11.30: Svejk Egy derék katona kalandiai a világháború­ban. — 12.10: Magyar szerzők kó­rusművei. — 12.30: Részletek Nico­lai A windsori víg nők c. operá­jából. — 13.15: Lakatos Sándor és zenekara játszik. — 14.15: A Rádió Gyermekújság műsora a kis isko­lásoknak. — 14.45: 300 éves a hajdú­nánási Körösi Csorna Gimnázium. — 15 10: A mosoly albuma. — 16: I Az épülő kommunizmus nagy or- | szágában. — 16.30: Szív küldi. — 17.10: Tánczene. 17.40: Dalciklusok. X. — 18: Versenyben az egész vi­lággal. Riport. — 18.15: A Fővá­rosi Népi Zenekar műsorából. — 19: Közvetítés az Állami Opera­házból. Verdi: Othello. Dalmű 4 felvonásban. — 19.42: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.42: Molnár Aurél riportja az Operaházból. — 21.06. Az operaközvetítés folytatása. — 22.04: Az operaközvetítés folytatása. — 22.38: Könnyű melódiák. — 23: Köz­vetítés Lipcséből az új százezres stadion megnyitására rendezett hangversenyről. Péntek, október 26. Kossntb-rádió: 8.10: Népdalcsokor. — 9: Kiss Ká­roly és Lakatos István verseiből. — 9 10: Operarészletek. — 10.30: így tanultuk az ABC-t. Braniszlav Nusics elbeszélése. — 10.40: Dalok és hangszerszólók. — 11.10: Lá­nyok, asszonyok. — 11.25: Szóra­koztató zene. — 12.10: Magyar nó­ták, csárdások és verbunkosok. — 13: Falusi híradó. — 13.15: Táncze­ne. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.35: Operarészletek. — 15.10: Falusi ta­nító. — 15.30: Beszélj nekem a sze­relemről. — 16: „Mindent a haza szent ügyéért!“ Emlékezés Czuczor Gergelyre. — 16.40: Az Állami Né­pi Együttes zenekara játszik. — 17.10: Jó munkáért — szép muzsi­kát a Chinoin Gyógyszer és Vegyé­szeti Termékek Gyára dolgozóinak. 18: „Ki lesz értékelve“. Ember György riportja. — 18 10: Sztaszov. Megemlékezés halálának 50. évfor­dulója alkalmából. — 18 50: Ifjú Fi­gyelő. — 19.20: Szív küldi. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.20: Klasszikus francia operettek. — 21: Kommentár. — 2105: Sporthír- adó. — 21:28: A Magyar Rádió szimfónikus zenekarának hangver­senye. — 22.15: Tíz perc külpoli­tika. — 22.25: A hangverseny köz­vetítésének folytatása. — 23: „Míg rátok hull a ho’dsugár“. — 23.10: Toki Horváth Gvula és zenekara játszik. — 23.40: Éji zene. Apró hirdetések Bekam lék, fotelok, székek, ke­vés előleggel, hathavi részletre rendelhetők. Závodszky kárpitos, Budapest, Dohány utca 5. Fizikai munkavállalókat felvesz az Egri Üvért (Práíf malomban). Jelentkezni lehet: 7—3-ig. KÉKKÚTI ÜDÍTŐ GYÓGYVÍZ ISMÉT KAPHATÓ! A KÉKKÚTI GYÓGYVÍZ kiváló ízű és üdítő hatású. Kiválóan alkalmas bor ke­veréséhez, mert ízesítő ha­tása mellett színváltozást nem okoz és az alkohol ká­ros hatását közömbösíti. A KÉKKÚTI GYÓGYVÍZ kiváló üdítő hatása mellett elsőrendű természetes gyógyszer gyomorbetegsé­gek — különösen gyomor- savtúltengés — eseteiben. Pótolja a kalcium hiányt, javítja az étvágyat. Telep KÉKKÚT, Révfülöp mellett. • Termeli; a Gyógyvíztermelő Vállalat, Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 15 a. Ara: 1.5 literes csattos pa­lackban 2.40 forint. NÉPÚJSÁG A* MDF Heves megyei Párt» Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Megjelenik hetenként kétszeri szerdán és szombaton. Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság. . ugjal: Buha Andor felelős szer* cesztő, Papp János helyetti}« azer- tre*ztő, Gyurkó Géza éa TftrÖn Károlyné rovatvezetők Felelős kiadó: Komócsin Mihály. Szerkesztőség éa kiadóhivatal; Eger. Mártírok tere li Posta fiók: 23. Telefon: M-43. 24-44, 24 ■«. előfizethető » postahivataloknál én kézbesl tőknél, flevesmegyei Nyomda V,. Eger, Felelőn nyomdavezető; Mandula Ernő, őszibarack, i. osztályú, egy éves oltványok, a legkeresettebb fajták kaphatók nagy tételben is, 6 Ft egységáron, a Budapesti V. T. Kertgondozó Vállalatánál, Buda­pest, V., Kecskeméti u. 5. Telefon: 184—781. Konyhabútort kisiparostól, fizeté­si kedvezménnyel. Budapest, Üllői út 5. Kálvin térnél. Értesítjük a vevőközönséget, hogy Purszki Sándomé, fűző- és fehérneműkészítőnő működését a Szabó Szövetkezet Mértékutáni részlegében megkezdte, Széchenyi u. 21. szám alatt. Kiváló minőség­ben készít gyógyhaskötőt, sérvkö­tőt, fehérneműt olcsó áron. Csak az egyik pont megszerzése sikerült. . . Miskolci Törekvés—Egri Bástya 1:1 (1:0) Miskolc: Károlyi — Vinai, Buna, Péter — Zoller, Asztalos — Rad- ványi, Singer, Fekete I., Kovács, Szaunák. Edző: Káliói Béla. Eger: Madaras — Pusztai, Lisz- tóczki, Husi — Báder, Boros — Ré­pás, Kovács, Nagy, Bajuhovszky, Hanus. Edző: Jáhn Aladár. Remek időben, szépszámú néző előtt került sor a két csapat talál­kozójára. Kezdés után közepes ira­mú játék alakult ki a két 16-os között — sok hibával. Az első nagy helyzet a 12. percben adódott, ami­kor Nagy a kapufára fejelte a lab­dát. Miskolc főleg gyors szélsői ré­vén veszélyeztet, a Bástya inkább a belső játékot erőltette. A 15. percben Szarnák nagy lövését Ma­daras szögletre mentette, majd két perc múlva megszületett a vasuta­sok gólja: jobboldali támadás vé­gén Singer elé került a labda, aki mintegy 17 méterről a jobb felső sarokba lőtt, 1:0. A gól után egy darabig Miskolc támadott, a jól Eger, 3500 néző, v: Rozsnyói. cselező Szenyikot csak nehezen szerelte az egri védelem, majd is­mét kiegyensúlyozottá vált a játék. Kovács előtt nagy helyzet nyílott a 25. percben, de az összekötő hi­bázott. Egy jó támadás után szög­letet ért el a Bástya, aztán Kovács lapos lövése a kapufa mellett su­hant el. A nagy tét miatt idegesen játszó egriek játékába sok hiba csúszott, a miskolciak nyugodtab- ban, sőt kényelmesen adogattak. A félidő befejezése előtt Lisztóczki 30 m-e8 nagyerejű lövése kapu mel­lé szállt, a másik oldalon Károlyi mentett egy labdát. Szünet után a nagy akarással játszó Bástya némi fölényt har­colt ki, s helyenkint veszélyes tá­madásokat vezetett. Az 57. percben parázs jelenetek adódtak a Törek­vés kapuja előtt, de a védőkről sorra levágódott a labda. Nem sok­kal később Répás egy felpattanó labdát óriási erővel lőtt a léc alá, 1:1. A gól után is Eger kezdemé­nyezett többet, a miskolciak rit­Vereséget szenvedett a Hatvani Törekvés, Egercsehi nyerte a megyei bajnokság „kis-rangadó'-ját Az utolsó előtti fordulóban a H. Törekvés vereséget szenvedett pe- tőfibányán, s ezzel 2 pontra csök­kent az előnye. Ennek ellenére biztos bajnoknak tekinthető már. Egercsehi legyőzte Rózsaszent- mártont, Így valószínű övé lesz a 2. hely. Még mindig nem dőlt el, hogy az Egri Dózsa mellett ki lesz a másik kieső. Heves két pontot szerzett, s úgy látszik, megmene­kül a kieséstől. EGERBEN unalmas, alacsony színvonalú já­tékot hozott az Egri Bástya 11. és Pétervására találkozója. A hazaiak nem túlságosan erőlködtek, de így is biztos győzelmet arattak a gyen­ge játékerőt képviselő pétervásári- ak fölött. GYÖNGYÖSÖN idény végére kitűnő formába lendült Kinizsi váratlanul nagy gólarányú győzelemmel örvendez­tette meg híveit az Egri Vasas el­len. Az egriek 2:0-ról kiegyenlítet­tek, de aztán a gyorsabb és kemé­nyebben játszó Kinizsi abszolút fö­lénybe került. HEVESEN sorsdöntő mérkőzést vívott a He­vesi Traktor és az Egri Dózsa. A hazaiak irányították a Játékot és biztosan szerezték meg a bentma- radáshoz szükséges két pontot. A belügyiek sorsa megpecsételtnek mondható. LŐRINCIBEN kitűnő formában lévő Vasas 7:1 arányban bizonyult jobbnak a Fü­zesabonyi Törekvésnél. A kieséstől félő vendégek jól harcoltak, de meg kellett hajolniok kiemelkedő teljesítményét a nagyobb tudás előtt. A lőrinci , tott, zőnyben nem volt külőmbség a két együttes között, de a Kinizsi valamivel határozottabb volt a ka­pu előtt. EGERCSKHIBEN a bajnokság kis-rangadóját vívta az Egercsehi Bányász és Rózsa- szentmárton. Az első félidő ki­egyensúlyozott, változatos játékot hozott, szünet után azonban a ha­zaiak fölénybe kerültek és hely­zeteik alapján akár több gólt is lőhettek volna. Ezzel eldőlt a má­sodik hely sorsa Egercsehi javára. PETÖFIBANYAN a bajnokjelölt H. Törekvést látták vendégül. A végig élvezetes, nagy­iramú mérkőzésem 1:0 arányban győzött a valamivel többet kezde­ményező hazai csapat. A H. Törek­vés előnye ezzel 2 pontra csökkent. EREDMÉNYEK; Petőflbánya — H. Törekvés 1:0, Egercsehi — Rózsaszentmárton 2:0, H. Kinizsi — Gy. Bányász 2:1, Lő­rinci — Füzesabony 7:1, Gy. Kini­zsi — E. Vasas 7:3, Heves — E. Dó­zsa 3:0, E. Bástya II. — Pétervá­sára 3:0. 12 Egri Vörös Meteor női kézilabda-csapata megállta helyéi az országos döntőben Budapesten, a Sportcsarnok mel­letti pályán rendezték meg Ma­gyarország 1956. évi kispályás kézi­labda bajnokságának döntőit. Mint ismeretes, az Egri Vörös Meteor női csapata beverekedte magát a négyes döntőbe, ahol most a Csepeli Vasas, a Bp. Vörös Me­teor és a Bp. Szikra volt az el­lenfele. Az első mérkőzést a Csepeli Va­sassal játszották az egri lányok és 5:3 (2:1) arányban vereséget szen­vedtek. így álltak fel: Nyári — Renn, Nagyné, Vajdáné, — Hanus, Széphegyiné, Kréti. Csere: Bobori. Edző: Lukács Dezső. Az első félidőben jól tartotta magát a Meteor, szünet után azon­ban rövidesen 5:l-re elhúzott a Cs; Vasas. A hajrában az egri csa­pat erősen feljavult és 5:3-re szépí­tett. A gólokat Kréti, Hanus és Széphegyiné dobta. Renn és Kréti nyúj­rendkívül gólveszélyes támadósor volt. HATVANBAN hatalmas küzdelem után dőlt el a H. Kinizsi — Gy. Bányász mérkő­zés sorsa a hazaiak javára. A me­Hatvani Bőr- és Textilruházati KTSZ jó szakmunkás férfi és női szabó kisiparosokat tagként fel­vesz. Jelentkezés a szövetkezet irodájában. 350 kem-s oldalkocsis Izs motor- kerékpár eladó. Eger, Kisíaldy ut­ca 5. Elsőrendű kárpitozott bútor 6 ha­vi részletre, minden színben Bazsó István kárpitosnál, Budapest, Kla­uzál tér 9. Sürgősen eladó egy 250 kem-es Jawa tartalékalkatrészekkel együtt. Cím: Krizner Sándor, Petőfi bánya gépüzem, 9. telep, Hl. emelet, 2-es ajtó. A Heves megyei Kéményseprő Vállalat központi irodáiét Kossuth- tér 2. szám (Városi Tanács), föld­szint 26. ajtó alá helyezte át. Kertészeti üvegeknek és építé­szeti üvegnek alkalmas, nyomott mintás felületű ÜVEGEK 28X32 cm-es méretben négyzetméteren­ként 16.80 forintos árban kapha­tók. Megrendelhető legkisebb mennyiség 10 négyzetméter. — Szabványos méretű TETŐFEDŐ egységáron beszerezhető bármi­lyen mennyiségben, a Tüzép-tele- peken, vagy a Földművesszövetke­zeteknél. 40 db-nál nagyobb meny- nyiség a gyárnál közvetlenül Is megrendelhető. Miskolci Üveggyár Miskolc, Tatár utca 56. sz. »» ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ A második ellenfél a Bp. Szikra A BAJNOKSÁG EREDMÉNYE: együttese volt, s itt 6:3 (5:1) arány­ban szenvedett vereséget az egri csapat. A játék elején a Meteor többet támadott, csatárai azonban sok helyzetet hagytak kihasználat­lanul. Fordulás után már jobban ment a góllövés, de már csak szé­píteni lehetett az eredményen. A gólokon Vajdáné (2) és Széphegyi­né osztozott, s ezúttal Hanus és Széphegyiné játszott jól. Az utolsó — Bp. Vörös Meteor elleni — mérkőzésen nyújtotta az egri együttes a legjobb teljesít­ményt és 4:4 arányú döntetlent ért el. A ragyogóan kezdő egri csapat pillanatok alatt 3:0-ás vezetésre tett szert. A n. félidőben a Bp. Meteor szoros emberfogásra tért át, s ez megzavarta az egrieket. A fő­városiak kiegyenlítettek, sőt a ve­zetést is megszerezték. A hajrában nagy iramot diktált az egri csapat és sikerült kiegyenlítenie. A gólo­kat Vajdáné (2), Hanus és Kréti szerezte, Vaj dáné és Hanus kitűnő teljesítményt nyújtott. Gyöngyösi sikerek a három város atlétikai versenyén Gyöngyösön rendezték meg Jász- berény, Ózd és Gyöngyös legjobb férfi és női atlétáinak versenyét; melyen a gyöngyösi versenyzők kitűnően szerepeltek, fölényese* nyerve mind a női, mind a férfi pontversenyt. Eredmények: Férfiak. 100 m: Keló (Ózd) 12, Hontvári (Ózd) 12.3, Bóta (Ózd) 12.4, Tornai (Gyöngyös) 12.5. — 400 m: Lehóczky (Ózd) 57.0, Keló (ózd) 57 4, Tornai (Gyöngyös) 58.2, Sár­közi (Jászberény) 58.9. — 800 m: Gubancsik (Gyöngyös) 2:14.0, Boj­tos (Jászberény) 2:16 8, Szávai (J- berény) 2:16.9. — 1500 m: Guban­isik (Gyöngyös) 4:28.2. — 4x100 m: Ózd: 48.9, Jászberény 50, Gyön­gyös 51. — Magasugrás: Pelle: (Gyöngyös) 170, Bogdány (Gyön­gyös) 170, Kruppa (Ózd) 160. — Tá­volugrás: Keló 575, Pelle 574, Hont­vári (Ózd) 568. — Súlylökés: Pelle 10.85, Király (Gyöngyös) 10.52, Kruppa 10.24. — Diszkoszvetés: Citrom (Gyöngyös) 31.20, Kruppa 29.60, Erki (Gyöngyös) 26.06. — Ge­relyhajítás: Király 43.10, Bogdán K. (Gyöngyös) 40.30, Nagy S.. (Gyöngyös) 34.60. Nők. 100 m: P. Bardóczi Mária, Gyöngyös) 13.2, Halmoczky (Gyön­gyös) 14, Sass (Jászberény) 14.1. — 400 m: Veréb (Gyöngyös) 69.9, Mol­nár (Jászberény) 72, Jankovics (J.- berény) 72.9. — 4x100 m: Gyöngyös 56, Jászberény 58.2, Ózd 62.4. — Tá­volugrás: Baráth (Jászberény) 472, P. Bardóczi 436, Gyetvai (Jászbe­rény) 419, Abod (Gyöngyös) 395. — Magasugrás: Baráth 130, Gervai (Jászberény) 125, Kurucz (ózd) 12S. B. Csokros Éva (Gyöngyös) 120. — Súlylökés: Szatlóczky (Jászberény) 10.36, Bakondy (Gyöngyös) 947, Fe­renc (Gyöngyös) 911, Király (Gyön­gyös) 871, T. Bognár L. (Gyöngyös) 827. — Diszkoszvetés: B. Csokros Éva 28.85, Király 27.25, Szatlóczky 24.67. — Gerelyhajitás: T.' Bognár Lili 34.50, Ferenc Kató 26, Bozóky (Gyöngyös) 24.75. Férfi pontverseny: Gyöngyös — Jászberény 64:38, Gyöngyös Ózd 52:48, ózd — Jászberény 60:55. — Női pontverseny: Gyöngyös — Jászberény 47:37, Gyöngyös — Ózd 57:21, Jászberény — ózd 53:17. Az ígéret szép szó . . , Nem célnnk mégegyszer Ismer­tetni a Foglár kerti sportpályával kapcsolatban történteket, hiszem erről már többizben is jelent meg írás sportrovatunkban. Az a tény azonban, hogy több- ezer fiatal diák-fiú sportolási lehe­tősége van veszélyben, illetve spor­tolása esetén egészsége forog koc­kán, — arra késztet bennünket, hogy Tóth Flórián elvtársat, a já­rási ta-árs osztályvezetőjét, mint a mezőgazdasági kiállítás felelős rendezőjét. Lakos elvtársat (megyei tanács) és Szeoesi Béla elvtársat (tárást tanács) figyelmeztessük egy beszélgetésre, melyet a kiállítás előtt Törös Károly főiskolai tanár­ral folytattak. (A fenti pálya ugvanis a Pedagógiai Főiskola tu­lajdonát képezi.) Ezen a megbeszélésen nevezett elvtársak kötelező ígéretet tettek arra, hogy a kiállítás befeiezécekor — a tetanusz-fertőzés vészéi vére való tekintettel — 10 cm mélyen fe’boronáliák a pálv* talaját, amelyre aztán salak kerül. A kiállításnak már rég vége van, s nem hogy a felboronálás nem történt meg, de. a pálvát még ma is vastagon fedi a p’szok, a kerí­tés pedig, melyet a legutóbbi cir- kusz-e’őzdásknr lebontottak, ma 1956. október 24. nnéft I. Csepel 3 2 1 — 76:11 5 Kérdezzük: hol itt a felelősség? 2. Bp. Szikra S 1 1 1 13:11 3 Avacv. miiven felelős vezető az, 3. Bp. V. M. 3 1 I 1 8:10 3 aki szavakban i"ér, de tettekben 4 .Egri V. M. 3 — 1 2 10:15 1 semmit sem csinál! Kispályás kézilabda villámlorna Egerben Október 26—28-án a megyei TSZ férfi és női villámtomát rendez a Vasas pályán az ózdi Területi Bá­nyász férfi és női válogatott, a Miskolci Haladás és Törekvés, Eg­ri Haladás és Vörös Meteor, vala­mint a Hatvani Törekvés női csapa­tának részvételével. Az év legjelentősebb villám­tornája szombaton 2 órakor, va­sárnap 9 órától kezdődik. A Miskolci Haladás által Miskol­con rendezett kispályás kézilabda viHámtornán, amelyen a Debreceni Haladás, az Egri Haladás, a Mis­kolci Törekvés és a Miskolci Vörös Meteor vettek részt, a Miskolci Tö­rekvés csapata győzött. Jellemző az erőviszonyokra, hogy mind az öt csapat vereséget szenvedett és a helyezések sorrendjét csak a gól­arány számításnál mutatkozó szá­zad különbségek döntötték el. Az Egri Haladás kiemelkedő eredmé­nyét a Miskolci Vörös Meteor ellen érte el, melytől az utolsó percben kapott egy góllal 6:5 arányban ka­pott ki. A Haladás kihagyott egy 7-est és 4 kapuját lőtt. Az NB TI. labdarúgó bajnokság következű fordulója; Pereces—Salgótarjáni Vasast Szolnok—Diósgyőr. Spartacus— BD. Törekvés. Békéscsaba—Kecs­kemét, Debrecen—ózd. Miskolc— Vörös Meteor. Gödöllő—F.ger.- KTSTEXT—N;yPYBATOf7V v A Népújság Totó-tájékozíaíója A Kötő Háziipari Szövetkezet 3 csökkentett munkaképességű férfi segédmunkást felvesz Jelentkezni: a Kötő Háziipari Szövetkezet Irodá­jában, Bajcsy Zsilinszky u. 17. az. alatt. Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN! Az Egri Lakatosárugyár FELVESZ vasesztergályos, marós, lakatos, vasszerke­zeti-lakatos és lemez-szak­munkásokat. Jelentkezés az üzem személyzeti osztályán. BIZTOS PÉNZFORRÁS a szerződéses SERTÉSHIZLALÁSI Állandó^ nagy jövedelmet biztosíthat, ba sertéshizlalási szerződést köt! Kamatmentes előleg! Kukoricabeadási kedvezmény: Magas átvételi ár! Kukoricáját jobban értékesíti, mellék takarmányait jól fel­használja, sertéseit magas áron értékesíti SZERZŐDÉSES SERTÉSIIIZLALASSAL! Részletes felvilágosítást az Alltforgalmi Vállalat Járási kirendeltségei adnak, — Szerződés köthető a községi felvásárlóknál! 1. Magyarország — Svédország A magyar válogatott kitűnő for­mában van, valószínű, hogy siker- sorozatát folytatja a svédek ellen. 1 7. Zalaegerszegi Dózsa — Vasas izzó A hazaiak esélyesebbek, de nena lenne meglepetés, ha az Izzó pon­tot, vagy pontokat vinne haza. 1 2 2. Svédország B — Magyarország B A B válogatottnak nem ment jól a játék az osztrákok ellen. Igaz, hogy fölényben volt, de helyzeteit nem tudta kihasználni. Talán most sikerül. 1 2 8. Juventus — Torinó A Juventus nincs a legjobb for­mában. Vasárnap az Udinesetől is kikapott, így nem sok reménye lehet. X2 3. Szolnoki Törekvés — Diósgyőri Vasas A Diósgyőr, ha tartani akarja első helyét, akkor minden erejét latba kell vetnie a győzelemért. 7 9. Sampdoria — Genom Sampdoria változatlanul tartja első helyét. Ez a tudat nagy erőbe­dobásra készteti majd a gyengébb Genoaval szemben. i Perecest Bányász — Salgótarjáni Vasas A Perecesnek minden pontra égető szüksége van. ha nem akar a kiesés sorsára jutni. Otthoná­ban valószínűbb a győzelme, mint pontvesztése. 1 1 111. Padova — Napoli A Napoli veretlen eddig. Való­színű veretlenségén most sem ealli csorba. X 2 1. Pécsi Törekvés — Vasas Dinamó A pécsiek csatársora eredménye­sebb, a Dinamónak pedig a vé­delme Jobb, mint ellenfeléé. Való­színű a pontosztozkodás. 1 x‘ U. Lyon — St. Etienne St. Etienne Jobb, viszont a Lore* játszik otthon. 1X2 6. Soproni Törekvés — Sztállnvárosi Vasas A Sopron kieső zónában VHn, mintegy 5 ponttal lemaradva. Sztálinváros bajnokságra megy és nem Icaz nehéz dolga Sopronban. 2 12. Nimm — Marseille Nimm váltakozóim szerepel, de otthonában rendszerint győz. A Marseille azonban kiazáinlUintaUnm 1 2 i kább támadásai azonban veszélye­sebbek voltak. Fekete hibázott ez­után jó helyzetben, majd Szarnák erős lövése jutott kapu mellé. Az utolsó percekben ide-oda hullám­zott a játék, Singer fölé lőtt egy labdát, aztán Hanus lövését bizto­san védte Károlyi. A mérkőzés színvonala általában alatta maradt a vártnak. Az egri csapat — különösen a II. félidőben — többet támadott ellenfelénél és győzelmet érdemelt volna. Egyénileg Madaras, jobb helyez­kedéssel háríthatta volna a gólt. Lisztóczki volt a védelem legjobb embere, fáradhatatlanul harcolt. Pusztai és Husi váltakozó sikerrel küzdött a két gyors szélsővel szem­ben. Báder és Boros megbizhatóan látta el feladatát, elől Nagy F. igye­kezetét kell megdicsérnünk, a két összekötő halvány teljesítményt nyújtott. Hanus nem találta helyét a halszélen, Répás gólja igen szép volt, de ő sincs megnyugtató for­mában. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom