Népújság, 1956. október (77-83. szám)

1956-10-17 / 81. szám

luruJJMvj *w«. uAivuvr a, szeioa RÁDIÓ MŰSOR Szerda, október 17. Kossuth-rádió: 1.10: Népszerű opersrészletek. — 9: Rádióegyétem. A világirodalom története. I. — 9 30: Népzene. — 10.10: Kisfiúk — kislányok ... — 10.40: Pillantás a nagyvilágba. — 10.30: Svéd Nóra énekel. — 11.10: Bolgár kórusművek. — 11.30: Svejk. Egy derék katona kaland­jai a világháborúban. — 12.10: Tánczene. — 13.15: Könnyű zene déllddben. — 15.10: Kispajtások hanglemeztára. — 15.35: Fiatalok sporthiradója. — 15.55: Zenekari hangverseny. — 16.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.10: Szív kül­di... — 17.40: Riportműsor az •lajmezőkről. — 18: Béres Ferenc ▼aszy Viktor feldolgozásaiból éne­kel. — 18 13: Magyar, délszláv és román népi muzsika. — 19: Szü­lök — nevelök — gyerekek! Miért kínlódik a gyerek a házifeladat- talT — 19.20: Jó munkáért — szép muzsikát! — 21.10: Bartók Feszti­vál. 1956. A Magyar Rádió szim- fónikus zenekarának hangverse­nye. — 2l: József Attila, Keats, Shelley és Tennyson versei. — 2Î.S0: Tíz perc külpolitika. — 22.40: őszi ólom. Csütörtök, október 18. Kossuth-rádió : 8.10: Szovjet népek dalaiból. — 8.40: Reggeli hangverseny. — 9.20: Pandúr Péter meséi. — 9.40: A bácsalmási általános iskola ének­kara énekel. — 10.10: Egyiptom — India — Kína. Mosonyi Emil aka­démikus úti beszámolója. — 10.40: Locatelli: Szonáta gordonkára és zongorára. — 11: VálaszolüHk hall­gatóinknak. — 11.15: Táncok fúvós- zenekarral. — 11.30: Svejk. Egy derék katona kalandjai a világhá­borúban. — 12.10: Romantikus kó­rusmüvek. — 12.30: Operarészletek lengyel rádió ajándékfelvételeiből. — 13.15: Rigó József és zenekara játszik. — 1415: A Rádió Gyer­mekújság műsora a kis iskolások­nak. — 14.50: Beszélgetés Kiss Je­nó kolozsvári állami díjas költővel. Hétfőn újabb vonalakon indult meg a vasúti személyforgalom A MÁV vezérigazgatósága októ­ber 15-én 0 órától harmadszor csök­kentette a személyforgalmi korlá­tozást. Ezúttal mintegy 190 leállí­tott vonat lódult meg ismét. Az intézkedés 9000 kilométeren szün­tette meg a korlátozást és ezzel már 19 ezer kilométeren indult meg a teljes forgalom, vasútvona­lainkon a korlátozás előrelátható­lag október 25-én szűnik meg és utána életbe lép a MÁV hivatalos téli menetrendje. — 15.10: Csudajó. Majakovszkij költeménye. I. — 15.55: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 16.25: Szív küldi... — 17.10: Tánczene. — 17.40: Vlagyimir Ho­rowitz Chopln-műveket zongorá­zik, — 18: A számlák mégsem en­gednek . .. Riport. — 18.15: Ba­lázs- és Dóczi-dalok. — 18.35: Kül­politikai kérdésekre válaszolunk. — 18.45: Rattai Márta és Molnár Aurél riportsorozata a Nemzetkö­zi Liszt Ferenc Zongoraverseny­ről. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.20: A Rádió Világszínháza. Borisz Godunov. Puskin törté­nelmi tragédiája. — 22 47: Köny- nyű dalok. — 23.02: Arthur Gru- miaux hegedül, Petri Endre zon­gorázik. Péntek, október 19. Kossuth-rádló : 8.10: Magyar nóták és csárdások. — 9: Alom. Gárdonyi Géza versei. — 9.10: Operarészletek. — 10.10: Az óvodások műsora. — 10.40: Kama­razene. — H.io: Lányok, asszo­nyok. — 11.23: Kemény — Dalos: őszi séta. — 12.10: Lakatos Vin­ce és zenekara játszik. — 13: Falusi híradó. — 13.15: Tánczene. — 14.15: Ottörő-hlradó. — 14.35: Részletek Moniuszko Halka című operájából. — 15.10: Kalapács alatt. — 15.30: Félóra könnyű zene. — 16: ,,Ha­zádnak rendületlenül“. Az Ifjúsá­gi Rádió irodalmi szakköre. — 16.40: Vlrágénekek. — 17.10: Jó munkáért — szép muzsikát! — 18: Kereskedelem — kis cipőben. Ri­port. — 18.15: Kommentár. — 18.20: Népi témák Muszorgszkij muzsi­kájában. — 18.50: Ifjú Figyelő. Vá­laszok és üzenetek. — 19.20: Tánc- zene. — 19.54: Jó éjszakát, gyere­kek! — 20.20: Tamási Áron szerzői estje. — 2110: Könnyű zeng. — 21.40: Sporthlradó. — 22.15: Tiz perc külpolitika. — 22.25: Nagy szimfóniák. XX. Beethoven: m. szimfónia. — 23.25: A púpos. Ady Endre novellája. — 23.35: Köny­nyü zene. Köszönetnyilvánítás A Terményforgalmi Válla­lat és a Leánydiákotthon dolgozóinak, valamint mind­azoknak, akik kedves ha­lottunk temetésén megjele­nésükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dunk hálás köszönetét. özv. KISS ISTVÂNNÊ KISS SAROLTA Értesítés Értesítjük t. vevőinket, hogy as ESZAKMAGYABORSZAGI TEXTIL és Felsőruházati Nagy­kereskedelmi Vállalat, Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vál­lalat, a Budapesti Cipönagyke- reskedelml Vállalat egri lerakata folyó évi október hó 1-től 5 napos munkahéttel dolgozik, és Így az eddig szombatra be­ütemezett vásárlásaikat, áru- megrendelést kérjük előző na­pokra áttenni szíveskedjenek. Szombati napon árumegrendelés, felvétel, árukiadás szünetet Az Egri Lakatosárugyár FELVESZ vasesztergályos, marós, lakatos, vasszerke­zeti-lakatos és lemez-szak­munkásokat. Jelentkezés az üzem személyzeti osztályán. KËKKÛTI üdítő gyógyvíz ISMÉT KAPHATÓ! A KÊKKÜTI GYÓGYVÍZ kiváló ízű és üdítő hatású. Kiválóan alkalmas bor ke­veréséhez, mert ízesítő ha­tása mellett színváltozást nem okoz és az alkohol ká­ros hatását közömbösíti. A KÉKKÜTI GYÓGYVÍZ kiváló üdítő hatása mellett elsőrendű természetes gyógyszer gyomorbetegsé­gek — különösen gyomor- savtúltengés — eseteiben. Pótolja a kalcium hiányt, javltja az étvágyat. Telep KÊKKÜT, Révfülöp mellett. Termeli: a Gyógyvíztermelő Vállalat, Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 15 a. Ára: 1.5 literes csattos pa­lackban 2.40 forint *Sf\c44 A Hatvani Törekvés pontot vesztett otthonában Heves küzdelmek a megyei bajnokság hajrájában Vasárnap lezajlott a bajnokság 24. fordulója, s még mindig nem dőlt el az elsőség kérdése. A H. Törekvés gólaránya azonban any- nyira Jó, hogy bajnoknak tekint­hető. Óriási harc folyik a helyezése­kért is, Rózsaszentmárton, Eger- csehi és a Bástya n. győzött. Lő­rinci csak egy pontot szerzett. A kiesőjelöltek közül egyedül a Hevesi Traktor szerepelt jól, vá­ratlanul értékes ponthoz jutott Egerben. EGEKBEN ismét kettős mérkőzést bonyolí­tottak le. Az Egri Bástya n. —- a kiesés, illetve a helyezés szempont­jából fontos találkozón — a várt­nál könnyebben, biztosan győ­zött a lelkes, de egyébként gyen­gén, szétesően játszó belügyiek ellen. Különösen technikailag volt lényeges különbség a két együttes között. Az Egri Vasas — Hevesi Traktor találkozója csalódást okozott. A lelkes hevesiek végig nyílttá tud­ták tenni a mérkőzést, sőt egy kis szerencsével mindkét pontot meg­szerezhették volna. A Vasas erőt­len, bágyadt játéka semmiképp sem lehetett eredményes. PETEBVASARAN a Pétervására — Egeresehi mérkő­zésen végig kemény, a hazaiak ré­széről sokszor kíméletlen játék folyt. A vendégek balszélsője már az első percekben megsérült, Így Egercsehi 10 emberrel vívta ki tri­es, biztos győzelmét. FÜZESABONYBAN bizonyos fokig meglepetést keltett a Gy. Kinizsi győzelme. Tegyük azonban hozzá: ez a győzelem tel­jesen megérdemelt. Az álla dó - javuló formát mutató gyöngyösi csapat őszi szereplése Igen örven­detes. Füzesabony fáradt együttes benyomását keltette. HOZSASZENTMARTONBAN a H. Kinizsi együttesét látták ven­dégül. A hazaiak jóiramú, válto­zatos küzdelemben 3:0 arányban legyőzték az utóbbi időben erősen visszaesett H. Kinizsi csapatát. Rózsaszentmárton jobb gólarány- nyal tartja a 2. helyet. HATVANBAN döntetlenül végződött a H. Törek­vés — Lőrinci Vasas mérkőzés. -A hazaiak valamivel többet kezde­ményeztek a mezőnyben, a védel­mük azonban gyakran zavarba- jött, s ezt a lőrinci csatárok ki­használták. A H. Törekvés előnye 4 pontra csökkent, de jó gólará­nya miatt ez a előny szinte behoz­hatatlan. GYÖNGYÖSÖN a várt hazai győzelem született a Gy. Bányász — Pető fi bánya talál­kozón. Az erőteljesebb labdarú­gást játszó gyöngyösiek a kapu előtti határozottságuknak köszön­hetik győzelmüket. Hétközben játszották le a Petőft- bánya — Egri Vasas mérkőzést, melyet a bányászcsapat 2:0 arányban nyert meg. Az első fél­időben a hazaiak, a másodikban a vendégek támadtak többet. Eredmények: Gy. Bányász — Petőfibónya 3:1, H. Törekvés — Lőrinci Vasas 2:2, Füzesabony — Gy. Kinizsi 1:3, Egri Vasas — Heves 1:1, Egri Dózsa — Egri Bás­tya II. 0:3, Pétervására — Egercse­hi 1:4, Rózsaszentmárton — H. Kinizsi 3:0. Bata Te réz ismét 12.2-őt futott 100 m-en Sajószentpéteren rendezték meg a Bányász — Bástya .sportegyesü­letek közötti atlétikai viadalt. Az egri Bata Teréz a 100 m-es síkfutásban ismét 12.2-es kiváló időt ért el, ami elgondolkoztathatja a válogatókat. Különösen akkor, ha figyelembe veszik Greminger- ué svéd—magyaron elért 12.4-es, vugy a britek elleni 12.3-as idejét, de nem árt, ha Orbán 12.7-es, Dé­nes 12.9-es Londonban elért ideje felett is vitát indítanak! — Bata Teréznek, eddigi eredmé­nyei alapján feltétlenül a 4x100 m-es válogatott váltóban a helye! Az egri versenyző egyébként a távolugrást is megnyerte 491 cm-es közepes ugrással. Rajta kívül az ugyancsak egri Braun Györgyi nyújtott jó telje­sítményt, aki 142 cm-t ugrott ma­gasba. Sport sorokban A teke Béke Kupa CSB. verse­nyei során az Egri Spartacus csa­pata 2305:2071 arányban győzött a Salgótarjáni Vasas ellen, míg az Egri Vasas együttese 2202:2065 arányban vereséget szenvedett a Salgótarjáni Üveggyár csapatától. Javuló játékkal győzött az Egri Bástya Egri Bástya—Ózdi Vasas 5:3 (2:2) Eger, barátságos, v: Kezes. Eger: Nagy M. — Pusztai, Tom- bó, Husi — Báder. Boros — Takács, Bajuhovszky, Kovács, Nagy F., Hídvégi. (Kichner). Ózd: Tengely — Kovács III., Gyárfás, Törőcsik — Kovács I., Tóth — Rubint, Ferdinánd, Ham- kő. Kismarton, Suszter. Gyér nézőközönség előtt, kedve­zőtlen, szeles időben került sor a két NB n-es csapat barátságos ta­lálkozójára. A mérkőzés közepes iramú, he- lyenkint jő játékot hozott, a me­zőnyben nem volt különbség a két ellenfél között. Az ózdi kapus gyenge napot fogott kl, s ez is hozzájárult a vereséghez. Az egri együttes valamivel jobban mozgott, mint Debrecenben, külö­nösen a támadósor ötletes Játéka volt örvendetes. A gólokat Nagy F. (2), Bajuhov­szky, Takács és Kovács, illetve Hamkó, Ferdinánd, Kismarton sze­rezték. Az egri csapatban a védelemből Pusztai jó játékát kell kiemelni, a két fedezet végig megbízhatóan látta el feladatát. A támadósor Ja­vuló formában, helyenkint ötlete­sen mozgott. Az Ózdi Vasasból Rubint, Tóth és Hamkó nyújtott jó teljesít­ményt. Mégegytixe r a Foglárúli pályáról Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN! Apró hirdetések Családi ház nagy kerttel, gaz­dálkodónak eladó. Gyöngyösön, Vezekényl utca 14. Érdeklődni Kiss Ferencnél, Virág u. 5. Rekamlék, fotelok, székek, ke­vés előleggel, hathavi részletre rendelhetők. Závodszky kárpitos, Budapest, Dohány utca 5. ✓vVNAA/VVWS/VVVWVVVWNA/WWWVA NÉPÚJSÁG Az MDP Heves megyei Párt* Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Megjelenik hetenként kétszeri szerdán és szombaton. Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság. Tagjai: Suha Andor felelős szer­kesztő, Papp János helyettes szer­kesztő, Gyurkó Géza és Tőrös Károlyné rovatvezetők Felelős kiadó: Komócsin Mihályi Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Mártírok tere li Postafiók: 23: Telefon: 24-43, 24-44: 14-41: Terjesztik: a Megyei Postahivatal Hlrlaposztálya és a hlrlapkézbesitő postahivatalok. Előfizetési dij egy hónapra 3,50. negyedévre 10,50 Ft. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél! Heve smegy ei Nyomda V;> Eger! Felelős nyomdavezetői Mandula Ernői Elsőrendű kárpitozott bútorok, egy- és kétszemélyes rekamlé, fo­telok, székek, választott huzallal, minden színben, Bazsó István kár­pitosnál, Budapest, Klauzál tér 9. Fizetési kedvezménnyel. Fulladásmentes libatömőt 44 fo­rintért utánvéttel szállít: Llnd De­zső, Budapest, VIII., Lósy Imre utca 1. Értesítjük a vevőközönséget, hogy Purszki Sándomé, fűző- és fehémeműkészítőnő működését a Szabó Szövetkezet Mértékutáni részlegében megkezdte, Széchenyi u. 21. szám alatt. Kiváló minőség­ben készít gyógyhaskötőt, sérvkö­tőt, fehérneműt olcsó áron. Putnoki Mezőgazdasági Techni­kum Tangazdasága Pogonyipász- tóra műhelyeihez szerelőt és ko­vácsot keres. Lakás és üzemi ét­kezés biztosítva. Kifogástalan Pannónia-üléses 125- ös Csepel motorkerékpár sürgősen eladó. Megtekinthető 15-étől 20-lg. Cím: Kovács László, Andornaktá- lya, Üjkert. Az Egri Vágóhíd és Húsfeldolgo­zó Vállalat felvételre keres alap­fokú kazánkezelői vizsgával ren­delkező karbantartó lakatost, aki ammónlákos hűtőgép kezeléséhez Is ért. Ugyanitt mázolómunkást is felveszünk. Jelentkezés: Alkot­mány u. 8. Egerben, a 18/8. sz. Gyógyszer- tárban 15-én eltűnt egy klinikai orvosi javaslat beteglappal. Kér­jük megtalálóját, adja le a Gyógy­szertárban. Végétért Egerben a járási és vá­rosi mezőgazdasági kiállítás. Akik láttuk, örültünk, hogy ezen a té­ren is szép a fejlődésünk, örö­mömbe üröm vegyült akkor, ami­kor arra gondoltam, hogy ml lesz ezután a pályánkkaL A kiállítás utáni munkát látva és a tudomá­somra jutott eseményeket latol­gatva, több dologban kétesnek lá­tom az ügy folytatását. Kétes az, hogy lesz-e valaki, aki vállalja a terület földgyaluval való átdolgo­zását és a legyalult talaj megfe­lelő helyre való szállítását. Kétes az is, hogy a tisztiorvos által letil­tott területen nem fognak játsza­ni gyermekeink Iskolán kívül, ami még veszélyesebb, mert nincs szakfelügyelet a közelben. De nem kétes az, hogy ha csak egy gyer­mek kapja meg a tetanuszt, az egész kiállítás káros volt. — Na­ponta nézem a pályát. Egy héttel a lebontás után még piszko9, fel­túrt a pálya és környéke; a kerí­tés — amit tavaly hoztak rendbe nagy költségen — még mindig nincs helyreállítva. Nem látom ki­írva a pálya letiltását közlő fi­gyelmeztetést Az idő még jó és naponta kísérteni fogja a környék gyermekeit a tilalom megszegésé­re, ami nem igen nyugtatja meg az Itt lakó szülőket. Ha az idő esősre válik, akkor még nehezebb lesz a szükséges munkálatok el­végzése. — Értesülésem szerint Ozdról útban van a salak, de nincs hová lehelyezni. Hogyan szolgáljuk a szocialista testneve­lést akkor, ha az eddig használ­ható játékteret használhatatlanná tesszük. Bízom abban, hogy az il­letékes hatóság nem hagyja el aludni az ügyet és hamarosan új­ból lesz pályája négy iskola 2000 tanulójának, akik ezen a területen kapnak otthont a sport- és testne­veléshez. Nagy Dezső, gyak. isk. tanár: Nem olyan régen a Népsport hírt adott arról, hogy Hegedű» Györgyi 43.60 cm-re javította a diszkoszvetés országos ifjúsági csúcsát. Az egri származású versenyző, aki Jelenleg a Testnevelési Főis­kola hallgatója, ezzel az eredmé­nyével legjobb atlétáink közé emelkedett, bár már nyáron csúcs­formában volt és edzéseken 44 méteren felül dobált. Hogy az országos ifjúsági csúcs megjavítása ilyen sokáig váratott magára, az Hegedűs Györgyi ver­seny-tapasztalatlanságával volt magyarázható. Kétlzben is tagja volt a magyar női atléta váloga­tottnak, s bár nem keltett csaló­dást, többet vártunk tőle mind­két alkalommal. A napokban aztán ragyogóan dobott a TF. évfolyamok közötti női ügyességi atlétikai csapatver­seny során: 45.43 cm-re Javította saját országos csúcsát. Ez az eredmény mér világviszonylatban Is számottevő és — többek között — elég lett volna a nemrég Stock­holmban lezajlott svéd—magyar viadalon, a győzelemhez. Itt Serédi 44.04-gyel győzött, míg a második magyar, Bucsányi 39.48 cm-t ért csak el... Hegedűs Györgyi Egerben ismer­kedett meg az atlétikával és hosz- szú éveken keresztül erőssége volt Heves megye atlétikai válogatott­jának. Előbb dr. Bakonyi Ferenc, majd Csányl Barna kitűnő edzők Köszönet érte Szegedi játékvezető sporttárs .. Varga György elvtárs, gyöngyö­si lakos levelet küldött szerkesztő­ségünkhöz, amelyben Szegedi Bar­na játékvezető működéséről Ír a Gyöngyös) Bányász — Hatvani Tö­rekvés mérkőzésen. — Köztudomású — Írja többek között —, hogy sok játékvezető igen gyengén vezeti a játékot, és téves Ítéleteivel elrontja a mérkő­zést Nem úgy Szegedi Barna, aki iskolapéldáját adta annak: hogyan kell kiválóan vezetni a Játékot. A kemény mérkőzés ideges hangu­latban kezdődött, de az egri fiú határozott és igazságos Ítéleteivel helyes mederbe terelte a játékot. — Nem tudom — folytatódik a levél tovább —, hogyan történik a játékvezetők osztályozása, minősí­tése, de az ilyen Jó sportemberek, mint Szegedi Barna — megérdem­lik, hogy nevük Ismert legyen a labdarúgást kedvelők nagy tábo­rában. Ügy gondolom, hogy ez nem csak az én véleményem, hanem azé a 2000 nézői Is, akik szemta­núi voltak a mérkőzésnek. Az NB II. labdarúgó bajnokság következő fordulója: Okt.21: Nagybátony—Békéscsaba: Kecskemét—Spartacus, Bp. Tö­rekvés—Szolnok, Diósgyőr—Pe­reces, Salgótarjáni Vasas—Gödöl­lő Eger—Miskolc, Vörös Meteor Debrecen, Ózd—KISTEXT. A megyei labdarúgó bajnokság következő fordulója: Október 21: H. Kinizsi — Gy. Bányász. E.- csehl — Rózsaszentmárton, Egri Bástya IX. — Pétervására, Heves — E. Dézsa, Gy. Kinizsi — E. Va­sas, Lőrinci — Füzesabony, Pető- fibánya — H. Törekvés. SÖRIPARUNKNAK a jobb sörellátás céljából sok ta­vaszárpára van szüksége. Annak biztosítása céljából a TERMÉNYFORGALMI VÁLLALAT a sörárpát nemcsak készpénzzel megvásárolja, hanem takarmányárpára is ki­cseréli a következő feltételek szerint: 1. 100 kg tavaszárpáért 110 kg takarmányárpát ad és ezen felül q-ként 7 forintot fizet 2. 100 kg tavaszárpáért 100 kg takarmányárpát ad és ezen felül mázsánként 60 forintot fizet. 3. 100 kg tavaszárpáért 90 kg májusi szárazságú mor­zsolt tengerit ad és mázsánként 60 Ft-ot fizet. Felhívjuk a termelők figyelmét úgy a köz —, mint a saját érdekükben, mennél többen éljenek a kedvező oserelehetőséggel. Terményforgalmi Vállalat. Hegedűs Györgyi Kitűnő új ifjúsági csúcsot dobott diszkosszal irányítása mellett bontogatta szárnyait és most a fővárosban, kedvező körülmények között, új mesterek tanítványaként próbálja elérni a 48 métert. Reméljük, sikerülni fog neki! Élénk sportélet a novaji iskolában A novaji Iskolákban egyre Job­ban fejlődik a sportélet, a tanu­lók szeretik a sportot. Most fejeződött be az iskolai őszi atlétikai bajnoksága, melyen 101 felsőtagozati pajtás vett részt. Eredmények: Lányok: Távolug­rás: Káló Piroska 361. Súlylökés: Gaál Piroska 6.50. Gránátdobás: Gaál Piroska 32 m. 60 m futás: Káló Piroska 9.0. 300 m síkfutás: Bartók Anna 53.0. — Fiúk: Távol­ugrás: Hegyi István 430. Súlylökés: Hegyi István 8.5. Gránátdobás: Hegyi István 46 m. 60 m síkfutás: Gál gy. Márton és Hegyi István 8.1. 400 m.: Hegyi István 1:12.1. A közeljövőben 6 fiú- és 5 leány- csapat részvételével kispálya kézi­labda bajnokság indul. Folyik az Iskola röplabda baj­noksága és a sakkbajnokságban 20 tanuló vesz részt. Novemberben kezdi el munkáját az asztalitenisz és a tomaszakosz- tály. A versenyek dijait a Szülői I Munkaközösség biztosítja. Egy helytelen JTSB intézkedés margójára A Novaji FSK labdarúgó csapa- a az egri járási labdarúgó bajnok­ágban vett részt. A csapat — az utolsó mérkőzés ejátszása előtt — 2 ponttal veze- ett a táblázaton, Így biztos volt, hogy bejut az osztályozóba. (A ki­írás szerint az első két helyezett jut az osztályozóba.) Az utolsó mérkőzésre a 60 km-re lévő Felsőtárkányban került vol­na sor szeptember 30-án, ez azon­ban elmaradt, mivel a Novaji FSK csapata a jármű-korlátozások mi­att nem kapott szállítóeszközt és a mérkőzés színhelyén nem tudott megjelenni. De mi történt tovább? Váraljai István JTSB elnök határozatot ho­zott, hogy mivel a novajiak nem mentek el a mérkőzésree, helyet­tük Felsőtárkányt osztja be az osztályozóba! Pedig Felsőtárkány- nak 6 ponttal volt kevesebbje, mint Novainak! Itt az Ideje, hogy az MTSB vé­get vessen az effajta törvénysér, tésnek és gátat vessen felelős sportvezetők basáskodásának. Tatay Rudolf, sportköri elnök. A Népújság Totó-tájékoztatója 1. Bp. Honvéd — Bp. Vasas A Honvéd csatársora sokkal gól- képesebb, biztos győzelme várha­tó. 2. Dorog — Szeged A bányász otthonában tartja a 2 pontot a gyenge Szegeddel szemben. 3. Tatabánya — Pécs Tatabánya védelme, élén Gro- slccsal, kitűnő formában van. — Döntetlen lehetséges. 1 X 4. Szombathely — Salgótarján A Szombathely otthonában ve­szélyes ellenfél. így meglepetéssel szolgálhat. 1 2 5. Kecskemét — Bp. Spartacus A döntetlen valószínűbb, vagy a Spartacus győzelme várható. x 2 6. Eger — Miskolc Egernek szüksége van a két pontra, ha nem akar a kiesés sorsára jutni. 1 X 7. Ózd — Kistext Ózd nem képes meglepetésre, a minden csapatrészben Jobb Kis- text-tel szemben. 8. Franciaország — Szovjetunió Párizsban esélyesebb a francia csapat. 9. Milan — Internazlonale Milan meglepetésre vasárnap kikapott az utolsó helyen álló Pa- dovátóL Ez Intő a tippelésnéL 1 X 10. Trlestlna — Sampdoria Döntetlen látszik a legjobb tipp- nek. 1 X 11. Lanerossl — Napolt A -Napoli döntetlennél rosszabb eredményt nem ér el. X 2 12. Spal — Lazio A Lazio vasárnap l:0-ra kikapott Rómától. A Spal 0:0-t játszott Ata- lentával. Most X várható. X

Next

/
Oldalképek
Tartalom