Népújság, 1956. október (77-83. szám)

1956-10-03 / 77. szám

VIIAG PBOUTADJAI LGY£SÙL)£M! NÉPÚJSÁG hmm X. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM n ARA RÍJ FILLÉR 1956. OKTOBER 3. SZERDA Az őszi munkák sikeréért A betek óta tartó szárazság a jó terméskilátások csök- toenésén túl nem kis nehézséget okoz az őszi munkák gyors és sikeres elvégzésében. Fokozza a nehézséget, hogy gépállomásaink üzemanyagellátása — az ismert országos problémák miatt —- nem megfelelő, komoly gondot okoz a vállalt szerződések maradéktalan teljesítése. Nem köny- uyű tehát az a munka, amely most a falu dolgo­zó népe előtt áll, s amelynek elvégzése nem csak egy esz­tendő befejezését, de a jövő évi kenyeret, húst is jelenti. Kemény munkára, összefogásra, szervezettségre van szük­ség a sikerhez. A kukorica betakarítása a befejezéshez közeledik, ál­talában — a cukorrépán kívül — őszi kapásaink törése, szedése néhány napot vesz csak igénybe még. Felszabadul teb < rengeteg munkaerő, iga a szántáshoz, vetéshez. De Szükség is van erre, hisz a 125 ezer hold mélyszántásból eddig még csak 35 ezer holdat végeztünk el, a 115 ezer hold őszi vetésnek is csak a legkezdetén állunk. Néhány számadatot ennek igazolására: eddig már el kellett volna I vetnünk 5 ezer hold ánví. 4 ezer hold őszi takarmány- j keveréket, a hétezer hold rozs 69 százalékát, — s mind- \ ebből jó, ha 10—15 százalék került csak a földbe. Kétség- j felen, hogy több községünk, s elsősorban a füzesabonyi járás dolgozó parasztsága ért el vitathatatlan eredménye­ket az őszi szántásban, s elsősorban a vetésben, de ez bi­zony nagyon kevés. A falu dolgozói azzal érvelnek, hogy száraz a föld, nem lehet és nem is érdemes vetni. Az idő azonban halad, s ha nem kerül földbe a mag — a bizonyára nem sokáig késlekedő eső segítségével — nem indul kellő időben fej­lődésnek. nehezen birkózik meg a téllel, — jövőre kevés lesz a kenyér, szemes takarmány. Vetni kell tehát feltét­lenül, hogy az első eső már csírázásnak indíthassa a nö- vénvt. De hogyan? Jó magágy készíthető tárcsával, tüs- késhengcrrel, amely megtöri a rögöket s a 20 centis tört földréteg alkalmas arra bogy a mag számára megfelelő helyet biztosítsunk. Vetni kell tehát minél gondosabban és minél gyorsabban. A GYÖNGYÖSI VÁLTÓ- ÉS KITÉRÖGYAR MUNKÁSAI UTOIiSÖ NEGYEDÉVI TERVÜKÖN DOLGOZNAK. Átadták a begyűjtési verseny legjobbjainak a vándorzászlót és a pénzjutalmat Heves megye jó munkát végzett az augusztus 20-i be­gyűjtési versenyszakaszban. Kategóriájában az első helye­zést vívta ki, ugyanakkor első lett az országos versenyben Gyöngyös város, az egri járás, és Gyöngyössolymos község is. Egerben, a megyei tanács nagy tanácstermében megtartott ün­nepségen Petőházi Sándor, a begyűjtési miniszter első he­lyettese adta át a miniszter- tanács selyem vándorzászla­ját, s kívánt további eredmé­nyes és jó munkát Heves me­gye tanácsi, begyűjtési dolgo­zóinak, a megye dolgozó pa­rasztjainak. A vándorzászlót Szitás Elek, a megyei tanács elnök-helyettese vette át és tett Ígéretet, hogy a megye dolgozói méltók lesznek az el­nyert vándorzászlóhoz. Átadták a vándorzászlókat és okleveleket Gyöngyös vá­ros. az egri járás és Gyön­gyössolymos dolgozóinak is. A megyében egyébként 112 ezer forintot osztottak ki a begyűj­tésben élenjáró városok, köz­ségek és járások között rész­ben jutalom, részben község­fejlesztési hozzájárulás formá­jában. Vasárnap is dolgozlak Egeresek* bányászai A párt- és a kormány, vala­mint a Szénbányászati Minisz­térium felhívására vasárnap is leszálltak az akna mélyére, az egercsehi bányászok és úgy mint a többi termelési napi­kon, most is becsülettel helyt­álltak. Vasárnap reggel szinte ki­vétel nélkül megjelentek a munkahelyeken, alig volt né­hány hiányzó. Mindhárom mű­szak dolgozói derekas munkát végeztek s termelésükkel eny­hítenék az ország fűtőanyag gondjait- Ezen a napon két- szá zhatvanhat tonna szenet termeltek és ezzel 107.8 száza­lékra növelték a szeptember havi teljesítményt■ Szeptem­ber hónapban így‘összesen 750 tonna szenet adtak terven fe­lül. A Seíypi Cementgyárban takarékossággal enyhítenek a fűtőanyag gondokon ►A ■'éú&tnnt-Muuxm A Nt-gr ed millió forint — szőlőből Arra van szükség, hogy ebben a munkában össze fog­jon a falu. hogy kölcsönösen segítsék egymást igával, munkaerővel. Termelőszövetkezeteink is inkább fogalos vetőgépnel vessenek, hisz a vetés minőségének nem árt a traktor hiánya, míg jó minőségű mélyszántást csak gép­pel lehet végezni. Az üzemanyag kevés, szükség van a leg­gondosabb beosztásra, s ezért csak azt a munkát végez­tessük génnel amit nem lehet mással. Számolni kell az­zal, s már ilyen tapasztalatokkal lehetett is találkozni, begy a, gépállomások üzemanyaghiánya miatt felütötte fe­jét az igauzsora . . Határozott fellépésre és szervezett összefogásra van szükség ellene. A községi tanácsok szervezzék meg a dolgozó pa­rasztok kölcsönös segítését, összefogását. Segítsék a ter­melőszövetkezetek is. erejükhöz képest az egyéni gazdá­kat fogattal, vetőgéppel, hiszen a cél közös: jó termést betakarítani a jövő esztendőben. A falusi népfrontbizott­ságoknak is naev szerep jut ebben a munkában, segítsék a maguk módján az őszi szántás-vetés gyors elvégzését, a kölcsönös támogatás megszervezését. Sok a nehézség, probléma .... de az őszi kenvérga- bona-terv teljesítése elengedhetetlen követelmény. Az el­múlt években Heves megye sem téliesítetté az előirány­zott vetéstervet, s ugyanakkor a vetőmag is késve került a földbe Pedig éppen ezeknek az éveknek tapasztalatai bizonyították, hogy az ideiében és ió magágyba került ve­tés sokkal könnyebben vészelte át a legkeményebb telet is mint a későn, rosszul előkészített talajba kerülő veté­sek a gyengébb lelet. A tavaszi vetésű növények számára a ló magágykészítés elengedhetetlen feltétele az őszi mély­szántás. Az idei aszályos nyárvége is igazolta ezt. A ver­peléti Dózsa termelőszövetkezetben, az őszi mélyszántásba vetett kukorica 40 mázsán felüli átlagtermést hozott. Ez az egyetlen adat Is igazolja az őszi mélyszántás termés­fokozó hatását. A gépállomások üzemanyaghiánya átme­neti jellegű, s egyrészt annak megszűnése, másrészt a je­lenlegi készletek okos beosztásával biztosítani lehet, hogy a vetés mellett ezzel a munkával se késlekedjünk. A gépállomások dolgozói, a falu népe, a párt és a ta­nács, a nénfrontbizottság segítségével szervezett, összefo­gott munkával dolgozzanak ezekben a hetekben, hogy le­fektessük alapját a jövő évi jó termésnek. A második öt­éves terv a mezőgazdaság terméshozamának 27 százalé­kos emelését írta elő. mint az életszínvonal emelésének egyik legdöntőbb alapját. A terméshozamok ilyen jelentős megemeléséhez kemény és megfeszített és korszerű agró- megemeléséhez kemény, megfeszített és korszerű agro­technika alapja azonban az időben és jól végzett vetés, őszi mélyszántás. Enélkül elképzelhetetlen a több kenyér, hús. takarmány. Ebben az évben, a tavaszi és nyári munkák idején példás munkát végeztek mezőgazdaságunk dolgozói, ezt ▼árja és kéri tőlünk az őszi munkák idején is a megye, az egész ország. Bízunk benne, hogy ezt a kérést a saját és a köz érdekében is becsülettel teljesítik. Megyénk egyik legjobb sző­lőtermelő gazdaságában, a gyöngyösoroszi Február 24 Tsz- ben befejezéshez közeledik a Csabagyöngye, a saszla és a többi kiváló csemegeszőlőfaj­ta szüretelése. A termés igen jól fizet, holdanként harminc mázsa érett fürtöt szednek le. Az eddigi szüretelés eredmé­nyeként már 350 mázsa szőlőt értékesítettek, s ez 140 ezer forint jövedelmet biztosított a gazdaságnak. A bőségesen megrakott tőkékről ezenkívül még további kétszáz mázsa csemegeszőlőre számítanak. Mindez egybevetve 250 ezer fo­rint készpénz bevételt hoz a tagságnak. Az idén nemcsak a csemege, hanem a borszőlő is jó termést ad a Február 24 Tsz-ben. Míg a múlt esztendőben egy hold­ról 15 mázsa borszőlőt szedtek le, addig az idén 30—32 má­zsát igér egy-egy hold. A szü­retre — mely előreláthatólag október húszadika körül kez­dődik — 600 hektoliter ürtar- talmú hordót tisztítottak ki. A tavalyi 250 hektóval szem­ben ugyanis az idén mintegy hatszáz hektoliter lesz a vár­ható bortermés. A jól fizető szőlő a tagság jövedelmét is jelentősen növeli. A tervezett 70 forint helyett körülbelül 90 forint lesz egy munkaegység értéke. Borból például négy és fél litert, készpénzben 30 forintot fizetnek munkaegy­ségenként az évvégi zárszám­adáskor. Ötletes újítás a közegészségügyben A Heves megyei Közegész­ség és Járványügyi Intézet mindent megtesz, hogy meg­javítsa a megye egészségügyi színvonalát. Legtöbb hiányos­ság az élelmiszer kezelésé­nél, árusításánál mutatkozik. Ezért itt gyakran razziákat tartanak, s figyelmeztetik az eladókat s a vevőket a tisz­taság betartására. De sokszor a figyelmeztetés is hiábavaló, ezért a Közegészségügyi In­tézet ötletes újítást vezetett be. A visszaeső »bűnösöket« filmbemutatóra hívták meg, ezen a filmbemutatón lát­hatták, mit okoz az, ha va­laki nem tartja be az egész­ségügyi szabályokat. A je­lenlévők eleinte ugyan huza- kodva, de később örömmel fogadták ezt a nevelési for­mát. Ennek az ötletnek csak gratulálni tudunk. Október elseje előtt négy nappal fejezték be harmadik negyedéves tervüket a Sf’ypi elmúlt hónapoivoon sikere­sen pótolták az éveleji adóssá­got. A harmadik negyedévben klinkerből 650, cementből pe­dig 1200 tonnával adtak töb­bet terven felül. Hasonlókép­pen szép eredményeket mutat­tak fel a szén- és vii'amos- energiamegtakarításban is- A klinkerégetők gazdaságos tüzelésének köszönhető, hogy 470 tonna a szénmegtakarítás a harmadik negyedévben. Az áramtakarékosság összesen 91.800 kilowattóra volt és ezzel is jelentősen enyhítették az ország fűtőanyag gordj.Ut s selypi cementgyáriak Ötezer mázsa cukor terveu felül Pénteken estére fejezték be har­madik negyedéves tervüket a Selypi Cukorgyár dolgozói. Ek­korra a terv szerint előírt 39.200 mázsa cukor helyett 39.240 mázsát készítettek. Még ezen a napon vál­lalták, hogy a hátralévő két nap alatt 1,715.000 forint értékben még 5000 mázsa cukrot készítenek ter­ven felül. Adott szavukhoz híven október elsejére valóra is váltották ígéretüket. Jól halad az őszi munka Besenyőtelken A besenyőtelki Béke Ütja Tsz-ben is jól halad az őszi munka. Gyors ütemben vé­gezzük a kapások betakarítá­sát elsősorban ott, ahová jö­vőre őszi búza kerül, hiszen a gyors korai vetés előfeltétele a jó termésnek. A gépállomás segítségével 20 hold őszi ár­pát és öt hold őszi búzát ve­tettünk el. A vetőmagot sze- lektoroztuk, csáváztuk és el­lenőriztük a csiraképességét is. Forgács András tsz elnök Néhány nap múlva megkezdik az ország első magnézium kohójának építését Félszáz új üzlet falun A második ötéves terv irány­elveiben a többi között az is szerepel, hogy a „színesfém kohászatban meg kell indítani a hazai magnézium termelést, ami jóminőségű alumínium öt­vözetek gyártását teszi lehető­vé”. Ennek megfelelően a nem­rég létesült Heves megyei Apci Fémtermia Vállalatnál már szorgalmasan készülnek az el­Megyénkben évről-évre bő­vül a földművesszövetkezetek bolthálózata. Ebben az évben 48 új üzletet nyitottak és ez­zel négyszázra növelték a szö­vetkezeti elárusítóhelyek szá­mát. Az újonnan megnyílt üz­letek, elárusítóhelyek ne árré­sze a tanya világ és a nagyobb falvak lakóinak szükségleteit elégítik ki. Tizennégy község- ! ben és nagyobb tanyaközpont­ban például húsboltot nyitot­tak, ahol friss hús áll a | vásárlók rendelkezésére öt | helyen ízlésesen berendezed | cukrászda kezdte meg az áru- j sítást. Tizenhárom helyen ve gyesbolt, vas- és műszaki üz­let, zöldség és gyűr lölcsfelvá- sárló, elárusítótelep nyitotta meg kapuit. Kiski ■ község lakói eddig a távol Hevesre jártak vas- és műszaki cikke­kért. Az idén már helyben is vásárolhatnak, mert nemrégi­ben új szaközletet létesített a földművesszövetkezet. Tarna- mérán és Pélyen a dolgozó pa­rasztok kívánságára nyitottak űj vegyesboltokat. Terv szerint a megye földművesszövetkeze- tc-i ebben az évben még szá­mos új, üzlettel bővítik háló­zatukat. Kitüntetés Dt. Némedi Lajost, az Egri 1 Peda gógiai Főiskola igazgató- I ját ütörtökön az. Országház- ■ ban egyetemi, oktató, nevelő j munkájában elért kiváló ered- I menyéért Munka Érdemrend- ' del tüntették ki. ső száz tonnás kísérleti mag­néziumkohó felépítéséhez. Az anyagok legnagyobb része már a helyszínen van. A munká­latokat a Heves megyei Épí­tőipari Vállalat dolgozói októ­ber 15-én kezdik meg és a ter­vek szerint a jövő év elején ebben a kohóban állítják elő hazai anyagokból, a jövő fé­mét, a magyar alumíniumot. Ötnapos kirándulás Dunántúlra A hatvani járási TTIT októ­ber 3-án ötnapos tanulmányi kirándulásra megy a Dunán­túlra. A pécsi TTIT titkár vezetésével megtekintik Pécs nevezetességeit és Komlót, majd egy napot Kaposváron töltenek, hogy megnézhessék a kaposvári textílműveket. Itt a gyár főmérnöke kalauzolja a csoportot. Meglátogatják a villányi állami borpincészetet, innen Mohácsra mennek, majd hajóval utaznak Pestig és in­nen vonattal haza Hatvanba. Részvételi díj mindössze 145 forint. Megalakult a Testneve­lési Tudományos Tanács egri csoportja Egerben i s megalakult a Testnevelési Tudományos Ta­nács csoportja, amely arra hi­vatott, hogy a testnevelést tu­dományosan ellenőrizze és se­gítse. A csoport vezetésével Törös Károly főiskolai adjunk­tust, Dr. Bakonyi Ferenc és Rédei Dezső testnevelő taná­rokat kérte fel a TTT. HÍR — HALMAJUGBÂN új tszcs ala kiüt. Az Arany Kalász Tszcs 1 taggal, 81 lioldec kezdi meg műn kaját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom