Népújság, 1955. december (94-102. szám)

1955-12-17 / 98. szám

4 NÍPÖJSAG 1935. december 17. szombat Húszágyas reumatológiai kórház a régi Erzsébet fürdőben . _ (ir. Löblovics Imre SZOT megyei főórvos nyilatkozata A z SZTK Heves megyei Központja kérést intézett a városi tanácshoz, hogy a régi „Erzsébet“-fürdőt adják visz- sza eredeti rendeltetésének. Az illetékes megyei és városi szer­vek az indítványt helyeselték, és megígérték támogatásukat. A városi tanács végrehajtó bizottsága határozatot is ho­zott, hogy november 4-re az Erzsébet fürdőben levő Állat­forgalmi Vállalatnak megfelelő helyet biztosít, hogy végre a fürdőt birtokukba vehessék a gyógyulásra váró, reumás be­tegek.. Az SZTK-nak komoly tervei vannak, mely szervesen illeszkedik bele abba az el­gondolásba, hogy Eger fürdő­város legyen. Felkerestük Dr. Löblovics Imre SZOT megyei főorvost, hogy amennyiben a hosszú hónapok után végre sikerül a fürdőt visszakapni, milyen ter­veik vannak? Eger talán egyedüli hely az országban, ahol olyan értékes gyógytényező található, mint az itt fölbuggyanó rádió-ema- nációs kisugárzású víz. Reu­más, idegbénulásos, gyermek- paralízises betegek remélhetik a vizétől _ gyógyúlásukat. Amennyiben sikerül az Állal - forgalmi Vállalatnak megfele­lő helyet szerezni, a fürdőt át­alakítanánk, melynek költsé­geit az egészségügyi minisz­térium fedezi és a meglevő gépeken kívül újakat is biz­tosít. Ott létesülne egy 20 ágyas reumatológiai kórház, és korszerű , fizikoteraphiás fürdő gyógyintézet önálló szakorvossal. Azonkívül, hogy Eger egy újabb igen komoly egészségügyi intézménnyel gazdagodna, e tényből egyéb előnyök is származnának, t el­szabadulna a kórházban egy helyiség, ahol jelenleg a gyógytorna van. Tehermente­sül a kórház belosztálya, ahol most sokszor hónapokig fek­szenek a betegek anélkül, hogy a gyógyulásukat nagyban se­gítő vízgyógykezelés rendelke­zésre állana. De kiürülne egy helyiség az amúgy is túlzsú­folt SZTK Rendelőintézetben is, mivel a fizikoteraphia tel­jes egészében oda költözne. Eger részére kiutaltak egy értékes koloszkópot és egy modern teráphiára is alkalmas röntgengépet, amelyet azon­ban csak úgy tudunk elhozni, ha megfelelő helyet biztosít­juk számukra. Ezért volna szükség és ezért kértük inár több ízben a volt plébániai hi­vatal földszinti helyiségeit. Meggyőződtem, hogy a megyei tanács, a városi tanács jóin­dulattal és nagy segíteni aka­rással próbálja e nehéz kér­dést megoldani és bízom ab­ban, hogy ezek megoldásával megyénk egészségügye ismét hatalmasat fejlődik »-« Tabányi műsor — 250 százalékban A gyöngyösi járási kultúrház december 6-ra vidám tél­apó estet hirdetett a népszerű Tabányi-zenekar felléptével. A jegyek mind elkeltek és a közönség 8 órára elfoglalta he­lyét, de hiába. Minden volt ott, csak műsor nem. Később úgy fél 9 tájban kiderült, hogy a művészek nemreg indultak el Füzesabonyból, ahol szintén télapó estet rendeztek A kö­zönség várt nyugodtan tovább, bár voltak kételkedők, akik attól féltek, hogy Tabányiék, ha már itt vannak, meg tar­tanak egy rövid fellépést útközben Kálban és Halmajugran. Kilenc órakor végre megérkeztek és elkezdődött a műsor. A kedélyek megnyugodtak, de igen érthető okból a közönség újra felháborodott, mikor egy óra múlva bejelentettek, vege a műsornak, mindenki mehet haza. Nekünk az a véleményünk, hogy az nagyon szép dolog, hogy ha egy két és félórás munkát valaki egy óra alatt el­végez, mert az úgye 250 százalékos teljesítés. No, de bocsá­natot kérünk, ez a műsorokra nem vonatkozik. Es ha ezt ' Tabányi ék nem tudták, akkor a kultúrház vezetősége fi­gyelmeztesse ßket, mert ha ez így megy tovább, a legköze­lebbi műsort'az autóról menetközben tartják meg. fXSt HIRER NAPTAK December 17. 1800-ban, ezelőtt 155 évvel, ezen a napon született Czuczor Ger­gely költő. 1935 december 17-én gyilkolták meg Rudolf Klaust', a Német Kommunista Párt kiváló har­cosát. December 18. Ezelőtt 50 évvel, a moszkvai párt- bizottság javaslatára a moszkvai szovjet elrendeli az általános sztrájk megrendezését. December 19. 1884 december 19-én született Antonin Zapotoczki. a Cseh­szlovák Köztársaság elnöke. December 20. 1905-ben ezen a napon kezdő­dött az általános politikai sztrájk Moszkvában. AZ MNDSZ gyöngyösi szervezete a Nemzetközi Nő­szövetség fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából csütörtökön a Puskin-mozi nagytermében ünnepi nagy­gyűlést rendezett. Beszámolót Nagy Borbála, az MNDSZ Országos Központjának mun­katársa tartott. Az előadás után levetítették az Asszony­sorsok című színes német filmet. — AZ EGRI KÖZÉPISKO­LÁS diákotthon tanulói tánc- mulatsággal egybekötött tél­apó estet rendeztek, • melyre meghívták a többi diákottho­nok nevelőit, tanulóit és a szülőket. A télapó esten a diákok színes kultúrműsorral szórakoztatták a közönséget, melyben szatirikus formában mutatták be a tanulók hibáit és a kollégium életét. — FENYŐFA ÜNNEPSÉ­GET terveznek december 25-re a gyöngyösi járási kul- túrházban. A tervek szerint délelőtt gyermekek részére mese filmvetítés lesz, délután az egri Gárdonyi Színház egy mesejátékot mutat be, s az előadás után a városi ta­nács szociális bizottsága ki­FILM: osztja sokgyermekes csalá­doknak az ajándékokat. Este a Gárdonyi Színház bemutat­ja „Az idegen gyermek” cí­mű szovjet vígjátékot. — A GYÖNGYÖSI MUN­KÁS mintaszínjátszó csoport december 17-én, szombaton Gyöngyöshalászon a Tanítónőt, vasárnap délután 4 órakor At- káron a Bodzaligetet, este fél 8 órakor Gyöngyösön a Taní­tónőt játssza. — A SZOT SZÉKHÁZ ol­vasótermében december 12-én és 13-án mesevásárt rendez­tek. A vásáron az egri óvo­dák ' szülői munkaközösségei­nek játékkészítményei kerül- 1 tek eladásra. I — Az egri Bródy Sándor I stúdió színjátszói Molière: Sca- pin furfangjai című vígjáté- kát szombaton Ostorosán, va­sárnap “Verpeléten mutatják be. FILMHIREK — A 9-ES KÖRTEREM című magyar filmet Budapesten ed­dig 364.573 néző tekintette meg. — Fi LM KÉSZÜLT Norhardsen, norvég miniszterelnök moszkvai tartózkodásáról és a szovjet- norvég egyezmények aláírásáról. — AZ UKRÁN SZOVJET Szo­cialista Köztársaság kolhozaiban és gépállomásain megkezdődött a mezőgazdasági filmek harma­dik fesztiválja. A fesztiválon több mint ötven filmet mutatnak be. — „ÜGY KELL FOGADNUNK a szovjet filmművészet küldötteit, mint ahogyan a francia küldöttsé­get fogadták Moszkvában“ — írta a l‘Humanité november 26-i szá­mában és hozzátette, hogy nehéz feladat lesz elérni a szovjet ven­dégszeretet színvonalát. — AZ UNITA szerkesztőségéhez intézett levelében Giuseppe de Santis rendező megcáfolja azokat a rágalmakat, amelyeket a Corri- era delà Sera című lap terjesztett a Szovictunióban tett utazásával kapcsolatban. A lap ugyanis ha­mis beállításban tüntette fel De antis* moszkvai nyilatkozatát. VOLT EGYSZER EGY KIRÁLY Vas István: HÉT TENGER ÉNEKE Vas István a klasszikus ókor poétáitól a modern köl­tőkig „Hét tenger énekét" szólaltatja meg kötetében és végigvezeti az olvasót a vi­lágirodalom korszakain. Chau­cer, Villon, Spencer, Shakes­peare, Molière, Racine, Burns, A TT1T előadásai — December 21-én szerdán a TTIT klubjában a szívműtétekről J tart előadást dr. Póka László kór- 4 házi főorvos. — Az egri járási kultúrház klub- ' jában ugyanezen a napon este 7 órai kezdettel Heintz Fülöp főis­kolai tanár tart hanglemez bemu- 'tatóval egybekötött előadást Beet- 1 hoven életéről, a zenei Irodalom remekel című sorozatban. GYÖNGYÖS VÁROS ANYAKONYVEBOL Születtek: Szundi József, Cábro Péter, Murányi Zsuzsanna, .Magyar j Dezső, Nagy Dóra, Berecz Kata- < lin, Benei László, Abt István, Ba- 1 logh Éva, Sídio Maria, Suha Ka­talin, Nagy Erzsébet, Urbán j György, Tanács Ilona, Barta Lász­ló, Barna András, Gyuris Orsolya, ; .Junász Klára, Csábi Ferenc, Ur­bán Judit, Kiss Béla, Stal-József, i Torma Ferenc, Sós István, Fiser < Zsuzsanna, Hegedűs György, Tóth , László, Balázs Teréz, Kakas Mik­lós, Kövér Agnes, Dorka Katalin, ipacs ‘ Maria, Tasi Tibor, Dobos J Gábor, Hagyó Zsuzsanna, Nádud- < vari Judit, Takács László, Török ' Magdolna, Tuza István, Borza Aranka, Csanálos Tibor, Kátál < László, Pikó Elek, Detrel István. ’ Házasságot kötöttek: Nagy Já­nos — Tóth Mária, Szabó Mihály — Póczlk Erzsébet, Bozsing< György — Szaniszló Margit, Me- czenzef Ferenc — Pataki Klára, I Lents Imre — Hornyák Katalin, Lehotal József — Eperjesi Erzsé- ^ bet, Béres Ferenc — Balassi Ilo- ( na. Meghaltak: Budai Ferencné, Do- J bozi Dávid, Molnár János, Nová- ky György, Huntik Ferenc, Pu- j porka Tamás, Puporka Tivadar, , Pajkos László, Mester Kálmán, Takács Tivadarné, Németh Ká- < roly, Kakas Zsuzsanna, Varga 1st- < vánné, Nagy István, Sisa Gábor, < Danyi Imre, Csefán József, Zólyo­mi László, Mikula József, Burján ( Imréné, Sós János, Kozmárl De- zsőné. Chénier, Goethe, Schiller, Keats, Heiné, Puskin, Brow­ning, Lermontov, Whitman, Nekraszov, Jammes, Gorkij, Rilke, Valéry, Apollinaire klasszikussá vált művei mel­lett helyet kapnak a kötetben a szovjet költők és a népi de­mokráciák legjobb poétái Mpd j'íÁiúféXp'ítÚ l A MOZIK MŰSORA • Egri Vörös Csillag Filmszínház: December 17—21: Dandin György (magyar). Dectmber 18. vasárnap délelőtt matiné: En és a nagyapám (magyar). Gyöngyösi Puskin Filmszínház: December 17—21: Egy nap a parkban (francia—olasz). December 18. vasárnap délelőtt matiné: Nézz a. tükörbe (cseh). Gyöngyösi Szabadság Filmszínház: December 17: Hamlet (angol). December 18—21 : Kútbaesett kérő (szovjet). December 18. vasárnap délelőtt matiné: örökség a ketrecben (német). Hatvani Vörös Csillag Filmszínház: December 17—21: Özönvíz előtt (francia). December 18. vasárnap délelőtt c matiné: Rákóczi .hadnagya (magyar). Füzesabonyi Filmszínház: December 17—19: Eladó kísértet (angol). A SZÍNHÁZ MŰSORA: e December 17. szombat: Eger, este 7 órakor: János vitéz. December 18. vasárnap: Eger, délután 3 és este 7 óra­kor: János vitéz. Gyöngyös, délután 4 és este 7 órakor: Mama. December 19. hétfő: Eger, nincs előadás. Pétervására, este 7 órakor: ' Idegen gyermek. Tarnalelesz, délután 4 és este 7 órakor: Mama. December 20. kedd: Eger, este 7 órakor: János vitéz. December 21. szerda: Eger, este 7 órakor: János vitéz. —* A Gárdonyi Géza Színház december 14-én. szerdán Tiszapal- könyán tartotta meg az Annuska 50. előadását. Az előadás után a színészek baráti összejövetelen ünnepelték a jubileumot. Az elő­adás érdekessége volt, hogy a be­teg Szirmai György helyett Lukács szabó szerepét Ruttkai Ottó ját­szotta. Az egri Vörös Csillag Filmszínház december 22-én mu­tatja be a csehszlovák filmgyártás legújabb színes mese­filmjét „Volt egyszer egy király” címmel. • Volt egyszer egy király, aki 1. En-nek nevezte magát. A királynak három lánya volt és miután elhatározta, hogy visszavonul az uralkodástól, férjhez akarta adni lányait. A lánykérő hercegek már útban voltak, mikor a király, hogy lányait próbára tegye, megkérdezte őket, mennyire szeretik őt. Két lányának feleletével megelégedett az öreg király, ám a harmadikra, aki azt mondta, hogy úgy szereti őt, mint a sót, roppant haragra gerjedt és elűzte a háztól, májd pa- . roncsot adott ki, hogy a birodalom összes sóját dobják a tenjgerbe. Ebből származtak a nagy bonyodalmak, melyek során a három királylány megtalálta élete párját, s a király is ráiött uralkodásának hibáira. A kedves mesefilm vidám szórakozást nyújt gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Leesett az első lió Néhány nappal hamarabb érkezett a kellemes karácso­nyi meglepetés: leesett az első hó. Dr. Udvarhelyi Károlytól, az egri Ped. Főiskola földrajz tanszékének vezetőjétől kér­tünk felvilágosítást az „ese­ménnyel” kapcsolatban: — A leesett hó két centi­méter vastag, felolvasztottuk és a csapadékmérő 2.8 mili- métert mutat. Kialakulását a következő téiíyek idézték elő: néhány nappal ezelőtt Észak­ról hideg légtömeg áramlott be Magyarországra. Erré dél­nyugat felől enyhén párás le­vegőt. kaptunk, amely fel­sikló front formájában rási­mult a hideg levegőre. A ma­gasban ez okozta a felhőzet kiválását. A budapesti Meteorológia úntézet jelentése szerint még várhatók kisebb havazások, hiszen borús az idő. Ismered-e megyédet? Egerben vasárnap este a járási kultúrházban táncmulatságot ren­deznek. — Gyöngyösön vasárnap délután a járási kultúrházban 4 órai és este fél 8 órai kezdettel a Gárdonyi Géza Színház mutatja be Szigligeti Ede: Mama című vígjá­tékát. Tolijegyzetek Kedves Pajtások, a „Tudod-e pajtás“ helyett most négy fordu­lós „Ismered-e megyédet“ baj­nokságot indítunk. a beküldött megie.,léseket minden héten pon­tozzuk, és íiétroi-nécre közöljük a bajnokság állását. A végeredményt a negyedik iorduló után, januar 14-én ismertetjük. A következő lapszámban közoijük, milyen dí­jakat osztunk a bajnokság nyerte­seinek. A versenyben nagy előnnyel in­dulnak azok. akik rendszeresen és figyelmesen olvassák a Népúj­ságot. A múlt heti helyes megfejtés a következő : ^Korcsolyázni, Andante, llódli- zás, Aristophanes, Csillagszóró, Odysseus, Nyeman, Izland, Vero- I na, Áprily Lajos, Sástíi Sándor, ! Ármány és Szerelem, Rembrand. összeolvasva: Karácsonyi vásár. Ezen a héten könyvjutalmat kap Hegedűs .Judit Hatvan, Szikura Éva Hatvan és Tóth Géza Eger. Rejtvény bajnokságunk első for­dulója: 1. Heves .megyei község, hatal­mas energiatermelő üzeméről hí­res. 2. Hegy a Vécsey völgy mellett. 3. Besenyőteleki tsz, nemrégi­ben tartotta az évvégi zárszáma­dást. 4. Egri úszó, országos bajnok. 5. A Gárdonyi színház fiatal rendezője, ö rendezi majd Shakes- pearő Vízkereszt-jének előadását. 6. Kedvelt üdülőhely a Bükk hegységben. 7. A de «.ki Szabadság Tsz elnöke. 8. Szili János mellett a „János vitéz“ címszerepét énekli. 9. A Mátra gyakori vendégei. 10. ötvözeteket gyártó üzem me­gyénkben. 11. A gyöngyösi Szabadság film­színház múlt szerdai és csütörtöki műsora. 12. Csehszlovák vasutas küldött­ség járt itt a közelmúltban. 13. Gárdonyi Géza történelmi re­génye. 14; Országos hírű horti trakto­ros. 15. A Mátra és a Bükk kedves állata. 10. Megyei ifjúsági kulturális és sportverseny. 17. Egerben bemutatott új ma­gyar film vegyik főszereplője. Mi történt szerda éjjel a megyé­ben? Megtudjátok, ha összeolvas­sátok a megfejtések első betűit. Hiányos megfejtéseket is küld­jétek be, mert azokat is pontoz­zuk és beleszámítanak a bajnok­ságba. Megfejtési határidő: december 22. Álsol nem becsülik a közös 'vagyont Apák és fiúk . Q Svercsek család nevében... V em Turgenyev hőseiről lesz most szó, kiket egy világ választ el egymástól, hanem azokról, akiket egy világ köt össze. Nem azokról, akik a kapitalizmus kialaku­lása és fejlődése során menthetetlenül szem­be kerültek egymással, s bár egy nyelven beszéltek, még sem értették meg egymást, hanem azokról az apákról és fiúkról, akik a szocializmus építésében, a történelem fo­lyamán először valóban azonos célért, egye­sült erővel, az öregek tapasztalata, a fiata­lok lendülete egyesült erejével dolgoznak „közös dolgaink” megvalósításáért. Még köz debbről a gyöngyössolymosi apákról, a kommunista szülőkről lesz szó, akik egyikük kezdeményezésére elhatároz­ták, hogy gyermekeiket aktív DISZ életre nevelik, felelősséget vállalnak gyermekeik DISZ munkájáért. Megható és megkapó kez­deményezés ez, — méltó a tolira. Sokszor hangoztattuk már, hogy a párt édes gyermeke a DISZ, hogy népünk szeme- fénye: az ifjúság. Sokszor hangoztattuk, de nem mindenkor sikerült megértetni, mit je­lent ez. A gyöngyössolymosi példa magától kínálkozik: ezt. Az „apák” törődése a „fiúk“- kal, a kommunista szülők felelősségérzete diszista gyermekeikért, a párt felelősségérzete édes gyermekéért: a DISZ-ért. Helyes volna, ha a gyöngyössolymosi példa túlnőne a falu határán, ha a kommu­nisták mindenütt ilyen formában is segíte­nék az ifjúsági szervezetet. S nemcsak helyes volna: eredményes is. levelezőlapot hozott a posta. Nem sok f fér egy ilyen lapra, néhány sor csupán. De < sok fér, ha szívvel bánnak a hellyel, sok fér, ! mert nem amennyit mond, hanem amit mond: | az a sok. Mint most is, amikor munkát di­országos jelentőségű munkáját. „Olyan kitűnően javították meg a rádió­mat, hogy jobb lett, mint újkorában. S ami fontos a szocialista dolgozóknál: a tudatos munkafegyelem. Saját szememmel láttam, hogy ezek a dolgozók flem lógnak, hanem még akkor is szorgalmasan végezték munká­jukat, amikor festették műhelyüket“ — írja többek között Svercsek Imréné Maklártályá- ról, s akikről ír, azok a Finommechanikai Vállalat rádió javító részlegének dolgozói. Végül így fejezte be levelét: „Szeretnénk, ha megdicsérnék lapjukban a Svercsek család nevében a részleg dolgozóit jó munkájuk­ért..” » c S mi örömmel teszünk eleget a kérésnek, amely minden bizonnyal olyan mélyről fakad, ihint amilyen mély lelkiismeretességgel dol­goztak a rádión, a Svercsek család legjobb és leghűségesebb barátján. Jó rádiózást a csa­ládnak,. s további jó munkát a rádió részleg dolgozóinak. (gy —®) A noszvaji Űj élet Termelő- szövetkezetben csak 20 forint jut egy munkaegységre. Nem is lehet ezen csodálkozni, mert ha megvizsgáljuk a szö­vetkezet munkáját, azt lát­hatjuk, hogy a vezetőség nem foglalkozik a tsz vagyonának megőrzésével,* megvédésével, ? ezt látják a tagok is, s maguk > sem törődnek ezzel. A megyei J Magtermeltető Vállalat pat- ^ ronálja a szövetkezetét, de a 5 tagok nem sokra becsülik ezt a segítséget. Nem valósítják meg a hasznos javaslatokat sem, így volt például a pálin- kafőzdénél. A Magtermeltető Vállalat dolgozói mindent el­intéztek, beszerelték a gépe­ket, a tsz-nek csak annyi ma­radt, hogy a felelős vezetőt kinevezzék, azonban ez még a mai napig sem történt meg. Pedig jól jövedelmezne a pá- linkafőzde, elvállalhatná' még a községben lévő egyéni pa­rasztokét is, s ezzel a jó kap­csolat kiépítését is segítené. De van hiba másutt is. Az elevátort eszi a rozsda, a da­ráló a szabad ég alatt romlik, a hordók szétszáradtak, pedig nagy szükség volna rá a jó bortermés tárolásánál. Ha csak ezeket a hiányosságokat nézzük, akkor is kiszámíthat­juk, hogy több tízezer forint jövedelemtől esett el a szövet­kezet tagsága a gondatlanság miatt. Miért tűri ezt a veze­tőség és miért tűri a tagság? Hiszen minden lehetőség meg volna arra, hogy a noszvaji Űj Életben felszámolják a hibá­kat, példamutatóvá tegyék szövetkezetüket, vonzóvá az egyéni dolgozó parasztok előtt. A helyes gazdálkodással nőne a szövetkezet vagyonúi, a ta­gok jövedelme. Molnár Miklós agropropagandista Szerkesztői üzenetek : n j ■ ■ Dr. Kalovics Alajos, Eger. Beküldött cikkét megkaptuk, amelyet azonban ilyen hosszú terjedelemben nem tudunk hasz­nálni. Amennyiben egyetért vele és ezt közli a szerkesztőséggel, lerövidített formában leközöljük. Zsák János Tenk, Esküdt Gyula Eger, Uracs István Szűcsi. Hozzánk küldött verseiket to­vábbítottuk az egri Irodalmi Klub­nak, ahonnan a kért véleményt, az elbírálás után megkapják, Balázs Kálmán, Eger. Beküldött lakás panaszát továb­bítottuk az illetékes szervekhez, ahonnan azt a felvilágosítást kap­tuk, hogy a levelében Írott hiá­nyosságok részben fennállnak, s anna£ megszüntetésére a városi tanács VKG osztályának figyel­mét felhívták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom