Népújság, 1955. december (94-102. szám)

1955-12-03 / 94. szám

YU A G PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK? NÉPÚJSÁG AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM 94. SZÄM Ara jo filler 1955. DECEMBER 3. SZOMBAT Nagy feladatok előtt Néhány nappal' ezelőtt a Központi Vezetőség nyilván nosságra hozta határozatát „az alapszervezeti pártvezető­ségek és a pártbizottságok, valamint a revíziós bizottságok beszámolási kötelezettségéről a pártvezetőségek, a párt­szervek és a revíziós bizottságok újjáválasztásáról.. A III. pártkongresszus határozatai, a Központi Veze­tőség márciusi és júniusi határozata nagyszerű célokat tűz népünk elé. E határozatok végrehajtása jelentős egész épí­tésünkben, nagyrészt ezek megvalósításától függ a szocia­lizmus alapjainak lerakása, a dolgozó nép életszínvonala" nak emelése. Világos, hogy e nagyszerű célok csak becsü­letes, odaadó munkával érhetők el. Dolgozó népünk eddigi győzelmeit pártunk vezetésé­vel vívta ki, s e sikeres harcban igen nagy szerepük volt pártunk aiapszervezeteinek. Az alapszervezetek közvetlen kapcso'atban állnak a dolgozók millióival, nagy részük ott dolgozik, ahol a párt politikájának, a terveknek, a terme­lésnek sorsa eldől; a gyárak műhelyében a bányák aknái­ban, állami gazdaságokban, gépállomásokon, termelőszö­vetkezetekben. falvakban. Ott dolgoznak a hivatalokban és az intézményekben, az iskolákban és a kereskedelmi szer­vekben És az alapszervezetek nagy feladata, hogy napról- napra küzdjenek a párt politikájának megvalósításáért a tervek teljesítéséért, hogy állandóan behatóan és szeretettel foglalkozzanak a dolgozó emberekkel, növeljék öntudatu­kat és kibontakoztassák képességeiket, fokozzák aktivitá­sukat a szocialista társadalom felépítésében. Alapszervezeteink azonban csak akkor végezhetik ala­posan munkájukat, akkor oldhatják meg fontos feladatai­kat, ha élükön kipróbált elvtársakból álló, a nép, a párt ügyéért harcolni képes pártvezetőségek állnak. Olyanok, akik eleven politikai életet teremtenek az alapszervezetben, akik nem bürokratikusán, hanem a párt demokrácia elveinek megfelelően vezetik az alapszervezetek munkáját. ,. A gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyár pártvezetősége rend­szeresen foglalkozik a dolgozókkal, a pártvezetőség tagjai, Jakab István párttitkárral az élen, ismerik a termelés mu­tatószámait, az emberek képességeit, ügyes-bajos dolgait és hathatósan hozzájárulnak a párttagság aktivizálásával az Szem tervének teljesítéséhez. A megye tenpelőszövetke- zetei közül a tiszanánai Vörös Csillag Tsz egyike azoknak a termelőszövetkezeteknek, amelyek az elmúlt évben a leg­jobb eredményt érték el. Kimutatható itt: ahogy a párt­vezetőség a pártszervezet munkája javult, úgy, azzal ará­nyosan szilárdult a tsz is. A poroszlói községi pártszervezet a szép eredménnyel dolgozó falusi pártszervezetek közé tartozik. A párttagságon túl nagy része van ebben Tóth elvtársnak, a párttitkárnak és a pártvezetőség minden egyes tagjának. E néhány példa is azt mutatja: a vezetőségválasztás egyik legfontosabb feladata, hogy a pártvezetőségekbe a legjobb párttagok kerüljenek. A pártvezetőség választása a párttagság joga. A vezetőségeket a párttagság taggyűlésen választja meg. A párttagságnak azonban azt is éreznie kell, hogy a vezetőségek újjáválasztása nemcsak jogokat jelent, hanem nagy felelősséget is ró rájuk a párt és az egész magyar nép e'őtt. A párttagok vállán nyugszik most az alapszervezetek jövője. Rajtuk áll hogy az alapszervezet élére a legkiválóbb kommunistákat válasszák, akik isme­rik és értik a párt politikáját és bizonyságát adták annak, hogy lelkesen tudnak küzdeni e politika megvalósításáért. Olyan elvtársakat, akik tiszteletben tartják a párttagok jogait, fejlesztik a pártdemokráciát, akik képesek arra, hogy érvényre juttassák a kollektív vezetés elvét, akik akti­vizálni tudják a tagságot és a párttagokra, a pártonkívüli dolgozókra támaszkodva igyekszenek megvalósítani a párt politikáját. Tévedés volna azt hinni, hogy a vezetőségválasztás az egész .légi“ — a jelenlegi — vezetőség kicserélését jelenti. Nem! Az a helyes, ha a „régi" kipróbált, a pártmunkában gyakorlott vezetőségi tagokat újból megválasztják, hisz e vezetőségek tagjainak többsége becsületes jól dolgozó elv­társ. akik az elmúlt években sikeres harcot vívtak a párt politikájának megvalósításáért. Ezt el nem ismerni — hely­telen lenne. De a „régiek“ mellett ott van a helye azoknak, akik az elmúlt két év. az elmúlt hónapok alatt kiválóan helytálltak a párt politikájának megvalósításában. Nagyon fontos, hogy a párttagság minél több olyan dol­gozót válasszon a vezetőségekbe, aki közvetlenül részt vesz a termelőmunkában. Igen helyes, sőt szükséges — hisz párt- szervezeteink előtt egyre nagyobb, egyre bonyolultabb fel­adatok állnak, — hogy helyet kapjanak a vezetőségekben — a pártszervezet jellegének megfelelően — a szakembe­rek, az érte’miségiek, a fiatalok és a nők is. A párttagság vállán nyugszik a fe’elősség a vezetőség tisztaságáért is. Legyen éber a párttagság! Akadályozzák meg, hogy kétes múltú, ingatag, vagy karrierista elemek kerüljenek a veze­tőségekbe. illetve pártszervezetekbe. A vezetőségválasztás előkészületei megkezdődtek. Nagy feladat ez pártbizottságaink, pártszervezeteink, párttagjaink előtt, hisz sok munkát, szervezést igényel, általában a párt belső életének nTnden mozzanatára kihat. Nem szabad azonban megengedni, hogy a most következő hetekben, hó­napokban a pártszervezetek csak a belső, a szervezeti kér­désekkel foglalkozzanak. Ellenkező'eg. El kell érni, hogy a párttagság sokkal aktívabb legyen, hogy eleven felvilágosító munkát végezzenek és újabb lendületet adjanak a munká­nak az üzemben, a falun, a városban és a termelőszövetke­zetekben egyaránt. A vézetőségválasztás előkészítése, a vezetőségválasztó taggyűlések, pártértekezletek, népi demokráciánk igen fon- tos szakaszában történnek. Erre az időre esik az évi terv befejezése és ebben az időben látunk hozzá a második öt­éves terv célkitűzéseinek megvalósításához. A Hatvani Cu­korgyár kommunistáinak kezdeményezésére lelkes verseny bontakozott ki a párívezetőség választások tiszteletére. A versenyhez a pártonkívüli do’gozók is csatlakoztak. Köves­sék a hatvaniak példáját a megye többi kommunistái! In­duljanak harcba az előttünk álló nemes feladatok megoldá­sáért! Pártbizottságaink, pártszervezeteink akkor végeznek jó munkát, ha a vézetőségválasztás a pártélet fellendülését, a párttagság aktivizálását eredményezi. Mai számunk tartalmából: Hogy jövőre több legyen ★ Melyik lesz az első ★ János vitéz-röl ★ * Tolijegyzeteit. ★ A külpolitikai helyzet Közel hét éve hírt adtunk arról, hogy Dudás Sándomé, andornaktályai földművesszövetke­zeti alkalmazott felesége három iker kislánynak adott életet. Amint mellékelt képünk is bizonyítja, a három kislány: Margó, Agi és «Zsuzsa jó egészségnek örvend és szépen fej­lődik. Az elmúlt hét folyamán az egri járási párt végrehajtóbizottság értékes ajándékban részesítette őket. HÍREK MEGYEINK ELETEBOL Felszabadulási emlékünnepség Egerben November 30-an, Eger váro­sa felszabadulásának 11. év- fodulóján emlékünnepségek voltak. Délelőtt 10 órakor a párt, a tanács és a tömegszer­vezetek képviselői megkoszo­rúzták a szovjet hősi emlék­művet. Délben a város vala­mennyi üzemében röpgyűlést tartottak. Délután 5 órakor ünnepi ta­nácsülés volt a városi tanács nagytermében. Az ünnepi ülé­sen részt vettek a tanácsta­gok, az üzemek és a vállala­tok képviselői. Tóth József VB titkár megnyitója után Ruttkai Ottó, a Gárdonyi Színház igazgatója elszavalta József Attila „Munkások“ cí­mű versét, majd Kocsmár Já­nos, a városi tanács VB elnö­ke mondott ünnepi beszédet Az ünnepi tanácsülés az In- temacionálé hangjaival ért véget. 300 új tsz tag a füzesabonyi járásban Két hónappal ezelőtt még csak 29 tagja volt a sarudi Kossuth Termelőszövetkezet­nek. Ma már meghaladja a taglétszám a százat. De ha­sonlóan növekedik a füzes­abonyi járás minden termelő­szövetkezetében a taglétszám. Az elmúlt két és fél hónap alatt 300 egyéni gazda kérte felvételét a termelőszövetke­zetekbe. Kálban 12 család, 170 holdon új termelőszövetkeze­tet alakított. Bélapátfalván már csak 30 hold mélyszántás van hátra az őszi mnnkából A füzesabonyi járás dolgo­zóinak kezdeményezéséhez egyre több község csatlako­zott. A tiszta határ-mozga­lomban az egri járásban a bél- apátfalviak érték el a legjobb eredményt eddig. Túlteljesí­tették kenyérgabona vetéster­vüket, betakarították 100 szá­zalékig a kukorica és napra­forgószárat,. A mélyszántás­ból mintegy 30 hold van még hátra. A jó eredményt azzal érték el, hogy a községi ta­nács a tanácstagok segítségé­vel megszervezte, hogy a fo­gatért) tulajdonosok segítsék a fogatnélkülieket. Hasonlő>an jó eredményt értek el a fel­németiek is, 80 százalék felett teljesítették már a mélyszán­tás tervét. A járás 98 százalékra áll a szárbetakarítással, s 84 száza­lékra az őszi mélyszántással. Jó ütemben halad a szüret után a szőlőtakarás is. Visz- szahúzza még a járás ered­ményét Maklártálya és Ver- pelét, ahol sokkal nagyobb iramban kellene végezni az őszi munkákat. A Mátravldéki Szénbányászati Tröszt minden üzeme túlteljesítette tervét november 29-én A harmadik dekád, illetve november hónap zárása előtt egy nappal, 29-én ipari üze­meink szocialista munkaver­senyének állása a havi terv­teljesítés alapján a követkézé volt: Szénbányáink versenyében Egercsehi vezet 104.7 száza­lékkal. Második a Mátravidé- ki Szénbányászati Tröszt 102 százalékkal. A Törszt üzemei között a 29-i napi teljesít­mények alapján a következő rangsor alakult ki: 1. A rózsái IX-es akna 128.1 2. A szűcsi Xl-es alma 113.2 3. Petőfi altáró 104.2 4. A gyöngyösi XII-es akna 100.3 százalékkal. Élelmiszeripari üzemeink versenyében: 1. Egri Dohánygyár 101.7 2. Hatvani Cukorgyár 101 3. Selypi Cukorgyár 951 százalékos havi tervteljesífési eredménnyel. A cementgyáraink közötti versenyben klinkertemselésben 1. Selyp 102 2 2, Bélapátfalva 89 százalékkal Cementtermelésben : 1. Bélapátfalva 108 5 2. Selyp 102 7 százalékká!. Megyénk villamosenergia termelő üzeme a Mátravidéki Erőmű 103 százalékra teljesí­tette havi tervét november 29-ig. Ak egri óvodák szépítéséért Az óvodai Szülői Munkakö­zösségek mindjobban részt vesznek az óvodák szebbé, csinosabba tételében. Különö­sen jól dolgozik az Arany Já­nos utcai és a Makiári úti óvoda Szülői Munkaközössé­ge. Nagy segítséget nyújtanak a patronáló üzemek is. A Fa­ipari Vállalat november 7-i felajánlásaként 50 darab szé­ket, s 25 darab fektetőt ké­szít a Cifra téri óvodások­nak. Példamutató a honvéd­ség segítsége is a Györgyén! úti óvodának, A honvéd elv­társak kifestették és rendbe­hozták az ovoda épületét Re­méljük, ez a példa is arra fogja ösztönözni a vállalato­kat és az üzemeket, hogy te­vékenyebben vegyenek részt ebben a szép és kedves mun­kában, hiszen gyermekeink­ről, a legifjabb nemzedékről van szú. * LEGJOBB*! ÉS B LEGROSSZABB** Az őszi begyűjtés ideje alatt gyakran váltakozott a leg­jobb, s legrosszabb községek neve. Az értékelések mindig változó eredményeket hoztak, a lemaradó községek . egy-két hét alatt élre törtek, más köz­ségek az utolsó helyre kerül­tek. November hónap végén legjobb három községünk: Község: Tenk Szarvaskő Felnémet Legrosszabb Tanácselnök neve: Megbízott neve: Tóth József Tóth Józsefné Kovicska József községeink: Gyöngy östarj án Egerszólát Domöszló JCrki János Bányai Gergely Illés János Nagy Sándor Bartha Béláné Semperger István Kovács Béla Nagy István Lukovszki Dezső A gyöngyösi járás az élen A megyei begyűjtési hiva­tal legutóbbi értékelése sze­rint a növényi és állati termé­kek begyűjtésében a gyöngyö­si járás került az élre. A já­rás minden községének be­gyűjtését megvizsgálták és a következő eredményeket ta­lálták: 1. Karácsond község, ahol az éves tervhez viszonyít­va búzából 98, 2.' Gyöngyös­oroszi 96, 3. Gyöngyössoly­mos 95, 4. Ludas 94, 5. Atkár 96, 6. Mátraszentimre 90, 7. Nagyfüged 87, 8. Visz­nek 86, 9. Gyöngyöshalász 85, 10. Nagyréde 84, 11. Halmaj­ugra 84, 12. Vámosgyörk 83, 13. Visonta 83, 14. Márkáz 82, 15. Adács 82, 16. Szűcsi 81. 17. Kisnána 81, 18. Detk 80, 19. Abasár 79, 20. Vécs 76, 21. Gyöngyöstarján 71, 22. Gyön­gyöspata 68, 23. Domoszló 61 százalékkal. Félmillió cserép és liár«iMS*á*tí*ezer tégla terven felül A Heves megyei Téglagyári Egyesüléshez tartozó Mátra- derecskei Téglagyár dolgozói példamutató munkát végez­tek ebben az évben. Heves megye ipari üzemei közül ok­tóber 22-én elsőnek adtak hírt arról, hogy egész évi gyártási tervüket — úgy a nyers, mint az égetett cserep­es téglagyártást — befejez­ték. Ekkoï azt ígérték, hogy az év végéig újabb egymillió darab téglát égetnek terven felül, amely harminc családi ház felépítéséhez elegendő. A Mátraderecskei Téglagyár szorgalmas munkásai már ezt a vállalást is jelentősen túl­szárnyalták. A jelenleg folyó és a jövő évben kezdődő nagyarányú lakásépítkezések­! hez szerdán reggelig annyi I téglát és cserepet égettek évi ' tervükön felül, hogy az 40 ! kétszobás-konyhás modem családi ház felépítéséhez ele­gendő. A téglagyár dolgozói még ezzel az eredménnyel sem elégednek meg. Az év végéig újabb sikerekre törekednek. A fagyos, hideg idővel dacol­va, télen sem állnak le a nyersgyártással. Ezt úgy ol­dották meg, hogy a frissen préseit cserepet és téglát a kemencéből kiömlő meleg le­vegő segítségével szárítják. E módszer alkalmazásával már félmillió nyers cserepet és háromszaztízezer nyerstéglát gyártottak évi előirányzatu­kon felül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom