Népújság, 1955. augusztus (62-69. szám)

1955-08-04 / 62. szám

VuA6 proletárjai egyesüljetek! NÊPUJSA G AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM. «2. SZÁM Ára 50 fillér 1955. AUGUSZTUS 4, CSÜTÖRTÖK A hordáson, a csép lésen most a sor... Néhány község kivételével mindenütt befejezték megyénkben az aratást. A betakarítás első szakaszát sikerrel, eredményesen végeztük el, de a gabona levá­gásával még nem fejeződött be ez a munka. A tarló­ról a zsákokig hosszú az útja a gabonának, s ha nem végezzük jól a hordást, a cséplést, még mindig jó néhány mázsa gabonát veszthetünk el. Ha végigme­gyünk a megye bármelyik járásában, mindenütt sok még a kereszt kint a határban, nem halad teljes ütem­ben a hordás, noha itt volna már az ideje. Sokfelé arra hivatkoznak, akadályozza, megnehezíti az eső a munkát. Pedig éppen a sok eső miatt kellene jobban igyekezni, hiszen ha sokszor beáznak a keresztek, könnyen kicsirázik a mag, tönkre megy a kenyérnek való. Különösen a rozsnál fontos a gyors hordás, mert ez csirázik leghamarabb, de a búzának sem kevésbbé árt az idő. Ilyen gyakori esőnél még a legjobban ra­kott keresztek is beáznak, a szem elveszti jellegzetes színét, csökken a csíraképessége, mennyisége, minő­sége egyaránt romlik. De más veszély is fenyegeti gabonánkat. Az ara­tás után szükség van arra, hogy még hat-nyolc napig keresztekben érjen a gabona, de ennél tovább kint­hagyni már kárt jelent. A hordásnál az ütéstől, a rá­zástól kiperegnek a szemek, s ez a veszély megsokszo­rozódik a túlérett gabonánál. Háromszázalékos hor­dási szemveszteség a gabonánál, nyolcmázsás átlagter­mést számolva 26 400 mázsa gabonát jelent megyénk­ben. Ennyi búzáról, rozsról, árpáról van sző. Amíg nem végzik el sürgősen a hordást, a tarló- hántást sem lehet tökéletesen befejezni. A további késlekedés pedig azt jelenti, hogy nemcsak az idei termésből vesztünk el értékes mázsákat, hanem már előre a jövő esztendeiből is. Az .aratás nem egy járá­sunkban már egy hete befejeződött, csupán az egri, és a pétervásári járásokban van aratnivaló, mégis a tarlónak csak egyharmad részét hántották még fe1 Sok helyen csak épp annyit, amennyit más- dnövény- nyel bevetettek. Akkor tudjuk biztos helyen « gabonánkat, ha mát a zsákokban van. A cséplés gyors, elvégzése tehat fon­tos feladat. Ha nem igyekszünk vele, nem tudjuk időben teljesíteni gabonabeadási tervünket, nem tud­juk fennakadás nélkül biztosítani a kenyérellátást, s ez hátrányos a termelőkre is. A cséplés gyors elvég­zésének pedig akadálya most a lassú hordás. Hiába állnak ki például a cséplőgépek a füzesabonyi járás­ban, nem végezhetnek gyors munkát, hiszen a leara­tott gabonának csupán 19 százalékát hordták be eddig. Hordás nélkül pedig nincs zavartalan cséplés. A füzes­abonyi járásban a termelőszövetkezetek egy részében nem raktak asztagokat, hanem gépre hordanak. Egy ideig nincs is fennakadás, hiszen ha jól szervezik a munkát, s elegendő az igaerő, folyamatosan dolgozhat a gép. De egy-egy alaposabb eső utána beázott keresz­tekből már nem lehet csépelni, abba kell hagyni a munkát. Ugyanakkor ott, ahová előre asztagokat rak­tak, egy nagyobb eső sem okoz fennakadást, mert félrehányják a tetőn lévő nedves kévéket, s nyugod­tan dolgozhatnak tovább. Tehát a látszólagos idővesz­teség, ami egyesek szerint megvan az asztagolásnál, bőven megtérül különösen most, amikor szinte na­ponta esik mindenfelé az eső. Augusztus elején járunk. Még néhány hét, s már új, nagy munka kezdődik. A nyári mélyszántás au­gusztus végén kerül sorra, a búza alá is szántani kell már szeptember elején, hogy jó magágyat kapjunk. Később az ősziek betakarítása sürget majd, s ha kez­detben késünk ezekkel a munkákkal, a lemaradás a hetek múltával megsokszorozódik. Ezért is igyekezni kell most a csépléssel, a hordással, hogy mielőbb be­fejezzük a gabona betakarítását, behozzuk azt a le­maradást, amit részben az időjárás, de nem kisebb részben a kényelmesség, a rossz munkaszervezés okozott. Gépállomásaink jelentős segítséget adhatnak — s adjanak isi — megyeszerte a tariőhántás elvégzé­séhez. Ez azt is jelenti, hogy az igaerővel fokozottabb mértékben végezhetjük mindenütt a hordást. Számos községünkben, mint például Gyöngyöshalászon, Tar- nabodon a tanácstagok kezdeményezésére segítenek egymásnak a gazdák a hordásnál. Más községekben is vannak ilyen kezdeményezések, karolják fel ezeket tanácsaink, de természetesen gondoskodjanak arról, hogy a hordással egyidőben végezzék a tarlóhántást is, hogy mielőbb meg lehessen kezdeni mindenütt tel­jes erővel a cséplést. Ezekben a napokban a tarlóhán­tás, a hordás, a cséplés gyors elvégzésén múlik a szem­veszteség nélküli betakarítás. Új búzát őröl minden malom A falu ma kiveszi részét a gabonabetakarítúsból. Elől­jár Bot Józsefné, a megye országgyűlési képviselője. Brigádban dolgozik, kévét hord. Az új kenyérért Száz tizenhárom vagon búzát adtak be egy héten Megyénk tsz-ei 81 százalékra Megyénk minden malmában új búzát őrölnek már. Az új búza minősége jó, fajsúlya 80 felett van, sikértartalma 32— 40 százalék között mftzog. Nagy mennyiségű búzát szál­lított a malmokba a többek között a Dormándi Állami Gazdaság is. Az északi részek kivételével megyénk befejezte az aratást Lapunk megjelenésekor me­gyénkben az egri és a pétervá­sári járás kivételével befejező­dött az aratás. Az elmúlt év 8—9 napos aratásával szemben ez évben 6—7 nap alatt ara­tott le a hevesi, hatvani, füzes­abonyi és a gyöngyösi járás. Jóval kevesebb volt a pergési szemveszteség is, főként gépi aratásoknál 1—2 százalék. A kombájnok és aratógépek minőségileg kifogástalan arató­munkát végeztek, de a tervtel­jesítéssel elmaradtak. Rossz munkaszervezés miatt a Saru- dí, Füzesabonyi és Tamaszent- miklósi Gépállomásoknál ész­lelhető leginkább az elmara­dás \ gépi aratásban a sá­rnál például csak 39,7, a horii j 38 százalékra teljesítette a tev- j vét. Az egyénileg dolgozó parasz­tok többségénél nem volt lé­nyegesebb szemveszteség az aratásnál. Learataílan búza ta­lálható még a pétervásári és az egri járásokban, ezeknek is nagy része kulákoknál. Tóth József, egri dolgozó paraszt öt marsa gabonát ad be szabad felvásárlásra Az Egri Városi Tanács a bő­vített végrehajtó bizottsági ülésre legutóbb több kiváló egyénileg dolgozó parasztot is meghívott, közöttük Tóth Jó­zsef dolgozót. Tóth József is szót kért az ülésen, s megígér­te, hogy két mázsa gabonát be­ad szabadfelvásárlás címén. Ezt a mennyiséget azóta há­rom, illetve öt mázsára emelte. Hamarosan megkezdi a csép­lést, s ígéretének eleget tesz. Több termelőszövetkezet teljesítette már össz- yabonabeadását Termelőszövetkezeteink több­ségében megkezdték már a cséplést, s egyenest a géptől teljesítették a gabonabeadási kötelezettséget. Eddig 22 ter­melőszövetkezet és tszcs telje­sítette évi kenyérgabona-- és 19 tsz takarmánygabona-beadá­si kötelezettségét. Több terme­lőszövetkezet. köztük a porosz­lói Béke. a sarudi Kossuth, az atkári Micsurin, a gyöngyösha­lászi Kossuth TSZ-ek évi összgabona-beadási kötelezett­ségüket teljesítették. Az atkári Micsurin TSZ a beadási köte­lezettségen felül 120 mázsa szabadgabona helyett 140 má­zsa gabonát adott be. A termelőszövetkezetek pél­dáját követik az egyénileg dol­gozó parasztok is. Mezőszeme- re község dolgozói már 43 szá­zalékra teljesítették gabonabe­adási kötelezettségüket, eddig minden dolgozó paraszt egye­nesen a géptől teljesítette be­adását. Mezőtárkány község évi gabonabeadási tervét 28 százalékra teljesítette. A cséplés megkezdése után egyre többen keresik fel a Ter­ményforgalmi Vállalat átvevő- helyeit. A július 24^—31-ig tar­tó héten megyénk egyénileg dolgozói és termelőszövetkeze­tei 113 vagon búzát, hat vagon rozsot és 47 vagon árpát adtak be. Az összesített eredmény összesen 167 vagon búza, hét Vagon rozs és 51 vagon árpa. Ugyanezen a héten az állami gazdaságok 64 vagon búzát, s öt vagon rozsot adtak be. Ez­zel napjainkig együttesen már 98 vagon búzát, tíz vagon ro­zsot és szintén tíz vagon árpát szállítottak az átvevőhelyekre. teljesítették a tarlóhántási tervet Az utóbbi napokban javu­lás tapasztalható a tariőhántás- ban is. Augusztus 1-ig me­gyénk tsz-ei 10 682 katasztrális hold tarlóhántással 84 száza­lékra teljesítették tervüket. Tíz nap alatt több mint 7000 ka­tasztrális holdon végezték el. A Detki Gépállomás 560 helyett 566 holdon végzett tarlóhán­tást, a tarnaszentmiklósi 1507 hold helyett 2705 katasztrális holdon, ezzel 179,4 százalékot ért el. Megyénkben, sajnos vannak olyan termelőszövetkezetek jsy ahol alig, vagy egyáltalán nem is végeztek még tarlóhántást; A pétervásári járás 26,8, az egri járás 42,2 százaléknál tart; ötvenegy termelőszövetkeze- I tünk fejezte be az összes tarló- hántást és másodvetést. Súlyos lemaradás mutatkozik ezen a téren az egyénieknél, akiknél mindössze 24 százaléknál tart a tarlóhántás. 52 százaléknál a másodveíés. Az aratás késlel­tetéséért, a tarlóhántás és má­sodvetés hanyagolásáért öt nap alatt 51 kulákot vontak felelős­ségre, mivel legnagyobb elma­radás nálunk tapasztalható. A behordási tervet eddig . 21 százalékra teljesítették me­gyénk dolgozói. Kifogások helyett dolgozzanak a traktorok Még a közelmúltban is ar­ról panaszkodtak a Sarudi Gépállomás vezetői, hogy nem szerződnek a dolgozó pa­rasztok, nem tudják teljesí­teni tarlóhántási tervüket. Ez a közelmúltban volt. Azóta a párt és a tanácsszervek segít­ségével egyedül Sarud köz­ségben 300 hold leszerződött terület várja a tárcsát, ekét. A tárcsák és ekék helyett azonban most újfajta kifogá­sokat ,küldenek“ munkába a gépállomás vezetői, nevezete­sen: nincs erőnk, annyi a hántanivaló. Első szempillan­tásra talán még hihető is volna ez a kifogás, h-a . . i Ha a legutóbbi ellenőrzés al­kalmával nem találtak volna az illetékesek 22 erőgépet pi­henni a gépállomás udvarán; Talán csak néhány nap, hogy megkezdődjön a cséplés dandárja, amikor aztán való­ban szükség lesz minden gép­re a murika gyors elvégzésé­hez. Tűrhetetlen, hogy egyes gépállomások vezetői — mert ez nemcsak sarudi jelenség — kifogásokat gyártsanak, ahelyett, hogy maximálisan kihasználnák gépeik lehetősé­gét. A gépállomások, s azok vezetői felelősek a termelő­szövetkezetek terméseredmé­nyeiért. általában a mezőgaz­daság terméshozama emelé­séért. A tarlóhántás a jövő évi termés fontos alapja — végezzék el hát ezt munkát is becsülettel. Tegnap még arattak a Pusztaszikszói Állami Gazdaságban, ma már tárcsát vontat a traktoros a fclhántolt földeken. Csépeli a gabonát a Hevesi Állami gazdaság. A cséplő­gépből folyamatosan szállítja el a szalag a kicsépelt szalmát. Kazlat raknak a hevesi lányok

Next

/
Oldalképek
Tartalom