Népújság, 1954. július (51-59. szám)

1954-07-18 / 56. szám

1954 Július 18. vasárnap. N EPUJSÄG 5 BU JÓCSKA A Miskolci Déryné Színház bemutató előadásáról — ŐSZINTE örömmel és igaz szeretettel fogadta az egri kö­zönség a Miskolci Déryné Színházat, a jólismert szereplő­ket, akik évről évre eljönnek városunkba, hogy a nyári hó­napokban szórakoztassák, ne­veljék művészetükkel a dolgo­zókat. A miskolci színház az országosan elismert legjobb vi­déki színházak egyike, ezt bi­zonyítja a magyar dráma he­tén elért na“v sikere, ezt bizo­nyítja gondosan összeállított műsorpolitikája is. Még jól emlékezünk a tavalyi nagy­szerű Hamlet-alakításra, a ta­valyelőtti Tűzkeresztségre. Az idén új vígjátékokat — a Pettyest, a Bujócskát — ked­ves régi operetteket, vígope­rát és egy Shaw-drámát hoz­tak el hozzánk. Az első bemutatkozás nagy­szerűen sikerült. Uj, de már ismert, fiatal tehetséges mis­kolci író, Czizmarek Mátyás második darabjával léptek színre — s az egri közönség, valamint a miskolci színészek első idei találkozása teljes si­kert hozott. Nem egyszer har­sogott végig a nézőtéren az önfeledt, jóízű nevetés és sok­szor csattant fel az író mon­danivalójának és a színészek jó játékának fokmérőjeként a nyiltszíni taps. A „Bujócska“ megírása, bemutatása — adós­ságtörlesztés: régen várta a közönség már, hogy új ma­gyar vígjáték kerüljön szín­házaink műsorára. A MA ÉLETÉRŐL, építé­sünk, munkánk fonákságairól szól a történet: Kovács Dá­niel villamosvezetőből lett vál­lalatvezető, kemény ember. Nem szereti a lazaságot, nem bízik az értelmiségben. — S itt kezdődik a bonyodalom. A tehetséges mérnök újítását Kovács vállalatánál szeretné elhelyezni, de egy véletlenül kihallgatott beszélgetés arról győzi meg, nem szabad beval­lani származását. így tagadja el, hogy apja tanár, azt ha- zudja, hogy paraszíszármazá- sú. Ezt a hazugságot bonyolít­ja tovább barátja ittas álla­potban, megerősítve azt, hogy Cönczöl Feri, a mérnök pa­rasztgyerek, apja kiváló tszcs- tag. Gönczöl a bonyodalmakat látva, megbánja hazugságát, de mégsem meri bevallani, mert újabb akadály gördül elé. Beleszeret a vállalatveze­tő túl öntudatos lányába, aki követeli, hogy mutassa be neki apját. így történik, hogy a második felvonásban két apja is akad Gönczölnek, az egyik az öreg Hornyák, a ház­mester, aki ötliter borért vál­lalja az apa szerepét, a má­sik, az abádi tszcs-elnök Gönczöl, aki véletlenül kerül a vállalat kultúrestjére, és ott tudja meg, hogy valaki vissza­élt nevével. Azért vállalja az apa szerepét, hogy leleplezze az állítólagos szélhámost. A III. felvonásban kerül elő az igazi apa, az öreg tanár, aki egyébként régi jó barátja a tszcs-elnöknek is. Míg mind­ez kiderül, igen sok mulatsá­gos helyzet teremtődik. A vál­lalatvezető lánya, amolyan kétlábon járó brosúra, aki — mint tőle várható — a szerel­met polgárinak tartja és még­is, ahogy ez már az életben lenni szokott, a szerelem for­málja báj-os. fiatal lánnyá, igazi emberré. A másik sze­relmi kettős kedves évődése, Hornyák bácsi nagyszerű „mű­paraszti“ figurája, Vincze, a félszeg „maszek“-szabó, a jó­szívű, kedélyes édesanya, Kovács néni — megannyi ked­ves szerep, nagyszerű alkalom a mulattatásra. CSIZMAREK MÄTYÄS „Bu- jócskájá"-nak igazi érde­me a jóízű, egészséges humor. És ez feledtetni tudja azt, hogy művének még számos hibája van. Úgy érezzük, hogy adó­sunk maradt még a szerző. Mai életünknek túlzottan csak a fonák oldalát jellemzi s nem mutatja meg erőteljesebben a másik oldalát Tudjuk, hogy műve szatíra és ezért az a célja, hogy a fonákságokat gúnyolja, állítsa pellengérre, de szatírájában mégis túlzás­nak tartjuk, hogy a párttagsá­got a szerelemmel hasonlítja össze. Mindkettőnek megvan a maga helye a mi életünkben. Jellemeinek ábrázolása nem elég mély, sokszor felületes, így válik Kovács Dániel alak­ja színtelenné, s nem tudjuk, nem érezzük, milyen embert akar vele bemutatni. Egy erélytelen vállalatvezetőt lá­tunk, akiről nem tudjuk elhin­ni, hogy ő okozza a darab bo­nyodalmát, hogy ettől az em­bertől tartanak a vállalatnál, Nem hiteles a titkárnő ábrá­zolása sem. Élettelen, halvány, sokszor látott, leírt, ábrázolt figura. Bradákné, a szomszéd- asszony szerepe úgy tűnik, azért íródott, hogy az írónak legyen alkalma helyzetkomi­kumot teremteni. Helyzetko­mikum: itt álljunk meg egy percre. Ez az, ami a darabban elrontja az egészséges, szívből jövő humort és ami a darabot a szatíra útjáról igen sok eset­ben a burleszk felé sodorja. Mégis a darabra az jellemző, hogy magyar színjátszásunk friss, új hajtásaként nevel, szórakoztat. Sokat nyertünk ezzel a darabbal. A cselek­mény kerek, jól pereg, párbe­szédei fordulatosak, kedvesek. A RENDEZŐ, Bozóky István sokat segített a fiatal írónak. Tompítja a helyzetkomikumo­kat, elveszi a kellemetlen ízét „a jó bemondásoknak”. De ke­vés segítséget nyújt Kovács Dániel szerepének kialakítá­sához, hagyja esetlennek, szín­telennek, erőtlennek. A tit­kárnő szerepét sem formálja meg elég szatirikusán, amo­lyan se hideg, se meleg sze­replővé válik. A szomszédasz- szonyt pedig csak öltözködé­sében akarja komikussá ten­ni, s nem mondanivalóival. A rendezői felfogásnak egyik legjobb tolmácsolója a fiatal Hacser Józsa, aki nagyszerűen érzékelteti a brosúrákban, könyvekben elvesző diáklányt. Hacser Józsa, igen nagyot fejlődött tavaly óta. Tavaly a Shakespeare szerepével nehe­zen birkózott meg, még túlha­ladta erejét. Ebben a szerep­ben azonban élő, eleven úgyis mint merev, rideg diák­lány, úgyis mint bájos, fiatal szerelmes, aki szerelmében teljesen fel tud oldódni. Méltó társa Gönczöl Feri szerepében Beszterczey Pál, mértéktartó humora sokat segít az író mon­danivalójának. Igen jó Pethes Ferenc érdemes művész Hor­nyák bácsi szerepében, nevet- tetése gyakran könnyeket csal a közönség szemébe. Nagyon kedves Görög Mara Ancija, igazi fiatal, szerelmes lányt alakít. Nehéz feladat jutott György Lászlónak, Kovács Dá­niel bizonytalanul megírt sze­repében nem bírt, nem tudott jobbat adni. Bartha Mária me­rev szenvedélytelensége, nem tudja elhitetni a titkárnő pénz- és hatalomvágyát, szá­mítását. Fehér Tibor sok szín­nel, ízes humorral oldja meg kedves szerepét. Farkas Endre a tőle megszokott nagyszerű alakítást nyújtja az abádi Gönczöl Mihály szerepében. Ütő Endre díszletei Igen jól sikerültek. Különösen az első felvonásbeli Kovács-lakás tük­rözi az egyszerű ember mér­téktartó ízlését. A közönség bírálata mutatja a legbizto­sabb sikert: a darabot négy napon keresztül zsúfolt néző­tér előtt játszották. T. K-né Törik a dohányt a boconádi Petőfi termelősiövetkeietben Érés alá fordult a dohány a hevesi járásban. A boconádi Petőfi termelőszövetkezet do­hánytábláin igen szépen fejlő­dött a növény, sok levél eléri a 80 centi nagyságot is. A tag­ság boldogan kezdte meg az érő, hatalmas dohányleve­lek törését, igen jó termésre számítanak, A termelőszövet­kezet versenyben van a mult- évi első helyezettel, a kömlői Rákóczi termelőszövetkezettel, s szeretné ez évben az első he­lyet biztosítani magának. Üzemi konyhákat állítottak fel az aratás idejére A hevesi járás legtöbb ter­melőszövetkezetében az ara­tási idényre üzemi konyhákat állítottak fel. Az aratók kinn a szántóföldön naponta friss, meleg ebédet kapnak. Üzemi konyha működik a hevesi já­rásban a kiskörei Dózsa, a he­vesi Petőfi, a tarnaszentmik- lósi Petőfi, a hevesi Kossuth, a tarnazsadányi Táncsics ter­melőszövetkezetben. A hevesi I. számú iskola új kísérleti eszközöket kapott Dj fizikai, biológiai, földrajzi kísérleti eszközöket kapott a hevesi I. számú általános­iskola A szeptemberben kezdődő új iskolai évben a diákok elmé­leti tudásukat az új kísérleti eszközökkel gyakorlatban is el­sajátíthatják. ARATÁSKOR írta: Gyurkó Géza Tíz esztendeje, ha arattak —• Jól teszik — mondtam én. Oly messze volt a föld szívemtől, mint bányamélytől a magas ég. Nem jutott el fülembe a száz dobpergős temetés, nem tudtam, hogy örök vendég a parasztnál az árverés. Messze volt a falu tőlem, — tán Índia is közelebb — nem tudtam, hogy a kenyérben legsósabb só a veríték. És a falu tudott-e rólam? Tudta-e, hogy a ruhám, apám kopott öltönyéből fabrikálta az anyám? Hogy vasárnap a húslevesből, volt a hús az asztalon, és hétfőre is félretéve ott őriztük az ablakon? Tudta-e a falu rólam, s tudtam-e én a faluról, mi fáj a szívnek és vagyunk-e megtörtén . ;. bízva valahol. Az évek gyorsan elszaladtak tíz naptár már elkopott, összedobban most ezer szív, mely régen külön dobogott. „Már megint eső! Dőlt gabonát, tudod, nehéz vágni ám“ — magyaráztuk egyre-másra, kik nem fogtuk még a kaszát. „Tudod, a kclmbájn hű! — barátom, az hetven munkát végez el“ — s van felelet — tán nem szakértő — bármikor, s mit is kérdezek Az aszfalton, hol sápkórosan csak néhány virág vegetál, ott arat most a város népe, a lelkében ott kaszál. Nem falu, meg város többé: a haza, a kenyér — és semmi más. Az egész ország kaszát markolt: a nép ügye az aratás. ; s Akik a pártkongresszus határozatainak megvalósításáért harcolnak Kókai Mihályné, a hatvani Mezey József traktoros 120 Tóth Józsefné egri parasztasz- Dózsa termelőszövetkezet ki- százalékos teljesítm'nnyel dől- szony vojt az elsg arató a váló dolgozója. Már 150 gozik a vercelpusztai állami r munkaegysége van. gazdaságban városban Az öntevékenység a pártvezetés fontos alapelve — Egercsehi-bányai tapasztalatok — ■ / i„ . Pártunk népünk segít­ik/ sérvei legyőz minden aka­dályt és megoldja mindazokat a feladatokat, amelyek helyes politikájának végrehajtását biztosítják." (Rákosi elvtárs központi vezetőségi beszámo­lójából.) PETÖFIALTÄRÖ, Rózsai IX., Gyöngyösi XII., Szűcsi Xl-es akna, Egercsehi szénbá­nya — megszapoiodtak bá­nyáink, bányászmegye lett Heves megye. A legértékesebb szenet, a jó fekete csehit, Egercsehiben bányásszák. In­nen jut el a kazánok gyomrá­ba, a tűzhelyekbe, mindenho­vá, hogy fényt, kultúrát vagy egyszerűen csak jó ebédet te­remtsen. Sok, nagyon sok szénre van szükségünk, s hiá­ba termeljük ki a háború­előttinek többszörösét — még­is kevés. Több gyár, több tűz­hely, fokozódó igények: az egész ország szeme a bányá­szaton. Persze, lehetne azért több is a szén. Lehetne, ha például Egercsehi bánya is többet ad­na a jófajta csehiből. De nem ad. Sőt, a tervénél kevesebbet termel, és ez az egyszerű szám, hogy júniusban 86 szá­zalékos volt a tervteljesítés, hovy július 6-án szégyenszem­re — még leírni is szégyen, nemhogv teljesíteni — csak 69,4 százalék — egyszóval ezek a számok négy és félezer tonnával kevesebb szenet je­lentenek. Nagyon sok ez a le­maradás: ha vagonokba rak­nánk, majd öt kilométeres va­gonsor telne meg ennyi szén­nek AMILYEN BÜSZKE a me­gye Petőfi bányára, úgy szé- gyeli Egercsehit, különösen most, amikor a legkisebb falu­ban is szíwel-lélekkel dolgoz­nak a pártkongresszus hatá­rozatainak végrehajtásáért. Mi lehet a lemaradás oka? A gazdasági vezetés alacsony színvonala? Feltétlenül. Erről tanúskodnak maguk a bányá­szok is, amikor a levegő — a faanyagellátásra panaszkod­nak, amikor a távolodó front­fejtést okolják. Nem véletlen ez sem, hisz egy esztendő alatt éppen négy igazgató váltotta egymást — a felsőbb szervek nagyobb dicséretére. Kétség­telen. az is, hogy objektív kö­rülmények, alkatrészhiány, géoöregedés is fékezi a mun­kát, sőt nem egyszer maga a minisztérium is, amely meg­bízottam keresztül egyszerűen áthúzza az általa is jóváha­gyott intézkedési tervet. Ezek bizony tények, üres csillét, szén nélküli csillét eredmé­nyező tények. Másutt is van azonban hiba, s talán itt kell kezdeni a ja­vítást, ha Egercsehi bánya végre ki akar kecmeregni a mély. nagyon mély hullám­völgyből. A bánya pártszer­vezetének még nem eléggé alapos a munkája, nem alakult ki a kollektív vezetés, emiatt mm megfelelő a termelés pírtellenőrzése; az élet állan­dó szemmel tartása bizony el­maradt a követelmények mö­gött. A jószándékban nincs hiba. Beszélgettünk Szecskó elvtárssal, a pártszervezet tit­kárával, tele Van ötlettel, el­gondolással, s a pártszervezet háromhónapos munkaterve gondosan kilátásba is helyez­te e tervek megvalósítását. ITT AZONBAN meg kell állni egy pillanatra. Szerve­zettség terén valóban példa le­hetne az itteni kommunistáK élete, bármelyik üzem előtt. A terv is szól erről: „A leg­fontosabb feladat, hogy a párt­vezetőség megtanítsa a párt- csoportbizalmíakat, az ellenőr­zés helyes módszerére“ — s ennek érdekében nyolchetes tanfolyam lesz a bánya főmér­nökének vezetésével, ahol a pártszervezet legjobb katonái megismerkedhetnek a terme­lés legfontosabb mutatóival. Dolgoznak a pártcsoportok is, illetőleg rendszeresen meg­tartják értekezleteiket, van népnevelőértekezlet, rendsze­resen ülésezik a vezetőség... Legutóbb például éppen a ter­melés pártellenőrzéséről volt szó... Szó? — és itt van a hiba eltemetve. Sok szó, sok terv, kevés véCT ^heitás. igen kevés öná lóság. Az egercsehi bánya pártszervezetének vezetősége eddigi jó munkája jobbára sok szóból, sok tervből, kevés végrehajtásból, a végrehajtás gyenge ellenőrzéséből áll, A munka tartalma: itt van a hi­ba. Ahol nem önállóak a ve­zetőség tagjai, ahol a párt- szervezetet még mindig egy emberben látják megtestesít­ve, ott bizony soha nem lehet élő tartalommal telített mun­káról beszélni. „Azt hiszik még mindig, hogy én vagyok a vezetőség“ — mondotta Szecskó elvtárs, a párttitkár. Ez így van Egercsehiben, s ezért Szecskó elvtárs is fele­lős. Egy-két példa erre: Nagy h. Sándor pártvezetőségi tag, pél­dául azzal jött be a pártiro­dába, hogy csapatának 300 fo­rinttal kevesebbet fizettek ki — segítsen a párt a jogos követelés kiharcolásában. Eszébe se jutott Nagy elvtárs­nak, hogy ebben ő is intéz­kedhet. A hűségruha lábbeli- járandóságának 90 százalékát gumicsizmában kérte a bánya vezetősége, de csak 120 pár jött. Vincze Géza körletvezető, a pártszervezet szervezőtitkára a „bonyolult“ elosztást nem merte egyedül elvégezni, sza­ladt a „párthoz“, Szecskó elv­társhoz. mondván: „Gyere, te­gyél már itt igazságot“. Arról nem is beszélve, hogy a csiz- maelosztás nem a párttitkár dolga Vincze elvtársmk kel­lett volna igazságot tenm, hisz végeredményben ő a kör­letvezető, és ha már tényleg szükség van a pártszervezet segítségére, ő is kommunista, méghozzá pártvezetőségi tag. Természetesen az egyszerű párttagok is — a rossz példa hatására — gyakran fakadnak így ki: „Mi az, ezt nem látja a pártszervezet?“ Pedig látja, éppen a felháborodott elvtárs szemével, aki nagy felháboro­dásában megfeledkezett arról, hogy neki kellene intézkedni a meglátott hiba felszámolásá­ban, A TERMELÉS pártellenőr­zése bonyolult, komoly fel­adat. A helyes módszer elsajá­títása, nem is mehet egyik napról a másikra. Van ered­mény ezen a téren. A párt­vezetőségi üléseken rendsze­resen beszámoltatják a gazda­ságvezetőket a végzett munká­ról, s egymást a megelőző ve­zetőségi ülés határozatának végrehajtásáról. De éppen azért, mert még csak a kezde­ti, a „tanuló“ lépések ezek, a vezetőségi ülések, sőt gyakran a taggyűlések is termelési ér­tekezletekké válnak. I-gy aztán nem a politikai munka, az agi­táció javul meg. hanem eset­leg a termelés — de csak egy­két na'ma. mint legutóbb, jú­lius 3-án. mikor 100 7 százalé­kot ért el a bánya. A politi­kai munka színvonalának emelése nélkül, hosv is lehet­ne akár még csak álmodni is tartós javulásról? Beszélgettünk Székely Ala­jos harmadvezető elvtá-ssal, 1945 óta párttag. Vészes vér­szegény, mégis alig akarta ott-j hagyni a bányát, hogy gyó-l gyíttassa magát. Rajong mun­kájáért. Az a véleménye, hogy „csak” az objektív nehézségek az oka a tervlemaradásnak. INNEN KELL kezdenii a pártszervezetnek a munkáját; Meg kell szüntetni már végre — elsősorban a párt tagjai között — az objektív nehézsé­gekre való hivatkozást. Mert veszélyes érv ez, megalkuvást, tunyaságot, s mint a példa is igazolja, tervlemaradást ered­ményez. A pártszervezet első­sorban tagjai között teremtse meg azt a hangulatot, hogy „rajtam keresztül a párt se­gít, a párt ellenőriz“. Az egész párttagság vegyen részt a_ ter­melés ellenőrzésében, elsősor­ban a terv teljesítésével, sze­mélyes példamutatással, önte­vékenység. merészség, követ­kezetesség. enélkül nem me­het a munka. Szecskó elvtárs nemrégen jött haza a pártis- koláról. Tanítsa a vezetőség többi tagját — a vezetésre. Intézkedjenek önállóan, s munkájuk eredményét érté­keljék a vezetőségi ülésen; Amíg a vezetőség tagjai nem állnak meg saját lábukon, mindenkor sántítani fog a pártszervezet munkája. És még e"y : ne tévesszék össze a termelés pártellenőrzését, annak beszámolóit, a terme­lési értekezletekkel. Minden­nek megvan a maga helye és ideje. A pártmunkának is... Ha Egercsehi bánya kom­munistái merészen és öntevé­kenyen élére állnak a terme­lésnek — Egercsehi bányára is büszkék lehetünk majd. Gy. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom