Népújság, 1954. július (51-59. szám)

1954-07-18 / 56. szám

6 NÉPÚJSÁG Î954 július 18. vasárnap Közel kétezer ötszáz-féle növényt mutatnak be r • • ' az Osszszövetségi Mezőgazdasági Kiállításon Az Osszszövetségi Mező- gazdasági kiállítás területén vé- getértek a vetési és ültetési munkálatok. A kiállításra kivá­logatták a legjobb fajtákat a Szovjetunióban termesztett me­zőgazdasági növények és a leg­értékesebb dísznövények közül. A bevetett és beültetett kis par­cellák a kiállítás 210 hektáros területének több mint a felét foglalják el. A kiállításon közel 2500 féle növényt mutatnak be; azok kö­zül sokat óriási mennyiségben ültettek. Negyvenezer tő rózsa, 20 ezer kúszónövény, közel 5 millió más virág díszíti majd a xæoooooooooooo, Japán diákok tüntetnek a háború ellen. Tavasz a Peiha! parkban kiállítás területét; tízezerszámra vannak fák, százezerszámra bokrok. A fák között emelked­nek az új pavilonok gyönyörű épületei. A mezőgazdasági növények új, nemesített fajtáit nemcsak a pavilonokban mutatják be, ha­nem kis mintaparcellákon is.' Egyes parcellákon már kalász­ba szökkent az őszibúza, zöldéi­nek a tavaszi növények friss hajtásai, virágzanak a gyógynö­vények. A mintaparcellákon, a melegágyakban és az üveghá­zakban 260 mezőgazdasági nö­vény 1900 kitűnő fajtáját mu­tatják be. A „Gabonatermesztés” és a „Földművelés” pavilonok kö­rül több mint 300 fajta növényt ültettek. Bemutatják a szűzföl­deken vetésre javasolt tavaszi búzafajtákat, az évelő búzát és az ágasbúzát, az ágas ősziro­zsot és más hasonló növénye­ket. Az egyes növénytermesz­tési ágazatok parcelláin már ma lehet látni szépen fejlődő ipari növényeket és olajosnö­vényeket. Termesztenek gyógy­növényeket is, a többi között néhány olyan ritka növényt, mint a kínai citromfa, és a zsen-son. A zsen-son (Pana ginseng) kínai gyógynövény; gyökereiből stimuláló, serkentő hatású gyógyszereket gyárta­nak. Érdekes része a kiállításnak a Micsurin-kert; szépek a sző­lők, valamint a délszaki növé­nyek ültetvényei. A több mint hat hektáros kertben kb. 560 fajta gyümölcsfát és sok bo­gyóstermésű növényt találunk. Megcsodálhatjuk itt a micsu- rini tudomány legértékesebb eredményeit, a többi közt a ki­tűnő ízű, fagytűrő almafajtá­kat. Grúzia pavilonjának üveghá­zában szépen fejlődnek a cit­romfélék. Szabad ég alatt élnek a teacserjék és más szubtrópusi növények, a gránátalma, a fü­gefa, az olajfa, a babérmeggy, a birsalma. Ezeket is üveghá­zakból ültették át tavasszal szabadtalajba. Néhány szó a gyöngyösi MElŐKER-ről (Tudósítónktól.) Deák János, a nagyrédei Munka tsz elnöke, június 25-én felhívta a gyöngyösi MEZÖ- KER vállalatot. — „Elvtársak, lenne vagy 3000 csomó zöld­hagymánk, nem vennétek át szerződésen kívül, a helyre szükségünk lenne, mert kései káposzta-palántát akarunk pa­lántáim.“ A drót másik végé­ről megnyugtató válasz hang­zott: „Természetesen átvesz- szük, különösen a nagyrédei Munka termelőszövetkezettől.“ ,„nkkor minden rendben van“, — így gondolták a tsz kertészeti brigádjának tagjai és hozzáfogtak a hagyma ki­szedéséhez. Ezután jött a meg­lepetés, mert a MEZÖKER minden ígérete ellenére sem vette át a hagymát. Találtak rá ezernyi kifogást, hogy a tsz nem szerződött, hogy aki telefonon megígérte az vegye át, hogy Árvái Matild telep­vezetőnek a könyökén jön ki már a tsz áruja, végül a hagy­ma nem való még harmad- osztályúnak sem. Hosszú vi­tatkozás után 1400 csomót át­vettek, a megmaradt 1700 cso­mót azonban sem szép szóval, sem veszekedéssel nem akar­ták átvenni és azóta a zöld­hagyma ott rothad a tsz ud­varán. Ez szerződésen kívül volt, de nézzük csak meg a szerző­déses árut, például a karalá­bét. A nagy esőzések követ­keztében a karalábék gyor­sabban fejlődtek, s bizony egyik-másik meg is repedt. A kertészeti brigád öt mázsa karalábét vitt el a MEZÖKER- hez, de sorsa ugyanaz lett, mint a zöldhagymáé. A MEZÖKER ugyan jó tanács­csal is ellátta a nagyrédei ker­tészeti brigád tagjait; etessék meg a karalábét az állatok­kal, hiszen a termelőszövetke­zetnek van bőségesen állat- állománva. Pedig különösen kezdetben nagyon keresett cikk volt a karalábé, akár a háziasszonyok, akár az üze­mi konykák körében. A na­pokban a járási tanács szak- szervezete felhívta a MEZÖ­KER vállalatot és 1500 csomó hagymátokért tőlük — a vál­lalat „sajnos“ nem tudott ké­résüknek eleget tenni, mert szerintük még a beütemezett igényeket is nehéz kielégí­teni. Nem furcsa ez? Nem ért­jük, hogy a MEZÖKER miért akarja újra és újra megkese­ríteni a termelőket azzal, hogy az árut hasonlóképpen le­becsüli, vagy át sem veszi. E. J. Beérett a hevesi dinnye, megkezdték szedését és szállítását Heves megye dolgozó pa­rasztjai, több mint 800 holdon termelik a zamatos, cukor­dinnyét. A csányi Kossuth ter­melőszövetkezet és több egyé­nileg dolgozó paraszt földjén be is érett már a termés. Há­rom holdról szedték le az el­ső szabadföldi dinnyét és több mint 50 mázsát szállítottak el a városok piacaira. A csányi dolgozó parasztok közel 25 mázsa cukordinnyét szállíta­nak majd az ország különbö­ző vidékeire; Nagy » lemaradás még a begyűjtésben Több járásunkban a féléves begyűjtési tervek teljesítésénél súlyos lemaradás mutatkozik. Különösen tej- és sertésbe­adásban. A Megyei Begyűjté­si Hiviatal versenybizottságá­nak értékelése szerint a járá­sok közötti verseny július 10-i állapot szerint a következő­képpen alakult: sertés-, mar­ha-, tej-, tojás- és baromfi- beadásban. Járás összpontszám Tanácselnök Begy. Hiv. vez. gyöngyösi 1089 Cseres János Polgár István hatvani 1084 Habéra Béla Rácz Ernő egri 1071 Szepesi Györgyné Mnruzs János pétervásári 1011 Détár István Kiss Lőrinc hevesi 907 Orosz Miklós Paparó József füzesabonyi 841 Kelemen János Molnár György Jó állapotban lévő 250-es Zetka el­adó. Eger, Arpád-u. 42. Bükki turistaház keres azonnalra bentlakásos takarítónőt. Cím: Har­sányi gondnok, Lillafüred-Szentlélek. Egy jókarban lévó Zetka motor- kerékpár eladó. Huszár Lajos, Verpe- lét, Kossuth Lajos-u. 140. Kettő lakóház, egyik beköltözési lehetőséggel, gazdasági épületekkel eladó egyharmad része. Bővebbet Bernátnál, Gyöngyöspatán, 533. ház­szám. Erőteljes fejlődésnek indult megyénk atlétikája A világcsúcsod, Európa-rekordok, kimagasló magyar sikerek fényénél vizsgáljuk meg Heves megye atléti­kai életét. A jelen sok jóval bíztat. Megyénk atlétikája kinőtte a gyer­mekcipőket és főleg a serdülő és ifjú­sági vonalon ugrásszerű fejlődésnek indult. Ez évben több mint 30 me­gyei csúcsot javítottak meg a fiata­lok és még legalább ugyanennyi érett meg arra, hogy megdőljön. Sajnos, a megyei eredmények átte­kintése után azt a szomorú tapaszta­latot kell levonnunk, hogy atlétikai élet csak Egerben és Gyöngyösön van. Hatvanban csak papíron van atlétikai szakosztály, pedig pályával is rendelkeznek. A községekben egyáltalán nincsenek atléták. Mert nem nevezhetjük atlétáknak azokat, akik egy-egy Szpártákiádon teljesen felkészületlenül elindulnak. A falusi sportkörökben semmit sem tesznek az atlétika népszerűsítése érdekében. Pedig vidéken van az atlétika bölcső, le. Onnan kerülhetnének ki a leg­nagyobb tehetségek. Az áprilisi me­zei futóbajnokságon csak a rajtnál láttunk 3—4 falusi távfutót, a célba egy sem érkezett, mert feladták köz­ben a versenyt. Felkészületlenül nem is lehet 2—3 kilométert olyan iram­ban végigfutni, hogy akár megyei viszonylatban is számottevő helyezést érjen el a versenyző. A falusi spor­toló felkészületlensége folytán helye­zést nem ér el, pedig otthon utca­hosszal nyeri az alkalomszerűen megrendezett háziversenyt, de csak a hasonlóan felkészületlenekkel szem­ben, kizárólag a tehetsége segítsé­gével. Az ilyen falusi sportolók be­szervezése és tervszerű ’.elkészítése igen fontos és döntő feladat. E fejlődést hátráltatja a szakem­berek hiánya is. Edző nélkül, s fő­leg rendszeres edzés nélkül nem le­het fejlődni. Falusi szpartakiádokon láttam hatalmas szép szál paraszt­fiukat. Mikor kezűkbe vették a súly­golyót, a nézők, akik körülállták a versenyhelyet, ösztönszerűen hátrább húzódtak, mert úgy vélték, hogy no, ez most alaposan túldob mindenkit, s Jobb a golyó űtjától minél távolabb lenni. Aztán csalódott moraj futott végig a közönségen, amikor a nyers erővel meglódított súly 7 méter táján puffant a talajra. Lehetne belőle súlyatléta, de technika és edzés nél­kül csak lehetne ... Falun tehát egyelőre vigasztalan a helyzet. A megye városaiban már más kép tárul elénk (Hatvan kivéte­lével). Az iskolás és iskoiánkivüli ifjúság megszerette és eredményesen űzi az atlétikát. Ezt bizonyítják az egriek szép eredményei az országos középiskolás bajnokságon, e mellett szól a gyöngyösiek második helyezé­sé a legjobb névelő sportkör címért fn'ditott pöstáveísértyéft, mélyben' Csak a 9 középiskolát patronáló Bp. Dózsa előzte meg. A jó eredmények azon­ban Egerben és Gyöngyösön is majd­nem kizárólag a leányatléták nevé­hez fűződnek. Az egri Bata Teréz, Balázs Judit, Hegedűs Györgyi, Do­bos Kató. a gyöngyösi Bardóczy Má­ria, Bognár Lili, Király Eta, Hal- móczky Borbála már országos hír­névnek örvendenek. A fiuk közül a gyöngyösi Kiss Antalon kívül még nincs országosan elismert klasszis at- léta. Igaz, hogy a fentiek alaposan kiveszik részüket a munkáböl, s szin­te versenyről versenyre jobb eredmé­nyekkel hívják magukra a figyelmet. A középiskolások jobb megszerve­zése Is sürgős és döntő íeladat. A testnevelők ne elégedjenek meg az­zal. ha néhány jó atlétájuk van, ha nem igyekezzenek még több tehetsé­get felkutatni, s a rendszeres spor­tolásba bekapcsolni. Az egri főiskola atlétikai élete fej­lődőben van. Kár. hogy főleg a test­nevelés-szakon tanulók két év után rendszerint elkerülnek a megyéből és így a megye atlétikája sem a saját, sem tanítványaik eredményeivel nem tudják magasabbra emelni. Sürgős teendők a megyei atlétika fejlesztése érdekében: 1. A középiskolák és a főiskola aktivizálása, 2. A falusi sportkörök atletíKai éle­tének megszervezése és a rendszeres edzésbe való bekapcsolása. 3. Az iskolánkívüli ifjúság bekap­csolása az atlétikába. A MTSB ez évben igen helyesen megvék közötti versenyekkel kívánja a fejlesztést szolgálni. A Heves, Haj­dú és S-zabolcs-Szatmár megyék k;özti verseny első fordulója Nyíregy­házán volt júniusban. A fárasztó, hosszú utazás után fél órával kezdő­dő versenyen szépen szerepeltek az atléták, amit több megyei csúcs is bizonyít. Július 11-én Debrecenben ekrült sor a második fordulóra, me­lyen tartalékosán is a második he­lyen végzett Heves megye és a követ­kező jobb eredményeket értek el a versenyzők. Férfiak. 300 m: Varga (Eger) 39.1, 1000 m: 1. Mácsár (Eger) 2:49.2, A serdülő Mácsár igen tehet­séges. 5000 m: I. Szlanka (Gyöngyös) 16.41, Gerely: I. Seregi (Eger) 4731 cm. Magasugrás: 1. Kovács (Eger) 165 cm. A női versenyzők szinte va ­lamennyi számban megyei csúccsal győztek. 60 m. síkfutás: 1. Bata T. 8.2 mp ... 3. Bó-ta R. 8.5 mp. 500 m: 1. Bardóczv M. 1:21.8. (az Löszt, szintnél jobb eredmény!) Súly: 1. He­gedűs Gy. 1036 cm. Gerely 1. Bognár Lili 3315 cm. Magasugrás: I. Balázs J. 143 cm. 4x100 m: 1. Heves megye (Bata. Bóta, Tóth. Bardóczy) 53.5. A lányok a gátfutás kivételével minden számban győztek. Arról iga­zán nem tehetnek, hogy Egerben csak néhány gát van, s Gyöngyösön egyáltalán nincs gát, és így edzést tartani nem tudnak. A három megye versenyének har­madik fordulója Egerben lesz augusz­tusban. A Kinizsi SE július 10—II-én Bu­dapesten rendezte meg mintegy 500 Indulóval országos atlétikai bajnok­ságát, Ezen a gyöngyösi atléták minden vidéki Kinizsi sporikört mész* sze megelőzve, a Bp. Kinizsi mögött a második helyen végeztek. Különö­sen jó eredményt ért e! Bardóczy M., aki 400 m-en 62.2-es idejével a leg­jobb idei ifjúsági eredményt futotta. Bognár Lili gerelyvetésben 3127 em­el győzött. Kiss Antal 4:12.6 mp-es 1500 m-es ideje szintén megyei csúcs. A fejlődés érdeke megkívánja azt, hogy a vidéken feltűnő tehetségekre hívják fel a figyelmet a sportköri ve­zetők, tanítók. A megyei ifjúsági vá­logatott keret közös edzései éppea azt a célt szolgálják, hogy a feltűnő tehetségek útját egyengessék, meg­adják az alapot a továbbfejlődéshez. Van rá mód és anyagi fedezet, hogy a tehetséges ifjak részt vegyenek d közős edzéseken. Természetesen eh* hez, az aletika szeretete kell. Ismer­ni kell azt az utat, amelyet egy at­létának be kell járnia az első próbál* kozástól a győzelmi emelvényig. Ez az út. igen hosszú, sok lemondásra, sikertelenségek elviselésére kell fel­készülni annak, aki rálép, de meg­éri! Gáspár Jenő. az 1920-as évek magasugró bajnoka, később az olasz atléták olimpiai edzője Irta az atlé­tikáról szóló könyvének előszavá- Dan. „Az atlétika az a sportág, ame­lyet csak szeretni lehet.” S hogy mennyire igaza volt, azt bizonyítja az atlétikai versenyek közönségének egyre nagyobb száma, s az az érdek­lődés, amely nemcsak országszerte, hanem az egész világon egyre élén- kebb a csodálatos csúcsokat elérők iránt. A magyar atléták ma már „kapó­sak”. Nem is tudnak eleget tenni a sok külföldi meghívásnak. Nemzet­közi versenyek, angol bajnoki győ­zelmek, s a közeljövőben Budapesten megrendezésre kerülő Főiskolai Vi­lágbajnokság állnak az érdeklődé« homlokterében. Heves megye atlétáinak is ki kelt használni ezt az egyre növekvő ér­deklődést. Fokozott munkával, jobb* nál jobb eredmények elérésével mél­tóké kell válniok arra, hogy a sport* kör, vagy a megye színeit képvisel* jék. Még nagyobb tömegeknek kel! elindulni az úton. amely csak az út szélén állók szerint járhatat­lan, de akik ráléptek — gyöngyöző homlokkal, fáradhatatlanul haladnak a cél felé. Kívánjuk a megye atlétáinak, hogy az első hónapok sikersorozatát foly­tassák az év végéig, dőljenek a csú­csok, gyűljenek a bajnoki érmek kap­csolódjanak be a falusi és a városi iskolánkívüli dolgozók széles töme­gei, s akkor az atlétika nem rés. ha­nem erős bástya lesz a megye sport­jának frontján. Kömlel Károly Az MTSB segíti a f alusi sportkörök munkáját A megye! TSB nagysikerű sport- bemutatót rendezett 15-én Paridon. À bemutató célja a Falusi sportkór munkájának fellendítése volt, 48 sportoló utazott Egerből Párádra, ezek a megyei ifjúsági válogatott keret tagjai közül kerültek ki. Be­mutatót tartott az ifjúsági labdarúgó válogatott, két női kézilabdacsapat, egy férfi és egy női röplabdacsapat és egy ökölvívócsapat. A hétköznapi napon is nagy érdeklődés kísérte a műsorokat, mintegy 400 parádi la­kos vett részt. A bemutató után röplabdafelszerelést adtak át a pa­rádi sportolóknak és további támoga­tást ígértek az MTSB tagjai. Az MTSB terve szerint, a következő hé ten. Pélyre, utána Domoszlóra, majd Apcra látogatnak el, hogy ezzel is segítsék a falusi sportkörök munká­jának fellendítését. Vízilabda Egri Dózsa—Gyöngyösi Kinizsi 23:0 (13:0). Eger, Sportuszoda. A bajnok Egri Dózsa gólzáporral győzött a gyenge teljesítményt nyújtó Kinizsi ellen. Góllövő: Lakatos, Kakuk 5—5, Bán 7, Szabó 4, Földi, Székely 1—1. Az összevont vízilabdabajnokságban az Egri Dózsa vezet 14 ponttal, 89:1 góiaránnyal. SPORT SOROKBAN Labdarúgás: Gyöngyössolymosí Bá­nyász-Gyöngyösi Petőfi 4:2 (2:1) Barátságos. G: Gelb (2), Somkői, Mükölá, illetve Szabó (2). A füzesabonyi járási' labdarúgó- bajnokságban továbbra is a Füzes­abonyi Traktor vezet fölényesen. Fel- debrő és Kompolt előtt. A további sorrend: Me-zoszemere, Besenyőtelek, Szihalom, Egerfarmos, Kápolna, Fü­zesabonyi Lok. II. Mezőtárkány. Madai Zoltán Egerben A közelmúltban Irtunk Mad.it Zoltánról, az ország legfiatalabb teniszbajnokáról, aki nagy meglepe­tésre megnyerte az országos vidéki felnőtt bajnokságot. Madai a napok­ban Egerbe érkezett, s Itt készül fel az országos Ifjúsági „Tizek bajnok­ságára." Ittléte alatt bemutató mér­kőzéseket játszik Heves megye leg­jobb teniszezőivel, szombat délután és vasárnap délelőtt 11-kor. Az ugyanekkor folyó Eger város bainok. sága és Madai Zoltán szereplése ér­tékes eseménye lesz az egri tenisz­sportnak, amelyre szeretettel meg­hívjuk Eger város sportkedvelő kö­zönségét. A RÁDIÓMŰSORÁBÓL Eger v. tanács VB városgazdálko dási osztálya útjavítási és ároktiszti- tási munkákhoz munkásokat vesz fel. 17 évet betöltött férfiak a mun­kára jelentkezhetnek a városi tanács­háznál I. emelet 10. sz. alatti helyi­ségben. 175 kem-es Jáva motorkerékp Sr kifogástalan állapotban eladó. Eger, Malom-u. 13. Egy vagy két fizik azonnal felveszünk. Pa ; Vállalat, Eger, Bajcsy-Z Július 19, hétfő: Kossuth-rádió: 11.30: Szivárvány­erdő. Szabó Pál elbeszélése. 13.05: A rádió népizenekara játszik. 13.30: Operarészletek. 14.50: Heti zenés ka­lendárium. 15.40: A lengyel rádió énekkarának új műsorából. 16.40: Beethoven: Klarinét-trió. 17.10: Ho­gyan keletkezett a Balaton? 17.25: Régi magyar dalok és virágénekek. 18.10: Táncdalok. 19.00: Népdalok. 19.40: Válaszolunk falusi hallgatóink kérdéseire. 20.10: Jó munkáért szép muzsikát. 21.00: Wagner-est. 22.20: Hazánk zenei életéből. 23.30: Rész­letek Polgár, Szél kerekedik c. dal­játékából. # Petőfi-rádió: 8.20: Technikai szü­net. 8.30: Zenekari hangverseny. 9.13: Dalok. 11.00: Rubinstein müveiből. 14.00: A rádió kisegyüttese játszik. 14.35: Operarészlet. 15.19: Szórakoztató zene. 16.00: Egy elemista naplója. Szemjonov elbeszélése. 16.15: Nép­dalok és táncok. 16.40: Balettzene. 17.20: Irodalmi összeállítás Balassi­ról. 17.45: Szív küldi. 18.10: Uj asz- szony. Szabó József elbeszélése. 18.40: Színes magyar muzsika. 20.30: Lengyel szerzők műveiből. 21.00: Milyen vitaminokat tartalmaznak a a gyümölcsök? 21.10: Tánczene. 21.40: Csárdások. 22.00: Lengyel da­lok és táncok. Július 20, kedd: Kossuth-rádió: 11.30: Szeberényi Lehel írása és Devecseri Gábor köl­teményei. 12.15: Szórakoztató zene. 13.30: Balettzene. 14.25: Hangverseny gyermekeknek. 14.55: Vidám népi muzsika. 15.15: Operarészletek. 16.00: Csinn-Bumm! A rádió gyermekcir­kusza. 16.40: Lengyel szerzők művei­ből. 17.10: Szív küldi. 17.40: írók a í. 18.00: rr 19.00: Egy nőt«. 19.40; Válaszolunk ,-úíusí hab gatóink kérdéseire. 20.10: Mesélő mu­zsika. 20.30: Magyar könnyű zene. 20.51: Közvetítés a kecskeméti Ka­tona József Színházból. Pacsirtaszó. Színmű három felvonásban. 22.20: A színházi közvetítés folytatása. 23.43: Éji zene. Petőfi-rádió: 8.30: Szimfonikus ze­ne. 9.20: Mese a gőgös csillagról. 10.40: Rejtett tartalékok az iparban. 11.00: A Belügyminisztérium Erkel Ferenc Fúvószenekara játszik. 14.00: Lengyel zenei hét. 14.51: A vidám harmonikás. 15.00: A rádió kisegyüt­tese játszik.15.40: Négy költő. 16.10: Szórakoztató zene. 19.30: Goldmark Károly művészete. 20.00: Tánczene. 20.30: Népszerű kórusmfívek. 21.00: Halhatatlan szerelmesek. 22.00: Ha­zai tájak dalai. Július 21, szerda: Kossuth-rádió: 11.30: A rádió ének­karának műsora. 12.45: Operettdalok. 13.20: Tánozene. 14.50: A koreai Nép­hadsereg ének- és táncegyüttesének műsorából. 15.40: Nagy mesterek népszerű műveiből. 16.00: Mit láttam Lengyelországban. 16.40: Kedves hall­gatóink leveleire válaszolunk. 17.10:: Szív küldi. 18.30: Tánczene. 18.50: Napló. 19.10: Népzene. 20.40: Zenés irodalmi műsor. 21.12: Lengyel zenei hét. 22.20: Dankó Pista és Sas Náci dalaiból. 0.10: Vidám népi muzsika. Petőfi-rádió: 8.30: Magyar népda­lok. 9.20: Tamási Áron Intelem cí­mű novellája. 11.00: Indulók szim­fonikus zenekarra. 14.00: A i ádió kis­együttese játszik. 14.50: Híres ma­gyar búzafajták. 15.00: Részletek Bizet Carmen c. operájából. 15.35: A tokbabujt ember. Csehov elbeszélése. 16.00? Zenekari hangverseny. 17,00: * • Abc. •’ Kultúrotthon énekkara énekei. * .40: Az újítás. Dobozi I*nr^ : elbeszéli se. 18.30; Filmzene, VM Jókai Mór és a zene. 22.10: Szóra­koztató zene a moszkvai rádió mű­sorából. Július 22, csütörtök: Kossuth-rádió: 11.30: Szines fúvós­zene. 12.15: Táncdalok. 13.00: Ro­mantikus kórusmüvek. 13.30: A^a­gyari Imre és zenekara játszik. 15.10: Arató Géza klarinétozik. 15.30: Kos- suth-díjasok a mikrofon előtt. 16.00: Irodalmi műsor Lengyelország fel­szabadításának 10. évfordulójára. 16.30: Népdalok. 17.10: Faust alakja a zeneirodalomban. 17.45: Külpoliti­kai kérdésekre válaszolunk. 18.00: Szív küldi. 19.00: Egy falu — egy nóta. 19.40: Válaszolunk falusi hall­gatóink kérdéseire. 21.10: Tnnczene. 22.20: Lengyei zenei hét. 23.30: Éji zene. Petőfi-rádió: 9.20: A hajlék. Anna Seghers elbeszélése. 9.40; Gyermek­zene. Szegedi Ernő, Bartók Béla mű­veiből. 10.10: A rádió népi zenekara játszik. 10.30: AzMttomenergia békés felhasználása. 147% \Zenekari hang­verseny. 15.00: A rádió kisegyüttes' Játszik. 15.40: Muszorgszkij operái ból. 17.40: Operettzene. 18.30: Ma gyár szerzők zongoraműveiből 19.30: Fúvószenekari hangverseny 20.30: Az opera fejlődése. 22.00: Rész letek Miljutyin Havasi kürt c. ope rétijéből. 22.40: Tánczene. NÉPÚJSÁG A* MDP Hevesmegyei Párt­bizottságának lapja Megjelenik hetenként kétszer: csütörtökön és vasárnap. Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Komócsin Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal’ Eger. Sztálln-út I. Postafiók: 23. Telefon; 284 és 1*3. Lapnyomda. Btidape.r Rökk Szflórd-o A Felelő« ^ •;#«*** veaetO; Kulcsár JA

Next

/
Oldalképek
Tartalom