Hevesmegyei Népújság, 1953. január (1-9. szám)

1953-01-22 / 7. szám

2 1953 január 22. N I PUJSAG AZ ÜNNEPI TAGGYŰLÉSEK TAPASZTALATAIRÓL Megyénk alapszervezeteibe.i lelkesen folynak a tagkönyvki­osztó taggyűlések. A legtöbb alapszervézetben ünneplőbe Öl­tözött párttagok színvonalas be­számolók, hozzászólások tükrö­zik, hogÿ a tagkönyvkiosztó tag­gyűlés nem egyszerű összejöve­tel, hanem fontos állomás párt­tagjaink életében. Számos dol­gozó kereste fel levelével a na*- pokban szerkesztőségünket, ír­nak taggyűlésükről, ennek jelen­tőségéről. „A gyöngyösi járási tanács alapszervezetében soha nem volt még olyan taggyűlés, mint 15-én — írja Erki János levelezőnk. — A nagyterem ünnepi díszt öltött, öröm és gond látszott a párttá-^ gok arcán, örültek, hogv mél-' tóak a párt bizalmára, de elgon- dolgoztatta őket, hogy vájjon megtettek-e mindent azért, hogy e nagy bizalmat kiérdemelték.“ Erki elvtárs a továbbiakban ar­ról ír, hogv valamennyi párttag élt a Szervezeti Szabályzat ál­tal biztosított jogával, értékelték, bírálták egymás munkáját és számos önbírálat hangzott el. A hozzászólók mind a párt jelen­tőségéről, a párt erejéről beszél­tek. Kecskés Andrásné elvtársnő elmondotta, hogy első párttag­sági könyvét ezelőtt hat évvel kapta meg s azóta tagsági köny­ve minden nehézség leküzdésé­ben segítségére volt, mert érez­te. hogv ez a könyv kapocs, erős győzedelmes pártunkhoz, mely egyengeti útját, segíti munkáját. Több levelező és dolgozó arról írt, hogv miiven telkes vállalá­sokkal hálálják meg a párt bi­zalmát. „Ifjú Szabó István azzal hálálja meg úi tagsági könvvét — írja többek között Tari Illés, a lőrinci községi alapszervezet taggyűléséről küldött tudósításá­ban —, hogv Rákosi elvtárs szü­letésnapjára baromfiból és tojás­ból eleget fesz 1953 első félévi beadásának". Bokor János.- a felnémeti ásvánvbánva kommu­nistája azt közli velünk, hogv üzemük párttagjai vállalták a taggyűlésen, hogv első negyed­évi tervüket túlteljesítik és ennek eredményei már meg is mutat­koznak. Üzemük első dekádter- vét 101-4 százalékra* teljesítette, a kommunisták példamutatása és harca megteremti annak lehe­tőségét, hogy az első negyedév végére elnyerjék az élüzem ki­tüntetést. A dolgozók levelei, a taggyű­lések tapasztalatai azt is bizo­nyítják, hogy a taggyűlések nem mindenütt töltik be hivatá­sukat és ennek oka, hogy nem mindig megfelelő a titkári beszámoló, nem mozgósít eléggé a feladatok megvalósítására, nem foglalkozik a kommunisták példamutatásával, nem épül a pártszervezet életére. A gyön- gvössolvmosi tagkönyvkiosztó taggyűlésen a beszámoló nem értékelte megfelelően a párttag­ság munkáját, így a’ tagság sem volt eléggé aktív, mindössze két hozzászólás hangzott el. A pártbizottságoknak több se­gítséget kell adniok a titkári be­számoló elkészítéséhez, idejében keil értesíteni a pártszervezete­ket, a tagkönyvkiosztó taggyűlés időpontjáról, általában nagyobb felelősséget kell érezniöh a tag­könyvkiosztó taggyűlések elő­készítése iránt. , Az alapszervezetek titkárai használják fel az eddigi tag­gyűlések tapasztalatait, tanul­mányozzák a pártsajtóban meg­jelent idevonatkozó cikkeket, vonják be a beszámolók elkészí­tésébe a vezetőség tagjait, bírál­ják konkrétan a párttagság mun­káját és szabják meg azokat a feladatokat, melyek pártszerve­zetük, községük, üzemük kom­munistái előtt állnak. Visszaélések a nagyrédei földművesszövetkezetnél A nagyrédei földművesszövet­kezetnél Sipos Mátvás pénztáros hosszú idő óta rendszeresen meglopta a szövetkezetét, dol­gozó társait. Az 1951—52-es gazdasági évben a földműves- szövetkezet a Borforgalmi Vál­lalat megbízásából borfelvásár­lást is végzett — Sipos Mátyá- son keresztül. Annái, ellenére, hogv a borvásárlást hivatalos munkaideje alatt végezte, utal­ványozás nélkül, saiát szakállá­ra 7800 forintot vett fel „mun­kadíj felében". Szemtelensége és merészsége már odáig terjedt, houv ősszel, amikor mint széna- felvásárlási megbízott dolgozott, minden mázsa beadott takar­mány után négy forintot vonít le a dolgozó parasztoktól fuvar- költség és egvéb más címen. Mondani sem kell. hogy a köny­velésben nines nvoma a szö­vetkezeti pénztáros fizelmeinek. Mulatság alkalmával nyolc fo­rintért vásárolt bort. melyet 14 forintért mértek ki, — n külön­bőzéiből származó 600 forint is­mét Sípos Mátyás zsebébe ván­dorolt. Látták ezt a szövetkezet ve­zetői? Kétségkívül. Erki elvtárs az ügyvezető, elnézte Sipos al­ias űzetmeit, de flem törődött a szövetkezet egvéb ügyeivel sem. A sllózást már két hónappal ez­előtt befelezték, de a munkadí- jat még most sem térítették meg. Elnézte azt is. hogv Sípos Má­tvás irányítása meliett a pult alól szolgálták ki a rizst. S ahol ilyen felelőtlen a földművesszö­vetkezet vezetője, azon sem lehet csodálkozni, hogy* a többi alkal­mazott is felelőtlenül bánik a szövetkezet, az állam vagyoná­val: a fuvaros vízhatlan ponyvát veszített el, melynek még ma sem térítette meg az árát. A nagvrédei földművesszövet­kezetnél tapasztalható hiányos­ságokért. Sipos Mátyás bűnös üzeltneiért komoly felelősség terheli a szövetkezet tagsá­gát is. Ahol jó a népi ellen­őrzés, ahol a földmüvesszö- v etkezetek tagsága, intéző- bizottsága maradéktalanul ma­gáénak érzi a szövetkezetét, olt mines lehetőség a garázdál­kodásra. a lopásra. De felelős­ség terhe'i a járási szövetséget is. A járásnak már régen kel­lett volna látni, mi történik Nagvrédén, s gondoskodni kel­lett volna arról, hogv kisöpörjék a nem oda valókat a földműves- szövetkezeiből. A PÁRT BELSŐ RENDJÉRŐL A gyöngyössolymosS községi pártszervezet vezetősége ért el eredményeket a partéiét belső rendjének biztosítása terén — különösen a tagkönyvcsere elő­készítésének idején javult meg ez a munka. A felvilágosító munka következtében a párttagok megérteitek, hogy a tagdíjfizetés nem egyszerű gazdasági kérdés, hanem a párthoz való tartozás egyik bizonyítéka, összekötő ka­pocs a párt és a párttag között. Blazsek Ferenc, Füleikii Józsefné és Danyi András elvtársak, akik hosszú idő óta nem fizették tag­díjjárulékukat, most vissza­menőleg rendezték azt. Decem­berben — kettő kivételével — ■minden párttag rendezte tag­sági díját. Ahhoz, hogy a pártszervezet tagságának ma már csaknem 100 százaléka fizeti tagsági díját — nagyban hozzájárult a párt­bizalmiak jó munkája. A pánlhizaimiak rendszere­sen foglalkoznak a hozzájuk beosztott tagokkal, áldozatkészségre, pé! damuta- tásra nevelik őket. A pártcsopor­tok munkájával együtt javult az állammal szembeni kötelezettség teljesítése is. December végére a község dolgozói elsők között teljesítették beadásukat a gyön­gyösi járásban. A párfvezetöség időnk int ellenőrzi a pártbizalmiak munkáját. ez azonban még nem kielégítő. Vannak olyan pártbizalmiak, mint Fehér Benedek, aki csak a bélyeg átadásakor foglalkozik a tagokkal, nem tartanak párt­csoport megbeszélést. A vezető­ségnek fokoznia kell az ellen­őrzést, értékeljék vezetőségi illé­seken, taggyűléseken a párt- bizalmiak munkáját, s a jövőben is váltsa le az olyanokat, mint Bogár József, aki felre akarta vezetni a vezetőséget, hanyag pártmunkáját hazudo- zással próbálta szépíteni. A pártszervezet nyilvántartása azt tükrözi, hogy Nemesik Jó­zsef titkár elvtárs fontos poli­tikai munkának tekinti a tag­ság nyilvántartását. Nemesik elvtárs a párthatározat szelle­mében intézi az átjelentéseket. A jobb-áttekintésért külön füzetbe jegyzi az alapszervtől eltávozott párttagok nevét. így az össze­írásnál sem volt problémáiuk az átjelentéseknéi — Nemesik elv­társ e munkájáért dicséretet kapott. Hiányosság azonban a vezető­ség munkájában, hogy nem neveli eléggé a tagsá­got a legbecsesebb okmány, a tagsági könyv gondos megőrzésére. Ezért fordult elő, hogy Hornyák Aáária és Fuxreiter Benedek el­veszítette tagsági könyvét, ezzel együtt a párt bizalmát is. A tag­ság kizárta őt soraiból, mert feltehető, hogy gondatlanságuk az ellenségnek adott módot, hogy a tagsági könyv birtokában a pártnak árthasson, De maga a pártszervezet ve­zetősége sem kezeli fontosságá­nak megfelelően a pártoikimányo- kat. Nincs megfelelő helyisé­gük, ezért a titkár elvtárs lakásán tartja a pártiatokat, úgy gondolja. ..ott nem férhet hozzá senki". A pártvezetőség kövessen e! mindent, hogy rend. hehozzák a párthelyfeéget és biztosítson a pártokmányoknak olyan helyet, ahol avatatlan kéz nem férhet hozzá. A gyöngyössolymosi pártszer­vezet számolja fel azokat a hiá­nyosságokat, melyek a párt belső rendiének teljes biztosí­tását akadályozzák. A belső megszilárdítása erősíti a párt ereiét, szervezettségét, megnehe­zíti az ellenség behatolási kísér­leteit, — óvj a a párt tisztaságát. \ népművészeti csopertok !!. országos versen véri! tárgyalt az Országos Népművelési Bizottság Az Országos Népművelési Bi­zottság január 15-i ülésén meg­tárgyalta a művészeti csoportok II. országos versenyének eddigi tapasztalatait. A bizottság hatá­rozata megállapítja, hogy a most folyó versenv fontos eseménye általános kulturális fejlődésünk­nek. Mind a színvonalban, mind a művészeti csoportok részvevői­nek számában megmutatkozik a dolgozók és a tanulóifjúság mű­vészeti tevékenységének újabb jelentős fejlődése. A versenyre közel 11.000 cso­port nevezett 221.000 részvevő­vel, akik közül minteov 180.000 a huszonegy éven aluli. A benevezett csoportok között van: 5610 szakszervezeti művé­szeti csoport, 4980 városi és köz­ségi művészeti csoport, 3330 is­kolai művészeti csoport, 4000 színjátszó csoport, több mint két és félezer énekkar, csaknem 4000 tánccsoport, főbb mint félezer rigmusbrigád, ezer zenekar és 400 bábcsoport. Az eddigi bemutatókon újabb művészeti csoportok kerültek az élenjárók soraiba. Lényegesen javult a csoportok többségének átlagos színvonala. Számottevő fejlődést mutatnak az üzemi szín iát szócsoportok: általában kielégítő a műsorválasztásuk, fejlődött a művészi alakítás szín­vonala és az eddiginél lényege­sen több időszerű helvi darabbal i,s szerepeltek a bemutatókon. Például a1 Dunakeszi Járműjaví­tó csoportja ..Az ezredik vagon”, az Ikarus csoportja az „Elüzem”, a Honvéd Tiszti Aakadém'a együttese a „Hogyan lesz egy munkásifjúból tüzértiszt" című darabot mutatta be. Az énekkarok közül különösen az iskolai és falusi énekkarok fejlődtek: A magvar dalok és kó- rusmfívek mellett a szovjet és más baráti népek dalait is elő­ad iák. Az üzemi énekkarok a munkásmozgalom régi forradal­mi dalait is műsorukra tűzik. Mindezek mellett az énekkarok műsora nem elég változatos, a helvi dalokon kívül tíz-húsz kó- rusműre korlátozódik, az iskolai énekkarok kevés gyermékdalt énekelnek. Az üzemi és falusi tánccsopor­tok továbbfejlődtek. Gazdagod­tak népi táncprodukció;k. javult a szovjet és más baráti népek táncai előadásának színvonala is. Fejlődés tapasztalható az új tartalmú népi játékok előadása terén a bâtai, tápéi, sárpilisi, rivirlugosi és más együttesek né­pi játékában. A zenekarok elsőízben szere­pelnek országos versenyen: mű­sorukban és előadásmódjukban még sok a kívánnivaló. Rigmusbrigádok is szerepelnek ezúttal a versenyen. Ez igen fon­tos, mert elősegíti a dalos rig­musok előadásmüvészefének az élenjáró művészeti csoportok színvonalára való emelkedését. A bábc söpörtök is részt vesznek a versenyen és általában jól sze­repelnek. Ismét szép sikerrel szerepelnek a versenyen a szlovák, német, délszláv és román nemzetiségű művészeti csoportok is. A versenv során nem egv he­lyen jelentkezett a klerikális re­akció és egvéb ellenséges elemek aknamunkája. Lecsúszott bur- zsoá elemek, mint ..helvi szer­zők” több helyen becsempészték a maguk bomlasztó szellemét a művészeti csoportok tevékenysé­gébe. Az ellenséggel szembeni megalkuvás megmutatkozott a körzeti bemutatók elmulasztásá­ban, például Fejér é<; Borsod megyékben. Fokozottabb erővel kell fellépni mindenféle népelle­nes mesterkedéssel sziemben, ami népünk kulturális felemelkedésé­nek útjában áll. Az általános fejlődés és szá­mos csoport kiemelkedő sikere mellett sok csoport munkája még nem kielégítő. Ezért a ver­seny további szakaszán — a já­rási és megyei bemutatókon — ietentős munkát kell végezni az eddigi eredmények továbbfejlesz­tése és a meglévő hiányosságok megszüntetése érdekében. Ez ko­moly politikai, művészeti és szer­vezési feladatok megoldását kö­veteli. A művészeti csoportok verse­nyének tóváíbbi «zakaszián még jobban kell segítenii a művé­szet fegyverével a széles nép tö­megek politikai és kulturális fejlődését. Ezzel is meggyorsít­juk nagy országépítő munkán­kat, erősítjük hazánkat és a bé­kéért folyó küzdelmünket. ANGLIA -,,A TENGEREK URA”... ÉPÜLŐ KOMMUNIZMUS - ÉPÜLŐ SZOCIALIZMUS Bányászfiatalok versenye a több szénért A szovjet bányászat ma már 80 százalékkal több szenet ter­mel, mint a háború előtti évek­ben. A bányászok előtt most az a feladat áll, hogv teljesítmé­nyüket a gépek és mechanizmu­sok kezelésének tökéletes elsajá­tításával még magasabbra emel­jék. A „Csisztyakovanlracif-tröszj „Kiszeljov”-bányáiának kom- szomolistái is ezért indítottak szocialista munkaversenyt. Ver­senyfelhívást intéztek az ország valamennyi ifjú bányászához a bányagépek kezelésének teljes elsajátításáért, azok jobb kihasz­nálásáért, termelőképességük növeléséért. A Donyec-medence bányászfiataljai örömmel csat­lakoztak a felhíváshoz, s máris kiváló eredményekkel büszkél­kedhetnek. A Donyec-medence bányáiban több mint 8000 ifjú bányász önállóan tudja kezelni a bányagépeket és szerszámo­kat. V. Kucser Sztálin-díjas ifjú kombájnkezelő páldául 18 és félezer tonnára növelte a „Donto2ssizi”-kombájnja havi ter­melését. N. Kazakov, G. Melen- csuk, D. Kaszianyenko komszo- molisták a vékonyabb szénréteg bányás.Z:~t.áji!ál „Gomyak” és UKMG-l-típusú újabb szén- kombálnokkal értek el kiváló tel­jesítményt. Ezekkel a kombáj­nokkal havonta 6—7000 tonna szenet termelnek ki a vékony ré? tegből. Növénytermelés az Az Irkutszk-területi Bodafbo váj'os határában az 1. számú szovhoz földjein tavalv 2400 melegágyban mintegy 28 tonna ugorka termett. A szovhoz tervét kétszeresen túlteljesítette. Be­bizonyosodott tehát, hogy az örök jég honában Is meg lehet honosítani a szabadföldi nö­vénytermelést. A veteményes örök jég honában ágyasokban az ugorba mellett paradicsom is termett, továbbá 700 kilogramm dinnye és tök. össze! kísérletként három hek­táron rozsot vetettek. A rozs magasra nőtt, sőt be is érett. Hektáronként nyolc mázsát fi­zetett. A zölden kaszált őszi­rozsból több mint 100 mázsát silóztak. Épül a Bolgár Népköztársaságban a Lenin-kahómű A Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból, vala­mint a belföldi gyárakból szü­net nélkül érkeznek a különféle gépek és gépalkatrészek a Bol­gár Népköztársaságban épülő Lenln-kchómű számára. A Szovjetunióból most 170 tonnás teherbírású daruk alkatrészei ér; keztek meg. A Lenin-kohászati művekkel egyidőben úi szocialista város­rész épül Dimitrovo keleti felén. A városban a Lenio-kobómü? vek. A Republika Hőerőmű, a TEVA-bánya és más üzemek dolgozói laknak. Választási harc Ausztriában Johann Koplenig, az Osztrák Kommunista Párt elnöke Sant Pöltenben és Linzben tartott választási gyűléseken mutatott rá arra, hogy ugyanazon a na­pon. amikor hivatalosan meg­kezdődött Ausztriában a vá­lasztási harc, hivatalos közle­mény ielent meg arról, hogy az osztrák munkanélküliek száma elérte a negyedmilliót. Koplenig rámutatott arra, hogv a jobbol­dali szocialista vezetők a nép­párttal együtt taszították az or­szágot a nvomorba. A szocialis­ták és a néppártiak szólamaival a nép egyre szélesebb rétegei állnak szemben. Éppen ezért a népi ellenzék állásai az egész országban je­lentős mértékben megszilárdul­tak. A bécsi favoriton kerületben csütörtökön alakult meg a népi ellenzék választási bizottsága, amelynek nagyobb része párton- kívüliekből és szocialista párt­tagokból áll. A népi ellenzéket támogató közalkalmazottak szakmai vá­lasztási bizottsága kiáltványt adott ki. amelyben követeli a há­borús lövedelemadó eltörlését, az államgépezet demokratizálá­sát, a protekciórendszer meg­szüntetését. Ugyanakkor a Néppárt a na­pókban a bécsi „Konzcrthaus"- ban megrendezte a háztulajdo­nosok választási gyűlését, ahol formális ígéretet tett arra, hogy a választások után hozzáiárul a házbérek általános emeléséhez. Ezenfelül Karnitz (néppárti) pénz­ügyminisztert a kormány felha­talmazta arra, hogv február és március hónapra állítsa le az adófelülvizsgálatot. A kormány ígv legalább 300 millió schilling adóbevételről mond le, de arra számít, hogy a nagyiparosok így jóval nagyobb összegekkel já­rulnak majd hozzá a Néppárt és a jobboldali szocialisták vá­lasztási költségeihez, ,,A válasz.- tá:sok után pedig a kisemberek­ből préselik maid ki azokat az összegeket, amelyeket a nagy­tőkéseknek aiándékpznak” — fűzi hozzá a „Volkssltimme”. Nagy versenyfutás indult a jobboldali pártok között az egy­kori hitleri náci párt volt tag­jainak szavazataiért. Ennek első jele, dr. Rohracher érseknek Körner szocialista szövetségi el­nökhöz intézett levele volt, amelyben' kérte, adjon amnesz.- tiát az elítélt háborús bűnösök­nek, A levélben foglaltakat csü­törtökön magáévá tette a Nép- párt vezetősége is. A jugoszláv dolgozók elviselhetetlen lakásviszonyai Zdravkovics, a „Za szocija- liszticsku Jugosz!áviju”-ban, a jugoszláv hazafiak szövetségé­nek Moszkvában megjelenő lap­jában a jugoszláviai lakásviszo­nyokról a többi között a követ­kezőket íria: A jugoszláv nép, de különö­sen a jugoszláv munkásság soha azelőtt nem élt ilyen rette­netes lakásviszonyok között, mint ma. Hivatalos titóista adatok sze­rint a jelenleg több mint 400 ezer lakosú Belgrádban körülbe­lül 43 ezer lakóház van, mintegy 104 ezer lakással. A lakóházak-' nak csaknem a fele, vagyis pon­tosan 20.783, régi épület és annyira tönkrementek, hogy nagyrészük már szinte lakhatat­lan. A munkáscsaládok ezrei tanyáznak sötét pincehelyiségek­ben, viskókban, barakokban és földbevájt odúkban. Elrettentő képet nyúlt Szkopl- |e Topana nevű munkásnegyede, ahol 850 elhanyagolt roskadt viskóban több mint 6000-ren lak­nak. A „Szlobo-dna Dalmacija” cí­mű titóista lap Splat lakásviszo­nyairól írva, kénytelen volt be­ismerni, hogy ,,a munkáscsaíá.- dok emberhez nem méltó lakás­viszonyok között élnek”. Őszi jéken a rettenetes lakás­viszonyok következtében a leg.- különbözőbb fertőző-betegségek terjedtek el. 1951-ben 6212 em.- ber, vagyis minden nyolcadik lakos tüdőbajos volt. Az ENSZ gazdasági és szo­ciális bizottságának az curópaii lakásügyekkel foglalkozó albi­zottsága nemrégen kiadott köz­leményében megállapította, hogy Görögország kivételével egyet­len európai országban sincsenefc olyan szörnyű lakásviszonyod mint Jugoszláviában. Tito ugyanakkor a kongresz.- szuson dicsekedve jelentette be,, hogy kormánya az elmúlt öt év alatt 1074 milliárd dinárt fordí­tott háborús előkészületekre. A lakásépítkezésekről azonban mé- lyen hallgatott. Az ,,Ekonon> szka Politika” című folyóirat azonban bevallotta, hogy a la­kásépítkezés teljesen megszűnt Jugoszláviában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom