Heves megyei aprónyomtatványok 13/A

Jurij Vasziljevics Bondarev szovjet orosz író művészi programja: a háborút, a kritikus élethalál szituáció­kat nem a felső hadvezetés, hanem az egyes ember, a harcoló közkatona szemével nézni. Már a puszta élretrajzával is ezt példázza: 1924. március 15-én született, tizenhét éves korában oz érettségi bankettről megy katonának, a tüzértiszti iskolát sem fejezheti be, rögtön szörnyű megpróbálta­tások sodrába kerül: a volgai csata részese. Már egészen fiatalon parancsnoki beosztásban folyvást élet-halál kérdéseiben kell döntenie. A fiatal tiszt maga is állandóan a halál árnyékában áll, éppoly kiszolgáltatottan, mint emberei. Ezt az iskolát a há­ború szörnyűségeinek, s az abban igaz ügyért való helytállásnak iskoláit Bondarevve! együtt milliók jár­ták ki, köztük kiváló alkotók is, mint Golding, Semprun vagy Viktor Nyekraszov. Nem lehet csodálni, hogy a háború alapvető, meghatározó élmény lett számukra, amit máig sem tudnak „kiírni" magukból, írhattak-e másról, mint a közelmúlt megpróbáltatásá­ról: hiszen a sztálini idők újfajta megpróbáltatásaira egyelőre célozni sem lehetett. A háború után Bonda­rev gépkocsivezető szeretne lenni, de háborús jegy­zeteire felfigyelnek, felveszik a Gorkij Irodalmi Főis­kolára és ott a kiváló mestertől tanulhat: Pausztovsz- kij tanítványa. Bekerül az irodalmi életbe, 1953-ban novelláit kötetbe is gyűjtheti A nagy folyó cím­mel. Ezután következnek a háborús regények, A pa­rancsnok ifjúsága (1956): A zászlóal­jak tüzet kérnek (1957); melyek témája az, hogyan maradhat a legkegyetlenebb körülmények kö­zött is ember az ember. Hősei többnyire fiatal tisztek, akik a háború „szakmai" dolgaiban jól eligazodnak, viszont annál bizonytalanabbak az erkölcsi magatar­tás kérdéseiben. Emberré értek — kellett érniök — határozott, felelős vezetővé, még mielőtt felkészülhet­tek volna rá. Az utolsó ágyúlövések 1959-ben jelenik meg, és két év múlva már magyarul is olvasható. Az akkor még szokatlan háborús regény a Szovjetunió határain túl is ismertté teszi nevét, amely egy két­napos hallatlanul nehéz ütközet bensőleg átélt, szűk­szavú, szépítés nélküli rajza. Mindez milliók problémája volt, sokan nem is szá­molhatnak be róla, úgy estek el, hogy nyomuk sem maradt, azért fontos máig is az írói számvetés, Ezt követően sor kerülhet arra, hogy a kiskatonák- nak s a háborúban egészen fiatalon férfivá edzett nemzedéknek háború utáni elhelyezkedéséről — és csalódásáról — szóljon. Nem az újjáépítés nehézségei gyötrik a tegnapi parancsnokokat, nem is az, hogy e nehézségeket lelkesedéssel akarják leküzdeni, hanem az, hogy mindezt hazugság vonja hamis fénybe, hogy a légkört gyanakvás mérgezi. És itt már egyáltalán nem kézenfekvő, hogy kinek van igaza. De a háború­ban megpróbált fiatal férfiak nem érzik-e joggal hi­vatottnak magukat, hogy megmondják, mi az, ami valóban jó és valóban igaz. Ez az 1961-ben közzétett Csend témája, Következő regényében, a Ketten- ben (1964) Bondarev magasabb művészi fokon dol­gozza fel a Csendben felvetett problémakört. Abban még elragadta az indulat, itt már letisztultán, sűrí­tetten, bár nem kevésbé kegyetlen őszinteséggel szól ugyanarról a témáról. Ez a tömörítés a könyv legna­gyobb erénye, ez teszi az újabb szovjet irodalom egyik jelentős főmüvévé. A regény után Bondarev évekig hallgatott, készülő­dött, s az új történelmi látás követelményeinek meg­felelően megint visszatért saját és egész nemzedéke témájához: a háborúhoz. így született meg az Égő hó (1970). A szituáció lényegileg ugyanaz marad, ami Az utolsó ágyúlövésekben volt. A vesztüket érző németek erőik összpontosításával át akarnak törni. A túlerőben levő páncélos ékek egész nyomása né­hány szovjet ütegre nehezedik. A harcosok magától értetődő hősiességgel, minden pátosz nélkül, fogcsi­korgatva is kitartanak, - ezzel részei lesznek a tör­ténelem nagy gépezetének. Az egység nagyon fiatal, de nagyon kemény pa­rancsnoka itt nem is főhős és nem is rokonszenves, a helyettese az, aki mélyen utálja ezt az önfejű, me­rev tisztecskét. De a helyüket mindketten megállják a maguk módján, s noha a parancsnok felelőtlen pa­rancsai miatt oktalanul hoznak emberáldozatokat — mégis egyaránt megkapják a Vörös Zászló érdem­rendet. Vagyis kitüntetésben részesülnek azok is, akik szinte öntudatlanul kiérdemelték, s az is, aki elha­markodott parancsaival bajt okozott. Ez a finom iro­nikus befejezés a regény művészi újításai közé tarto­zik, és nagyon mély rétegekre utal: az egész sztálini időszak bonyolult ellentmondásaira, de egyúttal min­den háborús cselekvés abszurditására. A legfelső hadvezetéstől a tudatlan parasztemberig megannyi típuson, s azok tudatán keresztül szinte az egész har­coló Szovjetország óriási panorámáját kapjuk, noha mindössze két napról van szó. Bondarev a hatalom gyakorlásának problematikáját is feldolgozza, s mindezen túl a közösségért való ál­dozat megkövetelésének kérdéskomplexumáig és az ezzel járó felelősség felvetéséig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom